Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 5 grudnia 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 5 grudnia 2005."— Zapis prezentacji:

1 Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Katowice, 5 grudnia 2005

2 Czym jest RPO ? Śląska wersja Strategii Lizbońskiej, Koncepcja modernizacji śląskiej gospodarki, wdrażana w warunkach członkostwa w UE, Podstawa negocjacji z KE środków funduszy strukturalnych, Narzędzie zapewnienia faktycznej podmiotowości samorządowi województwa w zakresie programowania i stymulowania rozwoju regionu, Ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu krajowych zasobów rozwoju, zwłaszcza kapitału ludzkiego i społecznego, Program kompleksowych zmian instytucjonalnych, całościowa koncepcja unowocześnienia gospodarki i regionu.

3 Ewolucja PO zarządzanie centralne zarządzanie zdecentralizowane, Województwo stroną negocjacji RPO z KE, SPO oddziaływają na RPO

4 Nowa struktura dokumentu Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania Analiza Strategia Priorytety System wdrażania Tabele finansowe

5 Cel główny RPO Stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

6 Rozwój to: Gospodarka: wzrost, zwiększenie zatrudnienia, innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja, Społeczeństwo: jakość życia, tożsamość kulturowa i integracja, mobilność, Środowisko: ochrona, Infrastruktura: jakość, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie

7 Przygotowanie RPO Zespół Zadaniowy Konsultanci badanie ankietowe, warsztaty strategiczne, konsultacje społeczne.

8 Układ RPO Priorytety 1.Ochrona środowiska i przestrzeń, 2.Infrastruktura transportowa, 3.Infrastruktura społeczna, 4.Gospodarka i innowacje, 5.Zasoby ludzkie, 6.Pomoc techniczna.

9 Priorytet I Ochrona środowiska i przestrzeń 1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska 1.3. Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

10 Priorytet II Infrastruktura transportowa 2.1. Modernizacja i rozbudowa sieci transportowych drogowych Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową 2.2. Transport publiczny

11 Priorytet III Infrastruktura społeczna 3.1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego Modernizacja i rozbudowa infrastruktury oświatowej Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kształcenia ustawicznego 3.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury ochrony zdrowia Infrastruktura lecznictwa zamkniętego Infrastruktura lecznictwa otwartego Ratownictwo medyczne 3.3. Lokalna infrastruktura sportowa

12 Priorytet IV Gospodarka i innowacje 4.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Infrastruktura rozwoju gospodarczego Promocja gospodarcza 4.2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu Infrastruktura rozwoju turystyki i kultury Promocja turystyczna i kulturalna 4.3. Wspieranie inwestycji w mikro, MSP Wspieranie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach Wspieranie inwestycji i doradztwo w MSP Wspieranie inwestycji i doradztwa w zakresie innowacji w MSP 4.4. Transfer technologii i innowacji – regionalny system innowacji 4.5. Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

13 Priorytet V Zasoby ludzkie 5.1. Kształcenie ustawiczne 5.2. Promocja wiedzy 5.3. Integracja społeczna 5.4. Promocja przedsiębiorczości 5.5. Transfer wiedzy

14 Środki na realizację RPO Priorytet%(mln EUR) EFRR I26470,5 II25452,4 III20362 IV20362 VI472,4 EFS V347,5 Rezerwa programowa590,5 Algorytm 80/10/10 9,98% Alokacja powyżej , 52 mln EUR (dof. UE + wkład własny)

15 Monitoring i ewaluacja RPO Realizacja programów operacyjnych będzie przedmiotem systematycznego procesu monitorowania i ewaluacji (oceny) zgodnie z zapisami ustawy o NPR z dnia r. Punktem odniesienie dla tych procesów będą wskaźniki określone w RPO w dwóch podstawowych sferach: strategicznej – odnoszące się do celów i priorytetów strategicznych RPO, europejskiej – odnoszące się do tych samych zagadnień, które uznano za najistotniejsze dla śledzenia postępu realizacji Strategii Lizbońskiej (uzupełnionej o zapisy z Goeteborga).

16 Przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu prac nad RPO 19 V 2005 Opracowanie materiału roboczego Wstępnego projektu RPO 20 – 31 V 2005 Przekazanie do MGiP materiału roboczego Wstępnego projektu RPO 16 VI 2005 Proces konsultacji społeczno - gospodarczych materiału roboczego / Wstępnego projektu RPO VII-XII 2005 Przyjęcie przez Zarząd i przekazanie do MGiP Wstępnego projektu RPO XI 2005 Opracowanie ekspertyz dla RPO XII 2005 – I 2006 Harmonogram prac (1)

17 Przyjęcie Wstępnego projektu RPO wersja 2 29 II 2006 Konsultacje społeczno - gospodarcze Wstępnego projektu RPO wersja 2 II – VIII 2006 Opracowanie oceny ex – ante i POŚ projektu RPO III – VII 2006 Przeprowadzenie konsultacji społecznych POŚ i oceny ex-ante projektu RPO VII-VIII 2006 Przyjęcie projektu RPO i rozpoczęcie konsultacji z KE VIII 2006 Przekazanie RPO do KE IX 2006 Harmonogram prac (2)

18 Konsultacje RPO (1) działania Przebieg konsultacji reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. Nr 10 poz. 74) w sprawie trybu i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności

19 Konsultacje RPO (2) działania Lp.TerminWydarzenieMiejsceSubregion 1.3 listopada 2005, godz Konferencja otwierająca Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny 2.8 listopada 2005 roku, godz Konsultacje subregionalne, Śląski Urząd Wojewódzki w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7 Północny 3.9 listopada 2005 roku, godz Konsultacje subregionalne, Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy w Bielsku – Białej, ul. Piastowska 40 Południowy 4.16 listopada 2005, godz Konsultacje subregionalne, Urząd Miasta w Rybniku, ul. Chrobrego 2 Zachodni 5.21 listopada 2005 roku, godz Konsultacje subregionalne, Katowice, Urząd Marszałkowski, sala Sejmu Śląskiego Centralny

20 Konsultacje RPO (3) działania Konsultacje RPO będą realizowane ponadto poprzez: spotkania z radnymi, spotkania z wydziałami merytorycznymi – Zespół Zadaniowy, opinie ekspertów zewnętrznych – krajowych i zagranicznych, spotkania z potencjalnymi instytucjami wdrażającymi, stronę internetową.

21 Kontakt Referat ds. programowania i monitoringu Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46


Pobierz ppt "Www.rpo.silesia-region.pl Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 5 grudnia 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google