Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole, 07 lutego 2014r. Tomasz Hanzel ZAKRES WSPARCIA CELU TEMATYCZNEGO 9 INTEGRACJA SPOŁECZNA

2 Uwarunkowania dla RPO WO 2014-2020 COPYRIGHT ©2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE UNIJNE I KRAJOWE DOKUMENTY STRATEGICZNE UNIJNE I KRAJOWE ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE UMOWA PARTNERSTWA RPO WO 2014-2020 PODZIAŁ INTERWENCJI POMIĘDZY POZIOM KRAJOWY I REGIONALNY PODZIAŁ INTERWENCJI POMIĘDZY POZIOM KRAJOWY I REGIONALNY DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA INTERWENCJI UNIJNYCH NA LATA 2004-2006, 2007-2013 DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA INTERWENCJI UNIJNYCH NA LATA 2004-2006, 2007-2013 REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE

3 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ARCHITEKTURA RPO WO 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014-2020 13 Osi priorytetowych 8 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS 4 Osie priorytetowe EFS 1 Oś dwufunduszowa EFRR + EFS 1 Oś dwufunduszowa EFRR + EFS Łączna alokacja 944,1 mln Euro EFS 263,3 mln Euro

4 ZAKRES TEMATYCZNY RPO WO 2014-2020 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 9 Osi priorytetowych EFRR 4 Osie priorytetowe EFS innowacje w gospodarce e-opolskie konkurencyjna gospodarka gospodarka niskoemisyjna zapobieganie zagrożeniom ochrona środowiska, dziedzictwo kulturowe zrównoważony transport infrastruktura społeczna (w tym zdrowie, edukacja, rewitalizacja) innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw OZE efektywność energetyczna w MSP i mieszkalnictwie ochrona powietrza w MSP rozpoczęcie działalności gospodarczej konkurencyjny rynek pracy integracja społeczna wysoka jakość edukacji pomoc techniczna 1 Oś dwufunduszowa EFRR + EFS 1 Oś dwufunduszowa EFRR + EFS

5 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OBSZARY WSPARCIA W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH EFS Włączenie społeczne Oś priorytetowa 9 Integracja społeczna 6,1% Dostęp do usług publicznych (społecznych i zdrowotnych) Rozwój regionalnego sektora gospodarki społecznej 57,5 mln Euro - EFS Infrastruktura społeczna Oś priorytetowa 11 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 10,4% Inwestycje wynikające z LPR Inwestycje dla podmiotów ekonomii społecznej 97,7 mln Euro - EFRR Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

6 Typy operacji: zintegrowane/zindywidualizowane programy aktywności społeczno-zawodowej, działania zapobiegające zbyt wczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji dzieci i młodzieży przebywających m.in. w zakładach poprawczych, działania informacyjne konkursy COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OŚ PRIORYTETOWA IX INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne grupy docelowe: osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, pobierające świadczenia rodzinne, zagrożone pogłębioną deprywacją materialną, otoczenie osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym, osoby przebywające np. w zakładach poprawczych. Działanie 9.1 Włączenie społeczne (PI 9.4) Beneficjenci: W szczególności: podmioty działające na rzecz włączenia społecznego. 13,7 mln euro Uwaga! Osoby z OHP, pozbawione wolności oraz Romowie – poziom krajowy

7 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OŚ PRIORYTETOWA IX INTEGRACJA SPOŁECZNA Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług (PI 9.7) 37,5 mln euro Typy operacji: usługi zdrowotne, m.in.: badania diagnostyczne i programy zapobiegające chorobom cywilizacyjnym, kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, diagnostyka i leczenie chorób rozwojowych dzieci i niemowląt konkursy + system SWO (DZD + ROPS) usługi społeczne: m.in.: rozwój usług opiekuńczych, wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej, opieka środowiskowa i rodzinna osoby starszej, wsparcie usług w mieszkaniach chronionych system WUP/ SWO (DZD+ ROPS) Główne grupy docelowe: osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną i ich otoczenie, noworodki i dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad wrodzonych i szczepień ochronnych, matki (kobiety w ciąży i w okresie połogu), osoby sprawujące pieczę zastępczą oraz dzieci w niej umieszczone, osoby starsze i niepełnosprawne. Beneficjenci: W szczególności: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Samorząd Województwa Opolskiego, podmioty lecznicze.

