Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Studium Wykonalności Katowice, listopad/grudzień 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Studium Wykonalności Katowice, listopad/grudzień 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Studium Wykonalności Katowice, listopad/grudzień 2007 r.

2 Informacje ogólne Studium Wykonalności: Stanowi kompendium wiedzy na temat projektu oraz jego otoczenia Stanowi rozwinięcie i uzupełnienie standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania Informacje prezentowane we wniosku i SW muszą być tożsame Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku

3 Informacje ogólne Studium Wykonalności: Jest podstawą oceny merytoryczno- technicznej projektu dokonywanej przez ekspertów W efekcie przeprowadzonego Studium Wykonalności uzyskuje się całościową wiedzę na temat wykonalności projektu, co pozwala na zweryfikowanie czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

4 Informacje ogólne Studium Wykonalności: Okres analizy obejmuje okres inwestycyjny (lata ponoszenia nakładów na realizację projektu) oraz okres technicznego cyklu życia projektu Dla działania 5.1 Gospodarka wodno- ściekowa okres odniesienia to 30 lat Dla działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych okres odniesienia to dla projektów z zakresu zakupu sprzętu i wyposażenia – 5 lat, dla innych - 15 lat

5 1.Wykorzystane materiały i dokumentacje związane z projektem, definicje: Wykorzystane materiały, dokumenty, decyzje, definicje podstawowych pojęć Struktura Studium Wykonalności

6 2.Wnioski z przeprowadzonej analizy – podsumowanie Kompendium wiedzy na temat projektu Napisany w języku niespecjalistycznym Struktura Studium Wykonalności 3.Definicja projektu Przedmiot i zakres projektu - działania realizowane w ramach projektu

7 4.Charakterystyka projektu 4.1 Tytuł projektu 4.2 Lokalizacja projektu 5.Polityka rządowa, regionalna i lokalna. Polityki horyzontalne (ochrony środowiska, równych szans, efektywność energetyczna) Struktura Studium Wykonalności

8 6.Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego projektu Powinna określać kluczowe cechy terenu objętego oddziaływaniem projektu, żeby zrozumieć jakie problemy ma rozwiązać realizacja inwestycji Struktura Studium Wykonalności

9 7.Zidentyfikowane problemy Opis i analiza problemów powinny wynikać z analizy otoczenia i analizy stanu aktualnego Zalecane jest przeprowadzenie analizy za pomocą drzewa problemów Struktura Studium Wykonalności

10 Matryca logiczna projektu Drzewo problemów Cele projektu Struktura Studium Wykonalności

11 Matryca logiczna projektu

12 8.Logika interwencji 8.1 Cele projektu – oddziaływanie Rekomendowanym narzędziem jest matryca logiczna 8.2. Wskaźniki Zaprezentowane w postaci tabelarycznej Katalog zamknięty wg URPO WŚ Struktura Studium Wykonalności

13 Wskaźniki produktu Przedstawione narastająco Prezentowane w odniesieniu do roku bazowego – rok bazowy to ostatni pełny rok kalendarzowy przed rozpoczęciem zadań inwestycyjnych Podane dla lat realizacji działań inwestycyjnych założonych w harmonogramie projektu Struktura Studium Wykonalności

14 Wskaźniki rezultatu Przedstawione narastająco Prezentowane w odniesieniu do roku bazowego – rok bazowy to ostatni pełny rok kalendarzowy przed oddaniem infrastruktury lub rozpoczęciem realizacji projektu nie inwestycyjnego Podane dla pierwszego pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania infrastruktury Dla projektu nie inwestycyjnego podane dla wszystkich lat realizacji projektu Struktura Studium Wykonalności

15 Rok bazowy Realizacja projektu Rok bazowy Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Wskaźniki produktu i rezultatu

16 9.Komplementarność projektu z innymi działaniami Projekty realizowane ze środków unijnych, krajowych, innych zagranicznych Struktura Studium Wykonalności

17 10.Analiza instytucjonalna 10.1 Beneficjenci projektu beneficjenci, beneficjenci bezpośredni, właściciel majątku powstałego w wyniku projektu i kto będzie nim zarządzał 10.2 Wykonalność instytucjonalna projektu czy beneficjent zapewni wdrożenie projektu pod względem organizacyjnym Struktura Studium Wykonalności

