Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oś 1 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 4 listopad 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oś 1 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 4 listopad 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Oś 1 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 4 listopad 2009 r.

2 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW 1 2

3 3 Akredytacja podmiotów dora d czych 3 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW

4 4 Rolnicy i posiadacze lasów, którzy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadają: gospodarstwo rolne (w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku otrzymali ostateczną decyzję o przyznaniu płatności bezpośredniej lub wypłatę płatności bezpośredniej albo, na postawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru – ostateczną decyzję o przyznaniu jednolitej płatności obszarowej lub wypłatę jednolitej płatności obszarowej) lub las (w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku byli podatnikiem podatku leśnego, na podstawie przepisów o podatku leśnym) KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW BENEFICJENCI

5 5 Katalog usług doradczych wraz ze zryczałtowanymi stawkami za ich świadczenie określa Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proponowane usługi: Ocena stanu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Opracowanie kompleksowego Planu dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW W wysokości nieprzekraczalnej stawek wskazanych w załącznikach nr 1 lub 2 - NOWOŚĆ

6 6 Katalog usług: Załącznik 1 PRODUKCJA ROŚLINNA: 1.OCENA = 1.350 PLN BRUTTO (+22%) = 1.647 PLN OPŁATY: DOTACJA (80%) = 1.080 PLN WNIOSKODAWCA = 567 PLN - 20% KK + VAT PRODUKCJA Z, RiZ: 1.OCENA = 2.500 PLN BRUTTO (+22%) = 3.050 PLN OPŁATY: DOTACJA (80%) = 2.000 PLN WNIOSKODAWCA = 1.050 PLN - 20% KK + VAT

7 7 Katalog usług: Załącznik 2

8 8 Kryteria dostępu: KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW 1.W roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy: otrzymała na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego albo przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności cukrowej ostateczną decyzję o przyznaniu płatności bezpośredniej lub wypłatę płatności bezpośredniej albo, na postawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru – ostateczną decyzję o przyznaniu jednolitej płatności obszarowej lub wypłatę jednolitej płatności obszarowej, była podatnikiem podatku leśnego, na podstawie przepisów o podatku leśnym 2.Posiada numer identyfikacyjny – nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 3.Prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej albo w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. 4.Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

9 Kryteria dostępu: (cd) 4.Zawarła umowę w formie pisemnej z uprawnionym podmiotem doradczym (UPD) albo złożyła wobec ARiMR zobowiązanie do zawarcia umowy o świadczenie przynajmniej usługi kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności oraz usługi polegającej na ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia zasad bhp w wysokości wymienionych w załączniku nr 1 i wysokości określonej według stawek wskazanych w tym załączniku – STAWKA MAKSYMALNA – projektowana zmiana jednej z usług doradczych, wymienionych w załączniku nr 2 i w wysokości określonej według stawek wskazanych w tym załączniku – STAWKA MAKSYMALNA – projetowana zmiana 5.Skorzysta z usług doradczych przed upływem 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna. KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW ?

10 Jeżeli usługi doradcze objęte umową nie zostały zrealizowane przez uprawniony podmiot doradczy do dnia upływu terminu złożenia wniosku o płatność (12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczną) wnioskodawca składa wniosek o płatność w kolejnym roku kalendarzowym, ale nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczną

11 11 Koszty kwalifikowalne: KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Koszty poniesione za wykonanie usług doradczych wyszczególnionych w UMOWIE (z UPD) co najmniej jednej z usług doradczych wymienionych w załączniku nr 1 lub 2 – koszty tych usług nie mogą przekroczyć stawek wskazanych w załącznikach Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się podatku VAT Wysokość pomocy wynosi 80% udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych Wnioskodawca może się ubiegać o przyznanie pomocy na wybrane rodzaje usług doradczych OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIU 1 LUB 2, wyłącznie jeden raz na dany rodzaj usług doradczych w okresie PROW

12 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Maksymalna kwota pomocy: 1.500 EURO – w okresie 2007 – 2013 (PROW) Wyłącznie jeden raz w okresie objętym PROW na dany rodzaj usług doradczych wymienionych w załączniku 1 lub 2 Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy raz w danym roku kalendarzowym ! ?

13 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Kiedy możemy korzystać z usług doradczych: Ogłoszenie PREZESA ARiMR Co 3 miesiące INFORMACJA na stronie internetowej ARiMR o liczbie wniosków WNIOSKI z załącznikami BIURO POWIATOWE ARiMR INFORMACJA na stronie internetowej ARiMR o wykorzystaniu 120 % środków 1 dzień roboczy Lub upływa z dniem 31 grudnia danego roku

14 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Jak to będzie funkcjonowało: Wniosek o przyznanie pomocy Decyzja KIEROWNIKA Biura Powiatowego ARiMR 12 mies Wykonanie usługi WNIOSEK o płatność Kolejne 12 mies Nie wykonano usługi WNIOSEK o płatność należy złożyć nie później niż 24 mies. od dnia wydania DECYZJI Umowa lub wybrany UPD do wykonania wybranej/ych usług wg. określonych stawek

15 15 Jak to będzie funkcjonowało-procedury Ogłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami Kierownik biura powiatowgo ARiMR Wykonanie usługi DORADCZEJ i złożenie wniosku Realizacja umowy z UPD 12 mies. 60 dni Decyzja o przyznaniu pomocy Wniosek o PŁATNOŚĆ z załącznikami 60 dni Decyzja o wypłacie pomocy 60 dni WYPŁATA BENEFICJENT Jeżeli dokonał zapłaty za wykonaną usługę PRZEJĘCIE płatności przez ARiMR pokryłem 20% kosztów usługi DOŁĄCZAMY umowę zUprawnionym Podmiotem Doradczym o przejęcie należności przez ARiMR WPŁATA należności na konto UPD

16 16 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW Wniosek o płatność 1.Oryginały faktur lub równoważnych dokumentów księgowych lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika ARiMR wraz z dokumentami księgowymi potwierdzające pokrycie 20% KK usług doradczych i pozostałych kosztów tych usług niezaliczanych do KK ( VAT ). 2.Jw. potwierdzające pokrycie 100% KK oraz VAT. 3.Dokumenty potwierdzające zrealizowanie usług doradczych stanowiących przedmiot umowy. 4.Oryginał lub kopia umowy z UPD wraz z aneksami (w przypadku zamiany umowy) potwierdzonymi przez notariusza lub uprawnionego pracownika ARiMR. 5.Zaświadczenie o numerze rachunku bankoweg o, na który mają być przekazane środki finansowe, 6.Oryginał lub kopia upoważnienia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR – jeżeli zostało udzielone

17 17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Oś 1 Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 4 listopad 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google