Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy MERYTORYCZNE OMÓWIENIE USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy MERYTORYCZNE OMÓWIENIE USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy MERYTORYCZNE OMÓWIENIE USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Strzyżów, r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE

2 Jednym z najważniejszych zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podmiotowość dziecka i jego prawo do wychowania w rodzinie. Aby móc skutecznie realizować ten zapis, konieczne jest zapewnienie maksymalnego wsparcia ze strony instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej polityki społecznej, każdej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZAKRESIE ORGANIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ POMIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Profilaktyka Praca z rodziną Rodziny zastępcze Rodzinne domy dziecka Placówki opiekuńczo- wychowawcze Usamodzielnienia Ośrodek adopcyjny Regionalna placówka opiekuńczo- terapeutyczna Interwencyjny ośrodek preadopcyjny

4 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE RODZINA MOŻE OTRZYMAĆ OD GMINY WSPARCIE PRZEZ DZIAŁANIA: INSTYTUCJI I PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ DZIECKA I RODZINY PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO RODZIN WSPIERAJĄCYCH

5 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE PRACA Z RODZINĄ PROWADZONA JEST W FORMIE: KONSULTACJI I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO TERAPI I MEDIACJI USŁUG DLA RODZIN Z DZIEĆMI, W TYM USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH POMOCY PRAWNEJ ORGANIZOWANIE GRUP WSPARCIA I GRUP SAMOPOMOCOWYCH

6 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ASYSTENT RODZINY Asystent rodziny zajmuje się, niezależnie od pracowników socjalnych, wyłącznie pomocą i pracą z rodziną. Głównym zadaniem asystenta jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie. Aby praca asystenta rodziny przyniosła zakładane efekty, nie może on mieć pod opieką więcej niż 20 rodzin

7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA ASYSTENTA RODZINY pomaga rodzinom wychowującym dzieci do 18 roku życia w rozwiązaniu ich problemów opiekuńczo –wychowawczych, wspiera rodzinę w rozwiązaniu różnych problemów związanych z wychowywaniem dziecka, takich jak pielęgnacja małego dziecka, żywienie dzieci w różnym wieku, dbanie o rozwój dziecka, wypełnianie obowiązków rodzicielskich wobec szkoły, odpowiedzialność rodzicielska, itp. stosuje różnorodne metody i techniki pozwalające na jak najdłuższe pozostanie dziecka w domu rodzinnym, pracuje nie tylko z dorosłymi członkami rodziny, ale również bezpośrednio z dzieckiem, pomaga rodzinom wychowującym dzieci do 18 roku życia w rozwiązaniu ich problemów opiekuńczo –wychowawczych, wspiera rodzinę w rozwiązaniu różnych problemów związanych z wychowywaniem dziecka, takich jak pielęgnacja małego dziecka, żywienie dzieci w różnym wieku, dbanie o rozwój dziecka, wypełnianie obowiązków rodzicielskich wobec szkoły, odpowiedzialność rodzicielska, itp. stosuje różnorodne metody i techniki pozwalające na jak najdłuższe pozostanie dziecka w domu rodzinnym, pracuje nie tylko z dorosłymi członkami rodziny, ale również bezpośrednio z dzieckiem,

8 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA ASYSTENTA RODZINY na bieżąco monitoruje sytuację dziecka w rodzinie (m. in. czy postawy rodziców nie zagrażają bezpieczeństwu dziecka), prowadzi pracę z rodziną pod kątem wychowywania dziecka nawet wówczas, gdy dziecko zostało czasowo zabrane z rodziny, bierze udział w podejmowaniu decyzji o losach dziecka z prowadzonej rodziny aż do uzyskania przez nie pełnoletności lub adopcji przez inną rodzinę, zajmuje się rodziną z problemami opiekuńczo –wychowawczymi bez względu na dochód tej rodziny. na bieżąco monitoruje sytuację dziecka w rodzinie (m. in. czy postawy rodziców nie zagrażają bezpieczeństwu dziecka), prowadzi pracę z rodziną pod kątem wychowywania dziecka nawet wówczas, gdy dziecko zostało czasowo zabrane z rodziny, bierze udział w podejmowaniu decyzji o losach dziecka z prowadzonej rodziny aż do uzyskania przez nie pełnoletności lub adopcji przez inną rodzinę, zajmuje się rodziną z problemami opiekuńczo –wychowawczymi bez względu na dochód tej rodziny.

