Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sporządzania raportu/protokołu z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sporządzania raportu/protokołu z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności przez powiatowych lekarzy weterynarii."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sporządzania raportu/protokołu z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności przez powiatowych lekarzy weterynarii Puławy, 30 – 31 marca 2009 r.

2 Raport wypełniany jest przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz z późn. zm.) – PLW właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

3 Raport wypełniany jest w przypadku gdy:
1) gospodarstwo składa się tylko z jednej siedziby stada – w trzech egzemplarzach bezpośrednio podczas kontroli w gospodarstwie (siedzibie stada), lub 2) w przypadku, gdy gospodarstwo składa się z więcej niż jednej siedziby stada – trzech egzemplarzach, na podstawie protokołów z kontroli w poszczególnych siedzibach stad, wchodzących w skład jednego gospodarstwa.

4 Protokół wypełniany jest przez PLW, o którym mowa w art. 31a ust
Protokół wypełniany jest przez PLW, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz z późn. zm.) – PLW właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika lub PLW właściwego ze względu na położenie siedziby stada.

5 Protokół wypełniany jest w przypadku:
1) kontroli siedziby stada, wchodzącej w skład wytypowanego do kontroli gospodarstwa w ramach kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności, która jest położona poza obszarem powiatowego lekarza weterynarii (PLW), o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, 2) kontroli gospodarstwa w skład którego wchodzi więcej niż jedna siedziba stada (wtedy z kontroli każdej siedziby stada sporządzany jest protokół).

6 Na podstawie wszystkich protokołów z danego gospodarstwa sporządzany jest raport, o którym mowa w art. 31a ust ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

7 Przedmiotowy raport / protokół osoba upoważniona przez PLW przed przeprowadzeniem kontroli w danym gospodarstwie / danej siedzibie stada, generuje z przeglądarki internetowej IW-SIRZ (https://giw.doplaty.gov.pl).

8 Raport / protokół pozyskany z przeglądarki internetowej IW-SIRZ może zostać zapisany w formacie *.rtf.

9 Raport / protokół jest dokumentem spersonalizowanym = dla konkretnego gospodarstwa / konkretnej siedziby stada; Dane osobowe, wypełniane przez system komputerowy nie podlegają zmianom.

10 Raport / protokół w wersji papierowej wypełnia się czytelnym pismem (dotyczy i liter, i cyfr), tak, by ryzyko błędnego odczytania podczas dalszego postępowania z raportem / protokołem było jak najmniejsze.

11 Jeśli pod poszczególnymi punktami raportu / protokołu brakuje miejsca do udzielenia szczegółowych wyjaśnień w sprawie ewentualnych braków i błędów, należy pozostałe wyjaśnienia napisać na oddzielnym arkuszu papieru, który należy odpowiednio oznakować (tzn. napisać nr raportu / protokołu, nr kontrolowanego gospodarstwa /siedziby stada oraz nr punktu, którego dotyczą wyjaśnienia, podpisać) i dołączyć do raportu / protokołu.

12 Gotowe raporty / protokoły z kontroli, osoba upoważniona przez PLW do przeprowadzenia kontroli przekazuje mu możliwie jak najszybciej po ich sporządzeniu.

13 WZORY RAPORTU ORAZ PROTOKOŁU

14 NARUSZENIA ORAZ ICH OCENA

15 Opis znaczenia symboli dotyczących naruszeń wymogów wzajemnej zgodności w obszarze IRZ
Wym óg Opis W 1 Brak nadanego numeru identyfikacyjnego siedziby stada (nie dotyczy przypadków chowu jednej świni na użytek własny lub do konsumpcji). SW 1 Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji świń poprzez dokonywanie wpisów do księgi rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. Księga rejestracji świń w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268). SW 1.1 Stwierdzono brak księgi rejestracji świń lub księga rejestracji w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz. SW 1.2 Stwierdzono, iż wpisy w księdze rejestracji świń nie zostały dokonane w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.

