Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Ustawa z dnia 18.marca 2010 r. Rozporz ą dzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Ustawa z dnia 18.marca 2010 r. Rozporz ą dzenie."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Ustawa z dnia 18.marca 2010 r. Rozporz ą dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. Zasady ochrony zabytków w Polsce

2 Przedmiot ochrony Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ochronie i opiece podlegaj ą bez wzgl ę du na stan zachowania zabytki nieruchome b ę d ą ce w szczególno ś ci: - krajobrazami kulturowymi - układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi - dziełami architektury i budownictwa - dziełami budownictwa obronnego - obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi - cmentarzami - parkami, ogrodami i innymi formami zagospodarowanej zieleni - miejscami upami ę tniaj ą cymi wydarzenia historyczne b ą d ź działalno ść wybitnych osobisto ś ci lub instytucji

3 Formy ochrony zabytków Zgodnie z art. 7 1. wpis do rejestru zabytków 2. uznanie za pomnik historii 3. utworzenie parku kulturowego 4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji w zakresie lotniska u ż ytku publicznego

4 DEFINICJA ZABYTKU Art. 3. ust.1) zabytek - nieruchomo ść lub rzecz ruchom ą, ich cz ęś ci lub zespoły, b ę d ą ce dziełem człowieka lub zwi ą zane z jego działalno ś ci ą i stanowi ą ce ś wiadectwo minionej epoki b ą d ź zdarzenia, których zachowanie le ż y w interesie społecznym ze wzgl ę du na posiadan ą warto ść historyczn ą, artystyczn ą lub naukow ą ;

5 Ochrona zabytków – zadanie organów administracji publicznej (Art. 4) 1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umo ż liwiaj ą cych trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 2) zapobieganie zagro ż eniom mog ą cym spowodowa ć uszczerbek dla warto ś ci zabytków; 3) udaremnianie niszczenia i niewła ś ciwego korzystania z zabytków; 4) przeciwdziałanie kradzie ż y, zagini ę ciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granic ę ; 5) kontrol ę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 6) uwzgl ę dnianie zada ń ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu ś rodowiska.

6 Opieka nad zabytkiem – zadanie właściciela bądź posiadacza zabytku (art.5) 1) naukowego badania i dokumentowania zabytku; 2) prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 4) korzystania z zabytku w sposób zapewniaj ą cy trwałe zachowanie jego warto ś ci; 5) popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury.

7 Zadania samorządów związane z ochroną zabytków Art. 19. 1. W studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzgl ę dnia si ę, w szczególno ś ci ochron ę : 1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 2) innych zabytków nieruchomych, znajduj ą cych si ę w gminnej ewidencji zabytków; 3) parków kulturowych.

8 Zadania samorządów związane z ochroną zabytków Art. 22. ust. 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminn ą ewidencj ę zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Art. 87. ust. 1. Zarz ą d województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporz ą dza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.

9 Zadania samorządów związane z ochroną zabytków Art.. 87. ust. 2. Programy, o których mowa w ust. 1, maj ą na celu, w szczególno ś ci: 1) wł ą czenie problemów ochrony zabytków do systemu zada ń strategicznych, wynikaj ą cych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju; 2) uwzgl ę dnianie uwarunkowa ń ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, ł ą cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej; 3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; 5) podejmowanie działa ń zwi ę kszaj ą cych atrakcyjno ść zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjaj ą cych wzrostowi ś rodków finansowych na opiek ę nad zabytkami; 6) okre ś lenie warunków współpracy z wła ś cicielami zabytków, eliminuj ą cych sytuacje konfliktowe zwi ą zane z wykorzystaniem tych zabytków; 7) podejmowanie przedsi ę wzi ęć umo ż liwiaj ą cych tworzenie miejsc pracy zwi ą zanych z opiek ą nad zabytkami. ust. 3. Wojewódzki, powiatowy i gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.

10 Ustawowe terminy realizacji gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami Art. 6 pkt 2 (ustawa z dnia 18. marca 2010 r.) W terminie 2 lat od dnia przekazania przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykazu zabytków, wójt (burmistrz, prezydent miasta) zało ż y gminn ą ewidencj ę zabytków. Art. 87. ust. 1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporz ą dza na okres 4 lat odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami.


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Ustawa z dnia 18.marca 2010 r. Rozporz ą dzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google