Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 II i III kwartał 2004 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 II i III kwartał 2004 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 II i III kwartał 2004 r.

2 2 Projekty realizowane w ramach SPO RZL Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 40 projektów (wartość 503 665 618 PLN) Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 30 projektów (wartość 1 736 440 952 PLN) Priorytet III Pomoc techniczna 48 projektów (wartość 52 165 017 PLN) Łącznie 118 projektów (wartość 2 292 271 588 PLN)

3 3 Postęp realizacji projektów w stosunku do rocznego i całkowitego budżetu SPO RZL

4 4

5 5 Projekty realizowane w ramach Priorytetu I 1.1Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy 5 projektów DRP, DI, DAE (MGiP) dotyczących: - wyposażenia publicznych służb zatrudnienia w narzędzia informatyczne - opracowania standardów kwalifikacji zawodowych - badań wpływu legislacji na rynek pracy 1.2 Perspektywy dla młodzieży 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 32 projekty własne WUP - wsparcie dla 69 256 osób obejmujące: - subsydiowane zatrudnienie, staże - szkolenia, doradztwo - poradnictwo zawodowe - pośrednictwo pracy

6 6 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka projekt OHP - wsparcie dla 5 000 młodzieży wykluczonej społecznie obejmujące działania dotyczące: - kształcenia ogólnego i zawodowego - reintegracji społecznej - aktywnego poruszania się na rynku pracy 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 2 projekty PRdsRSKiM dotyczące: - akcji informacyjno-edukacyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy - diagnozy zróżnicowania szans kobiet w dostępie do rynku pracy Projekty realizowane w ramach Priorytetu I

7 7 Projekty realizowane w ramach Priorytetu II 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie 2 projekty MENiS dotyczące: - wyposażania bibliotek szkolnych i pedagogicznych w multimedialne centra informacji - przygotowania edukacyjnego portalu informacyjnego 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy 20 projektów MENiS, Komisji Egzaminacyjnych dotyczących: - szkoleń dla nauczycieli, pracowników administracji oświatowej - rozwoju innowacyjnych programów nauczania - wyposażenia w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie placówek edukacyjnych - utworzenia bazy danych instytucji akredytowanych

8 8 Projekty realizowane w ramach Priorytetu II 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 2 projekty PARP dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla MŚP w zakresie ochrony środowiska, wdrażania norm BHP uruchomienie konkursu o charakterze otwartym (28 września 2004 r.) 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych 6 projektów USC dotyczących: - przeprowadzenia szkoleń SC - analizy potrzeb szkoleniowych SC - opracowania standardów kwalifikacji zawodowych w SC

9 9 Projekty realizowane w ramach Priorytetu III 31 projektów IZ, IP, IW dotyczących zatrudnienia i wyposażenia stanowisk pracy osób wykonujących zadania związane z zarządzaniem, monitorowaniem i kontrolą SPO RZL oraz zapewnienia doradztwa dla Komisji Oceny Projektów 16 projektów IZ, IW dotyczących informacji i promocji SPO RZL projekt DZF (MGiP) dotyczący zapewnienia doradztwa, szkoleń i obsługi prac instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL

10 10 Informacja i promocja SPO RZL Informacyjna Grupa Robocza - koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych instytucji uczestniczących we wdrażaniu SPO RZL Krajowy Ośrodek Szkoleniowy EFS - przeprowadzenie ok. 30 szkoleń dla ponad 600 osób udział w pracach Punktów Informacyjnych wydanie dwóch biuletynów internetowych, poradnika Jak oznaczać projekty współfinansowane z EFS? udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach informacyjnych dotyczących wdrażania SPO RZL

11 11 Napotkane utrudnienia w realizacji SPO RZL realizacja projektów rozszerzonych w ramach schematu a) Działania 1.2 oraz Działania 1.3 niedostateczne zasoby kadrowe instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie SPO RZL nieprawidłowe funkcjonowanie Generatora Wniosków brak wsparcia informatycznego w zakresie obsługi SIMIK utrudnienia związane z uchwalaniem aktów prawnych: ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, rozporządzenia wykonawcze ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzenia wykonawcze rozporządzenie w sprawie przekazania i zwrotu środków na prefinansowanie

12 12 Rekomendacje dla dalszej realizacji SPO RZL modyfikacja systemów wdrażania schematów a) Działania 1.2 i Działania 1.3 kontynuacja prac nad procedurami dotyczącymi: współfinansowania programów operacyjnych z budżetu państwa prefinansowania programów operacyjnych ze środków pożyczek na prefinansowanie zatrudnienie kadr w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL w ramach pomocy technicznej weryfikacja terminów dotyczących sprawozdawczości uruchomienie wszystkich modułów systemu SIMIK zapewnienie szkoleń i pomocy doradczej dotyczącej korzystania z systemu SIMIK


Pobierz ppt "1 Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 II i III kwartał 2004 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google