Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego

2 Najważniejsze daty Lipiec 2007 –ogłoszenie przetargu na opracowanie Studium Wykonalności projektu Czerwiec 2008 - uchwała Rady Miejskiej o połączeniu spółek ZGW-K w Tomaszowie Maz. sp. z o.o. i Oczyszczalni Ścieków sp. z o.o. 31.12.2008 r. połączenie spółek Listopad 2009 – uzyskanie decyzji środowiskowej dla projektu Listopad 2009 – złożenie wniosku w VI konkursie POIiŚ Wrzesień 2010 – wpisanie projektu na I miejsce listy rezerwowej Październik 2010 – weryfikacja I i II stopnia przez ekspertów NFOŚ i GW w Warszawie I wreszcie …

3 03.02.2011 r. Podpisanie umowy o dofinansowanie w formie pożyczki przeznaczonej na sfinansowanie wkładu europejskiego

4 CELE PROJEKTU Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, czyli spełnienia wymogów dyrektyw w sprawie ścieków komunalnych 91/271/EWG Zapewnienie spełnienia przez aglomerację Tomaszowa Mazowieckiego wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej. Wykorzystanie pomocy finansowej Funduszu Spójności w celu stworzenia efektywnych ekonomicznie warunków funkcjonowania systemu gospodarki wodno – ściekowej w rejonie aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego. Poprawa jakości środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów, stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych.

5 CELE PROJEKTU Poprawa jakości życia mieszkańc ó w aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego. Podniesienie atrakcyjności aglomeracji i okolicznych teren ó w dla mieszkańc ó w oraz przyjezdnych. Stworzenie korzystniejszych warunk ó w dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej. Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości w ó d podziemnych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej, a także z redukcji skażenia gleb.

6 CHRAKTERYSTYKA AGLOMERACJI Aglomeracja Tomaszów Mazowiecki została zatwierdzona Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 35/2005 z dnia 30 września 2005 roku. Aglomeracja swoim zasięgiem obejmuje tereny Miasta Tomaszów Mazowiecki oraz następujące miejscowości Gminy Tomaszów Mazowiecki: Komorów, Karolinów, Smardzewice, Swolszewice Małe, Tresta Rządowa, Tresta, Twarda, Wąwał, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi. Jest to aglomeracja o RLM równej 157 000 oraz liczbie ludności 72 468 (według stanu na koniec 2008 roku). Wskaźnik skanalizowania aglomeracji Tomaszów Mazowiecki wynosi 59,5%, natomiast wskaźnik zwodociągowania wynosi 98 %.

7

8 STAN ISTNIEJĄCY Miasto Tomaszów Mazowiecki jest skanalizowane w ok. 70%. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 76,9 km bez przyłączy (126,1 km z przyłączami - stan na koniec 2008 r.). Gmina Tomaszów Mazowiecki – na terenie aglomeracji brak jest zorganizowanego systemu kanalizacji sanitarnej Obecnie do oczyszczalni ścieków dopływają ścieki z całego miasta w ilości od 8 000 m³/d do 12 000 m³/d. W chwili obecnej RLM oczyszczalni ścieków wynosi 135 700 przy ładunku BZT 5 średnio rzędu 809 g/m³ i przepływie średnim 9550 m³/d. Przepływ maksymalny podczas intensywnych opadów atmosferycznych wynosi do 18 000 m³/d

9 LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA Teren Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Teren Gminy Tomaszów Mazowiecki – Wąwał, Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi, Komorów i Smardzewice Pozostała część aglomeracji będzie skanalizowana w II etapie

10 Zakres rzeczowy projektu Obejmuje 15 zadań realizowanych według zasady projektuj i wybuduj- wg Żółtego Fidica Ponumerowane zadania przedstawione poniżej nie oznaczają kolejności ich realizacji. O ostatecznej trasie przebiegu kanalizacji zdecyduje Wykonawca. Zadanie 1 – Modernizacja oczyszczalni ścieków Zadanie 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kilińskiego, Spalskiej, Szczęśliwej, Sosnowej, Tuwima, Cegielnianej, Koszykowej, Smutnej, Bocznej, Krętej, Narewskiego, Curie- Skłodowskiej, Staszica, Chrobrego, Piastowskiej, Jagiellońskiej, Kamiennej, Dobrej, Cmentarnej, Niemcewicza, Wrzosowej, Grota- Roweckiego, Nowowiejskiej, Równej, Suchej, ks. Popiełuszki, Mireckiego, Cekanowskiej, Fabrycznej i Żeromskiego o długości ok.14,4 km

11 Zakres rzeczowy projektu c. d. Zadanie 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zawadzkiej o długości ok. 1,4 km Zadanie 4 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowa, Ujezdzka, Strefowa, Strefowa - Warszawska, Gęsia, Warszawska, Wspólna, Piaskowa, Czarna, Jasna, Czysta, Smolna, Duracza, Dębowa, Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Wysoka, Traugutta, Chopina, Północna i Mickiewicza o długości ok.10,1 km

12 Zakres rzeczowy projektu c. d. Zadanie 5 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymanówek, Adama, Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewskiej, Krawieckiej, Anny, Barbary, Celiny, Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny i Jana o długości ok. 5,8 km Zadanie 6 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Na Skarpie, Lucyny, Łukasza, Ludwikowskiej, Robotniczej, Modrzewskiego i Kwarcowej o długości ok. 5,8 km

