Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Wdrażanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Wdrażanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Wdrażanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. 19 czerwca 2013 r. 1

2 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodziną
Warsztaty metodyczne „Jak rozmawiać z rodzicami uczniów z zaburzeniami psychicznymi” Warsztaty metodyczne „Pomoc psychologiczno pedagogiczna na rzecz uczniów ofiar przemocy” Seminarium „Sieć pomocy dzieciom ofiarom przemocy” Warsztaty metodyczne „Planowanie, organizacja, dokumentowanie i ewaluacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

3 Prawne aspekty pracy pedagoga /nauczyciela
Seminarium „Co w prawie piszczy” - podstawy prawne działań opiekuńczo – wychowawczych szkoły Warsztaty metodyczne „Działania szkoły na rzecz ucznia/rodziny realizowane we współpracy z pracownikami socjalnymi” Warsztaty metodyczne „Współpraca szkoły z pracownikami policji i kuratorami sądowymi na rzecz ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym i jego rodziny” Konferencja „Prawo w szkole”

4 J.Kałużna i J.Gruszczyńska
„Zarządzanie emocjami” – kurs metodyczny oraz warsztaty metodyczne: „Trening wrażliwości” „Trening komunikacji interpersonalnej” „Trening pracy z grupą” ” „Trening asertywności ” „Stymulowanie rozwoju własnego w oparciu o metody arteterapii”.

5 Genogram i ekomapa – narzędzia poznania środowiska dziecka – seminarium,
„Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” – konferencja.

6 Wchodzę w dorosłość Wdrażanie do praktyki szkolnej programu profilaktycznego „Wchodzę w dorosłość”, którego celem jest ukształtowanie umiejętności akceptacji własnej osoby w pełnieniu różnorodnych ról społecznych.

7 Szkolenia rad pedagogicznych
Motywowanie – czyli co robić, żeby się chciało Kształtowanie postaw u uczniów Zdobyć i utrzymać, czyli budowanie autorytetu krok po kroku Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela Jak osiągnąć sukces edukacyjny w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Zachęcić do współpracy, czyli o sztuce współdziałania z rodzicami Psychologiczne funkcjonowanie ucznia w okresie dorastania i możliwe wówczas sposoby oddziaływania Jak wzmacniać u uczniów poczucie własnej wartości

8 Szkolenia rad pedagogicznych
Wykorzystanie elementów integracji sensorycznej w pracy z uczniem Jak nauczać dziecko z FAS „Mowa zranionego ciała” – czyli zjawisko autodestrukcji uczniów Wykorzystać potencjał ucznia – czyli praca z uczniem zdolnym Budowanie klimatu wychowawczego w szkole/klasie Obowiązki prawne nauczyciela Ewaluacja działań wychowawczych, opiekuńczych i  profilaktycznych szkoły

9 Szkolenia rad pedagogicznych
Organizacja, planowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole Podstawy prawne działań profilaktycznych i opiekuńczych w szkole Współpraca z rodzicami jako element budowania wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

10 Szkolenia rad pedagogicznych
Warsztat pracy wychowawcy klasy Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole w oparciu o obowiązujące akty prawne Klimat wychowawczy szkoły Ewaluacja działań wychowawczo - profilaktycznych w szkole Instytucje wspierające szkołę w realizacji działań opiekuńczo - wychowawczych i profilaktycznych Jak reagować w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka? Organizacja i dokumentowanie pracy na rzecz dziecka ofiary przemocy domowej

11 Szkolenia rad pedagogicznych
Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze Rodzic w szkole, typy trudnego rodzica, zachęcanie rodziców do współpracy Podstawy prawne działań wychowawczych i opiekuńczych w szkole Budowanie strategii pracy z uczniem z zaburzonym zachowaniem Wdrażanie w szkołach i placówkach procedury Niebieska Karta

12 Szkolenia rad pedagogicznych
Wspieranie dzieci z trudnościami w uczeniu się Wagary szkolne – wybór czy konieczność? Efektywna komunikacja interpersonalna nauczyciel – uczeń Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej Równość szans kobiet i mężczyzn – mity i fakty Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych Psychologiczne aspekty oceniania Możliwe jest przeprowadzenie na terenie szkoły dłuższej formy – warsztatów z podanych tematów.


Pobierz ppt "Konferencja Wdrażanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google