Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

§ 2 pkt. 4 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "§ 2 pkt. 4 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji."— Zapis prezentacji:

1

2 § 2 pkt. 4 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.). 2

3 Beneficjentem pomocy jest producent rolny, który prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej, który spełnia kryterium małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3) 3

4 Udział pomocy finansowej ARiMR w kosztach poniesionych przez producenta rolnego jest uzależniony od rodzaju padłej sztuki, której dotyczyła usługa zbioru, transportu i unieszkodliwienia. Zwierzęta te, dzielimy na trzy grupy: zwierzęta podlegające badaniom w kierunku gąbczastej encefalopatii (TSE) – tj. bydło w wieku 48 i więcej miesięcy oraz owce i kozy w wieku 18 i więcej miesięcy. Pomoc dotyczy 100% kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania; zwierzęta nie podlegające badaniom w kierunku gąbczastej encefalopatii (TSE) z gatunku bydło, owce, kozy oraz konie – tj. bydło w wieku poniżej 48 miesięcy, owce i kozy w wieku poniżej 18 miesięcy oraz konie niezależnie od wieku. Pomoc dotyczy 100% kosztów zbioru, transportu oraz do 75% kosztów unieszkodliwiania; zwierzęta z gatunku świnie (nie podlegające badaniom w kierunku gąbczastej encefalopatii). Pomoc dotyczy 100% kosztów zbioru, transportu oraz do 75% kosztów unieszkodliwiania. 4

5 Pomoc jest udzielana producentom rolnym za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich, z którymi Agencja zawarła umowę na dany rok, jeżeli cena usługi wykonanej przez podmiot utylizacyjny za jedną sztukę padłego zwierzęcia gospodarskiego nie przekroczyła cen określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku lub cen niższych, wskazanych w podpisanych przez podmioty utylizacyjne umowach. 5

6 Kosztem, jest opłata za usługi świadczone przez podmioty utylizacyjne, z tym że dla producentów rolnych będących rolnikami ryczałtowymi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług według ceny brutto, a dla pozostałych producentów rolnych według ceny netto. 6

7 Koszty ponoszone przez producentów rolnych oraz kwoty dopłat Agencji wg maksymalnych cen usług (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.) w przeliczeniu na 1 sztukę Lp.Kategorie zwierząt płatnik podatku VATpłatnik podatku na zasadach ryczałtu wysokość pomocy Agencji w zł koszt ponoszony przez producenta rolnego w zł wysokość pomocy Agencji w zł koszt ponoszony przez producenta rolnego w zł 1 duża szt. bydła podlegająca badaniu na TSE 323,0725,85348,920,00 2 mała szt. (owce, kozy) podlegające badaniu na TSE 186,2114,89201,100,00 3 duża szt. bydła (bydło, konie) nie podlegająca badaniu na TSE 274,1974,73296,1252,80 4 mała szt. bydła (bydło, owce, kozy, konie) nie podlegająca badaniu na TSE 171,5429,56185,2615,84 5 świnia > 110 kg158,0328,48170,6715,84 6 świnia 50 kg -110 kg86,9115,6793,878,71 7 świnia 20 kg - 50 kg39,507,1242,663,96 8 świnia < 20 kg7,891,438,530,79 7

8 Na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i- krajowa/doplaty-do-utylizacji-padlych-zwierzat-gospodarskich zamieszczona jest lista zakładów utylizacyjnych, realizujących usługi zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem ARiMR z podziałem na poszczególne województwa oraz informacją o oferowanych przez Zakłady cenach i całodobowych numerach kontaktowych (telefon, faks) Producent rolny zleca wykonanie usługi wybranemu przez siebie Zakładowi, świadczącemu usługi na danym terenie; 8

9 Przy odbiorze padłej sztuki sporządzane są Oświadczenie producenta rolnego (w dwóch egzemplarzach po jednym dla producenta i Zakładu) oraz dokument handlowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów (Dz. U. Nr 217, poz. 1839); Oświadczenie producenta rolnego zawiera poza danymi dotyczącymi producenta (nazwa, adres, numer siedziby stada, forma rozliczania podatku VAT itp.) informacje, że prowadzi gospodarstwo rolne oraz spełnia kryterium małego i średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008; 9

