Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 1) Ś rodki trwałe w budowie 2) Ś rodki trwałe w rozbudowie 3) Leasing Klasyfikacja Ś rodków Trwałych (K Ś T) została.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 1) Ś rodki trwałe w budowie 2) Ś rodki trwałe w rozbudowie 3) Leasing Klasyfikacja Ś rodków Trwałych (K Ś T) została."— Zapis prezentacji:

1 SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

2 1) Ś rodki trwałe w budowie 2) Ś rodki trwałe w rozbudowie 3) Leasing Klasyfikacja Ś rodków Trwałych (K Ś T) została opublikowana w rozporz ą dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Ś rodków Trwałych (K Ś T) (Dz. U. nr 112, poz. 1317, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2589)* ).

3 1) Leasing Elastyczna i szybka forma pozyskiwania ś rodków trwałych Planuj ą c nowe zakupy warto zastanowi ć sie nad leasingiem, jako jedn ą z najbezpieczniejszych i wysoce wygodnych form finansowania inwestycji. Formalno ś ci zwi ą zane z zakupami w leasingu trwaj ą tylko 2 dni. Ze wzgl ę du na mo ż liwo ść dostosowania oferty oraz modelu leasingu czy finansowania do potrzeb klienta - dla wielu staje si ę on doskonał ą alternatyw ą kredytów konsumenckich.

4 Korzyści płynące z leasingu jako formy finansowania inwestycji: krótki czas realizacji zakup minimum formalno ś ci preferencje podatkowe (w tym mo ż liwo ść zaliczenia cało ś ci raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu) charakter pozabilansowy zobowi ą zania, nie zmniejszaj ą one zdolno ś ci kredytowej przedsi ę biorstwa stałe warunki kontraktu (zabezpieczeniem przed ewentualnymi niekorzystnymi posuni ę ciami rz ą du, inflacj ą, itp) mo ż liwo ść dostosowania wielko ść i harmonogram spłat

5 Symulacja leasingu - przykładowy zakup AutoCADa 2005 Zakup w leasingu oprogramowania o warto ś ci 16.000 PLN netto układa si ę w nast ę puj ą cy harmonogram finansowy (zakładaj ą c 30% wpłat ę własn ą klienta, oraz 18 miesi ę czny okres kredytowania): Wpłata klienta: 4800.00 PLN netto, w tym: - czynsz inicjalny wraz z opłat ą manipulacyjn ą : 4800.00 PLN netto, co stanowi 30.00% warto ś ci ofertowej

6

7 Koszt całkowity oferty netto: 18576.66 PLN, brutto: 22663.53 PLN co stanowi 116.10% warto ś ci ofertowej. *Depozyt płatny z ostatni ą rat ą kredytow ą to nic innego, jak wykup na własno ść przedmiotu leasingu.

8 Wymagane dokumenty: za ś wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ś ci gospodarczej lub odpis z rejestru s ą dowego umowa spółki lub statut wraz z dokonanymi aneksami (dot. spółek cywilnych, handlowych spółek osobowych oraz komunalnych zakładów bud ż etowych) za ś wiadczenie o numerze statystycznym REGON za ś wiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP za ś wiadczenie z urz ę du skarbowego o braku zaległo ś ci wobec bud ż etu deklaracje PIT lub CIT

9 2) Środki trwałe w budowie Ś rodki trwale w budowie to ogół kosztów pozostaj ą cych w bezpo ś rednim zwi ą zku z wytworzeniem, nabyciem i adaptacj ą ś rodków trwałych. Kategoria ta obejmuje ś rodki trwałe w okresie budowy i monta ż u oraz ulepszania. Do kosztów budowy mo ż emy zaliczy ć przykładowo koszty: nabycia gruntów i innych składników aktywów trwałych oraz koszty zwi ą zanych z tym prac budowlano-monta ż owych; dokumentacji projektowo-kosztorysowej; nadzoru inwestycyjnego; odszkodowania z tytułu przesiedlenia osób z terenów przeznaczonych pod inwestycj ę ; zało ż enia pierwszej zieleni.

10 Ś rodki trwałe w budowie obejmuj ą równie ż kupno gotowych ś rodków trwałych wraz z robotami budowlano- monta ż owymi. Zakupiona maszyna mo ż e nie by ć zakwalifikowana do ś rodków trwałych, je ż eli wymaga dodatkowych prac instalacyjnych. Przez ś rodki trwałe w budowie zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 16 ustawy o rachunkowo ś ci rozumie si ę zaliczane do aktywów trwałych ś rodki trwałe w okresie ich budowy, monta ż u lub ulepszenia ju ż istniej ą cego ś rodka trwałego.

