Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najważniejsze daty Lipiec 2007 –ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Wykonalności projektu Czerwiec uchwała Rady Miejskiej o połączeniu spółek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najważniejsze daty Lipiec 2007 –ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Wykonalności projektu Czerwiec uchwała Rady Miejskiej o połączeniu spółek."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

2 Najważniejsze daty Lipiec 2007 –ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Wykonalności projektu Czerwiec uchwała Rady Miejskiej o połączeniu spółek ZGW-K w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. i Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. r. połączenie spółek Listopad 2009 – uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektu Listopad 2009 – złożenie wniosku w VI konkursie POIiŚ Wrzesień 2010 – wpisanie projektu na I miejsce listy rezerwowej Październik 2010 – weryfikacja I i II stopnia przez ekspertów NFOŚ i GW w Warszawie I wreszcie …

3 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

4 CELE PROJEKTU Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, czyli spełnienia wymogów dyrektyw w sprawie ścieków komunalnych 91/271/EWG Zapewnienie spełnienia przez aglomerację Tomaszowa Mazowieckiego wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej. Wykorzystanie pomocy finansowej Funduszu Spójności w celu stworzenia efektywnych ekonomicznie warunków funkcjonowania systemu gospodarki wodno – ściekowej w rejonie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Poprawa jakości środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów, stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.

5 CELE PROJEKTU Poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego. Podniesienie atrakcyjności aglomeracji i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych. Stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej. Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód podziemnych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej, a także z redukcji skażenia gleb.

6 CHRAKTERYSTYKA AGLOMERACJI
Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki została zatwierdzona Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 września 2005 roku. Aglomeracja swoim zasięgiem obejmuje tereny Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz następujące miejscowości Gminy Tomaszów Mazowiecki: Komorów, Karolinów, Smardzewice, Swolszewice Małe, Tresta Rządowa, Tresta, Twarda, Wąwał, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi. Jest to aglomeracja o RLM równej oraz liczbie ludności (według stanu na koniec 2008 roku). Wskaźnik skanalizowania aglomeracji Tomaszów Mazowiecki wynosi 59,5%, natomiast wskaźnik zwodociągowania wynosi 98 %.

7

8 STAN ISTNIEJĄCY Miasto Tomaszów Mazowiecki jest skanalizowane w ok. 70%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 76,9 km bez przyłączy (126,1 km z przyłączami - stan na koniec 2008 r.). Gmina Tomaszów Mazowiecki – na terenie aglomeracji brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki z całego miasta w ilości od 8 000 m³/d do 12 000 m³/d. W chwili obecnej RLM oczyszczalni ścieków wynosi przy ładunku BZT5 średnio rzędu 809 g/m³ i przepływie średnim 9550 m³/d. Przepływ maksymalny podczas intensywnych opadów atmosferycznych wynosi do m³/d

9 LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Teren Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Teren Gminy Tomaszów Mazowiecki – Wąwał, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Komorów i Smardzewice Pozostała część aglomeracji będzie skanalizowana w II etapie

10 Zakres rzeczowy projektu
Obejmuje 15 zadań realizowanych według zasady „projektuj i wybuduj”- wg Żółtego Fidica Ponumerowane zadania przedstawione poniżej nie oznaczają kolejności ich realizacji. O ostatecznej trasie przebiegu kanalizacji zdecyduje Wykonawca. Zadanie 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Spalskiej, Szczęśliwej, Sosnowej, Tuwima, Cegielnianej, Koszykowej, Smutnej, Bocznej, Krętej, Narewskiego, Curie-Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, Kamiennej, Dobrej, Cmentarnej, Niemcewicza, Wrzosowej, Grota-Roweckiego, Nowowiejskiej, Równej, Suchej, ks. Popiełuszki, Mireckiego, Cekanowskiej, Fabrycznej i Żeromskiego o długości ok.14,4 km

11 Zakres rzeczowy projektu c. d.
Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej o długości ok. 1,4 km Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, Strefowa, Strefowa - Warszawska, Gęsia, Warszawska, Wspólna, Piaskowa, Czarna, Jasna, Czysta, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Wysoka, Traugutta, Chopina, Północna i Mickiewicza o długości ok.10,1 km

12 Zakres rzeczowy projektu c. d.
Zadanie 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewskiej, Krawieckiej, Anny, Barbary, Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny i Jana o długości ok. 5,8 km Zadanie 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowskiej, Robotniczej, Modrzewskiego i Kwarcowej o długości ok. 5,8 km

