Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA ZAMOŚCIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA ZAMOŚCIA"— Zapis prezentacji:

1 CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA ZAMOŚCIA
KATARZYNA PACH

2    POŁOŻENIE MIASTA Zamość - położony jest w południowo-wschodniej Polsce na skraju Wyżyny Lubelskiej, na wysokości 210 m n.p.m w bezpośrednim sąsiedztwie Roztocza i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zamość leży w odległości: - 85 km od Lublina - 250 km od Warszawy 400 km od Katowic 125 km od Lwowa (Ukraina) - 850 km od Kijowa (Ukraina)

3 Położenie miasta Zamościa

4 POLSKO-UKRAIŃSKIE PRZEJŚCIA GRANICZNE
Hrebenne - Rawa Ruska (drogowe i kolejowe; kierunek Warszawa - Lwów) Hrubieszów - Izov (kolejowe; kierunek Górny Śląsk - Kijów) Zosin - Uściług (drogowe; kierunek centralna Polska - Kijów)

5 MIESZKAŃCY: Zmiany liczby mieszkańców Zamościa w latach 1973 – 2000.
Ostatnie 28 lat to dynamiczny rozwój ludnościowy miasta. Zmiany liczby mieszkańców Zamościa w latach 1973 – 2000.

6 Saldo migracji w latach 1975 - 2000.

7 Pod koniec lat 90-tych tempo przyrostu liczby mieszkańców Zamościa zaczęło spadać, a liczba ludności stabilizować się.   Miasto Zamość zajmuje obszar 30,3 km2. W końcu 2000 roku w Zamościu mieszkało 68,7 tys. osób. Na 880 polskich miast Zamość zajmuje 64 miejsce pod względem liczby mieszkańców. Występujące przez kilka dziesięcioleci korzystne tendencje w zakresie procesów demograficznych sprawiły, że Zamość jest miastem ludzi młodych.

8 Liczba urodzeń w Zamościu w latach 1975 – 2000.

9 Struktura wieku mieszkańców Zamościa w 2000 roku

10 Struktura wieku mieszkańców Zamościa w latach 1990 – 1999.
Wyszczególnienie 1990 1995 1999 Ogółem Struktura Ogółem wiek przedprodukcyjny    w tym:    0 – 6 lat    7 – 17 lat   -produkcyjny   -poprodukcyjny   100,0 33,8 12,6 21,2 57,1 9,1 100,0 31,6 10,0 21,6 58,8 9,6 100,0 27,8 7,8 20,1 61,8 10,4 Pomimo wzrostu liczby osób w starszym wieku udział ludzi w wieku poprodukcyjnym (10,4%) należy do najniższych wśród polskich miast. Korzystne struktury i duży potencjał demograficzny to ważny atut rozwojowy miasta.

11 Rozwój miasta w latach 1973 - 2000.
Położony we wschodniej Polsce, około 60 km od granicy polsko - ukraińskiej, Zamość należy do miast średniej wielkości. W latach nastąpił ilościowy i jakościowy rozwój Zamościa. Liczba mieszkańców wzrosła o 84,7 %, liczba mieszkań o 112,3% . Rozwijała się infrastruktura techniczna oraz społeczna miasta. Dynamika rozwoju miasta w tym okresie nie była stała. Wyraźny spadek tempa wzrostu nastąpił w latach 90-tych. Negatywny wpływ utraty statusu miasta wojewódzkiego na rozwój społeczno - gospodarczy potwierdzają wskaźniki takie jak : wzrost bezrobocia z 11,8% w końcu 1998 r. do 16,6 % w końcu 2000r., czy też brak wzrostu liczby podmiotów gospodarczych w 2000r.

12 Stan gospodarki miasta w 2000 roku.
Przeprowadzone analizy i badania za pomocą Analizy SWOT wskazują na następujące mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia miasta.

13 MOCNE STRONY Walory turystyczne miasta stanowiącego perłę europejskiego renesansu, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Bogate tradycje historyczne miasta jako ośrodka politycznego, naukowego i handlowego Wysoka pozycja w strukturze przestrzennej regionu „Młodość” demograficzna mieszkańców miasta Dobry poziom infrastruktury technicznej Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna, zwłaszcza ochrony zdrowia Stosunkowo wysoki potencjał środowiska przyrodniczego i krajobrazu Tradycje gospodarcze

14 SŁABE STRONY Brak dużych inwestorów i nowych inwestycji gospodarczych w mieście Słabo zróżnicowana struktura przemysłu, brak zakładów stosujących nowoczesne technologie Niski poziom dochodów mieszkańców Wysoka stopa bezrobocia Niezadowalające tempo procesu rewaloryzacji Starego Miasta Niewystarczająca, w stosunku do możliwości, oferta kulturalna i turystyczna

