Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„OTWARTA DROGA – AKTYWNA INTEGRACJA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„OTWARTA DROGA – AKTYWNA INTEGRACJA”"— Zapis prezentacji:

1 „OTWARTA DROGA – AKTYWNA INTEGRACJA”
PROJEKT „OTWARTA DROGA – AKTYWNA INTEGRACJA” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 NARODOWE STRATEGICZNE wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie
RAMY ODNIESIENIA wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie Polska, wstępując do Unii Europejskiej w maju 2004 r., włączyła się w realizację jednej z ważniejszych wspólnotowych polityk – polityki spójności, mającej na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium UE poprzez działania prowadzące do zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju jej regionów, a tym samym do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Wspólnoty. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu działań realizowanych w ramach polityki spójności przy wsparciu finansowym funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Polska ma szansę na odrobienie zaległości rozwojowych. Na podstawie wytycznych UE określających główne cele polityki spójności oraz uwzględniając uwarunkowania społeczno - gospodarcze Polski przygotowano Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Dokument określa kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w okresie 7 najbliższych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.

3 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
PODZIAŁ PRIORYTETÓW PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA PRIORYTET II ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH I POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ POPRAWA STANU ZDROWIA OSÓB PRACUJĄCYCH PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA PRIORYTET V DOBRE RZĄDZENIE PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH PRIORYTET X POMOC TECHNICZNA

4 PRIORYTET VII WAŻNYM ELEMENTEM WSPARCIA JEST ELIMINOWANIE RÓŻNEGO RODZAJU BARIER (PRAWNYCH, PSYCHOLOGIZCNYCH) NA JAKIE NAPOTYKAJĄ OSOBY ZAGROŻONE WYLKUCZENIEM SPOŁECZNYM. PROBLEM TEN DOTYCZY PRZEDE WSZYSTKIM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH, OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE, POSTRZEGANYCH W SPOSÓB STEREOTYPOWY JAKO PRACOWNICY MNIEJ DYSPOZYCYJNI ORAZ MOBILNI ZAWODOWO. W RAMACH PRIORYTETU VII PODEJMOWANE BĘDĄ PRZEDE WSZYSTKIM DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UŁATWIENIA DOSTĘPU DO RYNKU PRACY OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ ROZWIJANIA INSTYTUCJII EKONOMII SPOŁECZNEJ JAKO SKUTECZNEJ FORMY INTEGRACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ. WOBEC TYCH OSÓB ZOSTANĄ ZASTOSOWANE INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI, MAJACE NA CELU PRZYWRÓCENIE OSÓB WYKLUCZONYCH NA RYNEK PRACY ORAZ ICH INTEGRACJĘ ZE SPOŁECZEŃSTWEM, POPRZEZ PRZYWRÓCENIE ZDOLNOŚCI LUB MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA A PRZEZ TO WSPIERAJĄCYCH ICH POWRÓT DO ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZABOBKOWEJ.

5 GŁÓWNE CELE PRZEWIDZIANE DO OSIĄGNIĘCIA:
PROJEKTY SYSTEMOWE PODDZIAŁANIE ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ GRUPA DOCELOWĄ TEGO PODDZIAŁANIA SĄ OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ, KTÓRE JEDNOCZEŚNIE NIE PRACUJĄ I SĄ W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ GŁÓWNE CELE PRZEWIDZIANE DO OSIĄGNIĘCIA: PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I MOBILNOŚCI ZAWODOWEJ KLIENTÓW MOPS ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM POPRAWA DOSTĘPU DO RYNKU PRACY OSOBOM DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYM

6 „OTWARTA DROGA - AKTYWNA INTEGRACJA”
PROJEKT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ „OTWARTA DROGA - AKTYWNA INTEGRACJA” PROJEKT SYSTEMOWY „OTWARTA DROGA - AKTYWNA INTEGRACJA” REALIZOWANY JEST NA TERENIE MIASTA KĘTRZYN I OBEJMUJE DZIAŁANIAMI 90 OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM BEZROBOCIA, KLIENTÓW MOPS. W PROJEKCIE ZASTOSOWANE ZOSTAŁY DWA INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI: KONTRAKTY SOCJALNE ORAZ PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. DZIAŁANIA TE MAJĄ NA CELU PRZYWRÓCENIE OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNEK PRACY ORAZ ICH INTEGRACJĘ ZE SPOŁECZEŃSTWEM. GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST ROZWIJANIE AKTYWNYCH FORM INTEGRACJI SPOŁECZŃSTWA I UMOŻLIWIENIE DOSTĘPU DO NICH OSOBOM ZAGROŻONYM WYKLUCZENIEM.

