Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Tel./fax 0-71 313 41 57 www.leader-so.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Tel./fax 0-71 313 41 57 www.leader-so.pl."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Tel./fax 0-71 313 41 57 www.leader-so.pl

2 Starorzecze Odry Działa na podstawie Umowy z dnia 17.06.2009 między UMWD a LGD Starorzecze Odry Działa na podstawie Umowy z dnia 17.06.2009 między UMWD a LGD Starorzecze Odry Obejmuje swoim działaniem gminy: Oława, Jelcz-Laskowice i Domaniów Liczba mieszkańców zamieszkujących obszar LGD – 40 432 (stan na 31.12.2006 r.)

3 Starorzecze Odry Podstawowym dokumentem świadczącym o tożsamości LGD jest LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) Dostępna na stronie: www.leader-so.pl w zakładce www.leader-so.pl Lokalna Strategia Rozwoju LGD Starorzecze Odry Lokalna Strategia Rozwoju LGD Starorzecze Odry LGD to partnerstwo ludzi, instytucji i organizacji działających na rzecz zrównoważenia rozwoju regionu i poprawy standardu życia społeczności lokalnych. Zależy nam na rozwoju partnerskiego współdziałania w regionie i promowaniu wartości związanych z kulturą wiejską i aktywizacją mieszkańców. Chcemy integrować to co rozproszone, pobudzić to co uśpione, odnajdywać to co zapomniane. Łączy nas harmonijna współpraca i pełne zaangażowanie w realizowane pomysły.

4 Działania Starorzecze Odry Utworzenie partnerstwa społecznego - Lokalnej Grupy Działania LGD jest stowarzyszeniem w jego skład wchodzą przedstawiciele różnych podmiotów lokalnych z sektorów: publicznego, społecznego i ekonomicznego LGD sama definiuje terytorium swojego działania, powinien to być obszar spójny, mający wystarczający potencjał do rozwoju Opracowanie przez LGD strategii rozwoju danego obszaru Każde LGD dokonało analizy sytuacji i sformułowało strategię rozwoju swojego obszaru (LSR) Realizacja strategii w oparciu o środki przyznane LGD LGD jest lokalną instytucją grantodawczą – wybiera i finansuje projekty zgodne z przyjętą strategią rozwoju LGD jest platformą komunikacji, współpracy i koordynacji działań podmiotów wchodzących w jego skład

5 Starorzecze Odry Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD mogą ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): Od 2009 r. mieszkańcy zamieszkali na obszarze LGD mogą ubiegać się o pomoc finansową w zakresie następujących działań (dalej zwanych operacjami): różnicowanie kierunku działalności nierolniczej różnicowanie kierunku działalności nierolniczej tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw odnowa i rozwój wsi odnowa i rozwój wsi małe projekty małe projekty

6 Starorzecze Odry Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR ) Budżet -4 690 112,00 PLN w tym poszczególne działania : Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 800 000,00 PLN Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw – 990 000,00 PLN Odnowa i rozwój wsi – 1 500 000,00 PLN Małe projekty – 1 400 112,00 PLN

7 Zasady składania wniosków do LGD Wnioski powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania. Wnioski do finansowania będzie wybierała Rada LGD. Leader będzie także finansować funkcjonowanie LGD: Pomoc przyznawana dla LGD może w szczególności dotyczyć: - badań nad obszarem objętym LSR; - informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR; - szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; - wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD; - szkolenia lokalnych liderów; - animowania społeczności lokalnych; - kosztów bieżących LGD, Wdrożenie projektów współpracy Wdrożenie projektów współpracy - Wspólne przedsięwzięcia realizowane przez LGD z różnych państw Unii Europejskiej

8 Minimalne ilości realizowanych operacji Cele ogólne Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty Razem Wdrażanie LSR Rozwój turystyki na terenie LGD 6512032 Wykorzystanie walorów przyrodniczo – kulturowych w budowaniu wizerunku regionu 5522032 Wzrost poziomu dochodów mieszkańców 7711025 Wzrost świadomości i aktywności lokalnej na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej 2122025 Minimalna liczba operacji w ramach LSR 2018670114 Wartość operacji w ramach LSR - ogółem 800 000 990 000 1 500 000 1 400 122 4 690 112

9 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009201020112012 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - II kwartał

10 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009201020112012 Tworzenie i rozwój mikro- przedsiębiorstw - I kwartał

11 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2009201020112012 Odnowa i rozwój wsi IV kwartał IVkwartał--

12 Harmonogram przewidywanych terminów składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 200920102011201220132014 Małe Projekty IV kwartał III kwartał II kwartał

13 Ogólna procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach wdrażania LSR – wersja graficzna: Ustalenie przez LGD wspólnie z SW informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Informacja Ogłoszenie w porozumieniu z SW terminu naboru wniosków o dofinansowanie, zawierających zasady składania wniosków Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie operacji w biurze LGD w Oławie Zestawienie złożonych wniosków w zbiorcze listy wniosków o dofinansowanie operacji przewidzianych w LSR Zbiorcze listy wniosków Ogłoszenie o naborze wniosków

14 Procedura wyboru operacji Rada dokonuje wyboru operacji w terminie do 17 dni od dnia zakończenia składania wniosków na posiedzeniu Rady Rada dokonuje wyboru operacji w terminie do 17 dni od dnia zakończenia składania wniosków na posiedzeniu Rady Następnie biuro LGD przekazuje wnioskodawcom informacje o: Następnie biuro LGD przekazuje wnioskodawcom informacje o: -zgodności lub niezgodności operacji z LSR – wskazując przyczyny niezgodności, -liczbie uzyskanych punktów lub miejscu na liście, -możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR, - poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD, na tablicy ogłoszeń w biurze LGD oraz pisemnie listę ocenionych operacji w terminie do 5 dni roboczych.

15 Procedura wyboru operacji Z chwilą wpłynięcia odwołań, zwołuje się posiedzenie Rady celem ponownego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy, co do których złożono odwołania. Z chwilą wpłynięcia odwołań, zwołuje się posiedzenie Rady celem ponownego rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy, co do których złożono odwołania. Następnie Rada ustala ostateczną listę ocenionych operacji i podejmuje w tej sprawie uchwałę, która następnie jest zamieszczana na stronach internetowych LGD. Następnie Rada ustala ostateczną listę ocenionych operacji i podejmuje w tej sprawie uchwałę, która następnie jest zamieszczana na stronach internetowych LGD.

16 Procedura wyboru operacji W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy biuro LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy biuro LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: - wybraniu operacji do realizacji, albo nie wybraniu wskazując przyczynę niewybrania - wybraniu operacji do realizacji, albo nie wybraniu wskazując przyczynę niewybrania - liczbie uzyskanych punktów lub miejscu na liście operacji które zostały wybrane - liczbie uzyskanych punktów lub miejscu na liście operacji które zostały wybrane

17 Ocena zgodności operacji z LSR Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady

18 Ocena zgodności operacji z LSR W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?

19 Ocena zgodności operacji z LSR Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR, jeżeli będzie zgodna z: Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR, jeżeli będzie zgodna z: co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem ogólnym, co najmniej jednym celem szczegółowym, co najmniej jednym celem szczegółowym, co najmniej jednym przedsięwzięciem. co najmniej jednym przedsięwzięciem.

20

21 Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą realizować założenia LSR. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady. Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady. Miejsce operacji na liście rankingowej określa średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen.

22 Dziękuję za uwagę! Piotr Hańderek E-mail: zarzad@leader-so.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania STARORZECZE ODRY Rynek 25, 55-200 Oława Tel./fax 0-71 313 41 57 www.leader-so.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google