Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Technologie przyjazne środowisku. 2 Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku wprowadzenie rozwój zrównoważony technologie ograniczania zanieczyszczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Technologie przyjazne środowisku. 2 Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku wprowadzenie rozwój zrównoważony technologie ograniczania zanieczyszczeń."— Zapis prezentacji:

1 1 Technologie przyjazne środowisku

2 2 Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku wprowadzenie rozwój zrównoważony technologie ograniczania zanieczyszczeń Charakterystyka przyjaznych dla środowiska strategii produktowych: Strategia Czystszej Produkcji (CP) Strategia Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP). Najlepsza dostępna technika

3 3 Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku

4 4 Wynikiem rozwoju gospodarczego jest: nieustanny wzrost produkcji i wykorzystania produktów Wyzwanie Jak rozwiązać problem ochrony środowiska w sytuacji ciągłego dążenia do poprawy stylu życia i wzrostu dobrobytu, na które często w sposób bezpośredni wpływają produkty? Stopień zagrożeń dla człowieka i środowiska naturalnego rośnie wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego Wprowadzenie

5 5 Jak sprostać temu wyzwaniu ? Stosowanie polityki środowiskowej koncentrującej się na sprawach dotyczących dużych, punktowych źródeł zanieczyszczeń związanych z emisjami przemysłowymi lub gospodarki odpadami, i opartej głównie na ograniczaniu zanieczyszczeń metodą ochrony wtórnej Problemu nie rozwiąże  postępowanie z odpadami,  oczyszczanie gazów odlotowych,  oczyszczanie ścieków Ochrona wtórna: minimalizacja powstawania odpadów na końcu procesu technologicznego - techniki „końca rury” Uzyskiwane efekty powstawanie nowych strumieni odpadów, a także wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

6 6 Dlaczego? Polityka środowiskowa koncentrująca się na sprawach dotyczących dużych, punktowych źródeł zanieczyszczeń związanych z emisjami przemysłowymi lub gospodarki odpadami – „ochrona wtórna”: nie zawiera mechanizmów umożliwiających uzyskiwanie lepszej jakości produktów w połączeniu z poprawą stanu środowiska i wspieraniem konkurencyjności przemysłu.

7 7 Rozwiązanie problemu ochrony środowiska w sytuacji ciągłego dążenia do poprawy stylu życia i wzrostu dobrobytu zaproponowano w programie polityki ekologicznej opracowanej Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej [Decyzja-2002_1600_WE] DECYZJA NR 1600/2002/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego

8 8 Podstawowe zasady „zanieczyszczający płaci”, zasada ostrożności, działaniach zapobiegawcze zasada usuwania zanieczyszczenia u źródła Główne priorytety ochrony środowiska: - zmiana klimatu, - przyroda i zróżnicowanie biologiczne, - środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia, - zasoby naturalne i odpady. [Decyzja-2002_1600_WE]

9 9 W świetle zasad zawartych w Szóstym Programie Działań Środowiskowych [Decyzja-2002_1600_WE] : podstawową metodą ograniczania zanieczyszczeń staje się ochrona pierwotna

10 10 Ochrona pierwotna: minimalizacja powstawania odpadów na początku procesu technologicznego, a nawet inwestycyjnego  technologie zamykające obiegi wodnościekowe,  ograniczanie powstawania odpadów,  odnawialne („czyste”) paliwa,  alternatywne źródła energii  inne, np.działania organizacyjne i logistyczne Uzyskiwane efekty racjonalne korzystanie ze źródeł surowców nieodnawialnych, oszczędzanie energii, zapobieganie powstawaniu odpadów

11 11 ograniczenie oddziaływania na środowisko jako całość spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju ( ekorozwoju) Dla rozwiązania problemu ochrony środowiska, w sytuacji ciągłego dążenia do poprawy stylu życia i wzrostu dobrobytu, powiązanego bezpośrednio z produktami, niezbędne jest wdrażanie przyjaznych dla środowiska strategii produktowych, zapewniających: Strategie przyjazne dla środowiska winny uwzględniać podstawowe zasady zaproponowane w programie polityki ekologicznej opracowanej Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej DECYZJA NR 1600/2002/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE

