Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

stymulacja wielozmysłowa zmys ł y (wzrok, s ł uch, dotyk) koordynacja wzrokowo-ruchowa mi ę kkie maty edukacyjne karuzele mocowane do ł ó ż eczka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "stymulacja wielozmysłowa zmys ł y (wzrok, s ł uch, dotyk) koordynacja wzrokowo-ruchowa mi ę kkie maty edukacyjne karuzele mocowane do ł ó ż eczka."— Zapis prezentacji:

1

2 stymulacja wielozmysłowa zmys ł y (wzrok, s ł uch, dotyk) koordynacja wzrokowo-ruchowa mi ę kkie maty edukacyjne karuzele mocowane do ł ó ż eczka

3 stojaki z ruchomymi elementami, lusterkami, piszczkami koordynacja wzrokowo-ruchowa zmys ł y (wzrok, s ł uch, dotyk) sprawno ść manualna r ą k stymulacja wielozmysłowa

4 lekkie grzechotki pozytywki wygrywaj ą ce delikatne melodie zmysł słuchu spokojny sen rzucanie, turlanie

5 ró ż nicowanie d ź wi ę ków zmys ł s ł uchu liczne elementy manipulacyjne wp ł yw na otoczenie zabawki d ź wi ę kona ś ladowcze

6 piramidki kubeczki ró ż nej wielko ś ci koordynacja wzrokowo-ruchowa ró ż nicowanie wielko ś ci

7 wózki do pchania przed sob ą aktywno ść ruchowa doskonalenie umiej ę tno ś ci poruszania si ę poczucie bezpiecze ń stwa

8 zabawki do ci ą gni ę cia za sob ą regulacja tempa chodzenia poczucie bezpiecze ń stwa

9 zabawki do pchania przed sob ą regulacja tempa chodzenia poczucie bezpieczeństwa

10 mi ę kkie zabawki pobudzanie receptorów dotykowych napi ę cie mi ęś niowe

11 uk ł adanki wed ł ug wzoru puzzle pami ęć wzrokowa spostrzegawczo ść

12 uk ł adanki typu puzzle spostrzeganie ró ż nicowanie kolorów

13 sze ś ciany i piramidki manipulacyjne poczucie wpływania na otoczenie motoryka rąk stymulacja wielozmys ł owa

14 pude ł ka z otworami ró ż nicowanie kszta ł tów i dopasowywanie odkrywanie

15 labirynty przestrzenne o ró ż nym stopniu trudno ś ci sprawno ść manualna wyobraźnia koordynacja wzrokowo-ruchowa

16 tablice manipulacyjne motoryka rąk koordynacja wzrokowo-ruchowa przygotowanie do dzia ł a ń graficznych napi ę cie mi ęś niowe

17 przewlekanki i nawlekanki koncentracja uwagi precyzja ruchów chwyt p ę setowy napi ę cie mi ęś niowe

18 grzybek manipulacyjny motoryka rąk koordynacja wzrokowo-ruchowa stymulacja wielozmys ł owa napi ę cie mi ęś niowe

19 parawany manipulacyjne motoryka rąk koordynacja wzrokowo-ruchowa stymulacja wielozmys ł owa napi ę cie mi ęś niowe

20 je ź dziki ruchy naprzemienne równowaga

21 zabawki na biegunach równowaga

22 kostka manipulacyjna makatki z ró ż nymi rodzajami zapi ęć samodzielno ść czynno ś ci samoobs ł ugowe precyzja ruchów

23 makatki tematyczne z elementami manipulacyjnymi umiej ę tno ś ci j ę zykowe motoryka ma ł a

24 rozró ż nianie bod ź ców sta ł o ść spostrzegania zestawy do sortowania

25 pami ęć wzrokowa spostrzegawczo ść rozpoznawanie kolorów umiej ę tno ś ci j ę zykowe loteryjki gry typu memo historyjki obrazkowe

26 nak ł adanki z uchwytem prawid ł owy chwyt poj ę cia kszta ł tu i wielko ś ci

27 instrumenty muzyczne

28 kreatywne sze ś ciany my ś lenie przyczynowo-skutkowe precyzja ruchów porównywanie wielko ś ci

29 klocki zabawy konstrukcyjne wyobra ź nia

30 klocki drewniane my ś lenie przestrzenne spostrzegawczo ść

31 wielofunkcyjne drabinki kojce, p ł otki wspinanie, pokonywanie wysoko ś ci wydzielanie przestrzeni

32 baseny z pi ł kami maty o zró ż nicowanej fakturze stymulacja dotykowa całego ciała

33 wyposa ż enie k ą cików zabaw strefa odpoczynku

34 równowaga - czucie g łę bokie schody pochylnie

35 poduszki i siedziska

36 lalki i akcesoria

37 misie przytulanki

38 zabawy tematyczne k ą ciki zabaw

39 zabawy tematyczne k ą ciki zabaw

40 zabawy tematyczne

41 k ą ciki zabaw

42 wym. 2,4 x 2,4 m nieprzemakalna pokrywa piaskownice z pokryw ą


Pobierz ppt "stymulacja wielozmysłowa zmys ł y (wzrok, s ł uch, dotyk) koordynacja wzrokowo-ruchowa mi ę kkie maty edukacyjne karuzele mocowane do ł ó ż eczka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google