Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Kliknij, aby edytować styl copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca – założenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Kliknij, aby edytować styl copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca – założenia."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Kliknij, aby edytować styl copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca – założenia i wdrażanie w firmie 10 maja 2010 r.

2 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca – praca wykonywana poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kodeks pracy Telepraca – każdy rodzaj pracy umysłowej wykonywanej poza tradycyjnym miejscem pracy, o ile wyniki tej pracy dostarczane są za pomocą technologii informatycznej. Definicja powszechnie stosowana Definicja telepracy 2

3 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Charakterystyczne cechy 3 Najistotniejsze cechy telepracy Wykorzystanie technik i narzędzi teleinformatycznych w procesie świadczenia pracy Wykonywanie zadań poza siedzibą / odziałem firmy w różnych systemach czasu pracy Wykonywanie pracy samodzielnie – bez bezpośredniego kontaktu z pracodawcą Większy udział czasu pracy spędzanego w innym miejscu niż zakład pracy Często brak bezpośredniej kontroli wykonywania pracy, a także warunków jej wykonywania

4 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. 4 Europa Środkowa jest obecnie na takim etapie, na jakim były kraje Europy Zachodniej ok. 5- 10 lat temu Kraje Beneluksu: polityka rynku pracy zapewnia elastyczność, która ułatwia wprowadzenie innowacyjnych form zarobkowania Hiszpania, Portugalia, Grecja: etap prób i eksperymentów Skandynawia: wysoka jakość i relatywnie niska cena nowych technologii Francja: przedsiębiorstwa nie dostrzegają jeszcze korzyści z wprowadzania tego sposobu organizacji czasu i pracy Telepraca w Europie

5 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Miejsce wykonywania telepracy 5 Telehomeworking Pracownik wykonuje pracę w domu, jego miejsce pracy traktowane jest równorzędnie z siedzibą firmy Homebased teleworking Pracownicy wykonują większość pracy poza siedzibą pracodawcy, najczęściej w domu, np. pracują cztery dni w domu, a jeden w biurze. Ad hoc teleworking Pracownicy świadczą pracę w biurze firmy, a tylko w wyjątkowych, sporadycznych, dokładnie określonych przypadkach mogą wykonywać pracę w domu.

6 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Miejsce wykonywania telepracy 6 Nomadic teleworking (telepraca mobilna) Praca wykonywana jest poza siedzibą firmy i poza domem pracownika – może to być praca w czasie podróży, w hotelu czy na miejscu u klienta Telepraca w telecentrach i telechatkach Praca wykonywana jest w specjalnie dostosowanych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt miejscach, prowadzonych przez niezależne instytucje prywatne lub publiczne, na zasadzie wynajmu na określone godziny/dni tygodnia

7 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca może mieć charakter 7 okazjonalny wykonywana sporadycznie, jako uzupełniające zatrudnienie niepełnowymiarowy wykonywaną stale na przemian lub obok tradycyjnego stosunku zatrudnienia pełnowymiarowy wykonywaną stale jako podstawowe zatrudnienie wolny wykonywaną jako niezależne zatrudnienie

8 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Sytuacja w Polsce 8 Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany był w okresie od sierpnia 2005r. do maja 2007r. na zlecenie PARP. Liderem Konsorcjum, które projekt prowadziło było Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Projekt adresowany był do przedsiębiorstw, które potencjalnie mogą skorzystać z tej formy zatrudnienia oraz związanych z nią rozwiązań teleinformatycznych. Jego celem było zwiększenie wiedzy o telepracy i spopularyzowanie tej formy zatrudnienia wśród przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników, a także pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu i zastosowaniu tego bardzo popularnego w innych krajach modelu pracy na odległość. Zapraszamy do odwiedzenia strony: www.telepraca-efs.pl

9 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca w polskich przedsiębiorstwach 9 Stosowanie telepracy w polskich przedsiębiorstwach – sytuacja dziś Źródło: Raport wstępny z badania przedsiębiorstw na poziomie A, badanie w ramach projektu Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców

10 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca w polskich przedsiębiorstwach 10 Źródło: Raport wstępny z badania przedsiębiorstw na poziomie A, badanie w ramach projektu Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Wielkość zatrudnienia telepracowników w przedsiębiorstwach stosujących telepracę

11 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Miejsce wykonywania telepracy 11 Źródło: Raport wstępny z badania przedsiębiorstw na poziomie A, badanie w ramach projektu Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Miejsce pracy polskich telepracowników

12 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Świadczone usługi 12 Źródło: Raport wstępny z badania przedsiębiorstw na poziomie A, badanie w ramach projektu Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Usługi świadczone przez polskich telepracowników

13 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Unijne regulacje dotyczące telepracy 13 Założenia Porozumienia Ramowego w sprawie telepracy z dnia 16.07.2002r. przyjętego w wyniku konsultacji Komisji Europejskiej z partnerami społecznymi stanowią, że: Telepraca ma charakter dobrowolny, Warunki pracy telepracownika winny być takie same jak porównywalnego pracownika zatrudnionego w lokalu pracodawcy, Pracodawca odpowiada za zapewnienie ochrony wykorzystywanych i przetwarzanych przez telepracownika danych w związku z wykonywaną pracą, Zagadnienia dotyczące wyposażenia powinny być określone przed rozpoczęciem wykonywania telepracy, Pracodawca jest odpowiedzialny za dostarczenie, instalację i utrzymanie sprzętu niezbędnego do świadczenia telepracy oraz za dostarczenie odpowiedniej pomocy technicznej,

