Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami"— Zapis prezentacji:

1 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Opracowały: dr Olga Jabłonko, Małgorzata Lubańska Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

2 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Rodzice Pierwsi i najważniejsi wychowawcy dziecka. Powinni być wspierani przez całe społeczeństwo. Szczególnie przez osoby zaangażowane w edukację. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

3 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Rodzina jako instytucja przekazuje: Dziedzictwo kulturowe. Wartości moralne. Jest dla dziecka stałym miejscem. Zaspakaja potrzeby biologiczne i psychiczne dziecka. Pełni funkcję socjalizacji dziecka. Kształtuje osobowość. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

4 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Jan Amos Komeński Wychowanie rozpoczyna się zaraz po urodzeniu. W procesie wychowawczym dziecka dużą rolę odgrywają rodzice. Rodziców w wychowaniu powinna wspierać szkoła. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

5 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Jan Henryk Pestalozzi Rodzice są najważniejszymi nauczycielami i opiekunami dziecka. Zasada wychowania domowego. Konieczność istnienia szkoły. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

6 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Współcześnie pedagodzy i psycholodzy zwracają uwagę na to, że: Środowisko rodzinne, w którym przebiegają zamierzone i niezamierzone procesy oddziaływań wychowawczych, jest najważniejsze. Wychowanie dzieci rozpoczynać od wczesnego dzieciństwa. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

7 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Rodzic jako „opiekun spolegliwy” życzliwy wobec ludzi, odpowiedzialnie traktuje swoje zobowiązania wobec innych, rzetelny, uczciwy, empatyczny. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

8 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Relacje interpersonalne człowiek jest zoon politykon [gr. istota społeczna] model międzyosobowy – relacja Ja-Ty model społeczny – relacja My Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

9 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Florian Znaniecki „Społeczeństwo nie może pozwolić sobie na to, aby jakikolwiek czynnik wychowawczy – zwłaszcza tak potężny jak rodzice – nie był w pełni wykorzystany”. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

10 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Celem podjętej współpracy Rodziców i Szkoły jest dobro dziecka Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

11 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Współpraca nie polega na wymianie usług, ale na świadomym działaniu nakierowanym na osiągnięcie celu jakim jest dobro dziecka Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

12 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Czynny udział Rodziców w Radach Rodziców nie jest stratą czasu, a oznaką miłości wobec naszego dziecka i przejawem rodzicielskiej troski Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

13 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Współpraca rodziców i szkoły powinna opierać się na trzech podstawowych zasadach: partnerstwa wspólnoty celów systematyczności Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

14 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Zasada partnerstwa: podkreśla równorzędne prawa i obowiązki rodziców i nauczycieli wobec dziecka. Rodzice i Szkoła ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i za wcielanie je w życie. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

15 Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa
Program „Dzieci – Rodzicom” Cel: Wprowadzenie Rodzica jako świadomego partnera w proces dydaktyczno – wychowawczy Założenia: raz w semestrze klasa prezentuje przed swoimi Rodzicami osiągnięcia Technika prezentacji – wybrana przez dzieci (wystawy plastyczne, multimedialne, quizy, konkursy itp.)‏ Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

16 Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa
Program „Rodzice – Dzieciom” Cel: Wprowadzenie Rodzica jako świadomego partnera w proces dydaktyczno - wychowawczy Założenia: Rodzice organizują wspólne działania dla swoich dzieci Sposoby realizacji: ognisko w plenerze, rajd turystyczny, wspólne wyjście na lody itp.)‏ Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

17 Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa
Efekty działań: Identyfikacja z klasą, ze szkołą – dzieci i Rodziców Informacja zwrotna o tym, jak dzieci i Rodzice widzą siebie w szkole Wzrost pomysłowości i aktywności – dzieci i Rodziców Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

18 Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa
Działanie: “Portfolio ucznia” Cel: Wprowadzenie Rodzica jako świadomego partnera w proces dydaktyczno - wychowawczy Sposoby realizacji: uczeń gromadzi wszelkie informacje na temat swoich postępów edukacyjnych (ankiety, testy, wyniki egzaminów, własna działalność twórcza itp.)‏ Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

