Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOSZTY PRODUKCJI BUDOWLANEJ Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOSZTY PRODUKCJI BUDOWLANEJ Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński."— Zapis prezentacji:

1 KOSZTY PRODUKCJI BUDOWLANEJ Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński

2 Koszt produkcji budowlanej Warunki opłacalności produkcji: warunek konieczny: pokrycie kosztów produkcji, warunek wystarczający: otrzymanie nadwyżki finansowej, przeznaczanej na potrzeby rozwojowe przedsiębiorstwa i obsługę ewentualnego zadłużenia C C min Wyznaczanie C min - konieczność uwzględnienia kosztów finansowych i zróżnicowania formuł obliczeniowych w zależności od ustalonych źródeł finansowania robót.

3 Koszt produkcji budowlanej Koszt produkcji budowlanej: wartość pracy żywej i pracy sprzętu oraz wartość materiałów i innych środków, które należy zużyć w związku z realizacją produkcji budowlanej.

4 Koszt produkcji budowlanej Rodzaj i ilość środków produkcji potrzebnych do wytworzenia, w ustalony sposób, określonego produktu albo wykonania określonej roboty nazywa się nakładami rzeczowymi. W budownictwie wyróżnia się trzy rodzaje nakładów rzeczowych: nakład pracy ludzi, czyli robociznę zużycie niezbędnych materiałów – określane ogólnie jako materiały, nakład pracy maszyn, sprzętu i urządzeń transportowych, czyli praca sprzętu.

5 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Układ rodzajowy kosztów (co zostało lub zostanie zużyte w planowanym okresie?) – stosowany w rachunkowości przedsiębiorstw, Układ kalkulacyjny kosztów (na co i gdzie zostaną poniesione koszty?) – stosowany przez przedsiębiorstwa w kalkulacji kosztów i cen na potrzeby zawierania umów z zamawiającymi.

6 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Układ rodzajowy materiały (wszelkie), paliwo, energia, amortyzacja, płace, ubezpieczenia, inne.

7 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Układ kalkulacyjny materiały bezpośrednie z kosztami zakupu, robocizna bezpośrednia, praca sprzętu, koszty ogólne budowy, koszty zarządu przedsiębiorstwa.

8 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej W skład całkowitych kosztów obiektów budowlanych wchodzą przede wszystkim koszty bezpośrednie, czyli wydatki związane bezpośrednio z wykonaniem robót na placu budowy, wśród których wyróżnia się: koszt bezpośredni robocizny, tzn. koszt pracy wykonanej na placu budowy, bezpośrednio związanej z realizacja robót, koszty nabycia materiałów obejmujące koszty zakupu i transportu zewnętrznego materiałów oraz pozostałe koszty związane z ich zakupem i dostarczeniem na plac budowy lub do magazynu przedsiębiorstwa, koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego.

9 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Zapewnienie bezpośrednim wykonawcom robót budowlanych właściwych warunków technicznych i organizacyjnych, jak również kierowanie robotami i całością budowy oraz przedsiębiorstwa generują koszty, które nie mogą być przypisane do określonej roboty lub części obiektu. Odnoszą się za to do całej budowy i całego przedsiębiorstwa i noszą nazwę kosztów pośrednich.

10 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Wśród kosztów pośrednich wyróżnia się: koszty ogólne budowy, obejmujące wydatki związane bezpośrednio z organizacją, kierowaniem i ogólną obsługa procesów produkcyjnych na placu budowy koszty zarządu, do których zalicza się płace personelu kierowniczego i biura przedsiębiorstwa, koszty administracyjne, biurowe, delegacje itp. wynikające z działalności przedsiębiorstwa jako całości.

11 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej W budownictwie można grupować koszty, stosując także inne kryteria. W wielu przypadkach jest wygodne wyodrębnić koszty, które zmieniają się odpowiednio do zmian w wielkości produkcji oraz koszty niezależne od tych zmian. Z uwagi na to kryterium rozróżnia się: koszty zmienne, koszty stałe.

12 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Koszty zmienne - koszty, których całkowita wielkość jest określona przez zakres produkcji. Całkowity koszt zmienny jest iloczynem liczby jednostek produkcji i kosztów jednostkowych, Koszty stałe – koszty, których wysokość jest taka sama w określonym przedziale czasu i nie zależą od wielkości produkcji.

13 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Przy analizowaniu wysokości kosztów i poszukiwaniu sposobów ich zmniejszenia może być przydatny podział ze względu na związek między kosztami i czasem wykonania robót. Rozróżnia się: koszty zależne od czasu, charakteryzujące związek między czasem wykonania robót a wielkością kosztów, koszty niezależne od czasu, nie mające związku z czasem wykonywania robót.

14 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Ogólna formuła kalkulacyjna cen w budownictwie wyraża się wzorem: C k = K + Z + P v gdzie: K – koszt wykonania obiektu, elementu obiektu lub robót, Z – zysk kalkulacyjny (nie należy mylić z rzeczywistym zyskiem wykonawcy), P v – podatek od towarów i usług.

15 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Koszt wykonania robót wyraża się wzorem: K = K b + K z + K p gdzie: K b – koszty bezpośrednie pracy robotników, zużycia materiałów i zatrudnienia sprzętu, K z – koszty zakupu materiałów, K p – koszty pośrednie.

16 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Koszt pośrednie wyraża się wzorem: K p = K o + K zarz. gdzie: K o – koszty ogólne budowy, K zarz. – koszty zarządu przedsiębiorstwa.

17 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Koszty ogólne obejmują: Koszty urządzenia placu budowy Koszty utrzymania placu budowy amortyzacja obiektów zaplecza, zużycie drobnego sprzętu budowlanego, zużycie energii i wody na cele nieprodukcyjne, koszty zatrudnienia personelu nieprodukcyjnego. Koszty likwidacji placu budowy

18 Klasyfikacja kosztów produkcji budowlanej Koszty zarządu przedsiębiorstwa obejmują: Koszty utrzymania majątku trwałego, nie związanego z poszczególnymi placami budów (siedziba przedsiębiorstwa, baza sprzętu, wytwórnie pomocnicze, wyposażenie w/w obiektów) Koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego i pomocniczego, nie związanego z poszczególnymi placami budów.


Pobierz ppt "KOSZTY PRODUKCJI BUDOWLANEJ Opracował: Dr inż. Michał Krzemiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google