Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"— Zapis prezentacji:

1 w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) ORGANIZACJA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Inwalidów Wojennych 24 Wołów

2 wspieranie rodziny piecza zastępcza piecza zstępcza instytucjonalna
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Podział kompetencji: GMINA POWIAT SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA wspieranie rodziny piecza zastępcza piecza zstępcza instytucjonalna rodzinna instytucjonalna praca z rodziną pomoc w opiece i wychowaniu dziecka

3 RODZINY ZASTĘPCZE spokrewnione niezawodowe rodzinny dom dziecka
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) RODZINY ZASTĘPCZE spokrewnione niezawodowe rodzinny dom dziecka zawodowe specjalistyczne pogotowia zwykłe rodzinne dla małoletnich dla dzieci niepełnosprawnych matek dla nieletnich

4 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Nowe zadania powiatu 1. Awans rodzin niezawodowych na zawodowe. 2. Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i czynnościach gospodarczych na wniosek rodziny – dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci i dla rodzinnych domów dziecka, w których przebywa więcej niż 4 dzieci. 3. Rodzinom zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka przysługuje urlop w wymiarze 30 dni w roku, z zachowaniem wynagrodzenia – dzieci w tym czasie przebywają w rodzinie pomocowej. 4. Wzrost świadczenia na miesięczne utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej od r.: 660 zł – spokrewniona, zł – niezawodowa, zawodowa i rodzinny dom dziecka. 5. Zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywa więcej niż 3 dzieci przysługuje dofinansowanie do utrzymania mieszkania. 6. Określenie minimum wynagrodzenia na poziomie nie niższym niż 2.000,00 zł.

5 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Nowe zadania powiatu 7. Dofinansowanie do remontu lub zmiany lokalu w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym. 8. Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci od lat. 9. Dofinansowanie do pokrycia wydatków związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. 10. Pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. 11. Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. 12. Wykonywanie zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 13. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci. 14. Zapewnienie pomocy prawnej osobom. 15. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rdd szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. 16. Zapewnienie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka pomocy i wsparcia w ramach grup wsparcia.

6 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Organizator pieczy zastępczej Art.76 1)organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania. 2)w przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej. 3)na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

7 Zadania organizatora pieczy zastępczej
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Zadania organizatora pieczy zastępczej prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych oraz zapewnienie szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji rodzin i prowadzących rdd; współpraca ze środowiskiem lokalnym; prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa. Organizator zatrudnia Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator opieką obejmuje do 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

8 Zadania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Zadania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

9 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) ADOPCJA art.164 ust.1 „Rodzice, podmiot leczniczy, organizator pieczy zastępczej, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo- terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego oraz inna instytucja lub osoba, które powzięły informacje o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia, zgłaszają tę informację do ośrodka adopcyjnego działającego na terenie województwa, w którym przebywa dziecko.” art.79 ust.5 „W przypadku niewypełnienia obowiązku zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających, z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej stosunek pracy lub umowa o świadczenie usług mogą zostać rozwiązane bez zachowania okresu wypowiedzenia.”

10 Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) OCENA SYTUACJI DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia: sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka; rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Ocena sytuacji dziecka dokonywana jest w konsultacji w szczególności z: rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinny dom dziecka, pedagogiem, psychologiem, właściwym asystentem rodziny, przedstawicielem ośrodka adopcyjnego, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej. Opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej formułuje na piśmie organizator rodzinnej pieczy zastępczej oraz przekazuje ją do właściwego sądu ocena dokonywana jest w miarę potrzeb, jednak: dzieci do 3 lat – nie rzadziej niż co 3 miesiące dzieci starsze – nie rzadziej niż co 6 miesięcy

11 koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej,
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) OCENA SYTUACJI DZIECKA ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA Ocena rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka dokonywana jest pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy. Oceny powyższej dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej w konsultacji w szczególności z: koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka. Pierwsza ocena dokonywana jest nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie rzadziej niż co 3 lata.

12 Koncepcja pieczy zastępczej z liczbą rodzin zastępczych: 48
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Koncepcja pieczy zastępczej Powiat Wołowski z liczbą rodzin zastępczych: 48

13 Analiza rodzin zastępczych:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Analiza rodzin zastępczych: Liczba rodzin zastępczych w powiecie ogółem: 48 Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych: 29 Liczba rodzin zastępczych niezawodowych: 17 Liczba rodzin zastępczych zawodowych: 2 w tym: Liczba rodzin zastępczych ze stażem do 3 lat: 18 5. Liczba dzieci ogółem w rodzinach zastępczych: 63

14 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Rodziny zastępcze (48 rodziny/63 dzieci) babcie i dziadkowie (22) spokrewnione (29) (wstępni i rodzeństwo rodzeństwo (7) rodziny niezawodowe (17) rodzinne domy dziecka (2)

15 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Zadanie własne powiatu: opracowanie i realizacja trzyletnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających m.in. coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych Założenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie do 3-letniego programu: Cel główny: Wzmocnienie kompleksowego wsparcia rodziny zastępczej w Powiecie Wołowskim Cele szczegółowe: Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez edukację i poradnictwo. Organizowanie pomocy i wsparcia w usamodzielnianiu się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dostosowanie systemu instytucjonalnych i rodzinnych form pieczy zastępczej.

16 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. nr 149, poz. 887 ze zmianami) Dziękujemy za uwagę!!! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Inwalidów Wojennych 24 Wołów


Pobierz ppt "w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google