18 10.3 Trwałość projektu w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia projektu 10.4 Analiza prawna wykonalności projektu decyzje/ pozwolenia/ opinie konieczne do uzyskania 10.5 Promocja projektu krótki opis sposobu promocji UE w finansowaniu projektu zgodny z wytycznymi Struktura Studium Wykonalności

19 10.6 Plan wdrożenia przedsięwzięcia Wykres Gantta Struktura Studium Wykonalności Nazwa zadania Rok 1Rok 2 I KW II KW III KW IV KW I KW II KW III KW IV KW Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zakończenie projektu

20 Harmonogram obejmujący: Prace przygotowawcze, projektowe, Otrzymanie zatwierdzeń i zezwoleń, Procedura przetargowa, Realizacja projektu Z uwzględnieniem zasady n+3 (n+2 po roku 2010) 10.7 Pomoc publiczna Struktura Studium Wykonalności

21 11. Analiza techniczna Opis wybranego najbardziej opłacalnego wariantu technicznego/ technologii Struktura Studium Wykonalności 12. Analizy specyficzne dla danego sektora Analizy zaproponowane w wytycznych szczegółowych z zakresu, którego dotyczy projekt

22 13. Analiza finansowa Sprawdza czy inwestycja jest finansowo wykonalna Sprawdza czy beneficjent nie otrzymuje zbyt wiele środków dotacyjnych (luka w finansowaniu) Sprawdza czy inwestycja jest finansowo trwała Struktura Studium Wykonalności

23 Przy sporządzaniu analizy finansowej należy posługiwać się metodą zdyskontowanych środków pieniężnych (DCF) Analiza finansowa powinna być prowadzona w cenach stałych Stopa dyskontowa dla modelu w cenach stałych wynosi 5% Analizę finansową należy prowadzić w PLN Analiza finansowa

24 Należy przedstawić m.in.: Nakłady inwestycyjne na realizację projektu Program sprzedaży. Kalkulacje przychodów ze sprzedaży Kalkulację kosztów operacyjnych Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Źródła finansowania projektu Wskaźniki rentowności Lukę w finansowaniu Analiza finansowa

25 Metoda luki w finansowaniu pozwala oszacować wysokości dofinansowania dla projektów generujących dochód. Projekt generujący dochód: wszelkie operacje obejmujące inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług. Luka w finansowaniu

26 Luka w finansowaniu nie dotyczy projektów: podlegających zasadom pomocy publicznej; które nie generują dochodu (np. drogi za korzystanie z których nie trzeba płacić); których przychody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje).

27 Luka w finansowaniu

28 Elementy niezbędne do obliczenia luki: a)Koszty kwalifikowane b)Poziom współfinansowania priorytetu c)Okres odniesienia d)Stopa dyskontowa e) Zdyskontowane nakłady inwestycyjne projektu f) Zdyskontowane przychody projektu g) Zdyskontowane koszty operacyjne projektu h) Zdyskontowana wartość rezydualna Luka w dofinansowaniu

29 Struktura Studium Wykonalności 14. Analiza ekonomiczna Celem analizy ekonomicznej jest: Określenie (za pomocą wskaźników efektywności ekonomicznej) czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia Dokonanie oceny wkładu projektu we wzrost ekonomicznego dobrobytu regionu, kraju

30 Analiza ekonomiczna Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej można wykorzystać metody: Analiza efektywności kosztowej – dla wszystkich projektów Analiza kosztów i korzyści – dla dużych projektów Analiza metodą uproszczoną – dla projektów nie będących dużymi projektami Analiza wielokryterialna – metoda opcjonalna (uzupełniająca)

31 Struktura Studium Wykonalności 15. Analiza wrażliwości i ryzyka Ma na celu oszacowanie trwałości finansowej inwestycji finansowanej z dotacji Analiza wrażliwości – wymagana dla projektów realizowanych w wybranych działaniach (poddziałaniach) Analiza ryzyka – obligatoryjna tylko dla dużych projektów

32 Struktura Studium Wykonalności 16. Ocena oddziaływania na środowisko Wymagana dla projektów inwestycyjnych Dla projektów, dla których wymagana jest polskim prawem – streszczenie dokumentu Dla projektów, dla których nie jest wymagana polskim prawem – krótka analiza w aspekcie oddziaływania na poszczególne elementy środowiska naturalnego W każdym przypadku (dla projektów inwestycyjnych) należy określić wpływ projektu na obszary Natura 2000

33 Bożena Ginter Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, ul. Ligonia 46 tel Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Studium Wykonalności Katowice, listopad/grudzień 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google