13 Zakres rzeczowy projektu c. d. Zadanie 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Białobrzeskiej, Kolejowej, Ślusarskiej, Radomskiej, Opoczyńskiej, Wilczej, Wąwalskiej, Wąwalskiej-Witosa, Witosa, Peryferyjnej, Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Odległej, Gminnej, Cisowej, Michałowskiej, Myśliwskiej, Hubala, Torowej, Kowalskiej, Okopowej, Łozińskiego, Pliszczyńskiego, Stolarskiego, proj. Hubala - Wilczej, Wilczej-Opoczyńskiej, Opoczyńskiej- Witosa o długości ok. 23,9 km

14 Zakres rzeczowy projektu c. d. Zadanie 8 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Działkowej i Józefowskiej o długości ok. 0,6 km Zadanie 9 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Starowiejskiej i Ludowej o długości ok. 2,7 km Zadanie 10 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąwał o długości ok.8,6 km Zadanie 11 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smardzewice o długości ok. 19,1 km Zadanie 12 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kotlinowej i Pod Grotami o długości ok. 0,4 km

15 Zakres rzeczowy projektu c. d. Zadanie 13 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nagórzyckiej o długości ok. 1,3 km Zadanie 14 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zaborów Pierwszy, Zaborów Drugi i Komorów o długości ok.11,4 km Zadanie 15 – Renowacja istniejących kolektorów sanitarnych o łącznej długości ok. 19,1 km

16 Zakres finansowy i rzeczowy projektu Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia Przewidywany całkowity koszt realizacji Przedsięwzięcia 226 504 488,02 zł, w tym: koszty kwalifikowane 186 079 724,43 zł niekwalifikowane w kwocie 40 424 763,59 zł (podatek VAT) Źródła finansowania: Uzyskana pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 107 712 248,48 zł. – kwota ta po podpisaniu umowy z UE będzie kwotą dotacji. Udzielona promesa na udzielenie pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na kwotę 60 950 674,00 zł Dokapitalizowanie Spółki przez Wspólnika w latach 2011-2013 w kwocie 6 mln zł Środki własne Spółki w kwocie 11 416 801,95 zł

17 Zakres finansowy i rzeczowy projektu c.d. Efekt rzeczowy przedsięwzięcia : Wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 105,5 km Zmodernizowanie sieci kanalizacyjnej o długości 19,1 km Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków z 14 000 m³/d do 15 000 m³/d, tj.z RLM 135 700 do RLM 157 000

18 Efekt ekologiczny przedsięwzięcia Wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 21 495 osób, w tym 16 172 mieszkańców oraz 5 323 równoważnych mieszkańców korzystających z instytucji użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, turystów. Na terenie miasta Tomaszowa Maz. do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 11 996 mieszkańców, a na terenie gminy Tomaszów Maz. należącej do aglomeracji Tomaszów Maz. 4 176 osób

19 Analiza oddziaływania na środowisko Zar ó wno w świetle przepis ó w prawa polskiego jak i UE inwestycja w proponowanym zakresie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa przedsięwzięć).

20 Analiza oddziaływania na środowisko Inwestycja zaplanowana jest na terenie zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie Przy zastosowaniu przepis ó w branżowych oraz przepis ó w BHP realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska i ludzi zar ó wno na etapie jego budowy, jak i podczas eksploatacji. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości powietrza związane będzie gł ó wnie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiał ó w i urządzeń dostarczanych na plac budowy.

21 Analiza oddziaływania na środowisko Technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie i zastosowane rozwiązania w znacznym stopniu zmniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Stanowiący zazwyczaj największe zagrożenie dla stanu powietrza blok mechanicznego oczyszczania ścieków umieszczony będzie w pomieszczeniu zamkniętym. Zmniejszy się uciążliwość zapachowa obiektu.

22 Proponowane rozwiązania minimalizujące ujemne oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni Ścieków Stacje zlewcze ścieków komunalnych i przemysłowych będą w obiektach zamkniętych – zmniejszenie uciążliwości zapachowej Nastąpi rozdzielenie ścieków komunalnych i przemysłowych – możliwość lepszej kontroli jakości dopływających ścieków, możliwość wpływu na ilość ścieków przemysłowych włączanych do biologicznego oczyszczania, Skierowanie odcieków z odwadniania osadów i cieczy nadosadowej- do ponownego oczyszczania.

23 Proponowane rozwiązania minimalizujące ujemne oddziaływanie na środowisko Oczyszczalni Ścieków przyjęcie procesu technologicznego gwarantującego usuwanie związków biogennych, zautomatyzowanie procesów mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, wywóz odwodnionych skratek i osadów na składowisko odpadów (poza teren oczyszczalni ścieków).

24 W związku ze znacznym zużyciem istniejących urządzeń i obiektów nastąpi: wymiana wszystkich maszyn i urządzeń zamontowanych na oczyszczalni ścieków, wymianę sieci zakładowej wody miejskiej, wymianę rozdzielnic nn oraz wewnętrznych sieci energetycznych, modernizację dróg i placów oraz ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni. Istniejący ręczny system sterowania oczyszczalnią zostanie przebudowany i zastąpiony kompletnym systemem automatyki i pomiarów AKPiA,

25 EFEKTY: Zmniejszenie zużycia energii oraz polepszenie standardu pracy pracowników. Lepsza kontrola nad procesem oczyszczania ścieków Mniejsze ryzyko awarii

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google