11 Na koszty budowy ś rodka trwałego składaj ą si ę mi ę dzy innymi: cena dokumentacji projektowej, cena nabycia gruntów wraz z przygotowaniem terenu, koszty budowy budynków, koszty nadzoru budowlanego, odsetki, prowizje, ró ż nice kursowe od zaci ą gni ę tych kredytów i zobowi ą za ń w okresie realizacji budowy, naliczony podatek VAT je ś li nie mo ż e by ć odliczony. Mo ż emy wymienia ć tu jeszcze innego rodzaju koszty, w zale ż no ś ci od tego, jaki powstanie ś rodek trwały. S ą to koszty, które bezpo ś rednio lub po ś rednio mo ż na przypisa ć do okre ś lonych działa ń jednostki, których celem jest stworzenie nowych ś rodków trwałych.

12 3) Środki trwałe w rozbudowie Wydatki na remonty ś rodków trwałych zaliczone s ą bezpo ś rednio do kosztów uzyskania przychodów. Nale ż y jednak pami ę ta ć, ż e potoczne znaczenie poj ę cia remont nie zawsze idzie w parze z takim jego rozumieniem w my ś l przepisów podatkowych. Je ż eli bowiem remont nosi znamiona zmiany niektórych cech u ż ytkowych, b ę dzie traktowany jak modernizacja, wydatki na któr ą co do zasady powi ę kszaj ą warto ść pocz ą tkow ą ś rodka trwałego, od których s ą dokonywane odpisy amortyzacyjne.

13 Przykład: Przedsi ę biorca w 2009 roku zakupił budynek biurowy poł ą czony z warsztatem, który zaliczył do ś rodków trwałych i amortyzował. W roku 2010 poniósł nakłady na ten budynek w celu dostosowania go do swoich potrzeb. Oprócz wymiany okien czy drzwi zostały wstawione tak ż e nowe, rozbudowano ponadto instalacj ę elektryczn ą i centralnego ogrzewania, przebudowane zostały ś ciany działowe itp. Ł ą czna warto ść poniesionych nakładów si ę gn ę ła poziomu 70 tys. zł netto. Czy przedsi ę biorca mo ż e zaliczy ć je bezpo ś rednio do kosztów uzyskania przychodu, czy te ż powinien powi ę kszy ć o nie warto ść pocz ą tkow ą budynku, od której naliczane s ą odpisy amortyzacyjne?

14 Jak ju ż wskazano we wst ę pie, istotne jest tutaj okre ś lenie, czy wykonane prace miały charakter ulepszenia czy te ż remontu budynku. Pierwsze z wymienionych zwi ę kszaj ą warto ść pocz ą tkow ą tej nieruchomo ś ci, a co za tym idzie, ich odniesienie w ci ęż ar kosztów jest rozło ż one w czasie i nast ę puje poprzez odpisy amortyzacyjne. Inaczej jest w przypadku remontu – tutaj wydatki od razu s ą odnoszone w ci ęż ar kosztów uzyskania przychodu. Nale ż y przy tym pami ę ta ć, ż e z remontem mamy do czynienia wtedy, gdy zamiarem wykonanych prac jest przywrócenie (odtworzenie) stanu pierwotnego. Co do zasady nie ma natomiast wi ę kszego znaczenia wysoko ść poniesionych wydatków

15 Kwestia ulepszenia ś rodków trwałych została zawarta w art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, ż e je ż eli ś rodki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, warto ść pocz ą tkow ą tych ś rodków powi ę ksza si ę o sum ę wydatków na ich ulepszenie, w tym tak ż e o wydatki na nabycie cz ęś ci składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł.

16 Nale ż y przy tym pami ę ta ć, ż e ś rodki trwałe uwa ż a si ę za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudow ę, rozbudow ę, rekonstrukcj ę, adaptacj ę lub modernizacj ę w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powoduj ą wzrost warto ś ci u ż ytkowej w stosunku do warto ś ci z dnia przyj ę cia ś rodków trwałych do u ż ywania, mierzonej w szczególno ś ci okresem u ż ywania, zdolno ś ci ą wytwórcz ą, jako ś ci ą produktów uzyskiwanych za pomoc ą ulepszonych ś rodków trwałych i kosztami ich eksploatacji

17 Przedsi ę biorca z przykładu poniósł wydatki na dostosowanie zakupionego budynku do potrzeb swojej firmy. Wskutek wykonanych czynno ś ci cz ęść budynku zyskała now ą warto ść u ż ytkow ą dla przedsi ę biorcy. Trudno zatem powy ż sze nazwa ć remontem. Co za tym idzie nakłady poniesione na adaptacj ę nieruchomo ś ci nale ż y potraktowa ć jako ulepszenie. Poniewa ż warto ść tego ulepszenia przekroczyła w 2010 roku kwot ę 3 500 zł, poczynione nakłady zwi ę kszaj ą warto ść pocz ą tkow ą tego ś rodka trwałego.


Pobierz ppt "SPOSOBY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. 1) Ś rodki trwałe w budowie 2) Ś rodki trwałe w rozbudowie 3) Leasing Klasyfikacja Ś rodków Trwałych (K Ś T) została."

Podobne prezentacje


Reklamy Google