12 12 Szkolenie w ramach projektu pt. „Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju” mgr inż. Jolanta Baran, Politechnika Śląska w Gliwicach; WydziałOrganizacji i Zarządzania,Stowarzyszenie„POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI”UM, Gliwice 29 maj 2006

13 13 Szkolenie w ramach projektu pt. „Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju” mgr inż. Jolanta Baran, Politechnika Śląska w Gliwicach; WydziałOrganizacji i Zarządzania,Stowarzyszenie„POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI”UM, Gliwice 29 maj 2006

14 14 Charakterystyka przyjaznych dla środowiska strategii produktowych

15 15 Strategia Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP). Strategia Czystszej Produkcji (CP) Rodzaje strategii produktowych, przyjaznych dla środowiska

16 16 „ciągłe, zintegrowane, zapobiegawcze działanie w odniesieniu do procesów, produktów i usług, zmierzające do zwiększenia efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla ludzi i środowiska przyrodniczego" (definicja wg Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych – UNEP) http://www.programcp.org.pl/polpcp.htm jedna z kluczowych strategii w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Strategia Czystszej Produkcji (CP) :

17 17 Filozofia CP Takie ukształtowanie postaw ludzkich, które zapewniają zaspokajanie niezbędnych potrzeb poprzez postępujące, oszczędne korzystanie z zasobów przyrody oraz ocenę i oddziaływanie na procesy produkcyjne na początku ich przebiegu (ochrona pierwotna). Zapobieganie a nie leczenie skutków może być źródłem podwójnych efektów: eko-eko (ekologicznych i ekonomicznych) Motto: Jeśli chcesz znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz znajdziesz powód.

18 18 Zasady Czystszej Produkcji (CP) podejmowane wszystkich stosownych środków zapobiegawczych przeciwko zanieczyszczeniom, zwłaszcza poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", zamiast budowy kolejnych, coraz to nowocześniejszych oczyszczalni "na końcu rury". oczyszczanie jest traktowane jako rozwiązanie ostateczne, w stosunku do tych odpadów, których powstaniu nie da się jeszcze zapobiec. ciągłe dążenie do redukcji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia energii i innych zasobów oraz kosztów związanych z opłatami środowiskowymi, poprzez wdrażanie projektów CP, opracowywanych przez grupy projektowe ds. CP.

19 19 Ilości odpadów, surowców, energii oraz koszty odnoszone są do wielkości produkcji zakładu w danym okresie. Model CP

20 20 wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnego z normą ISO 14001 CP jest pomostem do: http://www.ine-isd.org.pl/pie/96_61.htm rozszerzenia wymagań ISO 14001 o wymagania Rozporządzenia Rady i Parlamentu Unii Europejskiej z dnia 19.03.2001 w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm w programie Eko Zarządzania i Audytowania Wspólnoty (EMAS) nr 761/2001 wdrażania Dyrektywy 96/61/WE w sprawie Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń (IPPC)

21 21 Polska znajduje się w zakresie rankingu w ochronie środowiska na jednym z ostatnich miejsc Aktualna sytuacja w Polsce Dotychczasowe wyniki i oferta Polskiego Programu CP: ONZ-towski Program CP, występujący obecnie pod nazwą Sustainable Consumption and Production Program (SCP) - Program Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji oferuje w Polsce trzy istotne ścieżki realizacyjne :

