Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: BOMIS Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej www.bomis.pl Poznań ul. Marcelińska 90 Tel. 061/ 860-22-80 fax 061/860-22-81.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: BOMIS Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej www.bomis.pl Poznań ul. Marcelińska 90 Tel. 061/ 860-22-80 fax 061/860-22-81."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: BOMIS Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej www.bomis.pl Poznań ul. Marcelińska 90 Tel. 061/ 860-22-80 fax 061/860-22-81

2 BOMIS Poznań 2 Cel prezentacji Sposób opracowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego dla potrzeb beneficjentów działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką SPO WKP Sposób opracowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego dla potrzeb beneficjentów działania 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką SPO WKP Zasady budowy planu finansowego Zasady budowy planu finansowego Prezentacja przykładowego raportu Prezentacja przykładowego raportu

3 BOMIS Poznań 3 Studium wykonalności (feasibility study) Obowiązkowy dokument uzupełniający wniosek o finansowanie inwestycji z SPO Obowiązkowy dokument uzupełniający wniosek o finansowanie inwestycji z SPO Kompendium wiedzy (ekonomicznej, technicznej, organizacyjnej ) na temat projektu Kompendium wiedzy (ekonomicznej, technicznej, organizacyjnej ) na temat projektu Dokument zharmonizowany z samym wnioskiem Dokument zharmonizowany z samym wnioskiem

4 BOMIS Poznań 4 Schemat studium... Analiza studium wykonalności projektu Czy projekt jest wykonalny? Czy projekt ma charakter trwały?Czy projekt jest racjonalny finansowo i społecznie ?

5 BOMIS Poznań 5 Czy projekt jest wykonalny ? Czy istnieją ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej, prawnej lub innej, uniemożliwiające realizację projektu ?

6 BOMIS Poznań 6 Czy projekt ma charakter trwały ? Czy przychody z prowadzonej działalności pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, a jeśli nie - to skąd będą pochodzić środki na zapewnienie funkcjonowania projektu w fazie poinwestycyjnej ?

7 BOMIS Poznań 7 Czy projekt jest racjonalny finansowo i społecznie ? Czy poprzez realizację projektu powstanie wartość dodana dla beneficjenta? Czy poprzez realizację projektu powstanie wartość dodana dla beneficjenta? Jakie korzyści społeczne powstaną na skutek podjęcia inwestycji i jaka będzie ich wartość? Jakie korzyści społeczne powstaną na skutek podjęcia inwestycji i jaka będzie ich wartość?

8 BOMIS Poznań 8 Pre-Feasibility Study [1] Opracowanie wstępnego studium wykonalności pozwala na uniknięcie znaczących kosztów, związanych z bezpośrednim przejściem od fazy koncepcji do fazy realizacji Opracowanie wstępnego studium wykonalności pozwala na uniknięcie znaczących kosztów, związanych z bezpośrednim przejściem od fazy koncepcji do fazy realizacji

9 BOMIS Poznań 9 Pre-Feasibility Study [2] Alternatywne warianty w zakresie: Nakładów inwestycyjnych Nakładów inwestycyjnych Kosztów eksploatacji Kosztów eksploatacji Lokalizacji projektu Lokalizacji projektu Sposobu oddziaływania na środowisko naturalne Sposobu oddziaływania na środowisko naturalne Strony technicznej projektu Strony technicznej projektu Dostępności wymaganych zasobów Dostępności wymaganych zasobów

10 BOMIS Poznań 10 Umiejscowienie studiów wykonalności w procesie inwestycyjnym: cykl projektu inwestycyjnego wg Unii Europejskiej 1. Programowanie 2. Identyfikacja 3. Formułowanie 4. Finansowanie 5. Wdrażanie 6.Ocena

11 BOMIS Poznań 11 Konstrukcja typowego studium wykonalności inwestycji Informacje ogólne o projekcie i wnioskodawcy Informacje ogólne o projekcie i wnioskodawcy Streszczenie, wnioski z przeprowadzonej analizy i podsumowanie Streszczenie, wnioski z przeprowadzonej analizy i podsumowanie Definicja projektu Definicja projektu Charakterystyka projektu Charakterystyka projektu Analiza techniczna Analiza techniczna Analiza organizacyjna Analiza organizacyjna Analiza finansowa, wrażliwości oraz źródła finansowania Analiza finansowa, wrażliwości oraz źródła finansowania Analiza efektywności społeczno- ekonomicznej Analiza efektywności społeczno- ekonomicznej Analiza oddziaływania na środowisko Analiza oddziaływania na środowisko Załączniki Załączniki