8 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BENEFICJENT Samorząd Województwa Opolskiego (realizatorzy: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu) Samorząd Województwa Opolskiego (realizatorzy: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu) WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 14,0 mln Euro Usługi zdrowotne i społeczne Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług CEL TEMATYCZNY 9 PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ Zakres (DZD): Program Profilaktyki Zakażeń Wśród Dzieci w Województwie Opolskim, opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem – Opolski bon na rzecz osób matki i dziecka, tj. : kompleksowa opieka nad matką i dzieckiem, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu porodu, badania dot. wykrywania wad rozwojowych u niemowląt i dzieci. Zakres (ROPS): piecza zastępcza, rodzina biologiczna przeżywająca trudności wychowawcze, mieszkania chronione, placówki wsparcia dziennego (świetlice), usługi świadczone przez asystenta rodziny.

9 COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BENEFICJENT Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Zakres (WUP): Opolski bon na rzecz osób starszych (w ramach bonu zostaną zagwarantowane środki na pokrycie kosztów świadczonej usługi). Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu jakości oraz dostępności do usług opiekuńczych wobec osób starszych (ze szczególnym naciskiem na ich deinstytucjonalizację). Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług CEL TEMATYCZNY 9 PROMOWANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, WALKA Z UBÓSTWEM I WSZELKĄ DYSKRYMINACJĄ Usługi społeczne WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 19,5 mln Euro

10 Typy operacji: wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej, tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie osób wykluczonych społecznie za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, konkursy COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OŚ PRIORYTETOWA IX INTEGRACJA SPOŁECZNA Główne grupy docelowe: podmioty ekonomii społecznej, osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym/ wykluczone społecznie będące uczestnikami CIS, KIS, WTZ, pracownikami ZAZ. Działanie 9.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (PI 9.8) Beneficjenci: W szczególności: Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmioty działające na rzecz włączenia społecznego. 6,3 mln euro

11 Typy operacji: inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w zakresie opieki nad matką i dzieckiem, osobami w wieku produkcyjnym, osobami starszymi, wsparcie inwestycyjne na przebudowę, budowę (w wyjątkowych/ uzasadnionych przypadkach), rozbudowę i modernizację obiektów służących opiece nad osobami starszymi, konkursy COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OŚ PRIORYTETOWA XI INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG Główne grupy docelowe: osoby korzystające z usług ochrony zdrowia, osoby korzystające z usług społecznych ukierunkowanych na opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Działanie 11.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług (PI 9.1) Beneficjenci: W szczególności: podmioty lecznicze (w zakresie działań z obszaru zdrowia), MŚP (w zakresie usług opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi). 44,1 mln euro

12 Typy operacji: odnowa fizyczna obszarów miejskich zakładająca realizację przedsięwzięć inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne, tworzenie na terenach rewitalizowanych warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczych i rozwoju usług, w tym sprzyjających deinstytucjonalizacji usług opiekuńczych, tworzenie mieszkań chronionych/wspomaganych konkursy COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OŚ PRIORYTETOWA XI INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG Główne grupy docelowe: osoby u których zdiagnozowano problemy społeczne, podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej. Działanie 11.2 Inwestycje wynikające z LPR (PI 9.2) Beneficjenci: W szczególności: podmioty działające na rzecz pomocy i integracji społecznej. 43,0 mln euro

13 Typy operacji: sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności przez ww. podmioty, modernizacja, dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń i miejsc pracy konkursy COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE OŚ PRIORYTETOWA XI INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI W DOSTĘPIE DO USŁUG Główne grupy docelowe: funkcjonujące podmioty ekonomii społecznej. Działanie 11.3 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PI 9.3) Beneficjenci: W szczególności: podmioty ekonomii społecznej. 3,1 mln euro

14 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Dziękuję za uwagę Opolskie przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH COPYRIGHT © 2013 UMWO DPO – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Opole,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google