Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie jakością projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie jakością projektu"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie jakością projektu
dr inż. Paweł Pietras

2 Dwa wymiary jakości Jakość produktu – to „co” dostarczamy musi być jakościowo dobre Jakość procesu – to jak „to” wytwarzamy musi być efektywne i kontrolowalne

3 Rozpoznanie Planowanie Realizacja Zakończenie Zarządzanie jakością

4 Jakość produktu

5 Zarządzanie jakością produktu
Wg Deminga jakość to dostarczenie klientowi produktu zgodnego z oczekiwaniami W projekcie, w kontekście zarządzania jakością ważne jest dokładne poznanie tych oczekiwań bez względu na to jak sformułował je klient

6 Zarządzanie jakością produktu
Kontrolowanie wytworzonych detali lub ocena rezultatów po zakończeniu projektu nie oznacza osiągnięcia jakości Jakość jest dobrze przemyślanym celem i musi być skrupulatnie zaplanowana

7 Zarządzanie jakością produktu
Jakość to ogół atrybutów obiektu, które wyrażają jego zdolność do spełniania potrzeb zgłoszonych i dorozumianych

8 Zarządzanie jakością produktu
Planowanie jakości Zapewnienie jakości Kontrola jakości

9 PLANOWANIE JAKOŚCI Planowanie jakości obejmuje identyfikację właściwych norm związanych z projektem oraz określenie jak spełnić zawarte w nich wymagania

10 ĆWICZENIE: Definiownie wymagań funkcjonalnych projektu
Ustalenie kryteriów oceny pod względem celów projektu Zespół: 4-5 osób

11 Narzędzia i metody Analiza koszt-korzyść Analiza kosztów jakości
Projektowanie eksperymentalne Wykresy przepływu Benchmarking

12 Analiza kosztów i korzyści
Korzyść – wysoka jakość pracy prowadzi do wzrostu produktywności, przede wszystkim redukuje koszt ponownej realizacji tych samych prac Koszt – jakość wyższa niż wymagana będzie wymagała wyższych kosztów (nie planowane przez klienta)

13 Analiza kosztów jakości
Koszt jakości to ogół kosztów poniesionych podczas całego cyklu życia projektu na: zapobieganie niezgodnościom z wymaganiami spełnianie wymagań skutki nie spełnienia wymagań

14 Koszty wewnętrzne projektu
Koszty zgodności Koszty niezgodności Koszty profilaktyki Koszty wewnętrzne projektu Szkolenia Dokumentowanie Wyposażenie Poświęcony czas Zwiększanie tempa Ponowne wykonanie Odpady Koszty oceny stanu Koszty poza projektem Testowanie Testy prototypów Przeglądy Zobowiązania Naprawy gwarancyjne Utracone kontrakty

15 Projektowanie i doświadczenie
Jest to statystyczna metoda identyfikacji czynników, które mogłyby mieć wpływ na konkretne zmienne produktu / procesu

16 ĆWICZENIE : Ocena jakości realizacji celów projektu
Cel: wskazanie celów, które powinny być spełnione poprzez realizację projektu. Ustalenie kryteriów oceny pod względem celów projektu Zespół: 4-5 osób Czas: 30 przygotowanie, 5 min prezentacja

17 Wykresy przepływu Wykres przepływu to rodzaj diagramu, który pokazuje jak różne elementy systemu na siebie oddziałują Wykres przepływu może pomóc zespołowi projektowemu przewidywać problemy jakościowe i pomóc w opracowaniu metod radzenia sobie z nimi

18 Wykresy przepływu W zarządzaniu projektami występują zazwyczaj dwa rodzaje wykresów przepływu: schematy blokowe systemu diagramy przyczynowo-skutkowe

19 Schematy blokowe systemu
Schemat blokowy systemu jest konkretnym, fizycznym modelem, który dokumentuje w łatwej do wyobrażenia formie graficznej, zależności pomiędzy jego komponentami

20

21 Diagram przyczynowo-skutkowy
Ilustruje, w jaki sposób różne czynniki mogą być związane z potencjalnymi problemami i ich skutkami

22

23 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI Zapewnienie jakości to wszystkie zaplanowane i systematycznie wdrażane działania w systemie jakości służące zapewnieniu, że projekt spełni odpowiednie normy jakościowe