7 DOTACJA UNII EUROPEJSKIEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PODPISANIEM W DNIU 27 CZERWCA 2008 R. UMOWY RAMOWEJ NR POKL /08-00 , OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W KWOCIE ,00 ZŁ ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WKŁAD WŁASNY STANOWI ,20 ZŁ. PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY OD 1 LIPCA 2008 DO KOŃCA GRUDNIA 2008R.

8 ZESPÓŁ PROJEKTOWY KIEROWNIK MOPS BOŻENA BIEGAŃSKA NADZÓR MERYTORYCZNY NAD REALIZACJĄ PROJEKTU SPECJALISTA DS. PROMOCJI, MONITORINGU I EWALUACJI MAGDALENA OLECHNOWICZ KOORDYNATOR MAGDALENA SZYMKIEWICZ

9 WYKONAWCĄ USŁUGI SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE:
GRUPOWEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA OSÓB BEZROBOTNYCH INDYWIDUALNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO KURSU Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Z ELEMENTAMI E - LERNINGU

10 WARMIŃSKO – MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLSZTYNIE
JEST: WARMIŃSKO – MAZURSKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OLSZTYNIE CENTRUM EDUKACJI W KĘTRZYNIE UL. OGRODOWA 2A

11 AKTYWNA INTEGRACJA DZIAŁANIA W ZADANIU SĄ REALIZOWANE
POPRZEZ OBJĘCIE 60 OSÓB BEZROBOTNYCH KONTRAKTAMI SOCJALNYMI ORAZ 30 OSÓB, Z POŁUDNIOWEGO REJONU KĘTRZYNA, PROGRAMEM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. REKRUTACJĘ UCZESTNIKÓW PRZEPROWADZILI PRACOWNICY SOCJALNI W OPARCIU O POSIADANĄ DOKUMENTACJĘ. KOSZT WSPARCIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANY JEST W 90% PRZEZ FUNDUSZE UNIJNE

12 KONTRAKTY SOCJALNE KONTRAKTY ZOSTAŁY ZAWARTE NA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY. W TYM CZASIE UCZESTNICY WEZMĄ UDZIAŁ W SZKOLENIU Z PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Z ELEMENTAMI E – LERNINGU, W WARSZTATACH ORAZ INDYWIDUALNYCH SPOTKANIACH Z DORADCĄ ZAWODOWYM, A TAKŻE BĘDĄ UCZESTNICZYLI W SPOTKANIACH Z PSYCHOLOGIEM. UCZESTNICY PROJEKTY PODCZAS TRWANIA ZAJĘĆ MAJĄ ZAPEWNIONY CATERING ORAZ PROFESJONALNĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI.

13 WSPARCIE DLA OSÓB OBJĘTYCH KONTRAKTAMI MA CHARAKTER KOMPLEKSOWY.
OSOBY BEZROBOTNE ZOSTANĄ WYPOSAŻONE W UMIEJĘTNOŚCI SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY

14 ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

15 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
PROGRAM PRZEWIDUJE REALIZACJĘ DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z POŁUDNIOWEGO REJONU KĘTRZYNA DO PROGRAMU ZOSTAŁO ZATRUDNIONYCH 3 ASYSTENTÓW RODZINY ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI OPIEKUŃCZO - TRENINGOWE UCZESTNICY WEZMĄ RÓWNIEŻ UDZIAŁ W TRENINGU KOMPETENCI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

16 TRENING KOMPETENCJI I UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH
TRENING MA NA CELU: - Integrację i komunikację interpersonalną, - Trening asertywności i podniesienia samooceny, - Motywację do zmian, - Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

17 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI REALIZOWANY BĘDZIE
W LATACH , DLATEGO TEŻ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘTRZYNIE PRZEWIDUJE DALSZĄ REALIZACJE OMAWIANEGO PROJEKTU POPRZEZ SKŁADANIE NOWYCH WNIOSKÓW I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI SZKOLEŃ DLA PODOPIECZNYCH. PLANOWANE JEST RÓWNIEŻ REALIZOWANIE WNIOSKÓW DLA INNYCH GRUP SPOŁECZNYCH BĘDĄCYCH KLIENTAMI NASZEGO OŚRODKA.

18 PROJEKT „OTWARTA DROGA – AKTYWNA INTEGRACJA”
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ PROJEKT „OTWARTA DROGA – AKTYWNA INTEGRACJA” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Pobierz ppt "„OTWARTA DROGA – AKTYWNA INTEGRACJA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google