Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy"— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy
merytoryczne omówienie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Strzyżów, r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

2 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
Jednym z najważniejszych zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podmiotowość dziecka i jego prawo do wychowania w rodzinie. Aby móc skutecznie realizować ten zapis, konieczne jest zapewnienie maksymalnego wsparcia ze strony instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, każdej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

3 PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE
ORGANIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ POMIĘDZY SAMORZĄDAMI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA GMINA POWIAT Profilaktyka Praca z rodziną Rodziny zastępcze Rodzinne domy dziecka Placówki opiekuńczo wychowawcze Usamodzielnienia Ośrodek adopcyjny Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna Interwencyjny ośrodek preadopcyjny POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

4 RODZINA MOŻE OTRZYMAĆ OD GMINY WSPARCIE PRZEZ DZIAŁANIA:
INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DZIECKA I RODZINY PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO RODZIN WSPIERAJĄCYCH POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

5 PRACA Z RODZINĄ PROWADZONA JEST W FORMIE:
KONSULTACJI I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO TERAPI I MEDIACJI USŁUG DLA RODZIN Z DZIEĆMI, W TYM USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH POMOCY PRAWNEJ ORGANIZOWANIE GRUP WSPARCIA I GRUP SAMOPOMOCOWYCH POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

6 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
ASYSTENT RODZINY Asystent rodziny zajmuje się, niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie może on mieć pod opieką więcej niż 20 rodzin POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

7 ZADANIA ASYSTENTA RODZINY
pomaga rodzinom wychowującym dzieci do 18 roku życia w rozwiązaniu ich problemów opiekuńczo –wychowawczych, wspiera rodzinę w rozwiązaniu różnych problemów związanych z wychowywaniem dziecka, takich jak pielęgnacja małego dziecka, żywienie dzieci w różnym wieku, dbanie o rozwój dziecka, wypełnianie obowiązków rodzicielskich wobec szkoły, odpowiedzialność rodzicielska, itp. stosuje różnorodne metody i techniki pozwalające na jak najdłuższe pozostanie dziecka w domu rodzinnym, pracuje nie tylko z dorosłymi członkami rodziny, ale również bezpośrednio z dzieckiem, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

8 ZADANIA ASYSTENTA RODZINY
na bieżąco monitoruje sytuację dziecka w rodzinie (m. in. czy postawy rodziców nie zagrażają bezpieczeństwu dziecka), prowadzi pracę z rodziną pod kątem wychowywania dziecka nawet wówczas, gdy dziecko zostało czasowo zabrane z rodziny, bierze udział w podejmowaniu decyzji o losach dziecka z prowadzonej rodziny aż do uzyskania przez nie pełnoletności lub adopcji przez inną rodzinę, zajmuje się rodziną z problemami opiekuńczo –wychowawczymi bez względu na dochód tej rodziny. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

9 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej, pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawcę. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

10 PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej zapewnia dziecku: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

11 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
RODZINY WSPIERAJĄCE W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka; prowadzeniu gospodarstwa domowego; kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Zakres i formę pomocy akceptuje rodzina wspierana. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt . Status rodziny wspierającej nadaje wójt miejsca zamieszkania rodziny wspieranej. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

12 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
ZADANIA POWIATU wynikające z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Do zadań powiatu należy w głównej mierze: zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym; organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji; POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

13 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
ZADANIA POWIATU wynikające z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa; finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na jego terenie lub na terenie innego powiatu oraz przyznawanie pomocy na usamodzielnienie pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

14 ZADANIA POWIATU wsparcie rodzin zastępczych
Organizator pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rodziny zastępcze Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Ośrodek adopcyjny Rodzina pomocowa POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

15 ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania, w przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej, na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

16 ZADANIA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ
prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; współpraca ze środowiskiem lokalnym; POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

17 ZADANIA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ
prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

18 KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Organizator zatrudnia Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator opieką obejmuje do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

19 ZADANIA KORDYNATORA KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

20 ZADANIA KORDYNATORA KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

21 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
RODZINA POMOCOWA W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

22 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
RODZINA POMOCOWA Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej, w szczególności w okresie: czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej rodzinie pomocowej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

23 ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE STRZYŻOWSKIM
Zgodnie z art. 182 ustawy zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Z dniem 1 stycznia 2013 r. Starosta Powiatu Strzyżowskiego powołał w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Zespół ds. pieczy zastępczej. W zespole tym zatrudnione są 3 osoby: kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej, koordynator ds. rodzin zastępczych, starszy pracownik socjalny – specjalista ds. rodzin zastępczych oraz psycholog i prawnik POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

24 FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Rodziny zastępcze: spokrewniona- tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, niezawodowa- tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, umieszcza się nie więcej niż troje dzieci. Rodzinny dom dziecka. Rodziny pomocowe- sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, na wniosek rodziny. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

25 FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Rodziny zastępcze
Rodziny spokrewnione Rodziny niezawodowe Rodzinne domy dziecka Rodziny zawodowe - zwykłe Pogotowie rodzinne Specjalistyczne - dla małoletnich matek - dla dzieci niepełnosprawnych - dla nieletnich POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

26 ŚWIADCZENIA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, dziecka nie niższe niż kwota: 660 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 1000 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Wysokość świadczenia, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% tych kwot. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

27 ŚWIADCZENIA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać: dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6.do 18. roku życia – raz w roku; świadczenie na pokrycie: niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo, wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

28 ŚWIADCZENIA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( obligo w rodzinie zawodowej przy większej liczbie dzieci i rodzinnym domu dziecka). Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( obligo w rodzinnych domach dziecka) Rodzinny dom dziecka –obligatoryjnie środki na pokrycie kosztów nieprzewidzianych wydatków związanych z opieką i wychowaniem. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

29 RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA
Rodzina zastępcza zawodowa powstaje poprzez podpisanie umowy ze starostą (lub w jego imieniu przez dyrektora PCPR) Obligatoryjnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, która: •spełnia warunki bycia rodziną zawodową-oraz posiada opinię koordynatora •posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenia jako rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka Fakultatywnie (w ramach limitu) •spełnia warunki bycia rodziną zawodową •posiada pozytywną opinię koordynatora RODZINA ZAWODOWA –kontrakt 4 –letni RODZINNE DOMY DZIECKA –kontrakt 5 -letni POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

30 RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA
UPRAWNIENIA -okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych ,-rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Informacja do organizatora na 30 dni wcześniej. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

31 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE
Dziękuję za uwagę MARCIN GĄSIOR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE


Pobierz ppt "Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google