Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Grupa Działania DOLINA SANU Realizacja umowy Nr: UM /09

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Grupa Działania DOLINA SANU Realizacja umowy Nr: UM /09"— Zapis prezentacji:

1 Działalność i cele LGD Dolina Sanu oraz realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalna Grupa Działania DOLINA SANU Realizacja umowy Nr: UM /09 Działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW

2 Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu
Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu obejmuje teren 2 gmin: gminę - Sanok gminę – Tyrawa Wołoska. Łącznie teren LGD obejmuje zwarty obszar 2 gmin, na którym zamieszkuje około 20 tysięcy mieszkańców.

3 LGD DOLINA SANU Stowarzyszenie prowadzi działalność jako Lokalna Grupa Działania (LGD), stanowiąca formę współpracy partnerów z sektora administracji publicznej, sektora organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego. LGD Dolina Sanu powstała w 2008 roku w celu wykorzystania możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Unii Europejskiej LEADER. Celem LGD jest wprowadzenie w życie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata i złożenie wniosku o środki finansowe w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego budżetu Stowarzyszenie będzie udzielało pomocy finansowej na trzy działania Osi 3 PROW – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz na inne działania przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze naszego działania – małe projekty LEADER.

4 Cele - Statut LGD Dolina Sanu
Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania jest: 1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych, 3. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnych, 4. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR,

5 Cele - Statut LGD Dolina Sanu c.d.
5. Promocja podmiotów funkcjonujących na terenie LSR, 6. Udzielanie wsparcia z programów pomocowych mieszkańcom obszaru objętego LSR, 7. Ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, 8. Wspieranie rozwoju turystyki,

6 Cele - Statut LGD Dolina Sanu c.d.
9. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 10. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie tradycji oraz rozwój świadomości narodowej, 11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych, 12. Ochrona i promocja zdrowia,

7 Cele - Statut LGD Dolina Sanu c.d.
13. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 14. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 15. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet, 16. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,

8 Cele - Statut LGD Dolina Sanu c.d.
17. Wspieranie rozwoju nauki, 18. Upowszechnianie kultury fizycznej, 19. Wyrównywanie szans edukacyjnych, 20. Działanie na rzecz integracji europejskiej, 21. Promocja i organizacja wolontariatu, 22. Budowanie i promocja wizerunku regionu,

9 Cele - Statut LGD Dolina Sanu c.d.
23. Wspieranie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 24. Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, 25. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 26. Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu.

10 Misja LGD Dolina Sanu Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu inicjuje i realizuje na swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych oraz poprawę jakości życia mieszkańców.

11 Realizacja misji LGD Dolina Sanu
Misja realizowana będzie przez konkretne działania: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, Tworzenie w regionie, kraju i za granicą wizerunku LGD jako obszaru atrakcyjnego i przyjaznego inwestycyjnie i mieszkaniowo, Budowa społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy,

12 Realizacja misji LGD Dolina Sanu
Aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku rozwoju obszarów wiejskich (integracja społeczności lokalnej, budowa wspólnej tożsamości), Budowa silnej marki LGD w celu wykorzystania jej potencjału.

13 Metody urzeczywistnienia naszej Misji
Zbudowanie profesjonalnego Biura LGD zdolnego: KREOWAĆ PLANY I PROJEKTY dla całego obszaru LGD, POMAGAĆ PARTNEROM LGD w przygotowaniu ich własnych wniosków, poprzez szkolenia i doradztwo.

14 Metody wdrażania celów i misji LGD Dolina Sanu
1. Spotkania informacyjne w 2 gminach przed ogłoszeniem poszczególnych konkursów 2. Ogłoszenie harmonogramu realizacji projektów zgodnie z zasadami finansowania w LEADER 3. Zgłoszenia pomysłów na projekty zgodne z zakresem zadań projektów LGD objętych dofinansowaniem i harmonogramem.