24 Narzędzia i metody Projektowanie eksperymen-talne Wykresy przepływu
Analiza koszt-korzyść Analiza kosztów jakości Projektowanie eksperymen-talne Wykresy przepływu Benchmarking Audyty jakości Narzędzia i techniki: narzędzia i techniki planowania jakości (omówione wcześniej) audyty jakości - przeglądy działań związanych z jakością, których celem jest zdobycie wiedzy dla procesu ciągłego doskonalenia

25 Audyty jakości Niezależne przeglądy przeprowadzane w celu identyfikacji nieskutecznych i nieefektywnych procesów (lub procedur) stosowanych w projekcie

26 Audyty jakości Powinny być wykonywane przez przeszkolonych audytorów lub osoby niezależne od projektu Mogą być zarówno planowane jak i realizowane „ad-hoc”

27 Efekty zapewniania jakości
Doskonalenie jakości - podejmowanie działań zwiększających efektywność projektu, a przez to zwiększających korzyści dla klientów projektu

28 KONTROLA JAKOŚCI Monitorowanie rezultatów projektu czy spełniają one odpowiednie normy

29 Narzędzia i metody Inspekcje Wykresy kontrolne Wykresy Pareto
Wykresy przepływu Analiza trendu Narzędzia i techniki: inspekcja - działania takie, jak mierzenie, sprawdzanie, testowanie, podejmowane w celu sprawdzenia spełnienia wymagań wykresy kontrolne - lub inaczej karty kontrolne służące do badania przebiegu procesów oraz ich tendencji wykresy Pareto - czyli metoda ABC metody statystyczne - pobieranie próbek i ich analiza wykresy przepływu analiza trendu - metody i modele ekonometryczne

30 Inspekcje To zestaw działań, takich jak: pomiar badanie testowanie
podjętych w celu ustalenia, czy wyniki są zgodne z wymaganiami lub normami jakości mających zastosowanie do elementu kontrolowanego

31 Inspekcje Mogą być przeprowadzane w odniesieniu do pojedynczego zadania/pakietu lub gotowego produktu Służą do zbierania informacji i poprawy wyników Wyniki kontroli są podstawą decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kontrolowanego elementu

32 Analizy trendu Jest to proces z zastosowaniem technik matematycznych do prognozowania przyszłych wyników w oparciu o wyniki historyczne

33 jakość procesu

34 Zarządzanie jakością procesu
Zarządzanie jakością obejmuje wszystkie działania podejmowane przez zarządzających dla określenia celów i zadań polityki jakości oraz wdrożenia jej poprzez planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości oraz poprawę jakości w ramach systemu jakości.

35 Zarządzanie przez jakość jest podejściem do zarządzania, opartym na współudziale wszystkich członków organizacji, co czyni jakość centralnym punktem zainteresowania, a w dłuższej perspektywie zapewnia powodzenie działalności poprzez osiągnięcie zadowolenia klientów oraz przynosi korzyści członkom organizacji i społeczności.

36 Ciągłe doskonalenie procesu Zasadą ciągłego doskonalenia jest: Nieustanne poszukiwanie przyczyn problemów w celu zapewnienia ciągłego i regularnego doskonalenia wszystkich systemów w firmie (produkty, procesy, działania).

37 Koło Deminga - cykl ciągłego doskonalenia
Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj Istniejący stan jest zakwestionowany Każdy błąd, niezgodność lub problem jest zidentyfikowany i usunięty Osiągnięte wartości są traktowane jako punkt wyjścia kolejnych usprawnień.

38

39 Wymagania, jakie ma spełnić system zarządzania jakością jako element zarządzania projektami Aby spełnić wymagania dotyczące jakości w projekcie (wykonanie, koszty, harmonogram) należy opracować właściwy system zarządzania. System zarządzania projektem stanowi system zarządzania jakością w projekcie.

40 Wymagania, jakie ma spełnić system zarządzania jakością jako element zarządzania projektami
Relacje klient - dostawca Określenie zakresu odpowiedzialności Nagradzanie sukcesów

41 Weryfikacja jakości w zarządzaniu projektami Podejście ciągłego usprawnienia: opis - zastosowanie - monitorowanie. W zarządzaniu projektami muszą być wykorzystane zasady zarządzania jakością. W pracy nad projektem należy stosować określone procedury (np. opisane w podręczniku zarządzania projektami).


Pobierz ppt "Zarządzanie jakością projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google