12 BOMIS Poznań 12 Informacje ogólne o projekcie i wnioskodawcy Podstawowe informacje na temat podmiotów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektu. Podstawowe informacje na temat podmiotów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektu. Opis ich doświadczeń zawodowych, w szczególności dotyczących sfery objętej projektem. Opis ich doświadczeń zawodowych, w szczególności dotyczących sfery objętej projektem.

13 BOMIS Poznań 13 Streszczenie wnioski z przeprowadzonej analizy Cele oddziaływania projektu Cele oddziaływania projektu Rezultaty Rezultaty Produkty Produkty Przewidywane nakłady inwestycyjne Przewidywane nakłady inwestycyjne Harmonogram projektu oraz trwałość Harmonogram projektu oraz trwałość Wykonalność techniczna i instytucjonalna projektu Wykonalność techniczna i instytucjonalna projektu Beneficjenci końcowi Beneficjenci końcowi

14 BOMIS Poznań 14 Definicja projektu Krótki opis przedmiotu projektu Krótki opis przedmiotu projektu Zakres projektu Zakres projektu Celowość projektu Celowość projektu

15 BOMIS Poznań 15 Charakterystyka projektu [1] Informacje podstawowe (tytuł, lokalizacja). Informacje podstawowe (tytuł, lokalizacja). Polityka rządowa i regionalna (sytuacja społeczno – ekonomiczna, priorytety rozwoju regionu, programy operacyjne związane z projektem. Polityka rządowa i regionalna (sytuacja społeczno – ekonomiczna, priorytety rozwoju regionu, programy operacyjne związane z projektem. Potencjał położenia geograficznego (infrastruktura, związek aspektu położenia gospodarczego z działalnością beneficjenta). Potencjał położenia geograficznego (infrastruktura, związek aspektu położenia gospodarczego z działalnością beneficjenta).

16 BOMIS Poznań 16 Charakterystyka projektu [2] Potencjał społeczno – gospodarczy (infrastruktura społeczna, zasoby ludzkie, edukacja, rynek pracy, gospodarka regionu, przemysł, MŚP, działalność badawczo – rozwojowa, analiza SWOT. Potencjał społeczno – gospodarczy (infrastruktura społeczna, zasoby ludzkie, edukacja, rynek pracy, gospodarka regionu, przemysł, MŚP, działalność badawczo – rozwojowa, analiza SWOT. Zidentyfikowane problemy. Zidentyfikowane problemy. Logika interwencji (cele projektu, oddziaływanie, komplementarność z innymi programami i działaniami. Logika interwencji (cele projektu, oddziaływanie, komplementarność z innymi programami i działaniami.

17 BOMIS Poznań 17 Charakterystyka projektu [3] Analiza instytucjonalna - wykonalność instytucjonalna projektu - status prawny beneficjenta, charakterystyka inwestora, charakterystyka zespołu zarządzającego realizacją projektu, życiorys zawodowy głównego koordynatora projektu, historia projektu, - wykonalność instytucjonalna projektu - status prawny beneficjenta, charakterystyka inwestora, charakterystyka zespołu zarządzającego realizacją projektu, życiorys zawodowy głównego koordynatora projektu, historia projektu, - trwałość projektu - struktura wykonawcza inwestora, koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji, kryteria i wymogi UE, sposób zarządzania i eksploatacji majątku w ramach projektu, koszty eksploatacji. - trwałość projektu - struktura wykonawcza inwestora, koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji, kryteria i wymogi UE, sposób zarządzania i eksploatacji majątku w ramach projektu, koszty eksploatacji.

18 BOMIS Poznań 18 Analiza techniczna Uzasadnienie, że proponowane rozwiązanie jest: wykonane zgodnie z najlepszą praktyką w tej dziedzinie, wykonane zgodnie z najlepszą praktyką w tej dziedzinie, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkownika, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkownika, przedstawia optymalny stosunek ceny do jakości. przedstawia optymalny stosunek ceny do jakości.