9 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej, pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawcę. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic klubów i ognisk wychowawczych, specjalistycznej, pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawcę. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe

10 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej zapewnia dziecku: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej zapewnia dziecku: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

11 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE RODZINY WSPIERAJĄCE 1.W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. 2.Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: a)opiece i wychowaniu dziecka; b)prowadzeniu gospodarstwa domowego; c)kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 3.Zakres i formę pomocy akceptuje rodzina wspierana. 4.Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. 5.Rodzinę wspierającą ustanawia wójt. 6.Status rodziny wspierającej nadaje wójt miejsca zamieszkania rodziny wspieranej. 1.W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. 2.Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: a)opiece i wychowaniu dziecka; b)prowadzeniu gospodarstwa domowego; c)kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 3.Zakres i formę pomocy akceptuje rodzina wspierana. 4.Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka. 5.Rodzinę wspierającą ustanawia wójt. 6.Status rodziny wspierającej nadaje wójt miejsca zamieszkania rodziny wspieranej.

12 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Do zadań powiatu należy w głównej mierze: 1.zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych; 2.organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 3.prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym; 4.organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji; Do zadań powiatu należy w głównej mierze: 1.zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo- wychowawczych; 2.organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 3.prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym; 4.organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji;

13 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA POWIATU WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ 5.organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa; 6.finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na jego terenie lub na terenie innego powiatu oraz przyznawanie pomocy na usamodzielnienie pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej. 5.organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa; 6.finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na jego terenie lub na terenie innego powiatu oraz przyznawanie pomocy na usamodzielnienie pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

14 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA POWIATU WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH Rodziny zastępcze Organizator pieczy zastępczej Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Rodzina pomocowa Ośrodek adopcyjny Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

15 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania, w przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej, na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania, w przypadku gdy wyznaczoną jednostką organizacyjną jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw pieczy zastępczej, na terenie jednego powiatu może działać więcej niż jeden organizator rodzinnej pieczy zastępczej,

16 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; współpraca ze środowiskiem lokalnym; prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; współpraca ze środowiskiem lokalnym;

17 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa.

18 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Organizator zatrudnia Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator opieką obejmuje do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Organizator zatrudnia Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Koordynator opieką obejmuje do 30 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.

19 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA KORDYNATORA KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej; udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej; przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku; pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu; zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

20 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZADANIA KORDYNATORA KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej; przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

21 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE RODZINA POMOCOWA W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową. W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa między starostą a rodziną pomocową.

22 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE RODZINA POMOCOWA Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej, w szczególności w okresie: czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej rodzinie pomocowej

23 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE STRZYŻOWSKIM Zgodnie z art. 182 ustawy zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Z dniem 1 stycznia 2013 r. Starosta Powiatu Strzyżowskiego powołał w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Zespół ds. pieczy zastępczej. W zespole tym zatrudnione są 3 osoby: kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej, koordynator ds. rodzin zastępczych, starszy pracownik socjalny – specjalista ds. rodzin zastępczych oraz psycholog i prawnik Zgodnie z art. 182 ustawy zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej wykonuje Starosta za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej Z dniem 1 stycznia 2013 r. Starosta Powiatu Strzyżowskiego powołał w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Zespół ds. pieczy zastępczej. W zespole tym zatrudnione są 3 osoby: kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej, koordynator ds. rodzin zastępczych, starszy pracownik socjalny – specjalista ds. rodzin zastępczych oraz psycholog i prawnik

24 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: 1.Rodziny zastępcze: spokrewniona- tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, niezawodowa- tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, umieszcza się nie więcej niż troje dzieci. 2.Rodzinny dom dziecka. 3.Rodziny pomocowe- sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, na wniosek rodziny. FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ: 1.Rodziny zastępcze: spokrewniona- tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, niezawodowa- tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna, umieszcza się nie więcej niż troje dzieci. 2.Rodzinny dom dziecka. 3.Rodziny pomocowe- sprawują opiekę nad dzieckiem w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą, na wniosek rodziny.