15 Zasady wdrażania projektów przez LGD Dolina Sanu
1. Finansowanie kosztów ujętych we wniosku będzie odbywać się ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwzględnieniem zasad kwalifikowalności kosztów w tym Programie. 2. Rozdział środków jest dokonywany w drodze konkursu wniosków.

16 Zasady wdrażania projektów przez LGD Dolina Sanu
3. Wdrażanie zadań objętych Projektem LGD dokonuje się poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach osi 3 PROW oraz na realizacje tzw. małych projektów. 4. Aby uzyskać wsparcie należy przygotować wniosek spełniający wymagania konkursu ogłoszonego przez LGD i złożyć go w odpowiednim terminie. 5. Pracownicy Biura LGD będą służyć pomocą lokalnej społeczności we właściwym przygotowaniu wniosków.

17 Zasady wdrażania projektów przez LGD Dolina Sanu
6. Wnioski powinny zostać złożone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ. 7. W ramach konkursu wniosków wnioskodawca może otrzymać możliwość sfinansowania kosztów ujętych we wniosku w kwocie od zł do zł. w zależności od działania na które składany będzie wniosek.

18 Zasady wdrażania projektów przez LGD Dolina Sanu
8. Aby wniosek otrzymał dofinansowanie musi spełnić wiele warunków i przejść określoną procedurę, która została szczegółowo opisana w LSR (dostępna na stronie 9. Wsparcie może otrzymać każdy podmiot (osoba prawna, fizyczna), który spełni wszystkie warunki określone w LSR oraz pozostałych przepisach wspólnotowych i krajowych regulujących zakres wsparcia w ramach określonego typu działań.

19 Zasady wdrażania projektów przez LGD Dolina Sanu
10. Konkursy będą ogłaszane według przyjętego harmonogramu. 11. Ogłoszenia o naborze wniosków umieszczane będą na: stronie internetowej Urzędu Gmin, tablicach ogłoszeń UG, w prasie o zasięgu lokalnym, na stronie internetowej LGD (www.lgddolinasanu.pl), u sołtysów oraz w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego.

20 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW i PRZYZNANIA FINANSOWANIA
Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: Ocena zgodności projektów z LSR z wykorzystaniem kart oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami (zgodność operacji stwierdzona w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania) – tylko wnioski zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie. Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru z wykorzystaniem kart oceny według lokalnych kryteriów wraz z instrukcją.

21 Procedura oceny wniosków
LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, przekazuje do Instytucji Wdrażającej – Samorząd Województwa lub oddział regionalny ARiMR – listę wybranych projektów wraz ze złożonymi wnioskami o udzielenie dofinansowania. Dalsze postępowanie prowadzi odpowiednia Instytucja Wdrażająca.

22 Procedura oceny wniosków
LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: Zgodności lub niezgodności projektu z LSR, Wybraniu lub nie wybraniu projektu do dofinansowania wraz z uzasadnieniem, Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny

23 Harmonogram naboru wniosków
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – II kwartał 2011 roku, II kwartał 2013 roku Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – III kwartał 2010 roku, II kwartał 2011 roku Odnowa i rozwój wsi – IV kwartał 2010 roku, II kwartał 2011 roku Małe projekty – I kwartał 2010 roku, II kwartał 2011 roku, II kwartał 2012 roku, II kwartał 2013 roku, I kwartał 2014 roku

24 Limity środków na działania osi 4
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 2011 rok – ,50zł; 2013 rok – ,50zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 2010 rok – ,50zł; 2011 rok – ,50zł Odnowa i rozwój wsi – 2010 rok – ,50zł; 2012 rok – ,50zł

25 Limity środków na działania osi 4
Małe projekty – 2010 rok – zł; rok – zł; rok – zł; rok – zł; rok – zł

26 Dziękujemy za uwagę !!! Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu Ul. Kościuszki 23 (pok.511 Budynek UG) Sanok Tel


Pobierz ppt "Lokalna Grupa Działania DOLINA SANU Realizacja umowy Nr: UM /09"

Podobne prezentacje


Reklamy Google