19 Możliwe sposoby realizacji zasady partnerstwa
Efekty działań: Portfolio pomaga dokumentować trzyletnią pracę ucznia Wzmacnia rolę „samooceny” ucznia Daje Rodzicom informację o osiągnięciach dziecka Pozwala Rodzicom efektywnie oceniać pracę wychowawczo-edukacyjną szkoły Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

20 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Zasada wspólnoty celów: przypomina o konieczności realizowania przez Rodziców i Szkołę wspólnie wypracowanych celów szczegółowych. Rodzice i Szkoła ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i za wcielanie je w życie. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

21 Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów
Działanie: Loteria Cel: Rodzice przyjmują odpowiedzialność za część finansów szkoły Założenia: Przynajmniej raz w roku organizowanie loterii współfinansującej inne przedsięwzięcia szkolne Sposoby realizacji: Rodzice i Szkoła wspólnie zbierają środki dzięki wsparciu lokalnych środowisk Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

22 Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów
Efekty działań: Rozpoznanie przez Rodziców potrzeb finansowych szkoły Integrowanie środowiska lokalnego Tworzenie sprzyjającego klimatu wokół szkoły i jej problemów Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

23 Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów
Działanie: „Rywalizacja we współpracy” Cel: Rodzice przyjmują odpowiedzialność za jakość pracy szkoły Założenia: Wspólne opracowanie przez Radę Rodziców i Dyrektora regulaminu projektu Technika: O ogólnej ocenie pracy całej klasy decyduje także m.in. zaangażowanie Rodziców w życie szkoły Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

24 Możliwe sposoby realizacji zasady wspólnoty celów
Efekty działań: Rodzice aktywizują swoje działania np. czynnie uczestnicząc w imprezach szkolnych, zbiórkach charytatywnych itp. Rodzice i uczniowie tworzą wspólnotę, która tylko dzięki współpracy może odnieść sukces Rodzice, uczniowie oraz szkoła tworzą klimat jedności w działaniu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

25 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Zasada systematyczności: uświadamia potrzebę czynnego i stałego zaangażowania się w wykonywanie działań. Budowanie atmosfery sprzyjającej traktowania szkoły jako miejsca ważnego dla całej rodziny. Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

26 Możliwe sposoby realizacji zasady systematyczności
Rada Rodziców liczy tyle osób ile jest oddziałów Mniejsza ilość Rodziców w Radzie sprzyja częstszym i bardziej cylicznym konktatom Pojedynczy reprezentant Rady Oddziału jest odpowiedzialny za systematyczne przekazywanie informacji Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

27 Możliwe sposoby realizacji zasady systematyczności
Systematycznie też warto dziękować Rodzicom, którzy angażują się w życie społeczności szkolnej Systematycznie też warto dziękować Rodzicom, którzy angażują się tylko w życie klasy Z systematycznej działalności w małych sprawach robią się duże osiągnięcia Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

28 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Pytania, które mogą zachęcać, inspirować do dobrej współpracy na rzecz dobra dziecka Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

29 Pytania Czy Rada Rodziców stworzyła jasny, prosty system komunikowania się z innymi Rodzicami? Czy Rada Rodziców organizuje spotkania edukacyjne pozwalające pogłębić wiedzę o etapach rozwoju dziecka? Czy Rada Rodziców ma stworzone warunki do współpracy (miejsce spotkań, przechowywanie materiałów itp.)‏ Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

30 Pytania Czy Rada Rodziców współpracuje z lokalnymi placówkami (ośrodki doradcze, kulturalno- oświatowe, sportowe itp.)? Czy Rada Rodziców wykorzystuje zasoby regionu (muzea, firmy, parki itp.) w celu wzbogacenia środowiska edukacyjnego szkoły? Czy Rada Rodziców podchodzi do problemów w sposób otwarty z szacunkiem wobec wszystkich zaangażowanych stron? Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

31 Dolnośląskiej Sieci Szkół
PODZIĘKOWANIA Dla Dyrektorów szkół z Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia za udzielone informacje, które posłużyły za przykłady w niniejszej prezentacji Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu

32 Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami
Dziękujemy za uwagę Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu


Pobierz ppt "Warunki dobrej współpracy między Rodzicami i Nauczycielami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google