22 22 edukacyjna: szkoły CP przygotowujące do projektowania i wdrażania projektów CP oraz systemów zarządzania CP-EMS dla realizacji konstytucyjnych zadań zrównoważonego rozwoju; łącznie z pracownikami w jednostkach. Istotne jest również wdrożenie programów dydaktycznych CP w wielu uczelniach. systemowa: wprowadzanie systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych wg strategii CP (DZE-CP), wraz z raportowaniem o ekoefektywności - prowadzenie Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości jako przygotowanie do raportowania o realizacji zadań programu zrównoważonej produkcji i konsumpcji Proponowane ścieżki realizacyjne CP:

23 23 Proponowane ścieżki realizacyjne CP: c.d. wydawnicza: wydawnictwo, kwartalnik Czystsza Produkcja i Ekozarządzanie oraz strona internetowa; obie akcje służą jako forum dyskusyjne doskonalenia zarządzania środowiskiem oraz platforma prezentacji uzyskanych rezultatów i możliwości ich rozpowszechnienia wpisanie wymienionych obszarów działalności w sprawie CP w Narodowy Program Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji. Plan działania Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych w sprawie CP:

24 24 W przemyśle pracuje kilkuset dyplomowanych ekspertów CP, przygotowanych do realizacji projektów CP. CP w Polsce Centrum Polskiego Programu CP 40-019 Katowice ul. Krasińskiego 13 tel./fax(032)256 55O7 biuro@czystszaprodukcja.pl www.czystszaprodukcja.pl Istnieje Stowarzyszenie „Polski Ruch Czystszej Produkcji"

25 25

26 26 poprawa efektywności wykorzystania zasobów oraz lepsze zarządzanie surowcami i odpadami. Ma to zapewnić, że nie zostanie przekroczona odporność środowiska na presję wynikającą z konsumpcji zasobów odnawialnych i nieodnawialnych (art. 2 ust. 2.4), poprzez osiągnięcie bardziej zrównoważonych wzorów produkcji i konsumpcji nastąpi rozdzielenie związku (decoupling) pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego, a wielkością wykorzystania zasobów i wytwarzania odpadów. Strategia Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP) W decyzji 1600/2002/WE ustanawiającej VI Program Działań na rzecz Środowiska UE, Rada i Parlament Europejski określiły w art. 2 główne cele Programu ZPP następująco:

27 27 zapewniających: ograniczenie oddziaływania na środowisko jako całość spełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju ( ekorozwoju) rozwiązuje problem ochrony środowiska w sytuacji ciągłego dążenia do poprawy stylu życia i wzrostu dobrobytu, powiązanego bezpośrednio z produktami Strategia Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP) poprzez wdrażanie: przyjaznych dla środowiska strategii produktowych, obejmujących cały cykl życia produktu: metody projektowania, technologie wytwarzania, użytkowanie i likwidację produktów oraz instalacji,

28 28 Zintegrowana Polityka Produktowa zakłada: wykorzystywanie podejścia środowiskowego opartego na analizie cyklu życia produktu, wprowadzanie strategii zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wprowadzanie strategii zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu (ochrona wtórna i pierwotna). ZPP odnosi się do całego cyklu życia produktu, włączając w to fazę jego użytkowania.

29 29 Istnieją metodologie umożliwiające dokonanie oceny wpływu na środowisko produktów na różnych etapach ich cyklu życia. W ZPP podejście środowiskowe czyli oddziaływanie produktu na środowisko, w tym na atmosferę, jest traktowane w sposób zintegrowany Co to oznacza? działania odnoszące się do oddziaływania na środowisko powinny być podejmowane w tym etapie cyklu życia produktu, na którym w sposób najlepszy i najbardziej efektywny kosztowo zostanie zmniejszone wykorzystanie zasobów i oddziaływanie na środowisko. [Decyzja-2002_1600_WE]