19 BOMIS Poznań 19 Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu /sektora Ocena usługi związanej z przedsięwzięciem. Ocena usługi związanej z przedsięwzięciem. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa beneficjenta na tle oceny otoczenia ekonomicznego. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa beneficjenta na tle oceny otoczenia ekonomicznego.

20 BOMIS Poznań 20 Analiza finansowa projektu Nakłady inwestycyjne na realizację projektu Nakłady inwestycyjne na realizację projektu Źródła finansowania projektu Źródła finansowania projektu Struktura finansowania projektu Struktura finansowania projektu Program sprzedaży, kalkulacja przychodów Program sprzedaży, kalkulacja przychodów Program kosztów eksploatacyjnych inwestora Program kosztów eksploatacyjnych inwestora Rachunek zysków i strat, przepływy strumieni pieniężnych z projektu Rachunek zysków i strat, przepływy strumieni pieniężnych z projektu Wskaźniki finansowe (NPV, IRR) Wskaźniki finansowe (NPV, IRR) Analiza wrażliwości projektu Analiza wrażliwości projektu

21 BOMIS Poznań 21 Analiza efektywności społeczno – ekonomicznej Jakie efekty dla społeczeństwa zostaną wygenerowane przez projekt ? Jakie efekty dla społeczeństwa zostaną wygenerowane przez projekt ? Wskaźniki dyskontowe w odniesieniu do korzyści społecznych [tzw. ekonomiczna NPV lub społeczna NPV]. Wskaźniki dyskontowe w odniesieniu do korzyści społecznych [tzw. ekonomiczna NPV lub społeczna NPV].

22 BOMIS Poznań 22 Analiza efektywności społeczno – ekonomicznej ENPV = Σ [FCF B / (1+r) n ] SNP = Σ (B-C) / (1+r) n ] ENPV – ekonomiczna NPV, SNPV – społeczna NPV, FCF B – wole przepływy pieniężne z projektu przed opodatkowaniem, B – wymierne korzyści społeczne generowane w ramach projektu, C – wymierne koszty społeczne powstające w ramach realizacji projektu, r – stopa procentowa wyrażająca ryzyko ekonomiczne projektu, n – lp. roku obrotowego w ramach realizacji projektu.

23 BOMIS Poznań 23 Analiza oddziaływania na środowisko Obowiązkowy rozdział dla wszystkich projektów finansowany przez UE (Dyrektywa Rady 85/337/EW) Obowiązkowy rozdział dla wszystkich projektów finansowany przez UE (Dyrektywa Rady 85/337/EW)

24 BOMIS Poznań 24 Podsumowanie Struktura feasibility study modyfikowalna Struktura feasibility study modyfikowalna Założenia realistyczne Założenia realistyczne Fundusze z UE są przekazywane po, a nie przed inwestycją. Błędne plany utrudniają uzyskanie spodziewanych efektów ekonomicznych i tym samym uniemożliwiają odzyskanie wydanych pieniędzy.

25 BOMIS Poznań 25 Elementy warsztatowe - analiza finansowa projektu Źródła wiedzy o przedsiębiorstwie Sprawozdania finansowe Źródła zewnętrzne (analizy branżowe, prognozy gospodarcze, informacja giełdowa) Informacja dodatkowa Raporty biegłych rewidentów

26 BOMIS Poznań 26 Analiza finansowa projektu Sprawozdania finansowe 1. Rachunek zysków i strat 2. Bilans 3. Przepływy pieniężne

27 BOMIS Poznań 27 Plan inwestycyjny nakłady inwestycyjne nakłady inwestycyjne źródła finansowania i ich koszty źródła finansowania i ich koszty harmonogram rzeczowo-finansowy harmonogram rzeczowo-finansowy plan sprzedaży plan sprzedaży koszty operacyjne koszty operacyjne opodatkowanie opodatkowanie zmiany kapitału obrotowego zmiany kapitału obrotowego

28 BOMIS Poznań 28 Przepływy pieniężne Strumienie przepływów pieniężnych Strumień operacyjny Strumień inwestycyjny Strumień finansowy

