Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 / 32. DORADZTWO EUROPEJSKIE Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie publicznych źródeł finansowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 / 32. DORADZTWO EUROPEJSKIE Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie publicznych źródeł finansowania."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 / 32

2 DORADZTWO EUROPEJSKIE Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie publicznych źródeł finansowania 9 maja 2005 r.

3 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 3 / 32 Plan prezentacji n Obszary wsparcia Þ możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł pomocy publicznej n Metodologia pracy n Case study n Kontakt

4 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 4 / 32 Obszary wsparcia - możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstw

5 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 5 / 32 1.Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji 2.Zwolnienia podatkowe 3.Rozwój zasobów ludzkich Þ szkolenia Þ subsydiowanie zatrudnienia 4.Badania i rozwój 5.Ochrona środowiska Obszary wsparcia - możliwości dofinansowania działalności przedsiębiorstw

6 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 6 / 32 1. Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji

7 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 7 / 32 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji n Przykładowe obszary wsparcia Þ nowe inwestycje rozumiane jako u utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa u rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług n Maks. finansowanie - % kwalifikowanych kosztów projektu Þ 25% (połowa maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy regionalnej) Þ 4 000 EUR na jedno nowoutworzone miejsce pracy n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004-2006): 328 mln EUR Þ wnioski: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Þ termin: 1-30 czerwca 2005; 1-31 stycznia 2006

8 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 8 / 32 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji – mapa pomocy regionalnej Maksymalna wielkość pomocy Lokalizacja 30%Warszawa Poznań 40% Kraków Wrocław Gdańsk Gdynia Sopot 50%Pozostałe

9 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 9 / 32 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji - grupy Nr grupyNowe inwestycje 1min. wartość inwestycji 10 mln EUR 2min. wartość inwestycji 0,5 mln EUR, rozbudowa lub modernizacja istniejącego przedsiębiorstwa oraz utrzymanie min. 100 miejsc pracy przez min. 5 lat 3utworzenie min. 20 nowych miejsc pracy na okres min. 5 lat 4wprowadzające innowacje technologiczne 5wpływające na poprawę stanu środowiska 6zlokalizowane w parku technologicznym lub przemysłowym

10 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 10 / 32 2. Zwolnienia podatkowe

11 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 11 / 32 Specjalne Strefy Ekonomiczne n Przykładowe obszary wsparcia Þ realizacja inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej n Maks. finansowanie - % kwalifikowanych kosztów projektu Þ 100% zwolnienie z podatku dochodowego Þ do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji (maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy regionalnej) n Warunki realizacji Þ zezwolenie wydawane przez Instytucję Zarządzającą SSE na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE Þ zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej, wymagany poziom zatrudnienia, wymaganą wartość inwestycji

12 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 12 / 32 Zwolnienie z podatku od nieruchomości n Przykładowe obszary wsparcia Þ realizacja inwestycji na terenie gminy n Maks. finansowanie - % kwalifikowanych kosztów projektu Þ wysokość zwolnienia jest ograniczona do wysokości pomocy regionalnej lub wartości 100 000 EUR na przestrzeni 3 lat (poziom pomocy de minimis) n Warunki realizacji Þ na podstawie uchwały właściwej rady gminy przedsiębiorca inwestujący na terenie gminy może uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości (maksymalna stawka podatku od nieruchomości zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych* wynosi 0,66 PLN/m 2 w odniesieniu do gruntów i 17,98 PLN/m 2 w odniesieniu do budynków) Þ warunki oraz zasady przyznawania zwolnienia muszą zostać określone w uchwale rady gminy na terenie której przeprowadzana jest inwestycja *Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych [Dz.U.02.9.84 z późn. zm.]

13 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 13 / 32 3. Rozwój zasobów ludzkich

14 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 14 / 32 Rozwój zasobów ludzkich - szkolenia n Przykładowe obszary wsparcia Þ szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Þ studia podyplomowe dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, staże dla pracowników w instytucjach naukowo-badawczych Þ podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy n Max. finansowanie - % kwalifikowanych kosztów projektu Þ 60% dla szkoleń ogólnych Þ 35% dla szkoleń specjalistycznych n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004 - 2006): 253 mln EUR Þ wnioski: Regionalna Instytucja Finansująca współpracująca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Þ termin: 11 maja 2005, 11 lipca 2005 Þ konieczność współpracy z instytucją szkoleniową

