Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia

2 Styl życia , w tym zachowania zdrowotne 53%
Zdrowie jednostki i populacji uwarunkowane jest wieloma czynnikami, które można podzielić na cztery podstawowe grupy: Styl życia , w tym zachowania zdrowotne 53% Środowisko fizyczne i społeczne dotyczące zarówno stopnia zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody, jak i ograniczenia w dostępie do podstawowych zasobów materialnych niezbędnych dla utrzymania zdrowia 21% Czynniki genetyczne 16% Działania służby zdrowia zarówno z zakresu medycyny naprawczej, jak i oświaty czy promocji zdrowia 10%

3 Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę

4 podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań

5 Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?:
edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły etos zdrowia w szkole współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

6 Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:
Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów. Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

7 Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:
kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej -zachęcać do zdrowego stylu życia - stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów

8 Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:
umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

9 Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:
wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne  do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej

10 Szkołę Promującą Zdrowie
tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu: uczniowie nauczyciele rodzice inni pracownicy szkoły inne osoby ze społeczności lokalnej

11 Proces tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie polega na:
- oddolnym wprowadzaniu zmian poprzez realizację kolejnych projektów (od diagnozy do ewaluacji) - przebiega inaczej w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów - realizowany jest zgodnie z zasadą małych kroków - wszystkie działania i ich ewaluacja planowane są wg schematu planu pracy SzPZ

12 1. Przygotowanie - Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej. - Propagowanie idei SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej. - Pozyskiwanie uczestników i sojuszników. - Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia. - Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.

13 2. Diagnoza stanu wyjściowego
- Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania szkoły itd. - Analiza tych danych. - Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.

14 3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji
- Wybór problemu/ów (priorytetowego/ych) - Określenie przyczyn tych problemów i sposobów ich usunięcia. - Ustalenie celów. - Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.

15 4. Działania - Realizacja planu, monitorowanie działań (ewaluacja procesu) oraz dokonywanie niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu.

16 5. Ewaluacja wyników działań
- Ewaluacja końcowa – sprawdzenie czy osiągnięto cel.

17 Szkoła Promująca Zdrowie - warunki przyjęcia
Okres przygotowawczy trwa od roku do 3 lat, w czasie którego niezbędne jest: - odbycie form doskonalenia RP z obszaru SzPZ, - powołanie szkolnego zespołu i koordynatora, - podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja, - stałe monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły), - opracowanie raportu

18 Przyjęcie do sieci wojewódzkiej SPZ
Przyjęcie do krajowej sieci SPZ Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

19


Pobierz ppt "Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny Światowa Organizacja Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google