Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ł ania C.K. Podkarpacie Realizatorem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ł ania C.K. Podkarpacie Realizatorem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ł ania C.K. Podkarpacie Realizatorem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

2 Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument opracowany na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, określający cele, zadania, zasięg przedsięwzięć, podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, mieszkańców, na które mają zostać przeznaczone przez Unię Europejską środki pieniężne w latach 2007 – 2013. Zapisy LSR zadecydują o wydatkowaniu na terenie gminy Czudec i Wielopole Skrzyńskie. Co to jest Lokalna Strategia Rozwoju?

3 - rzetelnie opisane zasoby oraz wykazuje spójność i związek z uwarunkowaniami przestrzennymi, historycznymi lub kulturowymi, lub przyrodniczymi, lub geograficznymi obszaru objętego LSR. - ocenę społeczno-gospodarczą, - specyfikę obszaru oraz sposób jej wykorzystania, - przyczynia się do rozwoju terenu objętego swym zasięgiem oraz do rozwoju całego regionu. Lokalna Strategia Rozwoju zawiera:

4 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich min. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstania nowych miejsc pracy. Na danym terenie może być realizowana tylko jedna strategia rozwoju

5 Instytucja wdrażająca Do realizacji LSR może być wybrana Lokalna Grupa Działania. Na terenie Gminy Czudec i Wielopole Skrzyńskie będzie to Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie. LGD w ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, wybiera projekt i przeznacza na nie środki. LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR, na podstawie zawartych w niej kryteriów. Składane wnioski mogą dotyczyć: -,,małych projektów, - różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, - tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, - odnowy i rozwoju wsi.

6 ,,Małe projekty Stowarzyszenie LGD C.K. Podkarpacie będzie instytucją przyjmującą wnioski dotyczące tematyki z zakresu tzw.,,małych projektów (maksymalna wartość jednego projektu 25.000 PLN).,,Małe projekty dotyczą: - Organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR, - Promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego,

7 - Rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich,, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron www, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju; - Inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki; c.d.,,Małe projekty dotyczą:

8 - Organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD; - Zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000. c.d.,,Małe projekty dotyczą:

9 Zasady przyznawania pomocy Wysokość środków przewidzianych na projekty wynikające z LSR nie przekracza 169 PLN x liczba mieszkańców z obszaru objętego LSR: - wdrażanie LSR – 132 PLN (x liczba mieszkanców) - wdrażanie projektów współpracy – 4 PLN - funkcjonowanie LGD – 33 PLN

10 Wysokość pomocy,,małych projektów 70% kosztów kwalifikowanych – dla wszystkich beneficjentów (do kosztów kwalifikowanych operacji zalicza się również rynkową wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, lecz nie więcej niż 10% wszystkich kosztów kwalifikowanych.)

11 Beneficjentami małych projektów mogą być: -osoby fizyczne: pełnoletnie, które są obywatelami Unii Europejskiej; które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze działania LGD; - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD; - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej.

12 Opracowały: Szczygieł Małgorzata Pająk Joanna Dziękujemy za uwagę www.ckpodkarpacie.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ł ania C.K. Podkarpacie Realizatorem Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google