Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowane zmiany1 BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowane zmiany1 BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA."— Zapis prezentacji:

1 projektowane zmiany1 BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA

2 projektowane zmiany2 JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA Sposób i rodzaj podejmowanych w szkole działań wychowawczych. Klimat społeczny szkoły : - relacje interpersonalne - współdziałanie wszystkich członków wspólnoty szkolnej - sposób komunikowania się

3 projektowane zmiany3 ZAPAMIĘTAJ! NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE JEST PRZEBUDOWA RELACJI INTERPERSONALNYCH I TWORZENIE PRZYJAŹNIE WSPIERAJĄCEGO KLIMATU SPOŁECZNEGO NASZEJ PLACÓWKI.

4 projektowane zmiany4 SZKOŁA WSPIERAJĄCA I WYMAGAJĄCA Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły Budowanie pozytywnego klimatu społecznego

5 projektowane zmiany5 SZKOŁA WSPIERAJĄCA I WYMAGAJĄCA

6 projektowane zmiany6 PRZYJAZNA I WYMAGAJACA Zmiana relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem Współpraca i budowanie przyjaznego i wspierającego środowiska w szkole Elementy karania,dyscyplinowania i restrykcji będą miały zastosowanie dopiero po wyczerpaniu dostępnych, korygujących oddziaływań wychowawczych

7 projektowane zmiany7 3 FILARY – SZACUNEK, DIALOG, ZAUFANIE. TYLKO W ATMOSFERZE ZAUFANIA, ZROZUMIENIA I WSPARCIA ZE STRONY DOROSŁYCH – DZIECI I MŁODZIEŻ MOGĄ ROZWIJAĆ CAŁY SWÓJ POTENCJAŁ KLIMAT PANUJĄCY W SZKOLE MA ISTOTNY WPŁYW NA POSTAWY I ZACHOWANIA UCZNIÓW

8 projektowane zmiany8 RELACJE MIĘDZY NAMI Najwięcej sukcesów dydaktycznych i najmniej problemów wychowawczych mają szkoły, które postawiły na budowanie przyjaznych i wspierających relacji społecznych, w których uczniowie czują,że nauczyciele są dla nich : BLISKIMI OSOBAMI I TRAKTUJĄ ICH Z SZACUNKIEM.

9 projektowane zmiany9 RELACJE MIĘDZY NAMI RELACJE NAUCZYCIEL – UCZEŃ STANOWIĄ KLUCZOWY ELEMENT KLIMATU KLASY I SZKOŁY PRIORYTETEM JEST ROZWIJANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI

10 projektowane zmiany10 ZADANIA SZKOŁY Szkoła ma za zadanie wspierać rodzinę w jej wychowawczej funkcji. Uczniowie potrzebują mądrych, świadomych, uczciwych i przyjaznych dorosłych.

11 projektowane zmiany11 ZADANIA SZKOŁY DOROŚLI MAJĄ IM POMÓC ABY STALI SIĘ ODPOWIEDZIALNYMI LUDŹMI, OTWARTYMI NA INNYCH, POTRAFIĄCYMI WSPÓŁDZIAŁAĆ I POROZUMIEWYWAĆ SIĘ BEZ PRZEMOCY Z INNYMI, KONSTRUKTYWNIE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY I BUDOWAĆ W TEN SPOSÓB POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

12 projektowane zmiany12 ZADANIA SZKOŁY Osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach. Ograniczenie występujących zjawisk patologicznych ( agresji i przemocy) poprzez poprawę klimatu psychospołecznego szkoły i realizację programu wychowawczego.

13 projektowane zmiany13 CZYNNIKI CHRONIĄCE Zachowanie młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz od czynników występujących w środowisku. Czynniki chroniące : - silna więź emocjonalna z rodziną - zainteresowanie nauką szkolną - poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, przynależność do pozytywnej grupy.

14 projektowane zmiany14 CZYNNIKI RYZYKA Sytuacje sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych to : - wysoki poziom lęku i niepokoju - niska samoocena - niedojrzałość emocjonalna i społeczna - słaba kontrola wewnętrzna - brak zainteresowania nauka szkolną, zaburzenia więzi z rodziną, nieprawidłowa struktura rodziny.

15 projektowane zmiany15 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Działania wychowawcze powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami Program wychowawczy musi być współtworzony i realizowany przez wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły Podejmowane działania wychowawcze powinny obejmować promocje zdrowia, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań, redukcję, agresji i przemocy.

16 projektowane zmiany16 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w szkole Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga współuczestnictwa wszystkich i współpracy z rodzicami, organizacjami młodzieżowymi i środowiskiem lokalnym.

17 projektowane zmiany17 CELE PROGRAMU Dobry stan bezpieczeństwa w szkole poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole. Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły Zwiększenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców

18 projektowane zmiany18 CELE PROGRAMU Zwiększenie kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów Indywidualizacja kształcenia i zwiększenie autonomii uczniów w szkole Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych ( przemoc, narkomania, alkoholizm).

19 projektowane zmiany19 CELE TE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ : Diagnozowanie klimatu społecznego szkoły Stałą analizę działań wychowawczych zmierzających do poprawy wzajemnych relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, rodziców Poprawę skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych, specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, rozwój działalności pozalekcyjnej.

20 projektowane zmiany20 KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOSCI UCZNIA

21 projektowane zmiany21 NAJWAŻNIEJSZE NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY JEST PRZEBUDOWA RELACJI INTERPERSONALNYCH I TWORZENIE PRZYJAŹNIE WSPIERAJĄCEGO KLIMATU SPOŁECZNEGO W SZKOLE.

22 projektowane zmiany22 Najważniejsze Pierwszą powinnością nauczyciela i misją wychowawcy jest nauczanie w atmosferze poszanowania i godności ucznia. W szkole powinien panować duch wiary w człowieka i jego niebywałe możliwości. Wielki wychowawca wprowadza nastrój spokoju i przyjaźni pragnąc zdobyć sobie serca uczniowski i szacunek.


Pobierz ppt "Projektowane zmiany1 BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google