16 SW 2 Dane zawarte w księdze rejestracji świń przechowywane są krócej niż przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. SW 3 Rolnik nie udostępniania osobie upoważnionej do dokonywania czynności kontrolnych: pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli, dokumentów związanych z przedmiotem kontroli lub danych informatycznych. SW 4 W siedzibie stada nie wszystkie świnie zostały oznakowane bezzwłocznie, a w każdym przypadku przed opuszczeniem przez świnie siedziby stada, za pomocą kolczyka założonego na lewą małżowinę uszną lub tatuażu umieszczonego w sposób czytelny i trwały w obu małżowinach usznych świni albo na jej grzbiecie, zawierających numer identyfikacyjny. Znaki identyfikacyjne świń zostały usunięte lub zmienione bez zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. SW 4.1 Zwierzę nie jest oznakowane – brak kolczyka lub tatuażu (z wyjątkiem zwierząt, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada). SW 4.2 Tatuaż (w małżowinach usznych lub na grzbiecie) nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk -widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku i rolnik nie złożył wniosku o duplikat kolczyka do dnia kontroli . SW 4.3 Stwierdzono, iż znaki identyfikacyjne świń zostały usunięte lub zmienione bez zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

17 BW 1 Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji bydła w formie papierowej lub elektronicznej, nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji bydła, przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji bydła w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz. Księga rejestracji bydła nie jest udostępniana przez rolnika na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. BW 1.1 Stwierdzono, iż księga rejestracji bydła w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz lub nie jest prowadzona w formie elektronicznej.

18 BW 1.2 Rolnik nie udostępnia księgi rejestracji na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. BW 1.3 Stwierdzono, iż rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji bydła, przez okres 3 lat od dnia utraty zwierzęcia. BW 2 Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji bydła poprzez dokonywanie wpisów do księgi rejestracji w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. BW 3 W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni - od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia a uboju dokona się w terminie 20 dni od czasu przejścia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada , w którym się urodziły. Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swoich oryginalnych kolczyków. Kolczyki zwierzęcia zostały zdjęte lub zastąpione innymi bez zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

19 BW 3.1 Zwierzę nie jest oznakowane w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej – brak dwóch kolczyków.. BW 3.2 Zwierzę nie jest oznakowane w terminie 7 dni - od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej – brak dwóch kolczyków i są widoczne ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o duplikaty kolczyków. BW 3.3 Brak jednego kolczyka i brak śladu po tym kolczyku na małżowinie. BW 3.4 Brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku na małżowinie, a rolnik nie złożył wniosku o duplikat kolczyka do dnia kontroli. BW 3.5 Stwierdzono, iż zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swojego oryginalnego oznakowania lub kolczyki zwierzęcia zostały zdjęte lub zastąpione innym bez zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

20 BW 4 W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru paszportu(Dz. U. Nr 112, poz. 772). Paszport nie zawiera odpowiednich danych, które powinny być zamieszczane w paszporcie natychmiast po przywiezieniu każdego zwierzęcia do siedziby stada i bezpośrednio przed jego wywiezieniem. BW 5 Posiadacze bydła nie zgłaszają faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia. BW 6 Rolnik nie przedstawia na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej, informacji dotyczących pochodzenia, identyfikacji lub przeznaczenia bydła.

21 OKW 1 Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej, nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz nie jest udostępniana przez rolnika na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. OKW 1.1 Stwierdzono, iż księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz lub nie jest prowadzona w formie elektronicznej.

22 OKW 1.2 Rolnik nie udostępnia księgi rejestracji na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. OKW 1.3 Stwierdzono, iż rolnik nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub w księdze rejestracji kóz, przez okres 3 lat od dnia utraty zwierzęcia. OKW 2 Rolnik nie prowadzi aktualnej księgi rejestracji stada owiec lub księgi rejestracji kóz dokonując wpisów do tej księgi w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. OKW 3 W siedzibie stada nie wszystkie sztuki owiec lub kóz są właściwie oznakowane za pomocą kolczyków, w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia a uboju dokona się w terminie 5 dni roboczych od dnia kontroli granicznej), nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły. Zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swojego oryginalnego oznakowania. Oznakowanie zwierzęcia zostało usunięte lub zastąpione innym bez zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

23 OKW 3.1 Zwierzę nie jest oznakowane – brak kolczyka lub tatuażu (z wyjątkiem owiec lub kóz, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada). [(Owce i kozy urodzone przed 9 lipca 2005 r. (przed wejściem w życie rop. 21/2004). Z tym, że owce oznakowane do dnia 1 maja 2004 r. przez Polski Związek Owczarski (PZO) nie podlegają powtórnemu oznakowaniu)]. OKW 3.2 Tatuaż nie jest czytelny lub zwierzę zgubiło kolczyk (widoczny ślad na małżowinie usznej po kolczyku) i rolnik nie złożył wniosku o duplikat kolczyka do dnia kontroli. [(Owce i kozy urodzone przed 9 lipca 2005 r. (przed wejściem w życie rop. 21/2004). Z tym, że owce oznakowane do dnia 1 maja 2004 r. przez Polski Związek Owczarski (PZO) nie podlegają powtórnemu oznakowaniu)]. OKW 3.3 Zwierzę nie jest oznakowane – brak obu znaków identyfikacyjnych (z wyjątkiem owiec lub kóz w wieku do 30 dnia życia, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada). [(Owce i kozy urodzone po 9 lipca 2005 r. (po wejściu w życie rop. 21/2004)].

