Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."— Zapis prezentacji:

1 Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 Adam Bronikowski, Maria Kłoda Andrzej Cybulski, Magda Kami ń ska Robert Surowiecki, Jarosław Deszczy ń ski Porównanie dwóch sposobów terapii bólów krzyża - doniesienie wstępne

3 Katastrofa opieki zdrowotnej dwudziestego wieku Waddell G. Low back pain: a twentieth century health care enigma. Spine 1996;21:2820–5.

4 60 % - 90 % w ciagu ż ycia 30 % - 40% w ostatnim miesi ą cu Royal College of General Practitioners. Clinical standards advisory guidelinesback pain. London: HMSO; 1994.

5 Ból krzyża Najcz ę stsza przyczyna niepełnosprawno ś ci po 45 r. ż. Druga co do cz ę sto ś ci przyczyna wizyt w POZ Trzecia co do cz ę sto ś ci przyczyna leczenia operacyjnego Pi ą ta co do cz ę sto ś ci przyczyna hospitalizacji USA Letter from the Editor Back Pain: Facts and Fiction, Seminars in Roentgenology, vol 41, nr 2 2006

6 Ból krzyża Opieka zdrowotna Ś wiadczenia socjalne Brak produktywno ś ci Koszty społeczne Ograniczenie ról społecznych Spadek aktywno ś ci Obni ż enie nastroju Koszty osobiste

7 Wielka Brytania 16,5 zachorowa ń mln NHS 480 mln £ DSS 1.400 mln £

8 Przyczyny bólów krzyża Przeci ąż enia Dyskopatia Zwi ę kszone napi ę cie mi ęś niowe Stres ……………………

9 ?

10 Sposoby leczenia Masa ż Ć wiczenia Fizykoterapia Metody terapeutyczne ……………………….. …………………......... ………………………..

11 ?

12 Evidence Based Medicine jest sztuk ą podejmowania decyzji w praktyce klinicznej i w ochronie zdrowia z uwzgl ę dnieniem danych z bada ń naukowych, sytuacji klinicznej i preferencji pacjentów.

13 Cele Porównanie dwóch metod terapii zespołów bólowych l ę d ź wiowego odcinka kr ę gosłupa. Porównywano metody stosowane w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie oraz w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Próba stworzenia wielopłaszczyznowego narz ę dzia oceny i monitorowania terapii bólów krzy ż a.

14 Materiał i metody Do badania zakwalifikowano 30 pacjentów skierowanych na rehabilitacj ę z powodu przewlekłego bólu krzy ż a Badan ą grup ę stanowiło 20 kobiet i 10 m ęż czyzn w wieku od 22 do 67 lat ( ś rednio 46 lat)

15 Materiał i metody Badanych losowo podzielono na 2 grupy

16 Materiał i metody Terapia grupowa Wzmacnianie mi ęś ni stabilizatorów kr ę gosłupa. FizykoterapiaZaj ę cia na basenie

17 Materiał i metody Terapia indywidualna Mobilizacje jednostek ruchowych kr ę osłupa Techniki pracy na tkankach mi ę kkich Fizykoterapia

18 Materiał i metody Badanych, przed rozpocz ę ciem terapii oraz po jej zako ń czeniu poddano wielopłaszczyznowej ocenie na któr ą zło ż yły si ę :

19 Materiał i metody Ocena w odniesieniu do skal: - Oswestry Disability Index - Visual Analog Scale

20 Materiał i metody Pomiary ruchomo ś ci kr ę gosłupa Pomiary długo ś ci mi ę sni maj ą cych wpływ na statyk ę miednicy

21 Wyniki Skala OswestrySkala VAS Przed terapi ą 345,4 Po terapii263,4 Skala OswestrySkala VAS Przed terapi ą 457,2 Po terapii274 Terapia grupowa Terapia indywidualna

22 Wyniki Skala Oswestry

23 Wyniki Skala VAS

24 Wyniki W zakresie ruchomo ś ci kr ę gosłupa uzyskano ró ż nice na poziomie bł ę du pomiaru (>1 cm)

25 Wyniki Pomiary długo ś ci mi ęś ni

26 Wnioski Oba porównywane sposoby terapii zapewniły popraw ę stanu pacjentów. Uzyskane wyniki przemawiaj ą za nieznacznie korzystniejszym wpływem terapii indywidualnej, jednak ż e badania s ą kontynuowane i bardziej jednoznaczne wnioski b ę d ą mogły by ć wyci ą gniete po zwi ę kszeniu grupy badawczej oraz przeprowadzeniu oceny oddalonej w czasie. Zaproponowany sposób oceny na chwil ę obecn ą wydaje si ę spełnia ć zadania do jakich został stworzony (po wył ą czeniu linijnych pomiarów ruchomo ś ci kr ę gosłupa).

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google