14 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Unijne regulacje dotyczące telepracy 14 Monitorowanie telepracownika powinno respektować jego prywatność, Odpowiedzialność za utratę i uszkodzenie sprzętu lub danych wykorzystywanych przez telepracownika powinien ponosić pracodawca obciążenie pracą telepracownika i kryteria wydajności powinny być równe względem kryteriów obowiązujących względem porównywalnych pracowników tradycyjnych Pracodawca ponosi odpowiedzialność za ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracy telepracownika, Telepracownik ma prawo do samodzielnego organizowania czasu pracy, Telepracownicy powinni mieć taki sam dostęp do szkoleń oraz podlegać takiej samej ocenia, jak inni pracownicy zatrudnieni w siedzibie firmy, Telepracwnicy mają takie same prawa zbiorowe jak reszta załogi

15 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Polskie przepisy prawne regulujące telepracę 15 1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy, a szczególnie dodany rozdział II b, art.. 67 5 - 67 17 2.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 3.Akty wykonawcze min.: Rozporządzenie MPiPS z 01.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

16 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Dlaczego warto … 16 Aspekty prawne Ograniczenie kosztów najmu powierzchni biurowej, energii, kosztów sprzątania i ochrony Możliwość zatrudnienia pracowników z regionów o niższym poziomie płac Mniej nieobecności i korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich Zmniejszenie rotacji pracowników Zapewnienie działania w nagłych przypadkach typu śnieżyca, strajki w sektorze transportowym itp.. Elastyczność czasu i miejsca pracy, bardziej elastyczna struktura organizacyjna Nie wygląd i wiek pracownika ale jego umiejętności i rezultaty pracy stają się istotne Zalety z wdrożenia telepracy dla pracodawcy Zmniejszenie kosztów pracy poprzez eliminację liczby nadgodzin

17 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Dlaczego warto … Aspekty prawne Elastyczność świadczonej pracy Godzenie pracy i życia osobistego Szansa na pracę dla osób opiekujących się dziećmi i innymi członkami rodziny, dla niepełnosprawnych i specjalistów, którzy nie zamierzają zmieniać miejsca zamieszkania Wyższa wydajność poprzez dostosowanie planu dnia do indywidualnego rytmu pracy Uniezależnienie utrzymania pracy od zmiany lokalizacji firmy Wykonywanie pracy w przyjaznym środowisku, unikanie dojazdów i rozłąki z rodziną Lepsze dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracownika Zalety z wdrożenia telepracy dla pracownika

18 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Dlaczego warto … 18 Aspekty prawne Powstawanie nowych miejsc pracy Aktywizacja zawodowa grup dotychczas defaworyzowanych np. niepełnosprawnych Rozwój infrastruktury teleinformatycznej na obszarach zacofanych gospodarczo Zwiększenie oferty i jakości świadczonych usług Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego Korzyści społeczne

19 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Warunki skutecznego wdrażania telepracy w Polsce: Obniżenie oferowanych w kraju cen usług informatycznych Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i dalszy rozwój usług teleinformatycznych Utworzenie telecentrów i telechatek na terenach o zwiększonym bezrobociu Poszerzanie wiedzy na temat telepracy i promocja dobrych praktyk Co należy zrobić 19

20 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Perspektywy na przyszłość Perspektywy rozwoju telepracy w Polsce Źródło: Badania ilościowe na poziomie B, prowadzone w ramach projektu Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców 20

21 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Perspektywy na przyszłość 21 Perspektywa Finansowa 2007-2013 Środki unijne na rozwój elastycznych form zatrudnienia

22 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet I, poddziałanie 1.3 Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika (m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna, podział pracy w ramach jednego stanowiska (job sharing) Grupy docelowe: osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka; pracodawcy Wsparcie z funduszy strukturalnych 22

23 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet II, działanie 2.1 – Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw, przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm Warunek: projekt realizowany na terenie min. 2 województw (beneficjenci projektu z min. 2 województw) przy czym z jednego województwa nie więcej niż 90% beneficjentów Wsparcie z funduszy strukturalnych 23

24 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VI, działanie 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy) Wsparcie z funduszy strukturalnych 24

25 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet VIII, działanie 8.1 ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, Wsparcie z funduszy strukturalnych 25

26 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Proponowany zakres usług dot. wdrażania telepracy I.Sporządzenie analizy przedsięwzięcia II.Pomoc w ustaleniu potencjalnych obszarów wsparcia ze środków funduszy strukturalnych III.Stworzenie profilu stanowiska uwzględniającego pożądane cechy psychologiczne IV.Stworzenie kart stanowisk pracy V.Opracowanie koncepcji przygotowania stanowiska pracy dla konkretnego telepracownika VI.Opracowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie procedur postępowania i systemów bezpieczeństwa informacji, przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu VII.Doradztwo w zakresie infrastruktury teleinformatycznej VIII.Opcjonalnie do poprzedniego punktu - opracowanie i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej IX.Przygotowanie projektów umów o telepracę i ewentualnie umów towarzyszących (np. o zakazie konkurencji, powierzenia mienia pracownikowi) X.Szkolenia i doradztwo dla telepracowników i telekierowników XI.Audyt i ewaluacja powdrożeniowa, analiza ekonomiczna, audyty procedur

27 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Kliknij, aby edytować styl zapraszamy do naszych biur Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biuro w Poznaniu ul. Towarowa 35; 61-896 Poznań telefon.: +48.61. 859.59.00, faks: +48.61.859.59.01 e-mail: dgasa@dga.pl www.DGA.pl Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 28; 00-688 Warszawa telefon.: +48.22. 635.35.30, faks: +48.22.635.35.31 e-mail: dgawawa@dga.pl www.DGA.pl Rafał Hubczyk Menadżer produktu/Starszy konsultant Departament Zarządzania Projektami e-mail: rafal.hubczyk@dga.pl Tel. (022) 630 35 34


Pobierz ppt "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Kliknij, aby edytować styl copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Telepraca – założenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google