Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Integracja dla samodzielności Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy - polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Dotyczy dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa (lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) i przez jednostki wskazane w tych przepisach Projekt systemowy

4 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej Cel priorytetu: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (…) Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

5 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizator (beneficjent): Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Beneficjent projektu jako realizator zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej dla Miasta Stołecznego Warszawy Komu pomagamy: – Dzieci bez opieki – Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek – Osoby starsze i przewlekle chore – Osoby niepełnosprawne – Osoby w sytuacji kryzysowej – Cudzoziemcy

6 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel ogólny projektu: to przybliżenie do osiągnięcia samodzielności w zaspokajaniu życiowych potrzeb grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - klientów pomocy społecznej Cele szczegółowe projektu to: Zwiększenie szans na uniknięcie marginalizacji społecznej i satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych przez uczestników projektu Zwiększenie szans na podjęcie pracy adekwatnej do posiadanego potencjału przez uczestników projektu Cele projektu

7 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Narzędzia aktywnej integracji – Kontrakt socjalny Instrumenty aktywnej integracji – Instrumenty aktywizacji zawodowej – Instrumenty aktywizacji edukacyjnej – Instrumenty aktywizacji zdrowotnej – Instrumenty aktywizacji społecznej Narzędzia realizacji projektu

8 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ramy czasowe realizacji projektu 1 marca 2009 – 31 grudnia 2009

9 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Młodzież pozostająca pod opieką rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby opuszczające te formy opieki (przewidywana liczba w projekcie – ok. 230 os). Cudzoziemcy – uchodźcy i osoby objęte ochroną uzupełniającą (ok. 70 os.) Młodzież niepełnosprawna (ok. 215 os.) objęta systemem szkolnictwa specjalnego Niepełnosprawne osoby dorosłe, nieobjęte systemem szkolnictwa specjalnego (ok. 750 os.) Grupy docelowe projektu

10 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet projektu Całość budżetu: – 10 692 904 PLN Wkład własny: – 1 122 755 PLN Wydatki na aktywną integrację: – 6 325 000 PLN Wydatki na pracę socjalną: – 688 900 PLN

11 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty twarde projektu: 1265 zawartych kontraktów, indywidualnych programów usamodzielnienia i indywidualnych programów integracji 759 (60%) osób które ukończy udział w zaplanowanych dla nich formach wsparcia w roku 2009 - osoby wobec których zastosowane zostaną co najmniej 3 dobrane do potrzeb danej grupy i jednostki instrumenty aktywnej integracji. Spodziewane rezultaty

12 Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Perspektywy…


Pobierz ppt "Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google