Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe uregulowania prawne dotyczące dokumentacji medycznej Anna Herfort Kierownik OOZ Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań 11 maja 2011 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe uregulowania prawne dotyczące dokumentacji medycznej Anna Herfort Kierownik OOZ Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań 11 maja 2011 rok."— Zapis prezentacji:

1 Nowe uregulowania prawne dotyczące dokumentacji medycznej Anna Herfort Kierownik OOZ Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań 11 maja 2011 rok

2 Przepisy regulujące prowadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji medycznej Przepisy regulujące prowadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji medycznej Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 417 ze zm.) (Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 417 ze zm.) oraz oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252 poz. 1697) weszło w życie od 1 stycznia 2011 r.

3 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w rozdziale 7 Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej nakłada na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, jej przechowywania i udostępniania pacjentom ich przedstawicielom, lekarzom i pielęgniarkom dla celów medycznych oraz innym instytucjom wymienionym w ustawie. W rozdziale tym zawarto też delegację ustawową do wydania rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej dla Ministra Zdrowia oraz Ministrów posiadających resortową służbę zdrowia

4 Minister zdrowia po prawie dwuletnich konsultacjach wydał 21 grudnia 2011 r. Rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, regulujące kompleksowo problem dokumentacji medycznej dla wszystkich podmiotów uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych a więc: -zakładów opieki zdrowotnej - indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich - indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych

5 Przed wejściem w życie nowych przepisów prowadzenie dokumentacji medycznej regulowały : Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępnianiaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. z 2001 r. Nr 83, poz. 903) (Dz. U. z 2001 r. Nr 83, poz. 903) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnychRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania przez pielęgniarkę, położną udzielającą świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 147, poz. 1437), (Dz. U. z 2003 r. Nr 147, poz. 1437), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzaniaRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1819) (Dz. U. z 2006 r. Nr 247, poz. 1819)

6 Rozporządzenie określa 1)Możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej lub papierowej, 2)Definicję dokumentacji indywidualnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz stanowiące ją elementy, 3)Definicję dokumentacji zbiorczej i jej konieczne elementy

7 W dalszych rozdziałach rozporządzenie określa szczegółowo: prowadzenie dokumentacji medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej (szpital, poradnia ambulatoryjna, pracownia diagnostyczna, dysponent zespołów ratownictwa medycznego, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej)prowadzenie dokumentacji medycznej w zakładzie opieki zdrowotnej (szpital, poradnia ambulatoryjna, pracownia diagnostyczna, dysponent zespołów ratownictwa medycznego, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej) prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza udzielającego świadczeń w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej,prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza udzielającego świadczeń w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej, prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę lub położną udzielającą świadczeń w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki lub położnej,prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarkę lub położną udzielającą świadczeń w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki lub położnej, prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza POZ, pielęgniarkę lub higienistkę udzielającą świadczeń uczniomprowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza POZ, pielęgniarkę lub higienistkę udzielającą świadczeń uczniom

8 Pozostałe rozdziały rozporządzenia to: 1)udostępnianie dokumentacji 2) przechowywanie dokumentacji 3) szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej

9 Udostępnianie dokumentacji W art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określono dokładnie jakie podmioty mogą mieć dostęp do dokumentacji medycznej W rozporządzeniu, w rozdziale 7 określony został: a) tryb udostępniania dokumentacji, a) tryb udostępniania dokumentacji, b) postępowanie w razie wydawania pacjentowi dokumentacji oryginalnej, b) postępowanie w razie wydawania pacjentowi dokumentacji oryginalnej, c) tryb postępowania gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe. c) tryb postępowania gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe.

10 Przechowywanie dokumentacji W art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, określono czas 20 lat przechowywania dokumentacji medycznej od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W rozporządzeniu, w rozdziale 7, określony został: a) sposób przechowywania dokumentacji a) sposób przechowywania dokumentacji b) postępowanie z dokumentacją, której okres przechowywania zakończył się b) postępowanie z dokumentacją, której okres przechowywania zakończył się c) postępowanie z dokumentacją zakładów zlikwidowanych c) postępowanie z dokumentacją zakładów zlikwidowanych d) postępowanie z dokumentacją zakładów wykreślanych z rejestru zakładów opieki zdrowotnej z urzędu d) postępowanie z dokumentacją zakładów wykreślanych z rejestru zakładów opieki zdrowotnej z urzędu

11 Możliwości zastosowania technik informatycznych Rozdział 8 rozporz ą dzenia okre ś la wymagania wobec dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej: -zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem i utrat ą, -zachowanie integralno ś ci i wiarygodno ś ci dokumentacji, -stały dost ę p do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dost ę pem osób nieuprawnionych, -identyfikacj ę osoby udzielaj ą cej ś wiadcze ń zdrowotnych i rejestrowanych przez ni ą zmian, -udost ę pnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej, dokumentacji medycznej lub jej cz ęś ci w formacie okre ś lonym w rozporz ą dzeniu (XML, PDF), -eksport danych w formacie XML w sposób umo ż liwiaj ą cy odtworzenie dokumentacji w innym systemie teleinformatycznym, -wydrukowanie dokumentacji w formach okre ś lonych w rozporz ą dzeniu.

12 Możliwości zastosowania technik informatycznych Rozporządzenie przewiduje możliwość odwzorowania cyfrowego innych rodzajów dokumentacji (np. zdjęć radiologicznych lub innej dokumentacji papierowej) i dołączenie jej do istniejącej już dokumentacji elektronicznej.

13 Możliwości zastosowania technik informatycznych Utrwalanie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na zastosowaniu odpowiednich do ilości danych i zastosowanej technologii rozwiązań technicznych zapewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność dokumentacji znajdującej się w systemie informatycznym co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji

14 Możliwości zastosowania technik informatycznych Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej następuje poprzez: -przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją, -dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji, -przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.

15 Zmiany mające obowiązywać w przyszłości Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przewiduje w art. 56 ust 1, że doku- mentacja medyczna w formie papierowej będzie mogła być prowadzona tylko do 31 lipca 2014 r. Po tym terminie, zgodnie ze zmianą wprowadzoną ww. z dnia 6 listopada 2008 r. ustawą w art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dokumentację medyczną prowadzić będzie się wyłącznie w postaci elektronicznej

16 DZIĘKUJĘZAUWAGĘ


Pobierz ppt "Nowe uregulowania prawne dotyczące dokumentacji medycznej Anna Herfort Kierownik OOZ Wielkopolski Urząd Wojewódzki Poznań 11 maja 2011 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google