Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logistyka w zarządzaniu kryzysowym"— Zapis prezentacji:

1 Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA EDUKACJI TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ WE WROCŁAWIU Logistyka w zarządzaniu kryzysowym Temat zajęć: Zarządzanie Logistyczne. Oprac. SAWCZAK STEFAN

2 Rzeczpospolita Polska
Terytorium – km2 Obszar lądowy – km2 Morskie wody wew. – km2 Długość granic – km Długość granic lądowych – km Długość granic morskich – 528 km Ludność – Gęstość zaludnienia – 124 osób/km2 103 km 416 km 529 km 539 km 790 km 468 km 210 km

3

4 LOGISTYKA Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie muszą się do nich ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

5 LOGISTYKA Uproszczoną definicję przedstawia reguła "7R" (ang.) w Polsce przetłumaczona na 7W - right product (właściwy produkt), right quantity (właściwa ilość), right condition (właściwy stan), right place (właściwe miejsce), right time (właściwy czas), right customer (właściwy klient), right price (właściwa cena). Mówi się również o formule 4C związnej z klientem (customer): jego potrzeby, koszty, wygoda zakupu, dostarczone informacje. W ramach przedsiębiorstwa mówi się o systemie logistycznym. Głównym celem działań logistycznych jest maksymalizacja zysków i minimalizacja kosztów, poprzez integrowanie poszczególnych elementów podmiotu, w którym działa. Podejście logistyczne można podzielić na dwa typy: - podejście klasyczne (patrzenie na interesy poszczególnych elementów z osobna) - podejście integracyjne (całościowe) patrzenie przez pryzmat całości.

6 LOGISTYKA Koncepcja logistyki biznesowej wywodzi się z logistyki wojskowej. W obszarze zainteresowań znalazła się w latach 60' dwudziestego wieku, w wyniku odkrycia wcześniej nierozpoznanych możliwości oszczędności w zakresie dystrybucji. Jedną z pierwszych osób, która zwróciła uwagę na te możliwości był Peter Drucker, który w 1962 roku opublikował w magazynie Fortune artykuł pod tytułem „Ciemny kontynent gospodarki”. Wraz z rozwojem dyscypliny, oprócz zagadnień związanych z logistyką dystrybucji, zaczęto interesować się również innymi aspektami zarządzania logistycznego, takimi jak: logistyka zaopatrzenia, logistyka transportu, czy też magazynowanie. Dalszy rozwój wraz z globalizacją przyczynił się do bardziej globalnego podejścia do logistyki i wyjścia poza pojedyncze przedsiębiorstwo. W wyniku tego ukuto termin łańcuch dostaw, a następnie sieci dostaw.

7 LOGISTYKA Wzrost świadomości ekologicznej spowodował wydzielenie się ekologistyki oraz logistyki odzysku zwanej też logistyką odwrotną, zwrotną, recyrkulacji albo utylizacji (od ang. reverse logistics). Natomiast rozwój systemów informatycznych oraz sieci komputerowych spowodował powstanie e-logistyki. Niezależnie dostrzeżono również wyjątkowość zarządzania logistycznego na obszarach miejskich, w wyniku czego wydzielono logistykę miejską. Obecnie logistyka jest jednym z ważniejszych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

8 LOGISTYKA - System logistyczny
System logistyczny to celowo zorganizowany i połączony zespół takich elementów (podsystemów) jak: produkcja, transport, magazynowanie, odbiorca - wraz z relacjami między nimi oraz ich własnościami, warunkującymi przepływ strumieni towarów, środków finansowych i informacji. Wg E. Gołembskiej system logistyczny zdefiniować można ze względu na: relacje pomiędzy elementami systemu: System logistyczny to zbiór takich podsystemów, jak: zaopatrzenie, produkcja, transport i magazynowanie, zbyt, wraz z relacjami pomiędzy podsystemami i między ich własnościami, ze stałą dążnością do wzrostu stopnia zorganizowania systemu. dynamikę systemu logistycznego oraz przepływy w nim: System logistyczny to celowo zorganizowany i połączony w obrębie określonego układu gospodarczego fizyczny przepływ strumieni towarów, któremu towarzyszy przepływ środków fizycznych i informacji

