Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych"— Zapis prezentacji:

1 Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych
Eryka Grabowska Maks Mac III a

2 Czy uczeń ma duży wpływ na życie szkoły?

3 Jaki jest organ reprezentujący ucznia i jakie ma uprawnienia?

4 Niektóre uprawnienia samorządu:
przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły; organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów; organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności; zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień; udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

5 ZADANIE: Co by się stało, gdyby samorząd szkolny został rozwiązany?

6 Czy znacie prawa i obowiązki ucznia?

7 Uczeń ma prawo do: Opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych; Indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami; Jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WZO; Życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej; Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową; Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej. Wypoczynku podczas przerw międzylekcyjnych.

8 Uczeń ma obowiązek: Przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;
Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią; Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach; Przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury; Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości; Przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu.

9 Czy Waszym zdaniem prawa ucznia są przestrzegane?

10 Czy szkoła, w której uczeń miałby władzę na równi z władzą dyrektora i mógłby decydować o takich samych sprawach jak on, byłaby dobrą szkołą?

11 Czy rola, którą uczeń naszej szkoły pełni we współdecydowaniu o jej sprawach, Was zadowala?

12 Bibliografia:

13 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Rola uczniów we współdecydowaniu o sprawach szkolnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google