Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Elżbieta Męcina-Bednarek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Elżbieta Męcina-Bednarek"— Zapis prezentacji:

1 dr Elżbieta Męcina-Bednarek
Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania dr Elżbieta Męcina-Bednarek

2 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
W podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów znalazły się bardzo ważne zapisy dotyczące roli i miejsca szkoły w środowisku lokalnym w kontekście pracy nauczycieli. Zawierają one takie stwierdzenia, że:

3 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
„Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności:

4 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) (…)

5 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowaniu postaw patriotycznych”.

6 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Przystąpienie od 1998 roku do reformy edukacji wzmogło zainteresowanie miejscem szkoły w środowisku. Dużą uwagę zaczęto zwracać na program wychowawczy szkoły opracowywany i wprowadzany wraz z rodzicami. Szkoła miała wspomagać rodziców w procesie wychowania.

7 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Od 1 stycznia 1996 roku szkoły podstawowe znalazły się pod władzą samorządu gminnego. Przejmowanie szkół przez samorządy łączyło się z zaangażowaniem finansowym i inwestycyjnym władz lokalnych na rzecz poprawy warunków nauczania w szkołach, co powinno skutkować podniesieniem jakości ich pracy, a przez to lepszym przygotowaniem i wprowadzeniem uczniów w dorosłe życie.

8 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Wzrosło zainteresowanie władz gminnych, i innych instytucji lokalnych tym, co się w szkole dzieje. Utworzenie w 1999 roku gimnazjów jeszcze bardziej zaangażowało samorząd w sprawy oświaty. Należało bowiem utworzyć nowe szkoły, wyposażyć je, zapewnić kadry, zorganizować dowozy uczniów.

9 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Od początku lat 90-tych wzmogła się współpraca szkół z parafiami katolickimi. Księża rozpoczęli pracę katechetyczną w szkołach. Podejmowanych jest wiele wspólnych inicjatyw zarówno w zakresie uroczystości szkolnych, religijnych, patriotycznych, jak i ciągłej pracy wychowawczej.

10 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Szkoły, zwłaszcza w środowisku wiejskim, podejmują współpracę z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Uczniowie gimnazjum zasilają szeregi OSP, często dysponują sporą wiedzą w zakresie ekologii, ochrony środowiska, biorą udział w konkursach wiedzy pożarniczej, przeciwdziałają wypalaniu traw w ostatnich latach masowo występującemu w Polsce.

11 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Dochodzi również do coraz częstszej współpracy szkół z policją Ma ona na celu zwalczanie zachowań patologicznych, wspólne realizowanie programów profilaktycznych, promowanie właściwych postaw i zachowań w środowisku lokalnym.

12 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Bardzo często szkoły wiejskie podejmują współpracę z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na wsi. Są to koła gospodyń wiejskich, gminne ośrodki kultury, biblioteki, biura rejonowe Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Instytucji tych jest niekiedy bardzo dużo.

13 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Wiele zależy od specyfiki środowiska lokalnego oraz aktywności szkoły, a zwłaszcza dyrektora i zespołu nauczycielskiego, którzy inspirują niektóre działania, rozwijają je dbając zarówno o wszechstronny rozwój młodzieży jak i promocję szkoły w środowisku. Wiele zależy też od gimnazjalistów i ich rodzin, ich dążeń i aspiracji.

14 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Szkoła jako jedna z wielu instytucji podlegających samorządowi gminnemu współpracuje z Urzędem Gminy w organizacji wielu przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd, udostępnia sale dla przeprowadzenia konkursów, np. z wiedzy pożarniczej, zebrań wiejskich, przeprowadzenia głosowania podczas różnego rodzaju wyborów, pomaga w organizacji festynów gminnych.

15 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Szkoła zachowuje samodzielność bądź autonomię w wielu kwestiach To organy szkoły a przede wszystkim dyrektor decydują, z jakimi instytucjami z lokalnego środowiska współpracować. Zakres i obszary współpracy zależą od potrzeb i specyfiki danej społeczności.

16 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Współczesna szkoła musi, bo wynika to z przepisów prawa i różnych sytuacji życiowych, współpracować z Kościołem lokalnym, np. organizacja rekolekcji, uroczystości o charakterze patriotyczno – religijnym, z policją w zakresie bezpieczeństwa, przestępczości nieletnich, działań profilaktycznych, ratownictwa, wychowania komunikacyjnego.

17 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Często współpraca może wynikać ze względów nieformalnych. Szkoła często szuka partnerów w środowisku licząc na wsparcie w realizacji celów, do których jest powołana. Te kontakty winny zawsze nosić partnerski charakter, z zachowanie zasad tolerancji, szacunku i poszanowania godności ludzkiej.

18 Pozyskiwanie sojuszników wśród społeczności lokalnych na rzecz wspierania edukacji i wychowania
Wszystkie te działania Szkoła podejmuje w imię szeroko pojętego dobra ucznia i stwarzania mu odpowiednich warunków do kształtowania osobowości, rozwoju edukacji i przygotowania do wejścia w dorosłe życie. Sedecznie dziękuję.


Pobierz ppt "dr Elżbieta Męcina-Bednarek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google