15 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 15 / 32 Rozwój zasobów ludzkich - zatrudnienie n Przykładowe obszary wsparcia Þ subsydiowanie tworzenia zatrudnienia Þ rekrutacja pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (np. poniżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotni etc.) i niepełnosprawnych Þ przystosowanie miejsc pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych n Max. finansowanie Þ na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.1001) oraz Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776) F np. na podstawie art. 51 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - do 849 PLN co dwa miesiące na każdego zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych przez okres 12 miesięcy, a następnie do 3 608,19 PLN (150% przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2004) na każdego zatrudnionego bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych przez kolejnych 6 miesięcy n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004-2006): 450 mln EUR Þ wnioski: Powiatowy Urząd Pracy (PUP), PFRON Þ termin: procedura ciągła w PUP, czerwiec 2005 w PFRON (oczekiwany termin)

16 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 16 / 32 4. Badania i rozwój

17 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 17 / 32 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką n Przykładowe obszary wsparcia Þ projekty badawczo-rozwojowe F badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw i / lub we współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą Þ programy badawcze w zakresie monitorowania i prognozowania rozwoju technologii, nauki i techniki n Maks. finansowanie - % kwalifikowanych kosztów projektu Þ 50% dla badań przemysłowych Þ 25% dla badań przedkonkurencyjnych n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004 - 2006): 138 mln EUR Þ wnioski: Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Þ termin: 30 czerwca 2006 (w zależności od rodzaju projektu)

18 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 18 / 32 5. Ochrona środowiska

19 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 19 / 32 Dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska n Obszary wsparcia Þ inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego Þ inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Þ inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi n Maks. finansowanie - % kwalifikowanych kosztów projektu Þ 50%, nie więcej niż 5 mln EUR n Warunki realizacji Þ budżet (Polska, 2004 - 2006): 207 mln EUR Þ wnioski: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Þ termin: czerwiec 2005 (oczekiwany termin)

20 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 20 / 32 Pozostałe źródła finansowania n Programy Wspólnotowe Þ 6 Program Ramowy F Marie Curie – transfer wiedzy Þ LIFE Þ Leonardo da Vinci Þ Inteligentna Energia – Europa Þ Marco Polo n Programy krajowe Þ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21 DORADZTWO EUROPEJSKIE Metodologia pracy

22 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 22 / 32 Metodologia pracy n Faza I – Identyfikacja i ocena potencjalnych możliwości finansowania n Faza II – Asysta na etapie ubiegania się o wsparcie n Faza III – Monitorowanie realizacji projektu i wydatkowania środków n Faza IV – Okresowa identyfikacja nowych możliwości finansowych Faza IV Identyfikacja Faza III Realizacja Faza II Aplikacja Faza I Identyfikacja

23 DORADZTWO EUROPEJSKIE Case study

24 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 24 / 32 Case study – Thule Sp. z o.o. n Informacje o inwestorze Þ Przedmiot działalności: produkcja bagażników samochodowych Þ Stan zatrudnienia: 282 (średnioroczny stan zatrudnienia) Þ Duże przedsiębiorstwo* * w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U.99.101.1178 z późn. zm.) - obowiązującej podczas składania wniosku o dofinansowanie oraz art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807 z późn. zm.) n Informacje o inwestycji Þ projekt: rozbudowa przedsiębiorstwa w celu zwiększania produkcji bagażników samochodowych – budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup i instalacja maszyn i urządzeń Þ lokalizacja: Huta Szklana (region o 50% intensywności pomocy publicznej) Þ wartość inwestycji: 7 233 000 PLN Þ nowe miejsca pracy: 52

25 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 25 / 32 Case study - Thule Sp. z o.o. Program wsparcia: Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (Poddziałanie 2.2.1. SPO WKP oraz Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji*) *Dz.U.02.41.363 z późn. zm. n Rozbudowa przedsiębiorstwa stanowi nową inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji n Maks. finansowanie - % kosztów kwalifikowanych projektu Þ dotacja inwestycyjna: 25% Þ dotacja na zatrudnienie: 4 000 EUR na jedno nowoutworzone miejsce pracy

26 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 26 / 32 Case study – Thule Sp. z o.o. n Terminy Þ złożenie wniosku – czerwiec 2004 Þ podpisanie umowy finansowej – maj 2005 n Wnioskowane i przyznane wsparcie finansowe Þ dotacja inwestycyjna: 1 808 250 PLN (25 % kosztów kwalifikowanych inwestycji) Þ dotacja na zatrudnienie: 0 PLN (0 % dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników)

