Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKRES WSPARCIA CELU TEMATYCZNEGO 9 INTEGRACJA SPOŁECZNA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKRES WSPARCIA CELU TEMATYCZNEGO 9 INTEGRACJA SPOŁECZNA"— Zapis prezentacji:

1 ZAKRES WSPARCIA CELU TEMATYCZNEGO 9 INTEGRACJA SPOŁECZNA
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH ZAKRES WSPARCIA CELU TEMATYCZNEGO 9 INTEGRACJA SPOŁECZNA Tomasz Hanzel Opole, 07 lutego 2014r. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

2 Uwarunkowania dla RPO WO 2014-2020
UNIJNE I KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE UNIJNE I KRAJOWE ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE UMOWA PARTNERSTWA RPO WO PODZIAŁ INTERWENCJI POMIĘDZY POZIOM KRAJOWY I REGIONALNY DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA INTERWENCJI UNIJNYCH NA LATA , REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

3 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020
ARCHITEKTURA RPO WO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 13 Osi priorytetowych 8 Osi priorytetowych EFRR 1 Oś dwufunduszowa EFRR + EFS 4 Osie priorytetowe EFS Łączna alokacja 944,1 mln Euro EFRR 680,8 mln Euro EFS 263,3 mln Euro COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

4 ZAKRES TEMATYCZNY RPO WO 2014-2020
9 Osi priorytetowych EFRR 1 Oś dwufunduszowa EFRR + EFS 4 Osie priorytetowe EFS innowacje w gospodarce e-opolskie konkurencyjna gospodarka gospodarka niskoemisyjna zapobieganie zagrożeniom ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe zrównoważony transport infrastruktura społeczna (w tym zdrowie, edukacja, rewitalizacja) innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw OZE efektywność energetyczna w MSP i mieszkalnictwie ochrona powietrza w MSP rozpoczęcie działalności gospodarczej konkurencyjny rynek pracy integracja społeczna wysoka jakość edukacji pomoc techniczna COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

5 OBSZARY WSPARCIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH EFS
Włączenie społeczne Oś priorytetowa 9 Integracja społeczna 6,1% Dostęp do usług publicznych (społecznych i zdrowotnych) Rozwój regionalnego sektora gospodarki społecznej 57,5 mln Euro - EFS Infrastruktura społeczna Oś priorytetowa 11 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 10,4% Inwestycje wynikające z LPR Inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej 97,7 mln Euro - EFRR Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

6 Działanie 9.1 Włączenie społeczne (PI 9.4)
OŚ PRIORYTETOWA IX INTEGRACJA SPOŁECZNA Działanie 9.1 Włączenie społeczne (PI 9.4) 13,7 mln euro Typy operacji: zintegrowane/zindywidualizowane programy aktywności społeczno-zawodowej, działania zapobiegające zbyt wczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji dzieci i młodzieży przebywających m.in. w zakładach poprawczych, działania informacyjne konkursy Uwaga! Osoby z OHP, pozbawione wolności oraz Romowie – poziom krajowy Główne grupy docelowe: osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, pobierające świadczenia rodzinne, zagrożone pogłębioną deprywacją materialną, otoczenie osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby przebywające np. w zakładach poprawczych. Beneficjenci: W szczególności: podmioty działające na rzecz włączenia społecznego. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

7 Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług (PI 9.7)
OŚ PRIORYTETOWA IX INTEGRACJA SPOŁECZNA Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług (PI 9.7) 37,5 mln euro Typy operacji: usługi zdrowotne, m.in.: badania diagnostyczne i programy zapobiegające chorobom cywilizacyjnym, kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych dzieci i niemowląt konkursy + system SWO (DZD + ROPS) usługi społeczne: m.in.: rozwój usług opiekuńczych, wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej, opieka środowiskowa i rodzinna osoby starszej, wsparcie usług w mieszkaniach chronionych system WUP/ SWO (DZD+ ROPS) Główne grupy docelowe: osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną i ich otoczenie, noworodki i dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad wrodzonych i szczepień ochronnych, matki (kobiety w ciąży i w okresie połogu), osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz dzieci w niej umieszczone, osoby starsze i niepełnosprawne. Beneficjenci: W szczególności: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego, podmioty lecznicze. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