30 30 Przykład oddziaływania produktu na środowisko w cyklu jego życia „Samochód jest odpowiedzialny za około 80% emisji CO 2 z sektora transportu w Unii Europejskiej, czyli sektora w którym emisje rosły najszybciej. Zwiększa się ilość samochodów w odniesieniu do liczby mieszkańców o 14% pomiędzy 1990 a 1999 rokiem i wykorzystuje się większą ilość zasobów w procesie wytwarzania, więcej przestrzeni na parkingi oraz drogi, stwarzając większe problemy z unieszkodliwianiem odpadów. Wszystko to dzieje się mimo zmniejszenia się wielkości emisji przypadających na 1 samochód i znaczących wysiłków podejmowanych przez przemysł, w tym dobrowolnych zobowiązań do zmniejszenia emisji CO 2 o 25% do 2008 r. Poza tym w ostatnich dekadach doszło do bardzo poważnego zmniejszenia emisji innych zanieczyszczeń” [COM (2003) 302, str.2]. Natura oddziaływania wyrobu na środowisko w całym cyklu jego życia jest złożona i trudna do oceny, a potencjalnie stanowi poważny problem

31 31 Czynniki uzasadniające konieczność wprowadzenia do polityki środowiskowej zintegrowanego wymiaru produktowego, obejmującego wszystkie fazy życia wyrobu [ 20_Komunikat_ZPP] : zwiększa się całkowita ilość produktów, zwiększa się zróżnicowanie produktów i ich funkcji wskutek innowacji ciągle powstają nowe rodzaje produktów dokonuje się globalny obrót produktami produkty stają się coraz bardziej złożone produkt może być zaprojektowany w sposób perfekcyjny, jego niewłaściwe użytkowanie i unieszkodliwianie może spowodować jednak znaczne oddziaływanie na środowisko produkty w trakcie ich cyklu życia powiązane są z coraz bardziej zróżnicowanymi uczestnikami

32 32 Powyższe czynniki wskazują, że polityka ekologiczna, oparta na wymiarze produktowym, powinna: ujmować produkty w sposób całościowy, włączając możliwie wielu uczestników i pozostawiając im odpowiedzialność za dokonywane przez nich wybory. ma wspierać także szersze cele gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, określone w nowej Strategii Lizbońskiej. powinna też sprzyjać poprawie warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku na rynku europejskim 29.10.2013

33 33 Zintegrowana Polityka Produktowa powinna wpływać na: poprawę warunków rynkowych dla produktów przyjaznych środowisku (greener products), wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz całych gałęzi przemysłowych Unii Europejskiej poprzez udział produktów przyjaznych środowisku w tworzeniu nowego rynku W komunikacie Komisji Wspólnot Europejskich COM (2003) 302 stwierdza się, między innymi: Zintegrowana Polityka Produktowa ma ponadto: odgrywać kluczową rolę we wdrażaniu wspólnotowych strategii tematycznych (Strategii zrównoważonego użycia zasobów naturalnych i Strategii zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu), uzupełniać istniejące polityki produktowe, dostarczając szerszych ram koncepcyjnych opartych na analizie cyklu życia produktu, wzmacniać koordynację i spójność pomiędzy instrumentami istniejących i przyszłych polityk produktowych. 20_Komunikat_ZPP

34 34 Zmniejszenie oddziaływania na środowisko wywieranego przez produkty w trakcie ich cyklu życia, w miarę możliwości za pomocą podejścia rynkowego, uwzględniającego zagadnienia konkurencyjności. Strategia Zintegrowanej Polityki Produktowej (ZPP) Integralna część Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE. Podstawowy cel ZPP opiera się na: instrumentach stosowanych w ramach wdrażania systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14000, EMAS), ekoznakowaniu i stosowaniu informacji o oddziaływaniu produktu na środowisko oraz innowacyjnym podejściu do oceny cyklu życia produktu i usługi.