13 Zakres rzeczowy projektu c. d.
Zadanie 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Białobrzeskiej, Kolejowej, Ślusarskiej, Radomskiej, Opoczyńskiej, Wilczej, Wąwalskiej, Wąwalskiej-Witosa, Witosa, Peryferyjnej, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Odległej, Gminnej, Cisowej, Michałowskiej, Myśliwskiej, Hubala, Torowej, Kowalskiej, Okopowej, Łozińskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, proj. Hubala - Wilczej, Wilczej-Opoczyńskiej, Opoczyńskiej- Witosa o długości ok. 23,9 km

14 Zakres rzeczowy projektu c. d.
Zadanie 8 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Działkowej i Józefowskiej o długości ok. 0,6 km Zadanie 9 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Starowiejskiej i Ludowej o długości ok. 2,7 km Zadanie 10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał o długości ok.8,6 km Zadanie 11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice o długości ok. 19,1 km Zadanie 12 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kotlinowej i Pod Grotami o długości ok. 0,4 km

15 Zakres rzeczowy projektu c. d.
Zadanie 13 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nagórzyckiej o długości ok. 1,3 km Zadanie 14 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi i Komorów o długości ok.11,4 km Zadanie 15 – Renowacja istniejących kolektorów sanitarnych o łącznej długości ok. 19,1 km

16 Zakres finansowy i rzeczowy projektu
Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia ,02 zł, w tym: koszty kwalifikowane ,43 zł niekwalifikowane w kwocie ,59 zł (podatek VAT) Źródła finansowania: Uzyskana pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie ,48 zł. – kwota ta po podpisaniu umowy z UE będzie kwotą dotacji. Udzielona promesa na udzielenie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę ,00 zł Dokapitalizowanie Spółki przez Wspólnika w latach w kwocie 6 mln zł Środki własne Spółki w kwocie ,95 zł

17 Zakres finansowy i rzeczowy projektu c.d.
Efekt rzeczowy przedsięwzięcia : Wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 105,5 km Zmodernizowanie sieci kanalizacyjnej o długości 19,1 km Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z m³/d do m³/d , tj.z RLM do RLM

18 Efekt ekologiczny przedsięwzięcia
Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o osób , w tym mieszkańców oraz równoważnych mieszkańców korzystających z instytucji użyteczności publicznej , zakładów przemysłowych, turystów. Na terenie miasta Tomaszowa Maz. do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych mieszkańców, a na terenie gminy Tomaszów Maz. należącej do aglomeracji Tomaszów Maz osób

19 Analiza oddziaływania na środowisko
Zarówno w świetle przepisów prawa polskiego jak i UE inwestycja w proponowanym zakresie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa przedsięwzięć).

20 Analiza oddziaływania na środowisko
Inwestycja zaplanowana jest na terenie zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie Przy zastosowaniu przepisów branżowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska i ludzi zarówno na etapie jego budowy, jak i podczas eksploatacji. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości powietrza związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy.

21 Analiza oddziaływania na środowisko
Technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie i zastosowane rozwiązania w znacznym stopniu zmniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Stanowiący zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok mechanicznego oczyszczania ścieków umieszczony będzie w pomieszczeniu zamkniętym. Zmniejszy się uciążliwość zapachowa obiektu.

22 Proponowane rozwiązania minimalizujące ujemne oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni Ścieków
Stacje zlewcze ścieków komunalnych i przemysłowych będą w obiektach zamkniętych – zmniejszenie uciążliwości zapachowej Nastąpi rozdzielenie ścieków komunalnych i przemysłowych – możliwość lepszej kontroli jakości dopływających ścieków, możliwość wpływu na ilość ścieków przemysłowych włączanych do biologicznego oczyszczania, Skierowanie odcieków z odwadniania osadów i cieczy nadosadowej- do ponownego oczyszczania.

23 Proponowane rozwiązania minimalizujące ujemne oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni Ścieków
przyjęcie procesu technologicznego gwarantującego usuwanie związków biogennych, zautomatyzowanie procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, wywóz odwodnionych skratek i osadów na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni ścieków).

24 W związku ze znacznym zużyciem istniejących urządzeń i obiektów nastąpi:
wymiana wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków, wymianę sieci zakładowej wody miejskiej, wymianę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych, modernizację dróg i placów oraz ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni. Istniejący ręczny system sterowania oczyszczalnią zostanie przebudowany i zastąpiony kompletnym systemem automatyki i pomiarów AKPiA,

25 EFEKTY: Zmniejszenie zużycia energii oraz polepszenie standardu pracy pracowników. Lepsza kontrola nad procesem oczyszczania ścieków Mniejsze ryzyko awarii

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Najważniejsze daty Lipiec 2007 –ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Wykonalności projektu Czerwiec uchwała Rady Miejskiej o połączeniu spółek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google