Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- Szko ł a Podstawowa Zawadzkie-Barbara Michael Konarska - Gimnazjum Zawadzkie- Sylwia Pruska - Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych Zawadzkie- Ewa Przyby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- Szko ł a Podstawowa Zawadzkie-Barbara Michael Konarska - Gimnazjum Zawadzkie- Sylwia Pruska - Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych Zawadzkie- Ewa Przyby."— Zapis prezentacji:

1

2 - Szko ł a Podstawowa Zawadzkie-Barbara Michael Konarska - Gimnazjum Zawadzkie- Sylwia Pruska - Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych Zawadzkie- Ewa Przyby ł a, Magdalena Mlynek - Zespó ł Szkolno-Gimnazjalny Żę dowice- Beata Ś mich - Zespó ł Szkolno-Gimnazjalny Kielcza- Barbara Brolik

3

4 dora ź na fachowa pomoc zwi ą zan ą m.in. z problemem nadu ż ywania alkoholu (w ł asnym lub cz ł onka rodziny) oraz przemocy w rodzinie (jako ofiara); Dwa razy w miesi ą cu w Punkcie dy ż uruje psycholog, który udziela bezp ł atnie porad i wsparcia. Porad udziela Krystyna Kowalska - psycholog kliniczny

5 Punkt Konsultacyjny ul. Strzelecka 67, Jemielnica 77 463-20-08

6 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strzelce opolskie Ul. Chrobrego 5 Tel. 77/ 461 30 26

7 Oferta - profilaktyka zachowa ń ryzykownych dzieci i m ł odzie ż y - terapia indywidualna dla uczniów - terapia rodzinna

8 - Poradnictwo psychologiczne z zakresu narkomanii i problematyki alkoholowej - poradnictwo prawne - przyjmowani pacjenci od 13 r. ż.

9 Strzelecki Klub Abstynenta ul. Krakowska 18 od poniedzia ł ku do pi ą tku w godz. 15.00 – 19.00 tel. 77 461 07 00

10 - wsparcie i pomoc po zako ń czeniu leczenia odwykowego, - pomoc osobom wspó ł uzale ż nionym - grupa wsparcia dla narkomanów

11

12

13 Oferta: PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA czyli regularne spotkania z terapeut ą które pozwalaj ą urealni ć problem, okre ś li ć cele do zmiany w sobie oraz zrozumie ć przyczyny powsta ł ych objawów, co w konsekwencji sprzyja ust ą pieniu uci ąż liwych objawów i dokonaniu zmian w ż yciu.

14 PSYCHOTERAPIA GRUPOWA czyli prac ę w grupie 6-12 osobowej prowadzonej przez jednego lub dwóch psychoterapeutów raz lub dwa razy w tygodniu; w zale ż no ś ci od rodzaju grupy, grupa ma charakter otwarty b ą d ź zamkni ę ty;

15 PSYCHOTERAPIA WSPIERAJ Ą CA- regularny kontakt z psychologiem i psychoterapeut ą maj ą cy na celu pomoc w przywróceniu równowagi psychicznej w trudnych sytuacjach ż yciowych, okresach kryzysów rozwojowych oraz pomoc w problemach adaptacyjnych; Przyjmowani pacjenci od 16 r. ż.

16

17 Program leczenia stosowany w placówce zosta ł stworzony zgodnie z za ł o ż eniami spo ł eczno ś ci terapeutycznej. Praca w o ś rodku oparta jest na za ł o ż eniach tej metody, gdzie du ż e znaczenie przyk ł ada si ę do budowania wspólnoty opartej na okre ś lonych prawach i zasadach wypracowanych wspólnie przez cz ł onków grupy terapeutycznej oraz kadry. Program obejmuje: terapi ę grupow ą, terapi ę indywidualn ą, zaj ę cia warsztatowe i treningowe, obozy terapeutyczne.

18 -Leczenie uzaleznie ń uwzgl ę dnia trzy podej ś cia: - biomedyczne oparte na farmakologii- hamowanie tzw. przymusu picia czy brania - psychoterapeutyczne- wykorzystuj ą ce ró ż ne nurty psychoterapii (najcz ęś ciej nurt poznawczo- behawioralny) zmiany przekona ń, przyzwyczaje ń, zachowa ń, postaw, relacji z innymi lud ź mi, a tak ż e sposobów prze ż ywania, odczuwania, reagowania, my ś lenia itp. – umo ż liwiaj ą c tym samym funkcjonowanie bez substancji psychoaktywnych i szkodliwych zachowa ń - Kompleksowe- oddzia ł ywaniapsychoterapeutyczne + wsparcie farmakologiczne)

19 W Polsce powszechnie stosowany jest model terapii przez reprogramming, gdzie g ł ównym elementem terapii jest wyuczenie nowych, zdrowych modeli zachowa ń oraz zbioru zasad, które maj ą u ł atwi ć uzale ż nionym trwanie w abstynencji oraz walk ę z nawrotami choroby (przy tym podej ś ciu twierdzi si ę, ż e uzale ż nienie jest nieuleczalne). Powszechnym trybem jest reedukacja przez prac ę po łą czona z terapi ą grupow ą gdzie g ł ównym narz ę dziem pracy z pacjentem jest informacja zwrotna.

20 TELFONY ZAUFANIA 116 111 800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania


Pobierz ppt "- Szko ł a Podstawowa Zawadzkie-Barbara Michael Konarska - Gimnazjum Zawadzkie- Sylwia Pruska - Zespó ł Szkó ł Ponadgimnazjalnych Zawadzkie- Ewa Przyby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google