24 OKW 3.4 Brak jednego znaku identyfikacyjnego: - jest kolczyk i brak drugiego kolczyka albo tatuażu (owce nieprzeznaczone do handlu) albo opaski na pęcinie (kozy), - jest tatuaż i brak kolczyka (owce nieprzeznaczone do handlu), - jest opaska na pęcinie i brak kolczyka (kozy) przy czym brak śladu po kolczyku na małżowinie lub tatuaż będący jednym z dwóch (obok kolczyka) znakiem identyfikacyjnym jest nieczytelny. [(Owce i kozy urodzone po 9 lipca 2005 r. (po wejściu w życie rop. 21/2004)]. OKW 3.5 - jest kolczyk i brak drugiego kolczyka albo tatuażu (owce nieprzeznaczone do handlu) albo opaski na pęcinę (kozy), - jest opaska na pęcinie i brak kolczyka (kozy), przy czym jest ślad po kolczyku na małżowinie, ale rolnik nie złożył wniosku o duplikat kolczyka/opaski na pęcinie do dnia kontroli. [(Owce i kozy urodzone po 9 lipca 2005 r. (po wejściu w życie rop. 21/2004)].

25 OKW 3.6 Zwierzę nie jest oznakowane – brak dwóch kolczyków (z wyjątkiem owiec lub kóz w wieku do 6 miesiąca życia, które urodziły się w kontrolowanej siedzibie stada).. [Owce i kozy urodzone po 7 kwietnia 2007 r. (po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o systemie identyfikacji i rejestracji owiec lub kóz Dz. U. Nr 52, poz. 345)]. OKW 3.7 Brak dwóch kolczyków i są widoczne ślady na małżowinach usznych po kolczykach, a rolnik nie złożył wniosku o duplikaty kolczyków. [Owce i kozy urodzone po 7 kwietnia 2007 r. (po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o systemie identyfikacji i rejestracji owiec lub kóz Dz. U. Nr 52, poz. 345)]. OKW 3.8 Brak jednego kolczyka i brak śladu po kolczyku na małżowinie. [Owce i kozy urodzone po 7 kwietnia 2007 r. (po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o systemie identyfikacji i rejestracji owiec lub kóz Dz. U. Nr 52, poz. 345)].

26 OK W 3.9 Brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku na małżowinie, a rolnik nie złożył wniosku o duplikat kolczyka. [Owce i kozy urodzone po 7 kwietnia r. (po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o systemie identyfikacji i rejestracji owiec lub kóz Dz. U. Nr 52, poz. 345)]. OK W 3.10 Stwierdzono, iż zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swojego oryginalnego oznakowania lub kolczyki zwierzęcia zostały zdjęte lub zastąpione innym bez zgody Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. [Owce i kozy urodzone po 7 kwietnia 2007 r. (po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego r. o systemie identyfikacji i rejestracji owiec lub kóz Dz. U. Nr 52, poz. 345)].

27 OKW 4 Brak dokumentów przewozowych w przypadku owiec i kóz urodzonych po 9 lipca 2005 roku, zgodnych ze wzorem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec lub kóz (Dz. U. Nr 142, poz. 1195). Dokumenty przewozowe są przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia. Kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz nie są dostarczane przez rolnika na prośbę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. OKW 5 Spisu owiec lub kóz nie dokonano w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu jesiennego przeglądu stada. OKW 6 Rolnik nie dostarcza, na wniosek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej, wszystkich informacje na temat pochodzenia, identyfikacji i, gdzie właściwe, miejsca przeznaczenia owiec lub kóz, które hodowca posiadał, przechowywał, transportował, sprzedawał lub ubijał w ciągu trzech ostatnich lat.

28 W przypadku, kiedy stwierdzona niezgodność w trakcie kontroli na miejscu zostanie usunięta przez rolnika, wówczas nie ma niezgodności, nie jest stosowana sankcja i dana niezgodność nie jest traktowana jako drobna, np. uzupełnienie brakujących wpisów dotyczących danego zwierzęcia w księdze rejestracji stada na podstawie posiadanych dokumentów w obecności kontrolera.

29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia …………………………
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia …………………………..…2009 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów  


Pobierz ppt "Instrukcje Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie sporządzania raportu/protokołu z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności przez powiatowych lekarzy weterynarii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google