Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim
ID grupy: 98/32_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 Unia europejska szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po 6 latach członkostwa

4 wstęp Unia Europejska stanowi przypadek "szczególnego rodzaju" w stosunkach międzynarodowych, który w historii nigdy wcześniej nie istniał. Na mocy traktatu lizbońskiego Unii Europejskiej została nadana osobowość prawna oraz otrzymała status organizacji międzynarodowej. Jest unikatową formą tego typu, wzrasta jej rola w polityce zagranicznej, tworzone są unijne placówki dyplomatyczne. Tymczasem państwa członkowskie nie tracą swej suwerenności.

5 I. Zakres działania Unii europejskiej
Unia Europejska została powołana 1 listopada 1993 na mocy na mocy Traktatu z Maastricht podpisanego lutego 1992 r.

6 Jako efekt wieloletniego procesu integracji, Unii przyświecają cele warunkując sens jej istnienia:
- postęp ekonomiczny i społeczny - prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej - ciało polityczne mówiące jednym głosem na arenie międzynarodowej - stworzenie obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli - wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, - powiększenie standardów życia.

7 Traktat ustanowił Unię Europejską opartą na 3 filarach:
I. unia gospodarcza - wspólny rynek, wspólna polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów, II. unia polityczna - w stosunkach zewnętrznych występuje jako jeden podmiot III. unia policyjno-sądownicza - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej..

8 13 grudnia 2007 został podpisany tzw. traktat lizboński zakładający m
13 grudnia 2007 został podpisany tzw. traktat lizboński zakładający m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej. System filarowy został zniesiony, choć odrębność II i III filaru została zachowana, a kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa poszerzono. Źródło: Wikipedia

9 Można stwierdzić, że zakres wspólnej polityki Unii Europejskiej obejmuje następujące obszary:
- Unię Gospodarczą i Walutową - rynek wewnętrzny oraz wspólna waluta €uro, - Politykę Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, - Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, - Wspólną Politykę Obronną 

10 - wykonawcza: Komisja Europejska
Ten gospodarczo - polityczny związek 27 państw wykształcił specyficzny system rządzenia. Sprawne funkcjonowanie UE zapewniają instytucje i organy opierające się na zasadzie trójpodziału władzy : - wykonawcza: Komisja Europejska - prawodawcza: Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie poszczególnych sektorów oraz wybrany w wyborach powszechnych Parlament Europejski - sądownicza: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będący swoistym Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym. Charakterystyczne dla UE są spotkania szefów rządów i głów państw w formie Rady Europejskiej W systemie prawnym nie spełnia żadnych funkcji poza "wyznaczaniem celów i kierunków działań", de facto jest najważniejszą z instytucji.

11 II. 6 lat polski w unii europejskiej - dokonania i zaniedbania
Polska stała się członkiem UE na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach Podpisanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Źródło Wikipedia

12 Wejście Polski do UE wzbudzało kontrowersje
Wejście Polski do UE wzbudzało kontrowersje. Nadal w społeczeństwie jest wielu euroentuzjastów jak i eurosceptyków… Źródło: W zależności od prezentowanej postawy bilans zysków i strat z członkostwa Polski w UE może być różnie interpretowany .

13 bilans dotychczasowego członkowstwa Polski w Unii Europejskiej w sferze jej działania

14 Unia Europejska oznacza dla Polaków przede wszystkim swobodę podróżowania oraz podejmowania nauki lub pracy w dowolnym miejscu na terenie UE.

15 1. Wzrost gospodarczy- PKB w 2009 r. wzrósł o ok. 1,7%
Wzrost gospodarczy- PKB w 2009 r. wzrósł o ok. 1,7%. Polska zdaniem wszystkich międzynarodowych organizacji gospodarczych i instytucji finansowych jest liderem regionu. Kryzys gospodarczy nie osłabił procesu „doganiania” gospodarki Polski do UE-15. W okresie 2003 – 2009 r., wskaźnik PKB per capita wzrósł w Polsce o 38%, Dodatnie saldo przepływów finansowych z UE na poziomie 21,4 mld eur. Rok był rekordowy, gdyż po odliczeniu polskiej składki z budżetu UE do Polski trafiło 6 mld euro. Polska otrzymała możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W latach jest największym beneficjentem z budżetu UE oraz największym beneficjentem polityki spójności.

16 28 luty 2010 r. w tys. EUR PRZEPŁYW od maja 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Do RAZEM Środki uzyskane Zwroty do UE -4 046 -7 826 -58 Składka do UE SALDO % DNB PL - 0,66% 0,92% 1,54% 1,10% 1,95%

17 Polska jest zdecydowanym liderem we wdrażaniu funduszy UE.

18 6. Dopłaty bezpośrednie otrzymuje w Polsce blisko 1,4 mln rolników, dla których przewidziano za 2009 rok łącznie około 12,6 mld zł . Na dopłaty bezpośrednie przewidziano kwotę o blisko 40% wyższą od wypłaconej za 2008 rok. 7. Rolnicy będą mogli otrzymać około 3,25 mld EUR, a to rekordowy poziom dopłat dla polskiej wsi. 8. Spadek obrotów handlowych z powodu kryzysu ale na mniejszą skalę niż w innych państwach regionu. Od stycznia 2010 r. widoczna jest poprawa bilansu handlowego Polski . 80% polskiego eksportu przypada na państwa UE.

19 9. Napływ do Polski kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł mln euro. W dobie kryzysu, Polska pozostaje krajem o dużym zaufaniu inwestorów zagranicznych. 10. Ożywienie gospodarcze prowadziło do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Jego niewielki wzrost w ostatnim roku jednak nie był tak mocno odczuwalny jak w pozostałych państwach UE mim. dzięki funduszom EFS.

20 11. Emigracja zarobkowa przyczyniła się do powstania zjawiska „ eurosierot”, odpływu z Polski specjalistów i ludzi posiadających wyższe wykształcenie i kwalifikacje. W latach 2008–2009 słabła fala emigracyjna, a część Polaków decydowała się na powrót do kraju.

21 12. Po przystąpieniu Polski do UE nastąpił wzrost liczby polskich studentów studiujących w innych państwach członkowskich. Wciąż jednak liczba studentów przyjeżdżających jest prawie trzykrotnie niższa od liczby polskich studentów wyjeżdżających, co powinno mobilizować do zmian niekorzystnego polskiego systemu edukacyjnego.

22 Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec kwietnia 2010 r.
duże średnie małe

23


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google