35 35 przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, administracja publiczna, organizacje konsumenckie, organizacje ekologiczne, instytucje UE (Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska). UCZESTNICY PROCESU WDRAŻANIA ZPP

36 36 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, 18.06.2003 r. COM (2003) 302 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DLA RADY I PARLAMENU EUROPEJSKIEGO Zintegrowana Polityka Produktowa Wykorzystywanie podejścia środowiskowego opartego na analizie cyklu życia produktu STRATEGIA WDRAŻANIA w POLSCE ZINTEGROWANEJ POLITYKI PRODUKTOWEJ - Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 25 lutego 2005 r. http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/komponent_2_9.psml www.mos.gov.pl/sipw/zintegrowana_polityka_produktowa/strategia_ZPP.pdf D:\ochr srodow\tos 08 prez\komponent 2, podkomponent 9.mht

37 37

38 38 Myślenie w kategoriach cyklu życia produktu Cel - redukcja skumulowanego szkodliwego dla środowiska działania zjawisk zachodzących w czasie trwania całego cyklu życia danego produktu Niezbędne działania promowanie myślenia w kategoriach cyklu życia produktu wśród wszystkich uczestników rynku, którzy wchodzą w kontakt z produktem: a)podmiotów zajmujących się produkcją i świadczeniem usług b)pracowników, klientów i dostawców. Działania powinny być podejmowane na szczeblu - krajowym i regionalnym.”

39 39 Ustanawianie zachęt, aby rynek działał w sposób zrównoważony, poprzez wspieranie podaży i popytu produktów przyjaznych dla środowiska podnoszenie poziomu świadomości, w zakresie oddziaływania produktów na środowisko wspieranie przedsiębiorstw innowacyjnych i zaangażowanych w realizację idei zrównoważonego rozwoju proekologiczna polityka zamówień publicznych Niezbędne działania Współpraca z rynkiem

40 40 Zaangażowanie wszystkich podmiotów obecnych na szeroko pojętym rynku Zachęcanie wszystkich uczestników rynku przemysłu, konsumentów i administracji do działania w zakresie ich sfery wpływów i wzajemnej współpracy uwzględnianie aspektów ekologicznych w projektowaniu produktu nabywanie produktów przyjaznych środowisku wdrażanie dobrych praktyk w użytkowaniu i unieszkodliwianiu produktów ustanawianie ramowych warunków gospodarczych i prawnych dla przedsięwzięć gospodarczych oddziaływanie na rynek, na przykład poprzez zakup produktów przyjaznych środowisku („produktów zielonych”) Podejmowane działania

41 41 Stymulowanie doskonalenia produktów Zmniejszenie oddziaływania produktu na środowisko w okresie całego cyklu życia - w fazach projektowania, wytwarzania, użytkowania lub unieszkodliwiania, uwzględniając czynniki określone przez rynek. dążenie do ciągłego ograniczania szkodliwości oddziaływania produktu na środowisko w okresie całego cyklu życia, koncentrowanie się na produktach o największym potencjale poprawy środowiskowej stosowanie ekonomicznie efektywnych środków współpraca w zakresie: współtworzenia i realizacji porozumień środowiskowych i upowszechniania stosowania analizy cyklu życia produktu, upowszechniania zarządzania środowiskowego, stosowania w zamówieniach kryteriów środowiskowych oraz wspierania i rozwijania europejskiego systemu eko-znakowania. Podejmowane działania Cel

42 42 Zróżnicowanie instrumentów polityki Duża różnorodność produktów i uczestników mających kontakt z produktem wymaga wielu różnych inicjatyw o skali od lokalnej do międzynarodowej Charakter instrumentów (narzędzi) porozumienia dobrowolne, regulacje i działania obowiązkowe Czynnikiem decydującym o rodzaju stosowanych instrumentów i ich zasięgu jest efektywność narzędzia, czyli: przynoszenie oczekiwanych wyników przy przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju.