29 BOMIS Poznań 29 Stopa dyskontowa Stała (ceny stałe) prognoza realna Zmienna (ceny zmienne) prognoza nominalna

30 BOMIS Poznań 30 Stopa dyskontowa zależność pomiędzy realną i nominalną stopą dyskontową formuła Fishera

31 BOMIS Poznań 31 Stopa dyskontowa elementy ryzyka branżowego Poziom ryzykaObszar ryzyka Ryzyko niskie Ryzyko umiarkowane, dotyczące przede wszystkim branży o ustabilizowanym poziomie przychodów i kosztów, nie generujących częstych i zmiennych cyklów koniunkturalnych [produkcja żywności, napojów]. Ryzyko średnie Ryzyko średnie, obejmujące branże o większej podatności na zmiany koniunkturalne i technologiczne, w tym branże podlegające dynamicznemu rozwojowi na rynkach lokalnych [gałęzie przemysłu lekkiego, przemysł maszynowy]. Ryzyko wysokie Ryzyko wysokie, obejmujące branże charakteryzujące się długimi cyklami inwestycyjnymi, długimi okresami zwrotu zainwestowanego kapitału, zmiennością cyklów koniunkturalnych, niską możliwością przewidywania prognoz finansowych [przemysł ciężki]. Przyjmuje się, że w odniesieniu do bazowej stopy dyskontowej zaakceptowanej dla określonej działalności gospodarczej ryzyko inwestycyjne nie powinno przekraczać 50%, w przeciwnym razie branża musiałaby być traktowana jako nieprzewidywalna.

32 BOMIS Poznań 32 Szacowanie ryzyka projektu dlaczego stosujemy formuły do szacowania ryzyka oceny inwestycji? dlaczego stosujemy formuły do szacowania ryzyka oceny inwestycji? czy możemy dzięki nim podjąć lub zmienić decyzje inwestycyjne? czy możemy dzięki nim podjąć lub zmienić decyzje inwestycyjne?

33 BOMIS Poznań 33 Szacowanie ryzyka projektu analiza scenariuszy [wartość oczekiwana NPV] analiza scenariuszy [wartość oczekiwana NPV] równoważnik pewności równoważnik pewności stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko współczynnik zmienności współczynnik zmienności analiza wrażliwości analiza wrażliwości

34 BOMIS Poznań 34 Przykład - analiza scenariuszy szacujemy prawdopodobieństwo wystąpienie poszczególnych scenariuszy inwestycyjnych

35 BOMIS Poznań 35 Przykład - równoważnik pewności szacujemy zagwarantowaną część przepływów – resztę pomijamy!

36 BOMIS Poznań 36 Przykład - analiza wrażliwości wielkość nakładów inwestycyjnych wielkość nakładów inwestycyjnych przesunięcia realizacyjne w czasie przesunięcia realizacyjne w czasie poziom przychodów poziom przychodów poziom kosztów poziom kosztów poziom kapitału obrotowego poziom kapitału obrotowego poziom stopy dyskontowej poziom stopy dyskontowej Wrażliwość projektu badamy ze względu na zmiany następujących parametrów ekonomicznych:

37 BOMIS Poznań 37 Podsumowanie Czy jako inwestor, mam świadomość celu i zakresu studium wykonalności projektu inwestycyjnego ? Czy jako inwestor, mam świadomość celu i zakresu studium wykonalności projektu inwestycyjnego ? Czy jestem w stanie przeprowadzić tę procedurę samodzielnie ? Czy jestem w stanie przeprowadzić tę procedurę samodzielnie ? Czy mogę skorzystać z oferty szkoleniowej [aby rozszerzyć swoją wiedzę] i/lub konsultingowej [aby zwiększyć efektywność swoich działań] ? Czy mogę skorzystać z oferty szkoleniowej [aby rozszerzyć swoją wiedzę] i/lub konsultingowej [aby zwiększyć efektywność swoich działań] ? Jak mam oceniać zawartość merytoryczną i wartość praktyczną szkoleń z tego tematu ? Jak mam oceniać zawartość merytoryczną i wartość praktyczną szkoleń z tego tematu ?


Pobierz ppt "Opracowanie: BOMIS Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej www.bomis.pl Poznań ul. Marcelińska 90 Tel. 061/ 860-22-80 fax 061/860-22-81."

Podobne prezentacje


Reklamy Google