Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentuje: Ewa Bednarz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentuje: Ewa Bednarz"— Zapis prezentacji:

1 Prezentuje: Ewa Bednarz
OFERTA PRODUKTOWA PKO BP SA W ZAKRESIE KREDYTOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Prezentuje: Ewa Bednarz Oddział 1 w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 2; tel. (032) do12; Czechowice-Dziedzice, dnia 9 marca 2009r.

2 RODZAJE KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH:
Kredyt inwestycyjny dla posiadaczy rachunków bieżących Biznes Partner, Kredyt Auto Partner, Kredyt Plan Inwestycyjny, Szybki Kredyt Inwestycyjny.

3 KREDYT INWESTYCYJNY DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH BIZNES PARTNER
PRZEZNACZENIE: Na finansowanie nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych oraz pierwszego wyposażenia w środki obrotowe niezbędne do uruchomienia działalności, Na finansowanie innych zobowiązań inwestycyjnych, Na finansowanie zakupu, budowy, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu lub adaptacji nieruchomości ( wraz z gruntem ) lub lokalu na potrzeby wykonywania działalności ( HIPOTEKA PARTNER ), Na refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku o kredyt, Na finansowanie zakupu gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

4 Waluta: PLN, EUR, USD, CHF. Wymagany udział własny: minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego, Maksymalny okres kredytowania: Do 5 lat, Dla przedsięwzięć związanych z zakupem nieruchomości, budową itp. okres kredytowania może wynieść nawet 25 lat, Karencja w spłacie kapitału: dopuszczalna, nie dłuższa niż 12 miesięcy od terminu zakończenia inwestycji, Warunki otrzymania: Posiadanie zdolności kredytowej, Posiadanie rachunku bieżącego Biznes Partner, Pozytywna ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego, Ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu

5 KREDYT AUTO PARTNER PRZEZNACZENIE:
Na finansowanie zakupu nowych albo używanych pojazdów albo sprzętu technicznego tj. sprzętu pływającego oraz lotniczego podlegającego zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa, z przeznaczeniem na wykonywaną działalność gospodarczą.

6 Waluta: PLN, EUR, USD, CHF. Wymagany udział własny: minimum 10% ceny nowego pojazdu lub sprzętu technicznego, minimum 15% ceny używanego pojazdu lub sprzętu technicznego Maksymalna wysokość: 90% ceny nowego pojazdu lub sprzętu technicznego, 85% ceny używanego pojazdu lub sprzętu technicznego Maksymalny okres kredytowania: w przypadku nowych pojazdów lub sprzętu technicznego wynosi do 5 lat, w przypadku używanych pojazdów lub sprzętu technicznego suma okresu kredytowania i wieku używanego przedmiotu kredytowania nie może przekroczyć 8 lat, w przypadku pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, suma okresu kredytowania i wieku używanego przedmiotu kredytowania nie może przekroczyć 10 lat.

7 Pozostałe warunki: Jeżeli kredytobiorca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (nie przysługuje mu zwrot podatku), przyjmuje się cenę brutto przedmiotu kredytowania, Jeżeli kredytobiorca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (przysługuje mu zwrot podatku), cenę brutto przedmiotu kredytowania można przyjąć wówczas, jeżeli kwota tego podatku jaka przysługuje kredytobiorcy do zwrotu zostanie spłacona w terminie nie dłuższym niż 180 dni od daty uruchomienia kredytu, Warunki otrzymania: Posiadanie zdolności kredytowej, Posiadanie rachunku bieżącego Biznes Partner, Pozytywna ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego, Ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu

8 KREDYT PLAN INWESTYCYJNY
PRZEZNACZENIE: Kredyt jest przeznaczony na całkowitą spłatę zadłużenia wobec PKO BP SA lub innego banku lub instytucji finansowej z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, Maksymalnie 40% kwoty kredytu może zostać przeznaczona na finansowanie potrzeb inwestycyjnych dotyczących zakupów: Pojazdów ( z wyłączeniem pojazdów specjalistycznych ) albo Maszyn lub urządzeń dostępnych w powszechnym obrocie.

9 Waluta: PLN, EUR, USD, CHF. Wymagany udział własny: minimum 20% wartości przedsięwzięcia w przypadku finansowania nowych potrzeb inwestycyjnych, Maksymalna wysokość: 65% aktualnej wartości rynkowej nieruchomości proponowanej jako zabezpieczenie spłaty kredytu, wynikającej z wyceny rzeczoznawcy sporządzonej metodą porównawczą Maksymalny okres kredytowania: do 20 lat, jednakże nie dłużej niż okres wieczystego użytkowania nieruchomości lub najdłuższego z okresów pozostałych do całkowitego zamortyzowania środków trwałych będących przedmiotem kredytowania

10 Pozostałe warunki: W przypadku kredytu na spłatę konieczne jest spełnienie następujących warunków: Umowa kredytu nie została wypowiedziana lub nie stanowi przedmiotu postępowania restrukturyzacyjnego albo ugodowego, Kredyt znajduje się w okresie spłaty i jest obsługiwany terminowo, Przedsięwzięcie inwestycyjne został zakończone i zostały osiągnięte pełne zdolności produkcyjne Warunki otrzymania: Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 18 m-cy, Posiadanie zdolności kredytowej, Posiadanie rachunku bieżącego Biznes Partner, Pozytywna ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego, Ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu

11 SZYBKI KREDYT INWESTYCYJNY
PRZEZNACZENIE: Zakup pojazdów, z wyłączeniem pojazdów specjalistycznych, Zakup maszyn i urządzeń technicznych oraz innych środków trwałych będących w powszechnym obrocie ( sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt medyczny, meble itp.. , Zakup lokalu lub budynku wraz z gruntem, Zakup gruntów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

12 Waluta: PLN. Wymagany udział własny: minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego, Maksymalna wysokość: złotych i kwota ta nie może przekroczyć: 80% wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz 100% dochodu po opodatkowaniu za ostatni rok obrotowy. Minimalna wysokość: 5.000 złotych Maksymalny okres kredytowania: 36 miesięcy ( uzależniony od wieku przedmiotu kredytowania )

13 Warunki otrzymania: Prowadzenie działalności gospodarczej nie krócej niż 24 m-ce, Posiadanie zdolności kredytowej, Posiadanie rachunku bieżącego Biznes Partner, Ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu. Zabezpieczenia obligatoryjne: klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego Biznes Partner, weksel własny in blanco. Zabezpieczenia rzeczowe: zastaw rejestrowy na przedmiocie kredytowania lub hipoteka na finansowanej nieruchomości. W przypadku kwoty do złotych możliwe jest odstąpienie od ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych.


Pobierz ppt "Prezentuje: Ewa Bednarz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google