Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
Realizatorem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Realizatorem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju?
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument opracowany na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, określający cele, zadania, zasięg przedsięwzięć, podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, mieszkańców, na które mają zostać przeznaczone przez Unię Europejską środki pieniężne w latach 2007 – Zapisy LSR zadecydują o wydatkowaniu na terenie gminy Czudec i Wielopole Skrzyńskie. Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju? Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument opracowany na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, określający cele, zadania, zasięg przedsięwzięć, na które mają zostać przeznaczone przez Unię Europejską środki pieniężne w latach 2007 – Zapisy LSR zadecydują o wydatkowaniu na terenie gminy Czudec i Wielopole Skrzyńskie. Jednym z kluczowych opracowań tego typu, dających stosunkowo dużą gwarancję otrzymania dofinansowania przez gminy, przedsiębiorców, rolników – społeczność Gminy Czudec i Gminy Wielopole Skrzynskie jest Lokalna Strategia Rozwoju opracowywana na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3 Lokalna Strategia Rozwoju zawiera:
- rzetelnie opisane zasoby oraz wykazuje spójność i związek z uwarunkowaniami przestrzennymi, historycznymi lub kulturowymi, lub przyrodniczymi, lub geograficznymi obszaru objętego LSR. ocenę społeczno-gospodarczą, specyfikę obszaru oraz sposób jej wykorzystania, - przyczynia się do rozwoju terenu objętego swym zasięgiem oraz do rozwoju całego regionu. Lokalna Strategia Rozwoju zawiera: - rzetelnie opisane zasoby oraz wykazuje spójność i związek z uwarunkowaniami przestrzennymi, historycznymi lub kulturowymi, lub przyrodniczymi, lub geograficznymi obszaru objętego LSR. ocenę społeczno-gospodarczą, specyfikę obszaru oraz sposób jej wykorzystania, - przyczynia się do rozwoju terenu objętego swym zasięgiem oraz do rozwoju całego regionu.

4 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich min. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy. Na danym terenie może być realizowana tylko jedna strategia rozwoju Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich min. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy

5 Instytucja wdrażająca
Do realizacji LSR może być wybrana Lokalna Grupa Działania. Na terenie Gminy Czudec i Wielopole Skrzyńskie będzie to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie. LGD w ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, wybiera projekt i przeznacza na nie środki. LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR, na podstawie zawartych w niej kryteriów. Składane wnioski mogą dotyczyć: - ,,małych projektów”, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi. Instytucja wdrażająca Do realizacji LSR może być wybrana Lokalna Grupa Działania. Na terenie Gminy Czudec i Wielopole Skrzyńskie będzie to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie. LGD w ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, wybiera projekt i przeznacza na nie środki. Składane wnioski mogą dotyczyć: - ,,małych projektów”, różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi. -

6 ,,Małe projekty” Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie będzie instytucją przyjmującą wnioski dotyczące tematyki z zakresu tzw. ,,małych projektów” (maksymalna wartość jednego projektu PLN). ,,Małe projekty” dotyczą: Organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR, Promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego, ,,Małe projekty” Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie będzie instytucją przyjmującą wnioski dotyczące tematyki z zakresu tzw. ,,małych projektów” (maksymalna wartość jednego projektu PLN) a) organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnymi warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR; b) promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego; c) rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju; d) inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; e) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; f) zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000, g) zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD; h) renowacji, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc; i) odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu; j) zakupu strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje; k) inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej; l) budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych; m) zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont;

7 c.d. ,,Małe projekty” dotyczą:
Rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, , w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju; - Inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; c) rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju; d) inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; e) organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; f) zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000, Beneficjenci Beneficjentami mogą być osoby zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze dzialania LGD

8 c.d. ,,Małe projekty” dotyczą:
- Organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; - Zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000.

9 169 PLN x liczba mieszkańców
Zasady przyznawania pomocy Wysokość środków przewidzianych na projekty wynikające z LSR nie przekracza 169 PLN x liczba mieszkańców z obszaru objętego LSR: wdrażanie LSR – 132 PLN (x liczba mieszkanców) wdrażanie projektów współpracy – 4 PLN - funkcjonowanie LGD – 33 PLN Zasady przyznawania pomocy Wysokość środków przewidzianych na projekty wynikające z LSR nie przekracza 169 PLN x liczba mieszkańców Z obszaru objętego LSR: wdrażanie LSR – 132 PLN wdrażanie projektów współpracy – 4 PLN - funkcjonowanie LGD – 33 PLN

10 Wysokość pomocy ,,małych projektów”
70% kosztów kwalifikowanych – dla wszystkich beneficjentów (do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się również rynkową wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, lecz nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych.) Wysokość pomocy ,,małych projektów” 70% kosztów kwalifikowanych – dla wszystkich beneficjentów (do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się również rynkową wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, lecz nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych.)

11 Beneficjentami „małych projektów” mogą być:
osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD; - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Beneficjentami „małych projektów” mogą być:     - osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby; zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD; - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD.

12 Dziękujemy za uwagę www.ckpodkarpacie.pl
Opracowały: Szczygieł Małgorzata Pająk Joanna Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google