43 43 podatki ekologiczne, rachunkowość uwzględniająca wszystkie koszty produkcji (łącznie ze stratami w środowisku), tzw. internalizacja kosztów zewnętrznych, nieudzielanie pomocy publicznej na działania niekorzystnie oddziałujące na środowisko, upowszechnianie eko-znakowania, upowszechnianie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach i organizacjach - EMAS (Eco-management and Audit Scheme), upowszechnianie deklaracji środowiskowych dla produktów, porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami i władzą publiczną, stosowanie kryteriów ekologicznych przy przetargach finansowanych ze środków publicznych, zapewnienie dostępu do informacji środowiskowych związanych z produktem dla konsumentów. INSTRUMENTY ZINTEGROWANEJ POLITYKI PRODUKTOWEJ – PROPOZYCJE KOMISJI WE

44 44 http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/export/sites/default/ekoportal/ dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/ekozarzadzanie_emas/projekt_ emas/inne/prezentacje/emas_krok_po_kroku.pdf

45 45 Najlepsza dostępna technika

46 46 Dyrektywa 96/61/WE, art.. 2 pkt 11: Najbardziej efektywny i zaawansowany poziom rozwoju działań i metod ich obsługi, który wskazuje na szczególną stosowność konkretnych technik dla zapewnienia ustalonych granicznych wielkości emisji oraz tam gdzie nie jest to praktykowane, ogólnie dla ograniczenia emisji i wpływu na środowisko jako całość: 'techniki' będą obejmować zarówno stosowane technologie jak sposób w jaki instalacja jest zaprojektowana, zbudowana, utrzymywana, eksploatowana i wycofywana z eksploatacji, 'dostępne' techniki będą oznaczać techniki rozwinięte na skalę, która pozwala na wdrożenie w stosownym sektorze przemysłu, zgodnie z ekonomicznie i technicznie realnymi warunkami, z uwzględnieniem kosztów i korzyści, bez względu na to czy techniki te są, czy też nie są wykorzystywane lub tworzone w danym Kraju Członkowskim, tak długo jak są realnie dostępne dla operatora, 'najlepsze' będzie oznaczać najbardziej efektywne w osiąganiu wysokiego ogólnego stopnia ochrony środowiska jako całości.

47 47 Stacjonarna jednostka techniczna gdzie: prowadzi się jedno lub więcej działań wymienionych w Aneksie I Dyrektywy 96/61/WE (szczegółowy wykaz działalności przemysłowych), oraz wszystkie inne bezpośrednio związane działania, które mają techniczny związek z działaniami prowadzonymi w tym miejscu, i które mogłyby mieć wpływ na emisje i zanieczyszczenie; Każda osoba fizyczna lub prawna, która obsługuje lub kontroluje instalację lub osoba, której przyznano decydujące uprawnienia ekonomiczne w kwestii technicznego funkcjonowania instalacji. D:\ochr srodow\tos 08 prez\DYREKTYWA RADY 96-6I-EC.mht Operator Instalacja

48 48 ANEKS IV (Dyrektywa 96/61/WE ) Względy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych dostępnych technik 1.wykorzystanie technologii nisko odpadowych 2.wykorzystanie mniej niebezpiecznych substancji 3.rozwój odzysku i recyclingu substancji wytwarzanych i wykorzystywanych w procesach oraz odpadów 4.porównywalne procesy, usprawnienia lub metody działania, które zostały wypróbowane z sukcesem na skalę przemysłową 5.postęp technologiczny i rozwój wiedzy 6.natura, skutki i wielkość danych emisji 7.terminy przekazania do eksploatacji dla nowych i istniejących instalacji 8.czas potrzebny do wprowadzenia najlepszych dostępnych technik 9.zużycie i właściwości surowców (włącznie z wodą) wykorzystywanych w procesie oraz ich wydajność energetyczna 10.potrzeba zapobiegania lub redukcji do minimum całkowitego wpływu emisji na środowisko oraz związanych z tym zagrożeń 11.potrzeba zapobiegania wypadkom oraz minimalizacji skutków dla środowiska 12.informacja opublikowana przez Komisje zgodnie z Artykułem 16 (2) lub przez organizacje międzynarodowe


Pobierz ppt "1 Technologie przyjazne środowisku. 2 Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku wprowadzenie rozwój zrównoważony technologie ograniczania zanieczyszczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google