Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009. Ewaluacja jako instrument budowy sprawnego państwa Cele ewaluacji: Ewaluacja polityk publicznych powinna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009. Ewaluacja jako instrument budowy sprawnego państwa Cele ewaluacji: Ewaluacja polityk publicznych powinna."— Zapis prezentacji:

1 V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009

2 Ewaluacja jako instrument budowy sprawnego państwa Cele ewaluacji: Ewaluacja polityk publicznych powinna przyczyniać się do: 1.Budowy administracji opartej na wiedzy oraz zorientowanej na cele i efekty zamiast na procedury 2.Optymalizacji procesu wydatkowania środków publicznych 3.Stworzenia systemu komunikacji władz publicznych ze społeczeństwem w zakresie celów, strategii i efektów podejmowanych działań

3 Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych w poszczególnych latach *wg planów na rok 2009 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy badań ewaluacyjnych- stan na 6 lipca 2009 (www.ewaluacja.gov.pl) Doświadczenia wyniesione z procesu ewaluacji polityki spójności Dynamicznie zwiększająca się liczba ewaluacji

4 Doświadczenia wyniesione z procesu ewaluacji polityki spójności Większość badań dotyczyła obszaru good governance (ewaluacje systemów wdrażania) oraz rozwoju regionalnego i terytorialnego (zwiększona aktywność regionów w związku z powołaniem regionalnych jednostek ewaluacyjnych) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bazy badań ewaluacyjnych- stan na 6 lipca 2009 (www.ewaluacja.gov.pl) good governance 27% konkurencyjność i innowacyjność gospodarki 10%10% rozwój zasobów ludzkich 16% rozwój i modernizacja infrastruktury 8% rozwój regionalny i terytorialny 25% środowisko SEA 6% wpływ NPR/NSRO 7% good governance konkurencyjność i innowacyjność gospodarki rozwój zasobów ludzkich rozwój i modernizacja infrastruktury rozwój regionalny i terytorialny środowisko SEA wpływ NPR/NSRO

5 Doświadczenia wyniesione z procesu ewaluacji polityki spójności Polska wskazana przez Komisję Europejską jako good practice w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności (raport prezentujący wyniki ewaluacji ex- post) Polska wskazana przez Komisję Europejską jako good practice w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności (raport prezentujący wyniki ewaluacji ex- post) Organizacja przez KE ogólnoeuropejskiej konferencji ewaluacyjnej w Polsce (Warszawa, 30 listopad -1 grudnia 2009) jako wyraz uznania dla polskich dokonań w zakresie ewaluacji Organizacja przez KE ogólnoeuropejskiej konferencji ewaluacyjnej w Polsce (Warszawa, 30 listopad -1 grudnia 2009) jako wyraz uznania dla polskich dokonań w zakresie ewaluacji Zasadnym jest zatem wykorzystanie doświadczeń polityki spójności w procesie budowy systemu ewaluacji krajowych polityk publicznych (pamięć instytucjonalna)

6 Doświadczenia wyniesione z procesu ewaluacji polityki spójności Kluczowe wnioski: (+) Decentralizacja procesu ewaluacji polityki spójności umożliwia ewaluacji dostarczenie informacji na temat rzeczywistych problemów (+) Współpraca i partnerstwo (utworzony system grup sterujących) – najbardziej trafne pytania ewaluacyjne zadają osoby nie zajmujące się bezpośrednio ewaluacją (+) Ewaluacja to nie pojedyncze badania – należy czerpać wiedzę z całego procesu ewaluacji (przykład Raport z rekomendacjami dla krajowych polityk publicznych) (+) Najskuteczniejszą metodą budowy potencjału do ewaluacji jest metoda learning by doing (+) W celu praktycznego wykorzystania wyników prac badawczych konieczne jest włączenie w proces ewaluacji osób decyzyjnych (Zespół Sterujący procesem ewaluacji) (+) Rolą ewaluacji jest dostarczanie odpowiedniej osobie, we właściwym czasie, odpowiednich informacji

7 Od ewaluacji polityki spójności do ewaluacji krajowych polityk publicznych Wyzwania dla polskiej administracji publicznej: Doskonalenie procesu programowania i formułowania celów polityk publicznych jako warunek możliwości dokonywania ich ewaluacji Doskonalenie procesu programowania i formułowania celów polityk publicznych jako warunek możliwości dokonywania ich ewaluacji Podjęte działania: zainicjowany przez MRR proces porządkowania dokumentów strategicznych projekt MRR realizowany ze środków PO KL Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce Dokument Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski

8 Od ewaluacji polityki spójności do ewaluacji krajowych polityk publicznych Wyzwania dla polskiej administracji publicznej: Stworzenie jednolitego i spójnego systemu ewaluacji krajowych polityk publicznych Stworzenie jednolitego i spójnego systemu ewaluacji krajowych polityk publicznych Podjęte działania: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zapisy dotyczące obowiązku podejmowania działań ewaluacyjnych przez podmioty przygotowujące i realizujące strategie i programy rozwoju

9 Od ewaluacji polityki spójności do ewaluacji krajowych polityk publicznych Wyzwania dla polskiej administracji publicznej: Budowa potencjału ewaluacyjnego w polskiej administracji publicznej Budowa potencjału ewaluacyjnego w polskiej administracji publicznej Podjęte działania: Organizacja Akademii Ewaluacyjnej (przedsięwzięcie szkoleniowe o charakterze międzynarodowym skierowane do pracowników administracji publicznej) Projekt Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce w tym w szczególności: działania szkoleniowe w zakresie monitoringu i ewaluacji opracowanie podręcznika ewaluacji

10 Od ewaluacji polityki spójności do ewaluacji krajowych polityk publicznych Wyzwania dla polskiej administracji publicznej: Budowa systemu monitoringu krajowych polityk publicznych (system wskaźników, system zbierania i gromadzenia danych) Podjęte działania: budowa systemu wskaźników rozwoju społeczno- ekonomicznego w ramach projektu Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce

11 Od ewaluacji polityki spójności do ewaluacji krajowych polityk publicznych Wyzwania dla polskiej administracji publicznej: Większe otwarcie administracji na współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu korzystania z ich wiedzy, praktyki i doświadczenia (w tym w szczególności ze światem nauki) Budowa systemu komunikacji efektów realizowanych polityk publicznych (poprzez upublicznianie wyników badań ewaluacyjnych i debatę publiczną z udziałem mediów)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "V Konferencja Ewaluacyjna Warszawa, 23.10.2009. Ewaluacja jako instrument budowy sprawnego państwa Cele ewaluacji: Ewaluacja polityk publicznych powinna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google