Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Makroekonomia Wprowadzenie do makroekonomii Podstawowe pojęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Makroekonomia Wprowadzenie do makroekonomii Podstawowe pojęcia."— Zapis prezentacji:

1 Makroekonomia Wprowadzenie do makroekonomii Podstawowe pojęcia

2 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 2 Zagadnienia tematu Interpretacja makroekonomii Problemy makroekonomiczne Trochę faktów Ruch okrężny płatności w gospodarce

3 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 3 Definicja makroekonomii. Różnica między mikro i makroekonomią. Cel analiz ekonomicznych Makroekonomia jest nauką o gospodarce jako całości. Różnica mikro i makroekonomii polega nie tylko na skali przeprowadzanej analizy ale również na odrębności celu analizy. W mikroekonomii najważniejsze jest szczegółowe zrozumienie zasad działania konkretnych rynków. Pomija się zatem wiele powiązań pomiędzy tymi rynkami, które w konsekwencji wpływają na charakter i sposób ich funkcjonowania Makroekonomia bada duże agregaty takie jak: popyt globalny, inwestycje sektora przedsiębiorstw itp. Przy takim sposobie analizy percepcja szczegółów jest zamazana, natomiast uwaga koncentruje się na obrazie ogólnym.

4 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 4 Ujęcie i cel analizy

5 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 5 Podstawowe zagadnienia makroekonomiczne Stopa inflacji to procentowy przyrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w ciągu roku Bezrobocie to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy i jednocześnie nie mające zatrudnienia. Podstawowym miernikiem bezrobocia jest stopa bezrobocia. Definiuje się ja jako odsetek siły roboczej pozostającej bez pracy. Siła robocza to liczba osób pracujących lub poszukujących pracy. Realny produkt narodowy brutto (PNB). Jest on miarą całkowitego dochodu osiągniętego przez daną gospodarkę narodową. Przyrost realnego PNB określa się mianem wzrostu gospodarczego. Polityka makroekonomiczna to zespół narzędzi ekonomicznych takich jak: podatki, podaż pieniądza, stopa procentowa, wydatki rządowe wykorzystywanych w celu zaplanowanego oddziaływania na gospodarkę.

6 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 6 Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych

7 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 7 Wskaźniki cen

8 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 8 Inflacja

9 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 9 Dynamika PKB w Polsce w latach roku

10 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 10 Stopa bezrobocia

11 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 11 Stopa bezrobocia

12 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 12 Stopa bezrobocia rejestrowanego

13 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 13 Zmiany w stopie bezrobocia

14 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 14 Podmioty gospodarcze i transakcje między nimi Na rynku funkcjonują dwa podstawowe rodzaje podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Transakcje zawierane przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowePrzedsiębiorstwa Dysponują czynnikami produkcji dostarczonymi przedsiębiorstwom Wykorzystują czynniki produkcji dostarczane przez gospodarstwa domowe do wytwarzania dóbr i usług Otrzymują dochody od przedsiębiorstw w zamian za dostarczone czynniki wytwórcze Płacą gospodarstwom domowym za wykorzystanie czynników produkcji Wydają dochody na dobra i usługi wytwarzane przez przedsiębiorstwa Sprzedają dobra i usługi gospodarstwom domowym

15 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 15 Ruch okrężny w gospodarce schemat Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Dobra i usługi Usługi czynników produkcji Wydatki na dobra i usługi Dochody czynników produkcji przepływ zasobów rzeczowych przepływy pieniężne

16 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 16 Rachunek dochodu narodowego: sposoby mierzenia Trzy sposoby mierzenia skali działalności gospodarczej. wartość wytworzonych dóbr poziom dochodów czynników produkcji (czyli wartość dostarczonych przez nie usług) wartość wydatków na dobra i usługi Zakładając że wszystkie dochody są wydatkowane oznacza to, że zawsze otrzymamy ten sam wynik szacunku rozmiarów działalności gospodarczej niezależnie od przyjętego sposobu mierzenia.

17 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 17 Produkt Krajowy Brutto: interpretacja Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.

18 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 18 Wartość dodana Wartość dodana jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji Po co wprowadzamy pojęcie wartości dodanej? Aby uniknąć podwójnego liczenia w rachunku dochodu narodowego Wartość dodana = Wartość dóbr wyprodukowanych w przedsiębiorstwie - Koszty rzeczowe czynników wytwórczych zużytych do produkcji dóbr

19 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 19 Dobra finalne i pośrednie Dobra finalne to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to dobra konsumpcyjne lub dobra kapitałowe (inwestycyjne) Dobra pośrednie to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są używane.

20 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 20 Rachunek dochodu narodowego - przykład DobroSprzedaw- ca NabywcaWartość transakcji Wartość dodana Wydatki na dobra finalne Dochody czynników wytwór czych StalProducent stali Producent maszyn StalProducent stali Producent samocho- dów MaszynaProducent maszyn Producent samocho- dów OponyProducent opon Producent samochodów SamochodyProducent samocho- dów Konsumenci Całkowita wartość transakcji Produkt Krajowy Brutto PKB Co się dzieje z różnicą pomiędzy dochodami gospodarstw domowych a ich wydatkami (2000) ?

21 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 21 Inwestycje i oszczędności Inwestycje to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa. Oszczędności to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług..

22 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 22 Ruch okrężny płatności Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Dobra i usługi Usługi czynników produkcji Wydatki na dobra i usługi Dochody czynników produkcji Oszczędności (2000) Inwestycje (2000) Dobra kapitałowe dla przedsiębiorstw

23 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 23 Oszczędności = inwestycje Wprowadźmy następujące oznaczenia: Y – to PKB, dochody gospodarstw domowych, jednocześnie wartość produkcji C – wydatki konsumpcyjne, S – oszczędności, natomiast I – inwestycje Wykorzystując przyjęte oznaczenia możemy zapisać: S Ξ Y - C oraz Y Ξ C + S Ponieważ PKB można wyrazić jako sumę wydatków inwestycyjnych i konsumpcyjnych można więc zapisać Y Ξ I + C Na mocy definicji, że wymienione wcześniej trzy sposoby mierzenia PKB dają ten sam wynik otrzymujemy: Y Ξ C + S Ξ C + I a zatem prawdziwe jest że: S Ξ I

24 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 24 Ruch okrężny płatności: wnioski Faktyczne inwestycje i faktyczne oszczędności muszą zawsze sobie być równe Gospodarstwa domowe swoją nadwyżkę dochodu nad konsumpcją pożyczają przedsiębiorstwom na zakup dóbr inwestycyjnych poprzez pośrednictwo instytucji finansowych i banków oraz rynek papierów wartościowych Nie sprzedana część produkcji będzie musiała powiększyć stan zapasów. Zapasy to dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji

25 Wprowadzenie do makroekonomii. Podstawowe pojęcia 25 Źródła literatury podstawowej Begg D.: Ekonomia cz.II, PWE, wydanie II – s Kamerschen, McKenzie, Nardinelli, Ekonomia, Wyd. Solidarność, wydanie III s Samuelson, Nordhaus: Ekonomia 1, PWN, wydanie I, -s ,


Pobierz ppt "Makroekonomia Wprowadzenie do makroekonomii Podstawowe pojęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google