Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej
Opracowanie: BOMIS Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej Poznań ul. Marcelińska 90 Tel. 061/ fax 061/

2 Cel prezentacji Sposób opracowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego dla potrzeb beneficjentów działania 1.4 „Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką SPO WKP” Zasady budowy planu finansowego Prezentacja przykładowego raportu BOMIS Poznań

3 Studium wykonalności (feasibility study)
Obowiązkowy dokument uzupełniający wniosek o finansowanie inwestycji z SPO Kompendium wiedzy (ekonomicznej, technicznej, organizacyjnej ) na temat projektu Dokument zharmonizowany z samym wnioskiem BOMIS Poznań

4 Schemat studium... BOMIS Poznań

5 Czy projekt jest wykonalny ?
Czy istnieją ograniczenia natury finansowej, technicznej, organizacyjnej, prawnej lub innej, uniemożliwiające realizację projektu ? BOMIS Poznań

6 Czy projekt ma charakter trwały ?
Czy przychody z prowadzonej działalności pozwolą na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, a jeśli nie - to skąd będą pochodzić środki na zapewnienie funkcjonowania projektu w fazie poinwestycyjnej ? BOMIS Poznań

7 Czy projekt jest racjonalny finansowo i społecznie ?
Czy poprzez realizację projektu powstanie wartość dodana dla beneficjenta? Jakie korzyści społeczne powstaną na skutek podjęcia inwestycji i jaka będzie ich wartość? BOMIS Poznań

8 Pre-Feasibility Study [1]
Opracowanie wstępnego studium wykonalności pozwala na uniknięcie znaczących kosztów, związanych z bezpośrednim przejściem od fazy koncepcji do fazy realizacji BOMIS Poznań

9 Pre-Feasibility Study [2]
Alternatywne warianty w zakresie: Nakładów inwestycyjnych Kosztów eksploatacji Lokalizacji projektu Sposobu oddziaływania na środowisko naturalne Strony technicznej projektu Dostępności wymaganych zasobów BOMIS Poznań

10 Umiejscowienie studiów wykonalności w procesie inwestycyjnym: cykl projektu inwestycyjnego wg Unii Europejskiej BOMIS Poznań

11 Konstrukcja typowego studium wykonalności inwestycji
Informacje ogólne o projekcie i wnioskodawcy Streszczenie, wnioski z przeprowadzonej analizy i podsumowanie Definicja projektu Charakterystyka projektu Analiza techniczna Analiza organizacyjna Analiza finansowa, wrażliwości oraz źródła finansowania Analiza efektywności społeczno- ekonomicznej Analiza oddziaływania na środowisko Załączniki BOMIS Poznań

12 Informacje ogólne o projekcie i wnioskodawcy
Podstawowe informacje na temat podmiotów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację projektu. Opis ich doświadczeń zawodowych, w szczególności dotyczących sfery objętej projektem. BOMIS Poznań

13 Streszczenie wnioski z przeprowadzonej analizy
Cele oddziaływania projektu Rezultaty Produkty Przewidywane nakłady inwestycyjne Harmonogram projektu oraz trwałość Wykonalność techniczna i instytucjonalna projektu Beneficjenci końcowi BOMIS Poznań

14 Definicja projektu Krótki opis przedmiotu projektu Zakres projektu
Celowość projektu BOMIS Poznań

15 Charakterystyka projektu [1]
Informacje podstawowe (tytuł, lokalizacja). Polityka rządowa i regionalna (sytuacja społeczno – ekonomiczna, priorytety rozwoju regionu, programy operacyjne związane z projektem. Potencjał położenia geograficznego (infrastruktura, związek aspektu położenia gospodarczego z działalnością beneficjenta). BOMIS Poznań

16 Charakterystyka projektu [2]
Potencjał społeczno – gospodarczy (infrastruktura społeczna, zasoby ludzkie, edukacja, rynek pracy, gospodarka regionu, przemysł, MŚP, działalność badawczo – rozwojowa, analiza SWOT. Zidentyfikowane problemy. Logika interwencji (cele projektu, oddziaływanie, komplementarność z innymi programami i działaniami. BOMIS Poznań

17 Charakterystyka projektu [3]
Analiza instytucjonalna - wykonalność instytucjonalna projektu - status prawny beneficjenta, charakterystyka inwestora, charakterystyka zespołu zarządzającego realizacją projektu, życiorys zawodowy głównego koordynatora projektu, historia projektu, - trwałość projektu - struktura wykonawcza inwestora , koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji, kryteria i wymogi UE, sposób zarządzania i eksploatacji majątku w ramach projektu, koszty eksploatacji. BOMIS Poznań

18 Analiza techniczna Uzasadnienie, że proponowane rozwiązanie jest:
wykonane zgodnie z najlepszą praktyką w tej dziedzinie, optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkownika, przedstawia optymalny stosunek ceny do jakości. BOMIS Poznań

19 Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu /sektora
Ocena usługi związanej z przedsięwzięciem. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa beneficjenta na tle oceny otoczenia ekonomicznego. BOMIS Poznań

