Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Miasteczku Krajeńskim ID grupy: 98/32_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Unia Europejska – szanse i zagrożenia Polski jako członka UE po sześciu latach członkostwa. Semestr/rok szkolny: 2009/2010

3 UNIA EUROPEJSKA SZANSE I ZAGROŻENIA POLSKI JAKO CZŁONKA UE PO 6 LATACH CZŁONKOSTWA

4 WSTĘP Unia Europejska stanowi przypadek "szczególnego rodzaju" w stosunkach międzynarodowych, który w historii nigdy wcześniej nie istniał. Na mocy traktatu lizbońskiego Unii Europejskiej została nadana osobowość prawna oraz otrzymała status organizacji międzynarodowej. http://www.solidarnosc.org.pl Jest unikatową formą tego typu, wzrasta jej rola w polityce zagranicznej, tworzone są unijne placówki dyplomatyczne. Tymczasem państwa członkowskie nie tracą swej suwerenności.

5 Unia Europejska została powołana 1 listopada 1993 na mocy na mocy Traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992 r. I. ZAKRES DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ http://www.europarl.europa.eu

6 Jako efekt wieloletniego procesu integracji, Unii przyświecają cele warunkując sens jej istnienia: - postęp ekonomiczny i społeczny - prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej - ciało polityczne mówiące jednym głosem na arenie międzynarodowej - stworzenie obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli - wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów, - powiększenie standardów życia. http://www.tomaszewska.pl

7 http://www.krajeeuropy.pl/ Traktat ustanowił Unię Europejską opartą na 3 filarach: I. unia gospodarcza - wspólny rynek, wspólna polityka rolna i strukturalna, unia walutowa i rozwój regionów, II. unia polityczna - w stosunkach zewnętrznych występuje jako jeden podmiot III. unia policyjno-sądownicza - współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, wspólne rozwiązywanie problemów imigracji, przestępczości zorganizowanej, terroryzmu i patologii społecznej..

8 13 grudnia 2007 został podpisany tzw. traktat lizboński zakładający m.in. reformę instytucji Unii Europejskiej. System filarowy został zniesiony, choć odrębność II i III filaru została zachowana, a kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa poszerzono. Źródło: Wikipedia

9 Można stwierdzić, że zakres wspólnej polityki Unii Europejskiej obejmuje następujące obszary: - Unię Gospodarczą i Walutową - rynek wewnętrzny oraz wspólna waluta uro, - Politykę Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, - Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, - Wspólną Politykę Obronną

10 Ten gospodarczo - polityczny związek 27 państw wykształcił specyficzny system rządzenia. Sprawne funkcjonowanie UE zapewniają instytucje i organy opierające się na zasadzie trójpodziału władzy : - wykonawcza: Komisja Europejska - prawodawcza: Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie poszczególnych sektorów oraz wybrany w wyborach powszechnych Parlament Europejski - sądownicza: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będący swoistym Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym. Charakterystyczne dla UE są spotkania szefów rządów i głów państw w formie Rady Europejskiej. W systemie prawnym nie spełnia żadnych funkcji poza "wyznaczaniem celów i kierunków działań", de facto jest najważniejszą z instytucji.

11 II. 6 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ - DOKONANIA I ZANIEDBANIA Polska stała się członkiem UE 1.05.2004 na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach Podpisanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Źródło Wikipedia

12 Wejście Polski do UE wzbudzało kontrowersje. Nadal w społeczeństwie jest wielu euroentuzjastów jak i eurosceptyków… Źródło: http://www.990px.pl http://www.mmwarszawa.pl W zależności od prezentowanej postawy bilans zysków i strat z członkostwa Polski w UE może być różnie interpretowany.

13 BILANS DOTYCHCZASOWEGO CZŁONKOWSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ W SFERZE JEJ DZIAŁANIA http://www.wrotamalopolski.pl

14 Unia Europejska oznacza dla Polaków przede wszystkim swobodę podróżowania oraz podejmowania nauki lub pracy w dowolnym miejscu na terenie UE. www.semestr.pl

15 1. Wzrost gospodarczy- PKB w 2009 r. wzrósł o ok. 1,7%. Polska zdaniem wszystkich międzynarodowych organizacji gospodarczych i instytucji finansowych jest liderem regionu. 2. Kryzys gospodarczy nie osłabił procesu doganiania gospodarki Polski do UE-15. W okresie 2003 – 2009 r., wskaźnik PKB per capita wzrósł w Polsce o 38%, 3. Dodatnie saldo przepływów finansowych z UE na poziomie 21,4 mld eur. Rok 2009 był rekordowy, gdyż po odliczeniu polskiej składki z budżetu UE do Polski trafiło 6 mld euro. 4. Polska otrzymała możliwość korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W latach 2007-2013 jest największym beneficjentem z budżetu UE oraz największym beneficjentem polityki spójności.

16 28 luty 2010 r. w tys. EUR PRZEPŁYW od maja 2004 20052006200720082009 Do 28.02.2010 RAZEM Środki uzyskane 2 416 3444 018 0555 052 1627 622 7637 396 3729 245 4062 375 06438 126 167 Zwroty do UE0-22 969-4 046-45 064-7 826-12 787-58-92 751 Składka do UE -1 318 980-2 379 385-2 552 450-2 779 298-3 402 108-3 233 746-992 314-16 658 281 SALDO1 097 3641 615 7012 495 6664 798 4013 986 4385 998 8721 382 69221 375 135 % DNB PL-0,66%0,92%1,54%1,10%1,95%--

17 Polska jest zdecydowanym liderem we wdrażaniu funduszy UE.

18 6. Dopłaty bezpośrednie otrzymuje w Polsce blisko 1,4 mln rolników, dla których przewidziano za 2009 rok łącznie około 12,6 mld zł. Na dopłaty bezpośrednie przewidziano kwotę o blisko 40% wyższą od wypłaconej za 2008 rok. 7. Rolnicy będą mogli otrzymać około 3,25 mld EUR, a to rekordowy poziom dopłat dla polskiej wsi. 8. Spadek obrotów handlowych z powodu kryzysu ale na mniejszą skalę niż w innych państwach regionu. Od stycznia 2010 r. widoczna jest poprawa bilansu handlowego Polski. 80% polskiego eksportu przypada na państwa UE.

19 9. Napływ do Polski kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniósł 8 384 mln euro. W dobie kryzysu, Polska pozostaje krajem o dużym zaufaniu inwestorów zagranicznych. 10. Ożywienie gospodarcze prowadziło do wzrostu zatrudnienia i spadku bezrobocia. Jego niewielki wzrost w ostatnim roku jednak nie był tak mocno odczuwalny jak w pozostałych państwach UE mim. dzięki funduszom EFS.

20 11. Emigracja zarobkowa przyczyniła się do powstania zjawiska eurosierot, odpływu z Polski specjalistów i ludzi posiadających wyższe wykształcenie i kwalifikacje. W latach 2008–2009 słabła fala emigracyjna, a część Polaków decydowała się na powrót do kraju. http://www.tygodnik.siedlecki.pl http://www.meritum-news.com/

21 12. Po przystąpieniu Polski do UE nastąpił wzrost liczby polskich studentów studiujących w innych państwach członkowskich. Wciąż jednak liczba studentów przyjeżdżających jest prawie trzykrotnie niższa od liczby polskich studentów wyjeżdżających, co powinno mobilizować do zmian niekorzystnego polskiego systemu edukacyjnego. http://www.esn.pl/

22 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - STAN NA KONIEC KWIETNIA 2010 R. duże średnie małe http://www.mapadotacji.gov.pl/

23 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google