Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI Radomyśl Wielki 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI Radomyśl Wielki 2008."— Zapis prezentacji:

1 CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI Radomyśl Wielki 2008

2 Polityka regionalna UE Polityka regionalna Unii Europejskiej ma na celu zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest pomoc słabiej rozwiniętym regionom i sektorom gospodarek państw członkowskich. Jest ona istotnym elementem polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Wydatki przeznaczone są na dofinansowanie tych dziedzin, w których występuje deficyt środków.

3 Fundusze Strukturalne w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusze te działają w perspektywie finansowej. Wydatki na politykę regionalną wynoszą w latach 2007-2013 308 mld EURO, w tym 67 mld EURO – dla Polski.

4 Cele polityki regionalnej konwerencja konkurencyjność regionalna i zatrudnienie europejska współpraca terytorialna

5 Europejski Fundusz Społeczny Jego celem jest finansowanie działań państw członkowskich poprzez wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego. Oznacza to troskę o osoby, które znajdują się na marginesie życia społecznego i mają trudności w powrocie na rynek pracy lub w ogóle w znalezieniu zatrudnienia.

6 Szczegółowe cele EFS Szczegółowe cele EFS są określane przez tzw. obszary wsparcia: rozwój i promocja aktywnych form walki z bezrobociem, promowanie równych szans dla każdego w dostępie do rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie i doskonalenie kształcenia ustawicznego, poprawa dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy, promowanie wykwalifikowanej i wyszkolonej siły roboczej, innowacji w organizacji pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

7 Realizacja polityki spójności UE w Polsce Dla realizacji polityki spójności UE opracowany został dokument pod nazwą NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIE 2007-2013 (NSRO) NSRO jest wdrażany poprzez programy operacyjne wśród których znajduje się Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) obejmuje swoim działaniem interwencje EFS w Polsce, jego celem jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, składa się z 9-ciu priorytetów.

9 Priorytety POKL Zatrudnienie i integracja społeczna Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Wysoka jakość systemu oświaty Szkolnictwo wyższe i nauka Dobre rządzenie Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Promocja integracji społecznej Regionalne kadry gospodarki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

10 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Ma podjąć działania ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia wśród grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

11 Wykluczenie społeczne Do osób zagrożonych wykluczeniem zalicza się przede wszystkim: - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niepełnosprawne - dzieci i młodzież - więźniów i osoby opuszczające zakłady karne - uchodźców i imigrantów - Romów

12 Realizacja priorytetu VII Projekty systemowe realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w odpowiednich dokumentach Projekty konkursowe realizowane przez wszystkie podmioty m.in. Instytucje rynku pracy, jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego

13 Projekty systemowe są realizowane przez : Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki Projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Radomyśl Wielki p.t. Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki

14 Kwota alokacji dla Gminy Radomyśl Wielki Łączna kwota alokacji przyznana gminie Radomyśl Wielki w 2008 r. wynosi 201 020 zł

15 Beneficjenci ostateczni projektu Beneficjenci ostateczni projektu systemowego w naszej gminie to korzystające ze świadczeń pomocy społecznej osoby bezrobotne, w tym : osoby nieaktywne zawodowo ze względu na ojcostwo i macierzyństwo osoby niepełnosprawne, młodzież do 25 roku życia osoby z rodzin z dysfunkcją opiekuńczo - wychowawczą

16 Formy podejmowanych działań aktywizacyjnych warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kompetencji społecznych, odbycie kursów przekwalifikowujących i uzupełniających wykształcenie, wsparcie psychologiczne dla rodzin niewydolnych wychowawczo, udział w turnusie rehabilitacyjnym dla 1 beneficjenta z ustalonym stopniem niepełnosprawności

17 Kampania informacyjna Dla podniesienia poziomu wiedzy przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządu, opracowana zostanie strona internetowa, oraz umieszczony zostanie artykuł w prasie lokalnej.

18 Zwiększenie możliwości zatrudnienia GOPS w Radomyślu otrzymał środki na zatrudnienie 1 nowego pracownika socjalnego, który będzie realizował nie tylko działania projektowe, ale także wesprze działania pozostałych pracowników socjalnych.

19 Cele naszego projektu Celem dla którego podjęliśmy realizację projektu systemowego jest zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego, oraz pomoc mieszkańcom naszej gminy w odnalezieniu godnych warunków życia i pracy.

20 Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne. Życie stanowi świętość, to znaczy jest wartością nadrzędną, której wszelkie inne wartości są podporządkowane. (A. Einstein)

21 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Dziękuję za uwagę: Anna Wdowiarz, Krzysztof Mrozowski Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki tel. 0146819722 e-mail: gradwie@uw.rzeszow.pl


Pobierz ppt "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE RADOMYŚL WIELKI Radomyśl Wielki 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google