20 Analiza finansowa projektu
Nakłady inwestycyjne na realizację projektu Źródła finansowania projektu Struktura finansowania projektu Program sprzedaży, kalkulacja przychodów Program kosztów eksploatacyjnych inwestora Rachunek zysków i strat, przepływy strumieni pieniężnych z projektu Wskaźniki finansowe (NPV, IRR) Analiza wrażliwości projektu BOMIS Poznań

21 Analiza efektywności społeczno –ekonomicznej
Jakie efekty dla społeczeństwa zostaną wygenerowane przez projekt ? Wskaźniki dyskontowe w odniesieniu do korzyści społecznych [tzw. ekonomiczna NPV lub społeczna NPV]. BOMIS Poznań

22 Analiza efektywności społeczno –ekonomicznej
ENPV = Σ [FCFB / (1+r)n] SNP = Σ (B-C) / (1+r)n] ENPV – ekonomiczna NPV, SNPV – społeczna NPV, FCFB – wole przepływy pieniężne z projektu przed opodatkowaniem, B – wymierne korzyści społeczne generowane w ramach projektu, C – wymierne koszty społeczne powstające w ramach realizacji projektu, r – stopa procentowa wyrażająca ryzyko ekonomiczne projektu, n – lp. roku obrotowego w ramach realizacji projektu. BOMIS Poznań

23 Analiza oddziaływania na środowisko
Obowiązkowy rozdział dla wszystkich projektów finansowany przez UE (Dyrektywa Rady 85/337/EW) BOMIS Poznań

24 Podsumowanie Struktura feasibility study modyfikowalna
Założenia realistyczne Fundusze z UE są przekazywane po, a nie przed inwestycją. Błędne plany utrudniają uzyskanie spodziewanych efektów ekonomicznych i tym samym uniemożliwiają odzyskanie wydanych pieniędzy. BOMIS Poznań

25 Elementy warsztatowe - analiza finansowa projektu
BOMIS Poznań

26 Analiza finansowa projektu
BOMIS Poznań

27 Plan inwestycyjny nakłady inwestycyjne
źródła finansowania i ich koszty harmonogram rzeczowo-finansowy plan sprzedaży koszty operacyjne opodatkowanie zmiany kapitału obrotowego BOMIS Poznań

28 Przepływy pieniężne BOMIS Poznań

29 Stopa dyskontowa BOMIS Poznań

30 Stopa dyskontowa formuła Fishera
zależność pomiędzy realną i nominalną stopą dyskontową formuła Fishera BOMIS Poznań

31 Stopa dyskontowa elementy ryzyka branżowego Poziom ryzyka
Obszar ryzyka Ryzyko niskie Ryzyko umiarkowane, dotyczące przede wszystkim branży o ustabilizowanym poziomie przychodów i kosztów, nie generujących częstych i zmiennych cyklów koniunkturalnych [produkcja żywności, napojów]. Ryzyko średnie Ryzyko średnie, obejmujące branże o większej podatności na zmiany koniunkturalne i technologiczne, w tym branże podlegające dynamicznemu rozwojowi na rynkach lokalnych [gałęzie przemysłu lekkiego, przemysł maszynowy]. Ryzyko wysokie Ryzyko wysokie, obejmujące branże charakteryzujące się długimi cyklami inwestycyjnymi, długimi okresami zwrotu zainwestowanego kapitału, zmiennością cyklów koniunkturalnych, niską możliwością przewidywania prognoz finansowych [przemysł ciężki]. Przyjmuje się, że w odniesieniu do bazowej stopy dyskontowej zaakceptowanej dla określonej działalności gospodarczej ryzyko inwestycyjne nie powinno przekraczać 50%, w przeciwnym razie branża musiałaby być traktowana jako nieprzewidywalna. BOMIS Poznań

32 Szacowanie ryzyka projektu
dlaczego stosujemy formuły do szacowania ryzyka oceny inwestycji? czy możemy dzięki nim podjąć lub zmienić decyzje inwestycyjne? BOMIS Poznań

33 Szacowanie ryzyka projektu
analiza scenariuszy [wartość oczekiwana NPV] równoważnik pewności stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko współczynnik zmienności analiza wrażliwości BOMIS Poznań

34 Przykład - analiza scenariuszy
szacujemy prawdopodobieństwo wystąpienie poszczególnych scenariuszy inwestycyjnych BOMIS Poznań

35 Przykład - równoważnik pewności
szacujemy „zagwarantowaną” część przepływów – resztę pomijamy! BOMIS Poznań

36 Przykład - analiza wrażliwości
Wrażliwość projektu badamy ze względu na zmiany następujących parametrów ekonomicznych: wielkość nakładów inwestycyjnych przesunięcia realizacyjne w czasie poziom przychodów poziom kosztów poziom kapitału obrotowego poziom stopy dyskontowej BOMIS Poznań

37 Podsumowanie Czy jako inwestor, mam świadomość celu i zakresu studium wykonalności projektu inwestycyjnego ? Czy jestem w stanie przeprowadzić tę procedurę samodzielnie ? Czy mogę skorzystać z oferty szkoleniowej [aby rozszerzyć swoją wiedzę] i/lub konsultingowej [aby zwiększyć efektywność swoich działań] ? Jak mam oceniać zawartość merytoryczną i wartość praktyczną szkoleń z tego tematu ? BOMIS Poznań


Pobierz ppt "Centrum Edukacji Techniczno - Ekonomicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google