10 Oświadczenie producenta rolnego wraz z fakturą za zrealizowaną przez Zakład utylizacyjny usługę i dokumentem handlowym są przechowywane w siedzibie Zakładu i stanowią podstawę do wypłaty dofinansowania przez ARiMR; Na fakturze VAT wystawianej producentom rolnym, poza elementami określonymi w przepisach dotyczących wystawiania faktur Zakład utylizacyjny zobowiązany jest umieścić informacje o kwocie pomocy finansowej udzielonej przez Agencję oraz kwocie do zapłaty przez producenta rolnego; 10

11 Zakład utylizacyjny składa do centrali Agencji wnioski o wypłatę środków za wykonanie usług za dany miesiąc, które zawierają zbiorcze zestawienia faktur, wystawionych producentom rolnym za usługi w zakresie zbioru transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich; Złożone wnioski są weryfikowane przez pracowników DWK m.in. z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji sprawdzającej zgodność zawartych we wniosku informacji, dotyczących padłych zwierząt, z danymi w Centralnej Bazie Danych IRZ; Wypłata pomocy uwarunkowana jest m.in. dokonaniem przez Zakład terminowego zgłoszenia unieszkodliwienia. Zgłoszenie to powinno nastąpić przed datą weryfikacji wniosku przez pracownika DWK. 11

12 Liczba sztuk i kwoty wypłaconej pomocy w latach 2011-2013 (I-VII) w układzie wojewódzkim z uwzględnieniem klasyfikacji sztuk 12

13 13

14 Bydło powyżej 12 mies. życia: 48 919 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 32 858 szt.) Bydło do 12 miesięcy: 67 618 szt. Owce: 6 362 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 4 225szt.) Kozy: 2 242 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 1 902szt.) Konie powyżej 12 mies. życia: 2 610 szt. Konie do 12 miesięcy: 880 szt. Świnie: 850 594 szt. 14

15 15

16 Bydło powyżej 12 mies. życia: 14 968 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 10 595 tys. zł) Bydło do 12 miesięcy: 11 537 tys. zł Owce: 1 071 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 762 tys. zł) Kozy: 409 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 353 tys. zł ) Konie powyżej 12 mies. życia: 734 tys. zł Konie do 12 miesięcy: 152 tys. zł Świnie: 37 767 tys. zł 16

17 17

18 Bydło powyżej 12 mies. życia: 46 916 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 32 395 szt.) Bydło do 12 miesięcy: 80 532 szt. Owce: 10 313 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 6 102 szt.) Kozy: 2 768 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 2 281szt.) Konie powyżej 12 mies. życia: 2 410 szt. Konie do 12 miesięcy: 924 szt. Świnie: 904 811 szt. 18

19 19

20 Bydło powyżej 12 mies. życia: 13 660 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 7 359 tys. zł ) Bydło do 12 miesięcy: 13 430 tys. zł Owce: 1 693 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 1 097 tys. zł) Kozy: 497 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 415 tys. zł) Konie powyżej 12 mies. życia: 649 tys. zł Konie do 12 miesięcy: 156 tys. zł Świnie: 39 683 tys. zł 20

21 21

22 Bydło powyżej 12 mies. życia: 42 033 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 21 904 szt.) Bydło do 12 miesięcy: 54 535 szt. Owce: 8 268 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 4 672 szt.) Kozy: 2 240 szt. (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 1 764szt.) Konie powyżej 12 mies. życia: 1 877 szt. Konie do 12 miesięcy: 848 szt. Świnie: 545 076 szt. 22

23 23

24 Bydło powyżej 12 mies. życia: 12 688 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 7 127 tys. zł ) Bydło do 12 miesięcy: 9 385 tys. zł Owce: 1 506 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE:882 tys. zł ) Kozy: 411 tys. zł (w tym podlegające badaniu w kierunku TSE: 326 tys. zł ) Konie powyżej 12 mies. życia: 531 tys. zł Konie do 12 miesięcy: 150 tys. zł Świnie: 26 118 tys. zł 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29


Pobierz ppt "§ 2 pkt. 4 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google