Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3 Damian Hajduk Q4 / 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3 Damian Hajduk Q4 / 2007."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3 Damian Hajduk Q4 / 2007

2 Unię Europejską można nazwać k o n f e d e r a c j ą 27 państw Europy UNIA EUROPEJSKA

3 Konfederacja ta ma nastepujące cechy charakterystyczne: Wspólny Rynek Unia Gospodarcza i Walutowa* Zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych* Instytucje finansów publicznych Europejski Bank Centralny Budżet UNIA EUROPEJSKA * - dotyczy niektórych członków UE – odpowiednio uczestników strefy EUR i strefy Schengen

4 Wspólne ustawodawstwo Traktat Lizboński jako para-konstytucja** Prawo Wspólnotowe Wspólne instytucje trójpodziału władzy Stały Przewodniczący Rady Europejskiej** Parlament Europejski Organy Wykonawcze Organy Sądownicze Osobowość prawna – podmiot prawa międzynarodowego** UNIA EUROPEJSKA ** - wymaga ratyfikacji

5 Unia Europejska prowadzi również wiele polityk wspólnych lub skoordynowanych UNIA EUROPEJSKA

6 Zaliczamy do nich w szczególności Politykę Regionalną Ma ona wymiar ogólnoeuropejski oraz - nie mniej istotny - krajowy UNIA EUROPEJSKA

7 Polityka regionalna Unii Europejskiej (ang. Common Regional Policy) –> polityka, której głównym celem jest zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej (UE). UNIA EUROPEJSKA

8 Polityka regionalna Unii Europejskiej r ealizowana jest poprzez pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich dąży się do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju i w poziomie życia w regionach UE. UNIA EUROPEJSKA

9 Cele Polityki Regionalnej 2000-2006 cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju, cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki, cel 3 – modernizacja rynku pracy. 2007-2013 cel 1 – konwergencja, cel 2 – konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, cel 3 – europejska współpraca terytorialna. UNIA EUROPEJSKA

10 Fundusze Polityki Regionalnej 2000 - 2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji Fundusz Spójności (nie był klasyfikowany jako fundusz strukturalny). 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rybacki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UNIA EUROPEJSKA

11 Fundusze strukturalne w kolejnych budżetach UE UNIA EUROPEJSKA

12 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Celem funduszu jest przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez niwelowanie różnic w poziomach rozwoju oraz zacofania regionów.

13 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA Obszary wsparcia: Środowisko produkcyjne i konkurencyjność przedsiębiorstw Badania naukowe i rozwój technologiczny Inwestycje infrastrukturalne Rozwój turystyki i inwestycji kulturalnych Rozwój społeczeństwa informacyjnego Ochrona środowiska Współpraca przygraniczna

14 Europejski Fundusz Społeczny UNIA EUROPEJSKA Celem funduszu jest wspieranie wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

15 Europejski Fundusz Społeczny UNIA EUROPEJSKA Obszary wsparcia: aktywna polityka rynku pracy przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego kształcenie ustawiczne doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

16 Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Celem funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej.

17 Fundusz Spójności UNIA EUROPEJSKA Obszary wsparcia: Infrastruktura publiczna w dziedzinie transportu Ochrona środowiska

18 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich UNIA EUROPEJSKA Celem funduszu jest poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, środowiska i obszarów wiejskich oraz jakości życia w strefach wiejskich.

19 Europejski Fundusz Rybacki UNIA EUROPEJSKA Celem funduszu jest wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa w celu zapewnienia eksploatacji żywych zasobów wodnych i wsparcie dla akwakultury w celu zapewnienia trwałości w sensie gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

20 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E U N I I E U R O P E J S K I E J W P O L S C E W P O L S C E 2 0 0 7 – 2 0 1 3 Damian Hajduk Q4 / 2007

21 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Wydatkowanie funduszy strukturalnych w Polsce będzie realizowane w ramach NARODOWEJ STRATEGII SPOJNOŚCI (NSS) opracowanej wg wytycznych unijnych dla NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA (NSRO)

22 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności (FS) oraz Funduszu Spójności (FS) w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

23 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych.

