Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.
Ćwiczenia praktyczne z wypełniania raportów z kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r.

2 Przykład nr 1 Gospodarstwo składające się z dwóch siedzib stad.
1 siedziba stada – 150 sztuk bydła; 10 sztuk z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty, 10 sztuk cieląt nieoznakowanych w wieku ok dni (zagojona pępowina) – rolnik posiada kolczyki dla tych sztuk i kolczykuje je przy kontrolującym, 25 sztuk nie figuruje w CBD w danej siedzibie stada i rolnik nie posiada potwierdzenia zgłoszenia

3 Przykład nr 1 2 siedziba stada – 5 sztuk bydła, 4 sztuki kóz;
Brak księgi rejestracji dla kóz, Kozy urodzone w kwietniu 2006 r., dwie oznakowane dwoma kolczykami, dwie 1 kolczykiem i opaską na pęcinę, Brak dokumentów przewozowych, Księga rejestracji bydła jest niekompletna, ale rolnik uzupełnia braki podczas kontroli, 2 sztuki bydła z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty.

4 2 siedziby stad = 2 protokoły 1 raport na podstawie protokołów
Przykład 1 2 siedziby stad = 2 protokoły 1 raport na podstawie protokołów

5 Przykład nr 1 – protokół nr 1
VII. LICZBA ZWIERZĄT STWIERDZONA PODCZAS KONTROLI SIEDZIBY STADA GATUNEK ZWIERZĄT Bydło Owce Kozy Świnie Liczba zwierząt stwierdzona podczas kontroli 150 Z uwagi na fakt, iż w siedzibie stada znajdują się wyłącznie zwierzęta z gatunku bydło, w protokole w odniesieniu do zwierząt z gatunków owce i kozy oraz świnie zaznaczamy ND (nie dotyczy)

6 Przykład nr 1 – protokół nr 1
10 sztuk z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty 10 ze 150 sztuk bydła = 6,6%

7 Przykład nr 1 – protokół nr 1
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 7 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (bydło) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swoich oryginalnych kolczyków. 4.4 Brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

8 Przykład nr 1 – protokół nr 1
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie, według kryterium dotkliwości: 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30% zwierząt w stadzie, 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30% i nie więcej niż 50% zwierząt w stadzie, 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50% zwierząt w stadzie; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia.

9 Przykład nr 1 – protokół nr 1
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 3.4  1

10 Przykład nr 1 – protokół nr 1
Ale drobna niezgodność, więc…

11 Przykład nr 1 – protokół nr 1
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 3.4  1   Wystąpić z wnioskiem o duplikaty; 10 szt. bydła o numerach…

12 Przykład nr 1 – protokół nr 1
BW 3  x  1 BW 3.4  1   Wystąpić z wnioskiem o duplikaty; 10 szt. bydła o numerach…

13 Przykład nr 1 – protokół nr 1
10 sztuk cieląt nieoznakowanych w wieku ok dni (zagojona pępowina) – rolnik posiada kolczyki dla tych sztuk i kolczykuje je przy kontrolującym NARUSZENIE SKORYGOWANE PRZY KONTORLUJĄCYM = BRAK NARUSZENIA

14 Przykład nr 1 – protokół nr 1
25 sztuk nie figuruje w CBD w danej siedzibie stada i rolnik nie posiada potwierdzenia zgłoszenia 25 ze 150 sztuk bydła

15 Przykład nr 1 – protokół nr 1
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 7 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (bydło) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) Posiadacze bydła nie zgłaszają faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia. . 5. Stwierdzono, iż posiadacze bydła nie zgłaszają faktu urodzenia, śmierci oraz przewozu bydła do i z siedziby stada wraz z datami tych zdarzeń kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 7 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

16 Przykład nr 1 – protokół nr 1
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – zdarzenia ograniczone do gospodarstwa, 3 pkt – zdarzenia wykraczające poza gospodarstwo. według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

17 Przykład nr 1 – protokół nr 1
według kryterium dotkliwości: 1 pkt – niezgodność dotyczy: - 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt, - do 7 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt, 3 pkt – niezgodność dotyczy: - 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 21 do 69 zwierząt, - od 8 do 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt, 5 pkt – niezgodność dotyczy: - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 69 zwierząt, - powyżej 21 zwierząt w stadzie liczącym powyżej 69 zwierząt;

18 Przykład nr 1 – protokół nr 1
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 4.1  3 Zgłosić 25 szt. bydła do ARiMR 

