Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Cele i założenia szczegółowe. Fazy rozwoju logistyki. Podstawowe problemy.

Коpie: 1
PODSTAWY LOGISTYKI Wydział Mechaniczny kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji rok akad / 2010 Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. nadzw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Cele i założenia szczegółowe. Fazy rozwoju logistyki. Podstawowe problemy."— Zapis prezentacji:

1 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Cele i założenia szczegółowe. Fazy rozwoju logistyki. Podstawowe problemy i dylematy logistyki. Zakres zastosowań.

2 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki W starożytnym Rzymie logistikas oznaczało zaopatrzenie legionów w środki do życia, co praktycznie wiązało się z planowaniem tras przemieszczania legionów tak, aby w pobliżu miejsc postoju znajdowały się pastwiska dla bydła.

3 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Cesarz bizantyjski Leontos VI (886 – 911) traktował logistykę (po taktyce i strategii) jako trzecią z nauk o prowadzeniu wojny uważając, że jest rzeczą logistyki: żeby żołd był wypłacony, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny, żeby potrzeby wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, każda wyprawa wojenna odpowiednio przygotowana tzn.: – przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, –obszar oszacowany z uwzględnieniem ruchów wojsk, a także siły oporu przeciwnika.

4 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Napoleon Bonaparte (1807) – Ostróda: Powołał 5 batalion taboru konnego, które zastąpiły cywilne przedsiębiorstwa zaopatrzenia wojsk – utworzył jednostki logistyczne wojska Obecnie – 5 Pułk Dowodzenia i Wsparcia Armii Francuskiej (w 1992 r. w 185 rocznicę utworzenia – defilada w Ostródzie)

5 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Antoin-Henry Baron de Jomini (1837) Traite d lart de guerre Logistyka - praktyczna sztuka i stosowana nauka planowania i prowadzenia ruchów wojsk oraz ich zaopatrzenia.

6 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Określenie logistique obejmowało: wyszukiwanie prostych kwater dla służb wojskowych niższej rangi, zapewnienie utrzymania i jednolitego umundurowania wraz z niezbędnym wyposażeniem wojskowym, zaopatrzenie, administrowanie i rozdział sprzętu wojskowego i technicznego, a więc broni, amunicji, koni i wozów, części zapasowych dla broni i wozów oraz sprzętu dla koni, organizację wyposażenia jednostek medycznych i sanitarnych.

7 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki II Wojna Światowa - Ministerstwo Obrony USA: powołanie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów do rozwiązywania problemów logistycznych. 1955r. – Note on the Formulation of the Theory of Logistics. 1975r. – Pojęcie logistyka pojawia się w odniesieniu do gospodarki cywilnej.

8 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki.

9 Logistyka jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki i ekonomii, która integruje przepływy strumieni towarów, informacji im towarzyszącej i kapitału, w celu podniesienia produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

10 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki Celem business logistics jest dążenie do osiągnięcia optymalnej koordynacji przepływu materiałów, surowców, czynności związanych z magazynowaniem, czynności manipulacyjnych towarów, problemów dotyczących opakowania, magazynowania i przepływu wyrobów gotowych do ich ostatecznych odbiorców.

11 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki

12 Na treść logistyki składa się integracja dwóch lub więcej rodzajów działalności w celu planowania, realizacji i kontroli efektywności przepływu surowców i materiałów w procesie tworzenia zapasów materiałowych i zapasów wyrobów gotowych w trakcie ich przepływu z miejsc pozyskiwania do miejsc konsumpcji. (National Coucil of Physical Distribution Management)

13 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Logistyka jest częścią procesu łańcucha dostaw, która obejmuje: planowanie sterowanie wydajnością oraz skutecznością przepływu i przechowywania dóbr i odpowiadającej im informacji od źródła (miejsca powstania dobra) do ujścia (miejsca konsumpcji lub użytkowania) z zamiarem spełnienia oczekiwań klientów.

14 Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki

15

16

17 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Schemat strukturalny logistyki i poziomy jej działania

18 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Poziom operacyjny obejmuje przepływy materiałowe w sferze zaopatrywania, produkcji, magazynowania, dystrybucji i recyrkulacji. Poziom taktyczny obejmuje przepływy informacyjne Poziom strategii obejmuje działania decyzyjne w sferze logistycznego zarzą- dzania.

