Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODDZIAŁANIE 7.1.3 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODDZIAŁANIE 7.1.3 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI."— Zapis prezentacji:

1 PODDZIAŁANIE 7.1.3 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

2 2 Celem modułu jest rozwój wiedzy i umiejętności kadr pomocy i integracji społecznej z województwa kujawsko – pomorskiego służący skutecznej i prawidłowej realizacji projektów w ramach PO KL oraz stosowaniu właściwie dobranych narzędzi i instrumentów aktywnej integracji. 2 szkolenia warsztatowe 40 miejsc szkoleniowych Moduł I Wsparcie realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków EFS Celem modułu jest nabycie przez pracowników systemu pomocy i integracji społecznej kwalifikacji i umiejętności wykorzystywanych w profesjonalnej pracy na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz poznanie nowych form i narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego. 30 szkoleń warsztatowych i 1 seminarium 690 miejsc szkoleniowych Moduł II Profesjonalna i efektywna praca socjalna Celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w zakresie nowoczesnych form wsparcia i aktywizacji seniorów oraz nowych metod integracji osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 8 szkoleń warsztatowych 160 miejsc szkoleniowych Moduł III Praca socjalna na rzecz osób starszych Obszary tematyczne szkoleń realizowanych w 2012 roku

3 Moduł ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności instytucji pomocy i integracji społecznej w rozwiązywaniu problemu wykluczenia społecznego poprzez wdrożenie nowych standardów instytucji i usług pomocy oraz integracji społecznej. 3 kursy specjalistyczne 60 miejsc szkoleniowych Moduł IV Szkolenia specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe kadr pomocy i integracji Celem modułu jest poprawa systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej poprzez wzmocnienie i doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej w zakresie nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania zadaniami społecznymi w jednostkach pomocy społecznej oraz efektywnego kierowania zespołami. 6 szkoleń warsztatowych i 4 seminaria 260 miejsc szkoleniowych Moduł V Zarządzanie jednostką sektora pomocy społecznej Służą poznaniu dobrych praktyk, wymianie doświadczeń oraz pozyskaniu cennych informacji i rozwiązań możliwych do wykorzystania na terenie województwa w obszarach: pracy z rodziną i dzieckiem, organizacji pieczy zastępczej, środowiskowej pracy socjalnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów. 8 wizyt studyjnych krajowych 160 miejsc szkoleniowych Moduł VI Wizyty studyjne Obszary tematyczne szkoleń realizowanych w 2012 roku 3

4 4 Szczególnie polecamy w roku 2012: Dla kadry zarządzającej: Wizerunek instytucji pomocy społecznej, kontakt z mediami; Prawo w obszarze pomocy społecznej. Dla kadr instytucji pracujących na rzecz rodzin zastępczych: Jak skutecznie wspierać rodziny zastępcze, różnorodne formy wsparcia rodzin zastępczych, skuteczność wsparcia, znaczenie w funkcjonowaniu rodzin zastępczych; Superwizja rodzin zastępczych; Jak skutecznie pozyskiwać zawodowe rodziny zastępcze. Kursy specjalistyczne: Język migowy I stopnia; Kurs przygotowujący trenerów programu szkoleniowego dla kandydatów na rodziny zastępcze.

5 Doradztwo specjalistyczne Specjalistyczne doradztwo realizowane będzie przez 2 doradców ds. realizacji projektów systemowych oraz ds. aktywnej integracji. Kierowane jest do Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Doradztwo realizowane jest w formie: doradztwa telefonicznego i internetowego; indywidualnych spotkań doradczych w miejscu realizacji projektu u beneficjenta; indywidualnych spotkań doradczych w siedzibie ROPS; grupowych spotkań doradczych w subregionach. 5

6 6 Doradztwo specjalistyczne W 2012 roku doradcy będą służyć wsparciem w następujących obszarach tematycznych: przygotowanie, wdrażanie i realizacja projektu systemowego; właściwe stosowanie instrumentów aktywnej integracji; realizacja programów aktywności lokalnej i kontraktów socjalnych; diagnoza potrzeb społecznych; tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych; praca z rodziną. Poza wymienionymi obszarami możliwe jest skorzystanie z doradztwa w innym temacie – zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

7 7 Sytuacje problemowe Nieznajomość zasad określonych w regulaminie organizacji szkoleń, ogólnie dostępnym na stronie internetowej projektu www.wsparciekadr.ropstorun.pl Brak informacji o rezygnacji z udziału oraz zamianie uczestników szkoleń – zgodnie z regulaminem rezygnacja powinna zostać zgłoszona na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz na 5 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej; Brak informacji o rezygnacji z zarezerwowanego wcześniej transportu lub noclegu powoduje utrudnienia organizacyjne; Przyjazd osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w danym szkoleniu – lista osób zakwalifikowanych dostępna jest każdorazowo na stronie internetowej projektu systemowego ROPS; Kierowanie na szkolenia pracowników, którzy zajmują się inną problematyką niż prezentowana na szkoleniu – zgodnie z regulaminem kluczowym kryterium rekrutacji jest związek tematyki szkolenia z zajmowanym stanowiskiem; Brak rzetelności i dokładności przy wypełnianiu dokumentacji projektowej przez uczestników szkoleń oraz spotkań doradczych; Małe zainteresowanie pracowników ośrodków, które nie realizują projektów systemowych ofertą szkoleniową i doradczą.

8 AKADEMIA POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – WSPARCIE KADR DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Maria Rosołek Koordynator projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu 8


Pobierz ppt "PODDZIAŁANIE 7.1.3 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google