27 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 27 / 32 Case study – Thule Sp. z o.o. n Wkład zespołu Doradztwa Europejskiego, m.in. Þ identyfikacja kwalifikowalności projektów inwestycyjnych Spółki Þ połączenie w spójnie logiczną całość projektów inwestycyjnych Spółki i przygotowanie wniosku o dofinansowanie Þ wskazówki dotyczące trwałości projektu oraz wiarygodności finansowej beneficjenta Þ optymalizacja punktacji w następujących kryteriach F zatrudnienie – wskazówki odnośnie planowanej struktury zatrudnienia nowych pracowników (uwzględnienie sezonowości produkcji) – 30 pkt. F innowacyjność – wskazówki odnośnie przygotowania opinii – 30 pkt. F zgodność z priorytetami 6 Programu Ramowego – przygotowanie opinii warunkującej otrzymanie – 10 pkt. F zgodność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej – przygotowanie dokumentów potwierdzających – 2 pkt. Þ odwołanie od negatywnej decyzji ministerstwa F prawa własności przemysłowej – uzasadnienie zasadności przyznania punktów za posiadane patenty – 10 pkt

28 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 28 / 32 Case study - Thule Sp. z o.o. Ocena formalna Ocena merytoryczna Ocena techniczno – ekonomiczna 3 miesiące 2 miesiące Do zakończenia projektu 1 miesiąc Negocjowanie umowy finansowej Złożenie wniosku w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Podpisanie umowy finansowej Uruchomienie procedury płatności Monitorowanie statusu wniosku, udzielanie wyjaśnień nt. inwestycji Spółki, spotkania z reprezentatami MGiP Asysta w procesie negocjacji umowy finansowej Przygotowanie wniosku i załączników dotyczących inwestycji Spółki Asysta w przeprowadzeniu uproszczonej procedury zamówień publicznych Asysta podczas procesu raportowania realizacji projektu i wydatkowania środków Identyfikacja kwalifikowalności Inwestycji Dostosowanie projektu do wymogów programu 1 miesiąc

29 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 29 / 32 Nasze sukcesy

30 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 30 / 32 Nasze doświadczenie n Dział Doradztwa Europejskiego Þ 20 doradców pracujących w biurach na terenie całej Polski (Warszawa, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków) n Nasze usługi są skoncentrowane na możliwościach finansowania z następujących źródeł Þ Fundusze strukturalne Unii Europejskiej F Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego F Europejski Fundusz Społeczny F Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej F Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Þ Programy Wspólnotowe (m.in.) F 6 Program Ramowy F Leonardo da Vinci F LIFE F Marco Polo Þ Pomoc Krajowa (m.in.) F Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej F Specjalne Strefy Ekonomiczne F Fundusz Pracy Poznań Warszawa Kraków Wrocław Katowice

31 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 31 / 32 Nasze sukcesy n Oficjalnie ogłoszone wyniki rundy aplikacyjnej z czerwca 2004 roku pokazują, iż co trzecia dotacja z funduszy strukturalnych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przeznaczonych na wsparcie nowych inwestycji została przyznana przedsiębiorcom, którzy skorzystali z pomocy z Działu Doradztwa Europejskiego Ernst & Young. n dotacje otrzymane przez naszych klientów w ramach projektów inwestycyjnych m.in.: Þ producent ceramiki budowlanej – 16,5 mln PLN Þ producent instalacji gazowych i olejowych – 14 mln PLN Þ producent komponentów samochodowych – 6,5 mln PLN Þ producent stolarki drzwiowej – 5,5 mln PLN Þ odlewnia żeliwa – 4 mln PLN Þ producent foteli samochodowych - 4 mln PLN Þ producent przewodów paliwowych - 4 mln PLN

32 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 32 / 32 Kontakt

33 D ORADZTWO E UROPEJSKIE 33 / 32 Kontakt Magdalena Burnat-Mikosz Senior Menedżer magdalena.burnat-mikosz@pl.ey.com Ernst & Young Sp. z o.o. Warszawa tel. (22) 557 71 65 fax (22) 557 70 01


Pobierz ppt "D ORADZTWO E UROPEJSKIE 1 / 32. DORADZTWO EUROPEJSKIE Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie publicznych źródeł finansowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google