19 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obszary działań logistycznych: 1.Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi. 2.Magazynowanie dóbr rzeczowych. 3.Tworzenie infrastruktury magazynowej. 4.Transport materiałów. 5.Gospodarka opakowaniami.

20 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Obsługa zamówień i zarządzanie przepływami materiałowymi: Przekazywanie i realizacja zamówień handlowych dotyczących materiałów; Opracowanie zleceń materiałowych; Analiza zamówień materiałowych; Wykorzystywanie środków informacji w obsłudze zamówień i zarządzaniu przepływami materiałowymi; Sterowanie przepływami produkcji i dystrybucji; Zarządzanie przepływami produkcji i dystrybucji.

21 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Magazynowanie dóbr rzeczowych: Ustalenie struktury i ilości towarów przeznaczonych do magazynowania; Ustalenie wielkości dostaw oraz cyklu dostaw; Ustalenie poziomów norm zasobów magazynowania; Określenie poziomów zapasów bezpieczeństwa; Ustalenie sposobów kontroli stanu zapasów materiałowych; Sporządzenie prognoz potrzeb materiałowych.

22 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej: Wybór lokalizacji, charakteru, potencjału i wielkości obszaru obsługiwanego przez magazyny; Projektowanie systemów magazynowych; Dobór wyposażenia technicznego dla potrzeb składowania i czynności magazynowych; Synteza układów automatycznej identyfikacji ładunków i elektronicznej wymiany informacji; Eksploatacja magazynów i ich infrastruktury; Dobór technologii magazynowania;

23 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Tworzenie infrastruktury magazynowej (c.d.) : Organizacja obsługi środków transportu w magazynach oraz ich otoczeniu; Organizacja prac związanych z komisjonowaniem materiałów (kompletowanie, sortowanie, kodowanie itp.); Organizacja pracy personelu; Przyjmowanie, wydawanie i przetwarzanie informacji zawartych w dokumentach obrotu towarowego.

24 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Transport materiałów: Dobór środków transportowych do określonych zadań przemieszczania i manipulacji materiałów; Ustalenie warunków automatyzacji i robotyzacji procesów przeładunku i transportu materiałów; Organizacja przewozów kombinowanych; Organizacja procesu spedycji; Optymalizacja łańcuchów transportowych.

25 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe. Gospodarka opakowaniami Ustalenie warunków spełniania funkcji logistycznych przez opakowania; Tworzenie normowo opakowanych jednostek ładunkowych (pakiety, pojemniki, palety, kontenery); Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi oraz recycling opakowań zużytych.

26 Istota i założenia koncepcji logistycznych Cele i założenia szczegółowe.

27 Istota i założenia koncepcji logistycznych Fazy rozwoju logistyki

28

29

30 Główne problemy współczesnej logistyki Ważne kierunki rozwoju badań nad przestrzennym rozwojem logistyki: –zróżnicowanie przestrzenne zagospodarowania regionów na świecie, –rozwój sieci logistycznej w aglomeracjach miejskich, –wpływ logistykochłonności regionów na efektywność rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami.

31 Główne problemy współczesnej logistyki Ważne zadania logistyki międzynarodowej: –oferowanie klientom na całym świecie niepowtarzalnych wartości, –dostosowanie do środowisk narodowych o zróżnicowanej kulturze, różnych systemach gospodarczych i politycznych, odmiennej infrastrukturze, –zarządzanie rozbudowaną siecią.

32 Główne problemy współczesnej logistyki Najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie udziału w europejskich łańcuchach dostaw, m.in: –udoskonalenie metod obsługi transportowej i magazynowej przedsiębiorstwa, –zmiany w wielkości i strukturze nakładów na infrastrukturę logistyczną, –kryteria wyboru dostawców ze względu na rozwój logityki międzynarodowej.


Pobierz ppt "Istota i założenia koncepcji logistycznych Geneza, definicje, określenia logistyki. Cele i założenia szczegółowe. Fazy rozwoju logistyki. Podstawowe problemy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google