19 Przykład nr 1 – protokół nr 1
BW 4  x  3  1  Zgłosić 25 szt. bydła do ARiMR BW 4.1  3 Zgłosić 25 szt. bydła do ARiMR

20 Przykład nr 1 – protokół nr 2
VII. LICZBA ZWIERZĄT STWIERDZONA PODCZAS KONTROLI SIEDZIBY STADA GATUNEK ZWIERZĄT Bydło Owce Kozy Świnie Liczba zwierząt stwierdzona podczas kontroli 5 4 Z uwagi na fakt, iż w siedzibie stada znajdują się wyłącznie zwierzęta z gatunków bydło i kozy, w protokole w odniesieniu do zwierząt z gatunku świnie zaznaczamy ND (nie dotyczy)

21 Przykład nr 1 – protokół nr 2
Brak księgi rejestracji dla kóz,

22 Przykład nr 1 – protokół nr 2
NIEZGODNŚĆ z wymogami wynikającymi ust. 8 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (owce lub kozy) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) Rolnik nie prowadzi księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz w formie papierowej lub w formie elektronicznej lub nie przechowuje danych zawartych w księdze rejestracji owiec lub księdze rejestracji kóz przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz. Księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz nie jest udostępniana przez rolnika na żądanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych. 2.1 Stwierdzono brak księgi rejestracji owiec lub księgi rejestracji kóz lub księga rejestracji owiec lub księga rejestracji kóz w formie papierowej nie jest prowadzona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz lub nie jest prowadzona w formie elektronicznej. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

23 Przykład nr 1 – protokół nr 2
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie, 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie, 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo; według kryterium dotkliwości: 1 pkt – dla stada liczącego do 10 zwierząt, 3 pkt – dla stada liczącego od 11 do 40 zwierząt, 5 pkt – dla stada liczącego powyżej 40 zwierząt; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

24 Przykład nr 1 – protokół nr 2
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 OKW 1.1  1

25 Przykład nr 1 – protokół nr 2
OKW 1  x  1 OKW 1.1  1 POZOSTAŁE NARUSZENIA W RAMACH WYMOGU OKW 1 ZAZNACZAMY JAKO ND (nie dotyczy)

26 Przykład nr 1 – protokół nr 2
Kozy urodzone w kwietniu 2006 r., dwie oznakowane dwoma kolczykami, dwie 1 kolczykiem i opaską na pęcinę, OZNAKOWANIE PRAWIDŁOWE

27 Przykład nr 1 – protokół nr 2
Brak dokumentów przewozowych dla wszystkich 4 szt. kóz,

28 Przykład nr 1 – protokół nr 2
NIEZGODNŚĆ z wymogami wynikającymi ust. 8 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (owce lub kozy) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) W przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium państwa zwierzętom tym nie towarzyszą dokumenty przewozowe zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz (Dz. U. Nr 142, poz. 1195). Dokumenty przewozowe są przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia. Kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz nie są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. 6. Stwierdzono, w przypadku przewozu owiec i kóz w obrębie terytorium państwa, że zwierzętom tym nie towarzyszą dokumenty przewozowe zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego dla owiec i kóz lub dokumenty przewozowe są przechowywane przez okres krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia lub kopie dokumentów przewozowych dla owiec lub kóz nie są dostarczane przez rolnika na żądanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub organów Inspekcji Weterynaryjnej. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

29 Przykład nr 1 – protokół nr 2
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie; 3 pkt – wykraczający poza siedzibę stada w gospodarstwie, 5 pkt – wykraczający poza gospodarstwo; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 3 pkt – odwracalna długotrwała oraz możliwa jest identyfikacja zwierzęcia lub rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia, 5 pkt – nieodwracalna lub nie jest możliwa identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik nie posiada stosownych dokumentów dotyczących zwierzęcia.

30 Przykład nr 1 – protokół nr 2
według kryterium dotkliwości: 1 pkt – niezgodność dotyczy: - 1 zwierzęcia w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - do 2 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - nie więcej niż 10% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 3 pkt – niezgodność dotyczy: - 2 albo 3 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - nie więcej niż 30% zwierząt, lecz nie mniej niż 3 zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 10% zwierząt, lecz nie więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt, 5 pkt – niezgodność dotyczy: - od 4 zwierząt w stadzie liczącym od 1 do 10 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym od 11 do 20 zwierząt, - więcej niż 30% zwierząt w stadzie liczącym powyżej 20 zwierząt;

31 Przykład nr 1 – protokół nr 2
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 OKW 5.1  1

32 Przykład nr 1 – protokół nr 2
OKW 5  x  1 5 OKW 5.1  1

33 Przykład nr 1 – protokół nr 2
Księga rejestracji bydła jest niekompletna, ale rolnik uzupełnia braki podczas kontroli, NARUSZENIE USUNIĘTE PODCZAS KONTROLI – BRAK NARUSZENIA

34 Przykład nr 1 – protokół nr 2
2 sztuki bydła z jednym kolczykiem i jest dziura po kolczyku na drugiej małżowinie usznej, a rolnik nie złożył wniosku do ARiMR o duplikaty. 2 SZTUKI Z 5 = 40%