24 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Celami horyzontalnymi NSS - NSRO są: Celami horyzontalnymi NSS - NSRO są: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

25 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Cele NSS - NSRO będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO) i projektów współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko –> EFRR i FS Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko –> EFRR i FS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka –> EFRR Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka –> EFRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki –> EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki –> EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych –> EFRR 16 Regionalnych Programów Operacyjnych –> EFRR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej –> EFRR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej –> EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna –> EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna –> EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej –> EFRR Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej –> EFRR

26 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) Schemat programowy

27 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności na lata 2007 – 2013 przewiduje zaangażowanie środków finansowych w łącznej wysokości 85,6 mld EUR

28 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności Źródła finansowania mld EUR %

29 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności Wielkości poszczególnych programów operacyjnych

30 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

31 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODWISKO Podział środków między sektorami

32 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODWISKO W ramach programu realizowanych będzie 15 priorytetów: 1. Gospodarka wodno-ściekowa –> 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS); 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi–> 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS); 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska–> 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln euro z FS); 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony śr. –> 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR); 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych –> 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z EFRR); 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T –> 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS); 7. Transport przyjazny środowisku –> 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS); 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe –> 3 465,3 mln euro (w tym 2945,5 mln euro z EFRR); 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energet.–> 1 403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z FS); 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii–> 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln euro z EFRR); 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe –> 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR); 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdr.–> 411,8 mln euro (w tym 350,0 mln euro z EFRR); 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego –> 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR); 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego –> 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln euro z EFRR); 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności –> 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS).

33 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA Celem głównym programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Wzrost konkurencyjności polskiej nauki Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

34 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej. Wzrost spójności terytorialnej.

35 Program Operacyjny ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Celem głównym Programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są: Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są: Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej Optymalizacja procesu wdrażania PO Rozwój Polski Wschodniej Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013

36 REGIONALNE Programy Operacyjne Istotą 16 Regionalnych (Wojewódzkich) Programów Operacyjnych jest scedowanie zagospodarowania części strumienia finansowego na poziom regionów (Województw). Zgodnie z zasadą subsydiarności służyć mają one zapewnieniu środków dla realizacji kluczowych dla regionów dużych zadań poprzez zapewnienie alokacji środków bezpośrednio z poziomu województw. Wydatkowanie koncentrować się będą na określonych w Programach zadaniach służących poprawie spójności, konkurencyjności, poziomu rozwoju i ochrony środowiska w kazdym z regionów.

37 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Program Operacyjny POMOC TECHNICZNA Celem głównym Programu jest zapewnienie sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji NSRO. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, mających za zadanie możliwie skuteczną neutralizację słabych stron i zagrożeń, przy jednoczesnym jak najefektywniejszym wykorzystaniu mocnych stron oraz istniejących szans. Cele szczegółowe POPT 2007-2013: Cele szczegółowe POPT 2007-2013: Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych Zapewnienie sprawnej realizacji NSRO oraz wsparcie przygotowania przyszłych interwencji funduszy strukturalnych Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

38 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Programy Operacyjne EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Programy służą wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej. Stanowią kontynuację programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006. Europejska Współpraca Terytorialna wdrażana będzie za pomocą 3 typów programów operacyjnych: współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, współpracy transgranicznej, której celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, współpracy transnarodowej, ukierunkowanej na integrację terytorialną Unii Europejskiej poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego, współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska. współpracy międzyregionalnej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie m.in. wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska.

39 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013...zamiast zwyczajowego żartu (choć winna mieć go każda prezentacja) przedstawiamy:UPROSZCZONY SCHEMAT PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ Na koniec prezentacji...

40 Fundusze Strukturalne UE w Polsce 2007-2013 Źródła: www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.pl europa.euwikipedia.org e-mail od przyjaciela opracowania własne ---------------- Inne ciekawe: www.puls.ctinet.plwww.puls.ctinet.pl > grudzień (2007) > Analiza – Ciemna strona unijnego księzyca www.puls.ctinet.pl Oda do Radości – Ludwig van Beethoven –> Hymn Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA F U N D U S Z E S T R U K T U R A L N E 2 0 0 7 – 2 0 1 3 Damian Hajduk Q4 / 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google