9 LOGISTYKA System logistyczny można rozpatrywać wyróżniając w nim trzy płaszczyzny (trzy struktury): przestrzenną - akcentowaną w definicji poprzez połączenie elementów systemu i przepływ strumieni towarów, organizacyjną - definicja mówi o zorganizowaniu elementów systemu, informacyjną - w definicji przejawia się w postaci przepływu strumieni finansowych i informacji. Na każdej z płaszczyzn występują przepływy oraz relacje pomiędzy elementami odpowiadających im struktur. Płaszczyzny te są ze sobą silnie powiązane i razem tworzą spójną całość opisującą wielowymiarowość systemu logistycznego. Dotyczy to w równej mierze systemów w skali makro jak i systemów logistycznych poszczególnych przedsiębiorstw.

10 LOGISTYKA - gospodarka materiałowa - transport - magazynowanie
Podział systemu logistycznego: - gospodarka materiałowa - transport - magazynowanie - opracowywanie zamówień - pakowanie Cechy systemu logistycznego Dwie najważniejsze z cech systemu logistycznego to: wysoki stopień spójności - oznacza, iż zmiana w jednym podsystemie pociąga za sobą zmiany w pozostałych podsystemach. Wynika to z faktu, że poszczególne podsystemy są ze sobą silnie powiązane i od siebie zależne, elastyczność - wyraża się reagowaniem na wpływ otoczenia ekonomicznego, otoczenia konkurencji, a w związku z tym podatnością na zmiany cen, podatków, a także poziomu inflacji.

11 LOGISTYKA Klasyfikacja systemów logistycznych
Do klasyfikacji systemów logistycznych najczęściej wykorzystuje się następujące kryteria: kryterium funkcjonalne system zaopatrzenia, system produkcji, system dystrybucji, system zwrotu towarów, odpadów. kryterium strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne system planowania, system sterowania, system organizacji, system kontroli. kryterium uwzględniające szczebel system normatywny, system strategiczny, system operacyjny.

12 LOGISTYKA - (wojsko) Logistyka (system logistyczny wojsk) - powołana do organizowania i realizacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług związkom operacyjnym, związkom taktycznym oraz pozostałym jednostkom i instytucjom wojska. Każde państwo ponosi z zasady odpowiedzialność za zabezpieczenie logistyczne swoich sił zbrojnych, a także wraz z właściwym dowództwem NATO odpowiada wspólnie za wielonarodowe operacje NATO. Ułatwia to standaryzacja oraz zamienność sprzętu (zamienność części i podzespołów, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, paliwa oraz głównych środków bojowych), a także zastosowanie odpowiednich procedur.

13 LOGISTYKA - (wojsko) Jednak wykonywanie wspólnych zadań, jak również sytuacje nadzwyczajne, mogą wymusić wzajemną pomoc logistyczną - w tym także w zakresie uzupełnienia środków bojowych i materiałowych. Proces dostaw zaopatrzenia oraz świadczenia usług specjalistycznych i gospodarczo-bytowych niezbędnych wojskom do szkolenia i walki to zabezpieczenie logistyczne wojsk. Celem zabezpieczenia logistycznego jest utrzymanie wysokiej zdolności bojowej wojsk, w określonym czasie, pozwalającym na osiągnięcie zamierzonych celów.

14 LOGISTYKA - (wojsko) Nakierowane ono jest na zaspokojenie potrzeb wojsk w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych niezbędnych do szkolenia i walki, utrzymanie w sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego w okresie pokoju oraz zachowanie zdolności stanów osobowych sprawności technicznej uzbrojenia i sprzętu wojskowego do prowadzenia działań bojowych.