25 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE FORMY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Rodziny zastępcze Rodziny spokrewnione Rodzinne domy dziecka Rodziny niezawodowe Rodziny zawodowe - zwykłe Pogotowie rodzinne Specjalistyczne - dla małoletnich matek - dla dzieci niepełnosprawnych - dla nieletnich Specjalistyczne - dla małoletnich matek - dla dzieci niepełnosprawnych - dla nieletnich

26 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ŚWIADCZENIA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, dziecka nie niższe niż kwota: 660 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 1000 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Wysokość świadczenia, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% tych kwot. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, dziecka nie niższe niż kwota: 660 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej; 1000 zł miesięcznie –w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Wysokość świadczenia, pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% tych kwot. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

27 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ŚWIADCZENIA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać: 1)dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6.do 18. roku życia – raz w roku; 2)świadczenie na pokrycie: a)niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo, b)wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać: 1)dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6.do 18. roku życia – raz w roku; 2)świadczenie na pokrycie: a)niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo, b)wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo.

28 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE ŚWIADCZENIA W RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 3)Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( obligo w rodzinie zawodowej przy większej liczbie dzieci i rodzinnym domu dziecka). 4)Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( obligo w rodzinnych domach dziecka) 5)Rodzinny dom dziecka –obligatoryjnie środki na pokrycie kosztów nieprzewidzianych wydatków związanych z opieką i wychowaniem. 3)Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( obligo w rodzinie zawodowej przy większej liczbie dzieci i rodzinnym domu dziecka). 4)Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego ( obligo w rodzinnych domach dziecka) 5)Rodzinny dom dziecka –obligatoryjnie środki na pokrycie kosztów nieprzewidzianych wydatków związanych z opieką i wychowaniem.

29 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA Rodzina zastępcza zawodowa powstaje poprzez podpisanie umowy ze starostą (lub w jego imieniu przez dyrektora PCPR) Obligatoryjnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, która: spełnia warunki bycia rodziną zawodową-oraz posiada opinię koordynatora posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenia jako rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka Fakultatywnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, która: spełnia warunki bycia rodziną zawodową posiada pozytywną opinię koordynatora RODZINA ZAWODOWA –kontrakt 4 –letni RODZINNE DOMY DZIECKA –kontrakt 5 -letni Rodzina zastępcza zawodowa powstaje poprzez podpisanie umowy ze starostą (lub w jego imieniu przez dyrektora PCPR) Obligatoryjnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, która: spełnia warunki bycia rodziną zawodową-oraz posiada opinię koordynatora posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenia jako rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka Fakultatywnie (w ramach limitu) w przypadku wniosku rodziny zastępczej niezawodowej, która: spełnia warunki bycia rodziną zawodową posiada pozytywną opinię koordynatora RODZINA ZAWODOWA –kontrakt 4 –letni RODZINNE DOMY DZIECKA –kontrakt 5 -letni

30 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA UPRAWNIENIA -okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych,- rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Informacja do organizatora na 30 dni wcześniej. UPRAWNIENIA -okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych,- rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka mają prawo do urlopu w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. Informacja do organizatora na 30 dni wcześniej.

31 Dziękuję za uwagę MARCIN GĄSIOR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZYŻOWIE


Pobierz ppt "Funkcjonowanie pieczy zastępczej w świetle nowej ustawy MERYTORYCZNE OMÓWIENIE USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011 R. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google