15 SZANSE Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych, blisko granicy z Ukrainą, stwarzające szansę rozwoju współpracy transgranicznej Korzystne położenie geograficzne w regionie Sąsiedztwo Roztocza – krainy geograficznej o wybitnych walorach krajobrazowo – przyrodniczych Rozwój turystyki i funkcji kulturalnych opartych o dziedzictwo kultury Rozwój funkcji edukacyjnych na poziomie szkoły wyższej oraz stosunkowo wysoki w porównaniu z sąsiadującymi obszarami poziom wykształcenia mieszkańców Rozwój przedsiębiorczości opartej na nieuciążliwych ekologicznie, nowoczesnych technologiach Partnerska współpraca międzynarodowa

16 ZAGROŻENIA Położenie w obszarze zapóźnienia cywilizacyjnego na tzw. „ścianie wschodniej” Brak polityki interregionalnej państwa i intraregionalnej województwa Niedorozwój funkcji zastępujących funkcję wojewódzkiego ośrodka administracyjnego Niedostatek środków finansowych miasta Silna konkurencja ze strony sąsiednich ośrodków Brak programu integracji Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą.

17 Prognozy rozwoju miasta Zamościa
Przewidywany rozwój miasta oparto o prognozy z wykorzystaniem trendu logistycznego. Oszacowane wartości parametru  wskazują, że następować będzie dalsza poprawa jakości mierzona asymptotycznym wzrostem: wskaźnika liczby mieszkań na 1000 mieszkańców z 297 do 335, wskaźnika liczby abonentów telefonicznych na 1000 mieszkańców z 323 w 2000 roku do 696, wskaźnika liczby woluminów w bibliotekach publicznych na 1000 mieszkańców z w 2000 roku do 3769.

18 HONOROWI OBYWATELE ZAMOŚCIA
Lech Wałęsa – 1990 Józef Przytuła – 1995 Karl Friedrich Binder – 1995 Helmut Becker – 1995 Jan Zamoyski – 1996 Maria Lorentz – 1996 Jadwiga Muszyńska – 1997 Kazimierz Kaleta – 1997 Józef Topornicki – 1998 Eugeniusz Goliński – 1998 Kazimierz Kubala – 1998 Franciszek Kamiński – 1998 Papież Jan Paweł II – 1999 Jan Machulski

19 MIASTA I REGIONY PARTNERSKIE
Schwabisch Hall (Niemcy) – 1989 Żółkiew (Ukraina) – 1991 Sumy (Ukraina) – 1996 Loughborough (Anglia) – 1998 Bardejov (Słowacja) – 2003

20 NA TERENIE GMINY FUNKCJONUJE:
11 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 4 ZESPOŁY SZKÓŁ (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM) ZESPÓŁ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2 HALE SPORTOWE, Z KTÓRYCH JEDNA JEST PEŁNO WYMIAROWĄ 4 BOISKA 7 KLUBÓW SPORTOWYCH

21 KLUBY SPORTOWE GMINNY LUDOWY KLUB SPORTOWY ECHO ZAWADA
MIĘDZYSZKOLNY PARAFIALNY KLUB SPORTOWY NORD 98 WYSOKIE UCZNIOWSKI GMINNY KLUB SPORTOWY ORDYNAT ŻDANÓW LUDOWY KLUB SPORTOWY PŁOSZCZANIN PŁOSKIE PARAFIALNY KLUB SPORTOWY METANOJA LIPSKO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT SIEDLISKA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GLADIATOR SITANIEC

22 NA TERENIE GMINY FUNKCJONUJE:cd.
12 JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNYCH ZRZESZAJĄCYCH 314 DRUHÓW 2 GOPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE 2 OŚRODKI JEŹDZIECKIE 40-KILOMETROWA ŚCIEŻKA ROWEROWA LOTNISKO AEROKLUBU ZIEMI ZAMOJSKIEJ 17 KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH, PRZY KTÓRYCH DZIAŁAJĄ ZESPOŁY ŚPIEWACZE: SITANIANKI, WESOŁE GOSPOSIE, ROZTOCZANKI, BIAŁOWOLANKI

23 SZKOŁY WYŻSZE Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Instytut Nauk Rolniczych w Zamościu Akademii Rolniczej w Lublinie Zespół Kolegiów Nauczycielskich

24 Koniec Dziękuję Katarzyna Pach


Pobierz ppt "CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA ZAMOŚCIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google