Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki Seminarium nt. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 Kaleń, 13 listopada 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki Seminarium nt. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 Kaleń, 13 listopada 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki Seminarium nt. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 Kaleń, 13 listopada 2007r.

2 W latach 2007-2013 PPL stał się integralną częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – stanowi Oś 4 LEADER Zmieniła się również rola LGD… Leader w latach 2007-2013

3 Do zadań LGD w nowym okresie programowania należy: ocena wniosków składanych w ramach działań Osi 3 PROW, ocena wniosków składanych w ramach działań Osi 3 PROW, realizacja tzw. małych projektów realizacja tzw. małych projektów Leader w latach 2007-2013 Leader w latach 2007-2013

4 PROW 2007-2013 Oś 1 – Wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Oś 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów w wiejskich Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie działalności wiejskiej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Oś 4 - LEADER Lokalne Strategie Rozwoju- poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące LGD

5 małe projekty To projekty, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale jednocześnie przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Będą to m.in.: szkolenia, warsztaty dla mieszkańców obszaru objętego LSR,

6 małe projekty małe projekty wspieranie rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich promowanie lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

7 małe projekty – zakres pomocy małe projekty – zakres pomocy podnoszenie świadomości mieszkańców wsi podnoszenie świadomości mieszkańców wsi podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania LGD podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania LGD rozwój aktywności społeczności lokalnej rozwój aktywności społeczności lokalnej rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich

8 małe projekty – zakres pomocy zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000 zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000 zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego

9 małe projekty – zakres pomocy rozwój lokalnej aktywności gospodarczej Wysokość pomocy na operacje z zakresu małych projektów wynosić będzie maksymalnie 70 % kosztów kwalifikowalnych Nie więcej jednak niż 25 000,00 zł.

10 Lokalna Strategia Rozwoju Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce LSR musi być spójna ze strategią gminną, wojewódzką LSR musi być spójna ze strategią gminną, wojewódzką fundamentem do budowania Strategii są lokalne zasoby fundamentem do budowania Strategii są lokalne zasoby

11 Lokalna Strategia Rozwoju Dokumenty na podstawie których będziemy opracowywać LSR: ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU projekt załącznika do rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 projekt załącznika do rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 WYTYCZNE KRAJOWEJ SIECI LEADER WYTYCZNE KRAJOWEJ SIECI LEADER

12 Lokalna Strategia Rozwoju Co ze ZSROW ?? W pierwotnych założeniach ZSROW miała być dokumentem obliczonym na kilkanaście lat, a co najmniej do roku 2015 (zgodnie z zasadą n+2) Okazało się jak, że żywot ZSROW kończy się wraz z rozliczeniem projektów w ramach Schematu II.

13 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju ALE nie oznacza to, że nasza praca poszła na marne!!

14 Lokalna Strategia Rozwoju Zgromadzony dzięki wysiłkowi partnerów w LGD, materiał opisowy, analityczny, prognostyczny i planistyczny zostanie w znacznej części wykorzystany do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

15 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura I.Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR II.Definicja obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron) III. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy

16 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura IV.Cele ogólne i szczegółowe LSR oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia V.Misja LGD VI. Spójność specyfiki obszaru z celami LGD VII.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć

17 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura VIII.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć IX.Procedura wyboru operacji przez LGD w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym przyjęte przez LGD kryteria lokalne wraz z opisem procedury ich zmiany

18 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura X.Budżet LSR dla każdego roku realizacji LSR XI.Opis procesu przygotowania LSR XII.Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR XIII. Zasady i sposób dokonywania ewaluacji własnej

19 rokRodzaj kosztu4.1.3 – Różnicowa nie w kierunku działalnośc i nierolnicze j 4.1.3 – odnowa i rozwój wsi 4.1.3. – Tworzenie i rozwój mikroprzed- siębiorstw 4.1.3. – małe projekty 4.2.1. – projekty współpra cy 4.3.1. – Koszty bieżące LGD 4.3.1. – nabywanie umiejętnoś ci 4.3.1. – Aktywiz acja Razem działania 2009Całkowite- Kwalifikowalne 2010Całkowite- Kwalifikowalne 2011Całkowite- Kwalifikowalne 2012Całkowite- Kwalifikowalne 2013Całkowite- Kwalifikowalne 2014Całkowite- Kwalifikowalne 2015Całkowite- Kwalifikowalne Razem kwalifikowalne--------- Budżet LSR

20 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura XIV. Powiązania LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR XV.Planowane działania/przedsięwzięcia/ operacje realizowane przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze LSR

21 Lokalna Strategia Rozwoju - struktura XVI.Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich XVII.Informacja o załącznikach UWAGA!! LSR nie może być przeróbką ZSROW!!

22 Lokalna Strategia Rozwoju - zasady opracowywania Tworzymy Zespół Redakcyjny (ZR) Tworzymy Zespół Redakcyjny (ZR) 2.ZR dokładnie zapoznaje się z instrukcjami wydanymi przez IZ i IW 3.ZR opracowuje Generalne Założenia LSR (GZ) 4.GZ konsultujemy z partnerami LGD

23 Lokalna Strategia Rozwoju - zasady opracowywania 5.Staramy się zaangażować jak największą liczbę mieszkańców obszaru do wypowiedzenia swoich poglądów 6.Pracujemy w zespołach 7.Konsultujemy założenia i ostateczną wersje dokumentu

24 Lokalna Strategia Rozwoju - zasady opracowywania 8.Analizujemy dostępne dla obszaru dokumenty strategiczne 9. Opracowujemy procedurę postępowania i zatwierdzania wniosków, uchwalamy na zebraniu LGD

25 Lokalna Strategia Rozwoju - zasady opracowywania 10.Ostateczną wersję, po konsultacjach, zatwierdza walne zebranie członków LGD 11.Upowszechniamy dokument wśród mieszkańców obszaru

26 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki Seminarium nt. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2007-2013 Kaleń, 13 listopada 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google