Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse przedsiębiorstwa (8) dr Wanda Pełka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse przedsiębiorstwa (8) dr Wanda Pełka"— Zapis prezentacji:

1 Finanse przedsiębiorstwa (8) dr Wanda Pełka wanda.pelka@wp.pl

2 2 Źródła finansowania przedsiębiorstw Kapitał własny Kapitał obcy (1) udziały (2) odpisy z zysku (3) anioły biznesu (4) venture capital/private equity (5) emisja akcji (1)zobowiązania (kredyt kupiecki) (2) faktoring (3) obligacje i KPD (4) kredyty bankowe (5) leasing (6) fundusze UE Kapitał mezzanine

3 Kredyty bankowe i leasing jako formy finansowania działalności przedsiębiorstw

4 4 Kredyty krótkoterminowe (1) Kredyt w rachunku bieżącym (2) Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym (3) Kredyt kasowy w rachunku bieżącym (4) Kredyty w rachunku kredytowym Rodzaje kredytów w rachunku kredytowym -Kredyt celowy - na pokrycie zobowiązań -Kredyt sezonowy - linia kredytowa -Kasowy

5 5 c.d. Kredyty krótkoterminowe Rodzaje kredytów według form kredytowania -Kredyty dyskontowe -Kredyty akceptacyjne -Kredyty czekowe -Kredyty w formie skupu wierzytelności -Kredyty skonwertowane -Kredyty specjalne

6 6 Oprocentowanie jako koszt pozyskania kredytu Oprocentowanie obejmuje dwa elementy: (1)Poziom stóp obowiązujący na rynku (2) marża banku Odsetki od kredytów mogą być naliczane jako odsetki proste: Np. Spółka zaciągnęła 240.000 PLN kredytu na pół roku przy oprocentowaniu 8% rocznie. Płatność odsetek następuje za cały okres w momencie spłaty kredytu. Jaką kwotę zwróci spółka do banku po pół roku ?

7 7 Kredyt z saldem kompensacyjnym Dla krótkich okresów banki udzielają przedsiębiorstwom kredytów z saldem kompensacyjnym. Pozostawiają część przyznanej kwoty kredytu na ograniczenie ryzyka zwrotu środków na koncie firmy, środki te są zablokowane i spółka nie może z nich korzystać. Powoduje to wzrost kosztów odsetek, gdyż są one liczone od całej przyznanej kwoty, chociaż do dyspozycji jest mniejsza kwota kredytu. Przykład: Spółka A uzyskała w banku 200.000 PLN kredytu oprocentowanego 8% w skali roku, przy czym 15% kwoty kredytu ma pozostać w banku na koncie spółki w postaci salda kompensacyjnego. Ile wynoszą odsetki ?

8 8 Odsetki zdyskontowane Kwoty kredytu udzielone przedsiębiorstwu na warunkach odsetek zdyskontowanych są mniejsze o potrącone odsetki. W terminie zwrotu kredytu firma ma do oddania przyznaną kwotę kredytu. Przykład: Spółka stara się o kredyt w wysokości 200.000 PLN oprocentowany 8% w skali rocznej, przy czym odsetki naliczone są w formie dyskonta. Ile otrzyma kredytu ?

9 9 Kredyty długoterminowe W Polsce kredyty długoterminowe określane są jako kredyty inwestycyjne. Mogą być przeznaczone na: -Zakup rzeczowych aktywów trwałych -Zakup wartości niematerialnych i prawnych -Finansowanie zakupu papierów wartościowych Spłata kredytu następuje zazwyczaj: - w równych ratach kapitałowych - w równych kwotach płatności

10 10 LEASING - Leasing to alternatywa do kredytu bankowego. - Przedmiotem może być każdy składnik aktywów trwałych (środki transportu, urządzenia produkcyjne, budynki, linie technologiczne). - Strony umowy leasingu: finansujący (leasingodawca) i i korzystający (leasingobiorca). - Finansujący nabywa składnik majątku i oddaje go w użytkowanie korzystającemu, który zobowiązany jest do płacenia finansującemu rat leasingowych.

11 11 Rodzaje leasingu (1)Leasing operacyjny – całość raty leasingowej stanowi przychód finansującego i koszt korzystającego. Podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Umowa leasingu nie może być zawarta na okres krótszy niż 40% normalnego okresu amortyzacji (nie krótszy niż 10 lat w przypadku nieruchomości). Rata leasingowa obejmuje spłatę wartości przedmiotu leasingu oraz należne odsetki.

12 12 c.d. Rodzaje leasingu (2) Leasing finansowy – jedynie część odsetkowa raty leasingowej stanowi przychód finansującego i koszt korzystającego, podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający. Umowa leasingu musi być zawarta na czas oznaczony ale dowolny.

13 13 Korzyści z leasingu (1) Małym i średnim przedsiębiorstwom łatwiej jest zawrzeć umowę leasingową niż kredytową, leasing jest bardziej elastyczny, np. niższe raty na początku umowy. (2) W przypadku kredytu należy wykazać zdolność kredytową a w leasingu finansujący nie zawsze wymaga spełnienia rygorystycznych kryteriów. (3) Leasing jest sposobem na szybkie pozyskanie nowoczesnych urządzeń. (4) możliwość korzystania z majątku bez konieczności ponoszenia wysokich jednorazowych nakładów.

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie (1) Zarządzanie zapasami - Metoda ABC - Metoda just – in – time - Model Baumola (optymalna partia dostawy) (2) Zarządzanie należnościami (3) Zarządzanie środkami pieniężnymi


Pobierz ppt "Finanse przedsiębiorstwa (8) dr Wanda Pełka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google