35 Przykład nr 1 – protokół nr 2
NIEZGODNOŚĆ z wymogami wynikającymi z ust. 7 pkt A załącznika nr II do rozporządzenia nr 73/2009 (bydło) NARUSZENIE ZASIĘG1) DOTKLIWOŚĆ2) TRWAŁOŚĆ3) W siedzibie stada nie wszystkie sztuki bydła zostały oznakowane poprzez umieszczenie na obu uszach kolczyków w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia lub dnia kontroli granicznej, w przypadku zwierzęcia przywożonego z państwa trzeciego (z wyłączeniem przypadku, gdy miejscem przeznaczenia zwierzęcia jest rzeźnia, a uboju dokona się w terminie 20 dni od dnia przeprowadzenia takiej kontroli) nie później niż do dnia opuszczenia siedziby stada, w której się urodziły, albo zwierzę pochodzące z innego państwa członkowskiego nie posiada swoich oryginalnych kolczyków. 4.4 Brak jednego kolczyka i jest ślad po kolczyku na małżowinie usznej, a rolnik do dnia kontroli nie złożył wniosku o duplikat kolczyka. 1 pkt 3 pkt 5 pkt

36 Przykład nr 1 – protokół nr 2
Ocena wagi stwierdzonej niezgodności w odniesieniu do naruszenia: według kryterium zasięgu: 1 pkt – ograniczony do siedziby stada w gospodarstwie, według kryterium dotkliwości: 1 pkt – niezgodność dotyczy do 30% zwierząt w stadzie, 3 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 30% i nie więcej niż 50% zwierząt w stadzie, 5 pkt – niezgodność dotyczy powyżej 50% zwierząt w stadzie; według kryterium trwałości: 1 pkt – odwracalna krótkotrwała lub możliwa jest identyfikacja zwierzęcia oraz rolnik posiada stosowne dokumenty dotyczące zwierzęcia.

37 Przykład nr 1 – protokół nr 2
IX. Kontrola przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Wymóg Nie dotyczy (ND) Spełnione (P) Niespełnione (N) Ocena wagi wykrytych naruszeń Celowość/ Drobna niezgodność * Ostateczna data usunięcia drobnej niezgodności Uwagi Zasięg Dotkliwość Trwałość w skali 1-3-5 BW 3.4  1 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty; 2 szt. bydła o numerach…

38 Przykład nr 1 – protokół nr 2
BW 3  x  1 BW 3.4  1 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty; 2 szt. bydła o numerach…

39 Liczba zwierząt stwierdzona podczas kontroli
Przykład nr 1 – RAPORT VII. LICZBA ZWIERZĄT STWIERDZONA PODCZAS KONTROLI SIEDZIBY STADA GATUNEK ZWIERZĄT Bydło Owce Kozy Świnie Liczba zwierząt stwierdzona podczas kontroli 155 4 Z uwagi na fakt, iż w siedzibie stada znajdują się wyłącznie zwierzęta z gatunków bydło i kozy, w raporcie w odniesieniu do zwierząt z gatunku świnie zaznaczamy ND (nie dotyczy)

40 Przykład 1 - RAPORT RAPORT - BYDŁO

41 PROTOKÓŁ NR 1 BW 3 x 1 1 PROTOKÓŁ NR 2 BW 3 x 1 3 RAPORT BW 3 x 1 3
 x  1 BW 3.4  1   Wystąpić z wnioskiem o duplikaty; 10 szt. bydła o numerach… PROTOKÓŁ NR 2 BW 3  x  1 BW 3.4  1 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty; 2 szt. bydła o numerach… RAPORT BW 3  x  1 BW 3.4  1 Wystąpić z wnioskiem o duplikaty; 12 szt. bydła o numerach…

42 PROTOKÓŁ NR 1 BW 4 x 3 5 1 RAPORT BW 4 x 3 5 1 BW 4.1 x 3 5 1 BW 4.1 x
 x  3  1 BW 4.1  3 RAPORT BW 4  x  3  1 BW 4.1  3

43 Przykład 1 - RAPORT RAPORT - kozy

44 PROTOKÓŁ NR 2 OKW 1 x 1 1 RAPORT OKW 1 x 1 1 OKW 1.1 x 1 1 OKW 1.1 x 1
 x  1 OKW 1.1  1 RAPORT OKW 1  x  1 OKW 1.1  1 OKW 1.2  x OKW 1.3  x

45 PROTOKÓŁ NR 2 OKW 5 x 1 5 RAPORT OKW 5 x 1 5 OKW 5.1 x 1 5 1 OKW 5.1 x
 x  1 OKW 5.1  1 RAPORT OKW 5  x  1 OKW 5.1  1 5


Pobierz ppt "Poświętne, czerwiec - lipiec 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google