Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E –"— Zapis prezentacji:

1 F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3
UNIA EUROPEJSKA F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E Damian Hajduk Q4 / 2007

2 UNIA EUROPEJSKA Unię Europejską można nazwać k o n f e d e r a c j ą
UNIA EUROPEJSKA Unię Europejską można nazwać k o n f e d e r a c j ą 27 państw Europy

3 UNIA EUROPEJSKA Konfederacja ta ma nastepujące cechy charakterystyczne: Wspólny Rynek Unia Gospodarcza i Walutowa* Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych* Instytucje finansów publicznych Europejski Bank Centralny Budżet * - dotyczy niektórych członków UE – odpowiednio uczestników strefy EUR i strefy Schengen

4 UNIA EUROPEJSKA Wspólne ustawodawstwo
UNIA EUROPEJSKA Wspólne ustawodawstwo Traktat Lizboński jako para-konstytucja** Prawo Wspólnotowe Wspólne instytucje trójpodziału władzy Stały Przewodniczący Rady Europejskiej** Parlament Europejski Organy Wykonawcze Organy Sądownicze Osobowość prawna – podmiot prawa międzynarodowego** ** - wymaga ratyfikacji

5 UNIA EUROPEJSKA Unia Europejska prowadzi również
UNIA EUROPEJSKA Unia Europejska prowadzi również wiele polityk wspólnych lub skoordynowanych

6 UNIA EUROPEJSKA Zaliczamy do nich w szczególności Politykę Regionalną
UNIA EUROPEJSKA Zaliczamy do nich w szczególności Politykę Regionalną Ma ona wymiar ogólnoeuropejski oraz - nie mniej istotny - krajowy

7 UNIA EUROPEJSKA Polityka regionalna Unii Europejskiej (ang. Common Regional Policy) –> polityka, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE).

8 UNIA EUROPEJSKA Polityka regionalna Unii Europejskiej realizowana jest poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich dąży się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE.

9 Cele Polityki Regionalnej
UNIA EUROPEJSKA cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju, cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki, cel 3 – modernizacja rynku pracy. Cele Polityki Regionalnej cel 1 – konwergencja, cel 2 – konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, cel 3 – europejska współpraca terytorialna.

10 Fundusze Polityki Regionalnej
UNIA EUROPEJSKA Fundusze Polityki Regionalnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji Fundusz Spójności (nie był klasyfikowany jako fundusz strukturalny). Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rybacki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

11 UNIA EUROPEJSKA Fundusze strukturalne w kolejnych budżetach UE
UNIA EUROPEJSKA Fundusze strukturalne w kolejnych budżetach UE

12 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Celem funduszu jest przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów.

13 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Obszary wsparcia: Środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw Badania naukowe i rozwój technologiczny Inwestycje infrastrukturalne Rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych Rozwój społeczeństwa informacyjnego Ochrona środowiska Współpraca przygraniczna

14 Europejski Fundusz Społeczny
UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Społeczny Celem funduszu jest wspieranie wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

15 Europejski Fundusz Społeczny
UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Społeczny Obszary wsparcia: aktywna polityka rynku pracy przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego kształcenie ustawiczne doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

16 UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności
UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Celem funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

17 UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Obszary wsparcia:
UNIA EUROPEJSKA Fundusz Spójności Obszary wsparcia: Infrastruktura publiczna w dziedzinie transportu Ochrona środowiska

18 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Celem funduszu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, środowiska i obszarów wiejskich oraz jakości życia w strefach wiejskich.

19 Europejski Fundusz Rybacki
UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rybacki Celem funduszu jest wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

20 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E U N I I E U R O P E J S K I E J W P O L S C E – Damian Hajduk Q4 / 2007

21 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Wydatkowanie funduszy strukturalnych w Polsce będzie realizowane w ramach NARODOWEJ STRATEGII SPOJNOŚCI (NSS) opracowanej wg wytycznych unijnych dla NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA (NSRO)

22 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

23 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych.

24 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Celami horyzontalnymi NSS - NSRO są:   Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

25 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Cele NSS - NSRO będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO) i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko –> EFRR i FS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka –> EFRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki –> EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych –> EFRR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej –> EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna –> EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej –> EFRR

26 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) Schemat programowy

27 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 przewiduje zaangażowanie środków finansowych w łącznej wysokości 85,6 mld EUR

28 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Narodowa Strategia Spójności Źródła finansowania mld EUR %

29 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Narodowa Strategia Spójności Wielkości poszczególnych programów operacyjnych

30 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

31 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODWISKO Podział środków między sektorami

32 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODWISKO W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów: Gospodarka wodno-ściekowa –> 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS); Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi –> 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS); Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska –> 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS); Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony śr. –> 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR); Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych –> 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR); Drogowa i lotnicza sieć TEN-T –> ,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS); Transport przyjazny środowisku –> ,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS); Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe –> 3 465,3 mln euro (w tym 2945,5 mln euro z EFRR); Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energet. –> 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS); Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii –> 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR); Kultura i dziedzictwo kulturowe –> 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR); Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdr. –> 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR); Infrastruktura szkolnictwa wyższego –> 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR); Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –> 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR); Pomoc techniczna - Fundusz Spójności –> 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).

33 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Celem głównym programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce

34 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej.

35 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Celem głównym Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są:  Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej

36 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce REGIONALNE Programy Operacyjne Istotą 16 Regionalnych (Wojewódzkich) Programów Operacyjnych jest scedowanie zagospodarowania części strumienia finansowego na poziom regionów (Województw). Zgodnie z zasadą subsydiarności służyć mają one zapewnieniu środków dla realizacji kluczowych dla regionów dużych zadań poprzez zapewnienie alokacji środków bezpośrednio z poziomu województw. Wydatkowanie koncentrować się będą na określonych w Programach zadaniach służących poprawie spójności, konkurencyjności, poziomu rozwoju i ochrony środowiska w kazdym z regionów.

37 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA Celem głównym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO . Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans. Cele szczegółowe POPT :  Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO 

38 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Programy Operacyjne EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Programy służą wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowią kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych: współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na  integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego,  współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

39 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Na koniec prezentacji... ...zamiast zwyczajowego żartu (choć winna mieć go każda prezentacja) przedstawiamy: UPROSZCZONY SCHEMAT PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

40 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013
Fundusze Strukturalne UE w Polsce Źródła: europa.eu wikipedia.org od przyjaciela opracowania własne Inne ciekawe: > grudzień (2007) > Analiza – Ciemna strona unijnego księzyca Oda do Radości – Ludwig van Beethoven –> Hymn Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google