15 LOGISTYKA Zabezpieczenie logistyczne obejmuje:
Przedsięwzięcia logistyczne zabezpieczenie materiałowe gromadzenie, przechowywanie, wydawanie i dostarczanie środków bojowych i materiałowych wykorzystanie zasobów miejscowych i zdobyczy wojennej świadczenie usług gospodarczo-bytowych zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk przedsięwzięcia organizacyjno-techniczne związane z realizacją przewozów wojskowych oraz towarzyszących im prac przeładunkowych przedsięwzięcia przygotowania utrzymania sieci transportowej znaczenia obronnego kierowanie ruchem wojsk. zabezpieczenie techniczne obsługiwanie techniczne (w tym usługi metrologiczne i specjalne urządzeń poddozorowych) rozpoznanie techniczne

16 LOGISTYKA ewakuację techniczną remont uzbrojenia i sprzętu wojskowego
zaopatrywanie w techniczne środki materiałowe infrastruktura inne zaspokojenie potrzeb bytowych jeńców wojennych - polega na zapewnieniu im wyżywienia i pomocy medycznej do czasu ewakuacji do obozów dla jeńców wojennych zabezpieczenie techniczno-lotniskowe grzebanie poległych i zmarłych - organizuje szef logistyki zgodnie z wytycznymi dowódcy związku taktycznego (oddziału). Uroczystościom pogrzebowym nadaje się oprawę zgodną z ceremoniałem wojskowym. Miejsca pochówku po winny odpowiadać wymaganiom sanitarnym i przeciwepidemicznym. Ewidencję poległych i zmarłych żołnierzy, ze wskazaniem miejsc pochowania, prowadzi sztab związku taktycznego (oddziału)

17 LOGISTYKA Zabezpieczenie medyczne
przedsięwzięcia profilaktyki zdrowotnej przedsięwzięcia leczniczo-ewakuacyjne przedsięwzięcia sanitarno-higieniczne i przeciwepidemiczne ochronę sanitarną żołnierzy przed skutkami użycia broni masowego rażenia zaopatrywanie w sprzęt i materiały medyczne Przedsięwzięcia personalno-administracyjne

18 LOGISTYKA System logistyczny
System logistyczny tworzą logistyczne organy kierowania oraz jednostki logistyczne dysponujące potencjałem: materiałowym, technicznym, medycznym i transportowym. Ponadto w procesie dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług walczącym wojskom wykorzystywany jest również terenowy potencjał logistyczny. Logistyczne organy kierowania pod względem kompetencyjnym dzielą się na koncepcyjno-planistyczne oraz organizacyjno-wykonawcze. Terenowy potencjał logistyczny — to zakłady, urządzenia i instalacje świadczące usługi specjalistyczne i gospodarczo-bytowe oraz sprzęt techniczny i środki materiałowe znajdujące się na obszarze prowadzonych działań, które w ramach współdziałania wojskowo-cywilnego mogą być wykorzystane w zabezpieczeniu logistycznym walczących wojsk.

19 LOGISTYKA Mobilne jednostki logistyczne to pułki, bataliony i kompanie logistyczne posiadające w swojej strukturze organizacyjnej pododdziały zaopatrzenia, remontowe lub medyczne, a także samodzielne oddziały i pododdziały: zaopatrzenia, transportowe, remontowe, ewakuacji sprzętu, wzmocnienia medycznego, samochodów sanitarnych, masowego tankowania, rurociągów dalekosiężnych oraz rurociągów przeprawowych. Stacjonarne jednostki logistyczne to rejonowe bazy materiałowe, okręgowe warsztaty techniczne i rejonowe warsztaty techniczne oraz wojskowe rejony lecznicze, samodzielne bazy amunicji, stacjonarne kompanie remontowe i wojskowe komendy transportu


Pobierz ppt "Logistyka w zarządzaniu kryzysowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google