Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Gdańsk, 26 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Gdańsk, 26 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL
Gdańsk, 26 listopada 2010

2 Dlaczego standard minimum?
• Podniesienie jakości projektów w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn. • Zdefiniowanie elementów wniosku o dofinansowanie, których uwzględnienie oznacza spełnienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn. • Umożliwienie jednoznacznej, zobiektywizowanej oceny wniosków – ujednolicenie decyzji KOP. • Uniezależnienie decyzji KOP dotyczących wniosków o dofinansowanie od osobistych przekonań członków/członkiń KOP. • Ułatwienie formułowania uzasadnień dla podejmowanych przez KOP decyzji (zwłaszcza w przypadku odrzucenia wniosku).

3 Standard minimum 1. Czy uzasadnienie potrzeby realizacji projektu zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie). Tak □ Nie □ 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze problemowy projektu? (punkt 3.1 wniosku o dofinansowanie). 3. Dane w podziale na płeć Użyte w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu dotyczą zasięgu i obszaru interwencji projektu

4 Standard minimum – c.d. 4. Rozwiązanie planowane do wypracowania i działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności lub bariery ze względu na płeć, istniejące w obszarze problemowym projektu lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn przyczyniając się do zmniejszenia istniejących nierówności w obszarze projektu (punkt 3.2* i 3.3 wniosku o dofinansowanie). Tak □ Nie □ 5. Rezultaty są podane w podziale na płeć i wynikają z uzasadnienia potrzeby realizacji projektu. Rezultaty wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze projektu (punkt 3.4 wniosku o dofinansowanie). 6. Projekt przewiduje równościowy sposób zarządzania projektem (punkt 3.5 wniosku o dofinansowanie) Tak □ Nie □ Standard minimum jest spełniony w przypadku 2 pozytywnych odpowiedzi.

5 Wyjątki Minimum. Tak □ Nie □
7. Projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu Minimum. Tak □ Nie □ Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum. Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z: • profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), • realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych), • zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).

6 Uwagi ogólne – konsultacje społeczne
1. Brak danych liczbowych 2. Problem z określeniem rezultatów (K i M) na etapie wnioskowania 3. „Szukanie na siłę” nierówności ze względu na płeć 4. Dodać odpowiedź „nie dotyczy” i wybrać (Pod)działania, gdzie standard nie będzie miał zastosowania 5. Nieścisłości językowe 6. Powielanie informacji 7. Niewystarczająca liczba znaków 8. Zbyt dużo wymaganych pozytywnych odpowiedzi 9. Niewystarczające przygotowanie projektodawców oraz członków KOP

7 „Nie dotyczy”? • projekty badawcze
• projekty informacyjne i promocyjne • szkolenia kadry menadżerskiej i pracowników firm, doradztwo dla firm • transfer wiedzy i regionalne strategie innowacji • projekty inicjatyw oddolnych • tworzenie instytucji (Priorytet VII) • rozwój dialogu społecznego • społeczna odpowiedzialność biznesu • podnoszenie jakości edukacji • przedszkola • wdrażanie innowacyjnych form nauczania i oceniania • zarządzanie oświatą

8 „Brak nierówności płci” – cytaty
• Firma zatrudnia 80% K i 20% M, skierowanie szkoleń do M nie przyczyni się do zwiększenia ich zatrudnienia i stanowi dyskryminację K. Założenie, że K i M mają równy dostęp do szkoleń. • Projekty skierowane do grupy, gdzie z założenia większość stanowi któraś z płci (zawody budowlane) – jak zniwelować nierówności płci, skoro powszechnie wiadomym jest, że do projektu nie będą zgłaszać się kobiety? Ryzyko odrzucenia. • Perspektywa ta nie może przysłaniać pozostałych problemów do rozwiązania (niepełnosprawność). • Niwelowanie nierówności, to taki dobór uczestników, żeby płeć „nadreprezentowana” była w mniejszości.

9 Cytaty – c.d. • Dostęp do usług informacyjnych dla przedsiębiorców – wymusi stosowanie rozwiązań dyskryminujących (np. limity usług, promocja wyłącznie do kobiet). • Pomoc co do zasady udzielana jest przedsiębiorstwom (nie osobom) bez względu na ich strukturę zatrudnienia. • Projekt dla stoczni –niemożliwe wprowadzenie takiej liczby K i M, która niweluje nierówności płci.


Pobierz ppt "Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Gdańsk, 26 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google