8 Usługi zdrowotne i społeczne
CEL TEMATYCZNY 9 PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BENEFICJENT Samorząd Województwa Opolskiego (realizatorzy: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu) WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 14,0 mln Euro Usługi zdrowotne i społeczne Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług Zakres (DZD): Program Profilaktyki Zakażeń Wśród Dzieci w Województwie Opolskim, opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem – „Opolski bon na rzecz osób matki i dziecka”, tj. : kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu porodu, badania dot. wykrywania wad rozwojowych u niemowląt i dzieci. Zakres (ROPS): piecza zastępcza, rodzina biologiczna przeżywająca trudności wychowawcze, mieszkania chronione, placówki wsparcia dziennego (świetlice), usługi świadczone przez asystenta rodziny.

9 Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług
CEL TEMATYCZNY 9 PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BENEFICJENT Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Zakres (WUP): „Opolski bon na rzecz osób starszych” (w ramach bonu zostaną zagwarantowane środki na pokrycie kosztów świadczonej usługi). Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu jakości oraz dostępności do usług opiekuńczych wobec osób starszych (ze szczególnym naciskiem na ich deinstytucjonalizację). Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług Usługi społeczne WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 19,5 mln Euro

10 Działanie 9.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PI 9.8)
OŚ PRIORYTETOWA IX INTEGRACJA SPOŁECZNA Działanie 9.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PI 9.8) 6,3 mln euro Typy operacji: wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie osób wykluczonych społecznie za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, konkursy Główne grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej, osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym/ wykluczone społecznie będące uczestnikami CIS, KIS, WTZ, pracownikami ZAZ. Beneficjenci: W szczególności: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty działające na rzecz włączenia społecznego. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

11 OŚ PRIORYTETOWA XI INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG
Działanie 11.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług (PI 9.1) 44,1 mln euro Typy operacji: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, osobami w wieku produkcyjnym, osobami starszymi, wsparcie inwestycyjne na przebudowę, budowę (w wyjątkowych/ uzasadnionych przypadkach), rozbudowę i modernizację obiektów służących opiece nad osobami starszymi, konkursy Główne grupy docelowe: osoby korzystające z usług ochrony zdrowia, osoby korzystające z usług społecznych ukierunkowanych na opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Beneficjenci: W szczególności: podmioty lecznicze (w zakresie działań z obszaru zdrowia), MŚP (w zakresie usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi). COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

12 Działanie 11.2 Inwestycje wynikające z LPR (PI 9.2)
OŚ PRIORYTETOWA XI INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG Działanie 11.2 Inwestycje wynikające z LPR (PI 9.2) 43,0 mln euro Typy operacji: odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne, tworzenie na terenach rewitalizowanych warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczych i rozwoju usług, w tym sprzyjających deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych, tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych konkursy Główne grupy docelowe: osoby u których zdiagnozowano problemy społeczne, podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej. Beneficjenci: W szczególności: podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

13 Działanie 11.3 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PI 9.3)
OŚ PRIORYTETOWA XI INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG Działanie 11.3 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PI 9.3) 3,1 mln euro Typy operacji: sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności przez ww. podmioty, modernizacja, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń i miejsc pracy konkursy Główne grupy docelowe: funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej. Beneficjenci: W szczególności: podmioty ekonomii społecznej. COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

14 „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom”
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Dziękuję za uwagę „Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom” COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE


Pobierz ppt "ZAKRES WSPARCIA CELU TEMATYCZNEGO 9 INTEGRACJA SPOŁECZNA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google