Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA
projektowane zmiany

2 JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA
Sposób i rodzaj podejmowanych w szkole działań wychowawczych. Klimat społeczny szkoły : - relacje interpersonalne - współdziałanie wszystkich członków wspólnoty szkolnej - sposób komunikowania się projektowane zmiany

3 ZAPAMIĘTAJ! NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE JEST PRZEBUDOWA RELACJI INTERPERSONALNYCH I TWORZENIE PRZYJAŹNIE WSPIERAJĄCEGO KLIMATU SPOŁECZNEGO NASZEJ PLACÓWKI. projektowane zmiany

4 SZKOŁA WSPIERAJĄCA I WYMAGAJĄCA
Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców Kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów Wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły Budowanie pozytywnego klimatu społecznego projektowane zmiany

5 SZKOŁA WSPIERAJĄCA I WYMAGAJĄCA
projektowane zmiany

6 PRZYJAZNA I WYMAGAJACA
Zmiana relacji pomiędzy uczniem a nauczycielem Współpraca i budowanie przyjaznego i wspierającego środowiska w szkole Elementy karania ,dyscyplinowania i restrykcji będą miały zastosowanie dopiero po wyczerpaniu dostępnych , korygujących oddziaływań wychowawczych projektowane zmiany

7 3 FILARY – SZACUNEK , DIALOG , ZAUFANIE.
TYLKO W ATMOSFERZE ZAUFANIA, ZROZUMIENIA I WSPARCIA ZE STRONY DOROSŁYCH – DZIECI I MŁODZIEŻ MOGĄ ROZWIJAĆ CAŁY SWÓJ POTENCJAŁ KLIMAT PANUJĄCY W SZKOLE MA ISTOTNY WPŁYW NA POSTAWY I ZACHOWANIA UCZNIÓW projektowane zmiany

8 RELACJE MIĘDZY NAMI Najwięcej sukcesów dydaktycznych i najmniej problemów wychowawczych mają szkoły , które postawiły na budowanie przyjaznych i wspierających relacji społecznych , w których uczniowie czują ,że nauczyciele są dla nich : BLISKIMI OSOBAMI I TRAKTUJĄ ICH Z SZACUNKIEM. projektowane zmiany

9 RELACJE MIĘDZY NAMI RELACJE NAUCZYCIEL – UCZEŃ STANOWIĄ KLUCZOWY ELEMENT KLIMATU KLASY I SZKOŁY PRIORYTETEM JEST ROZWIJANIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI projektowane zmiany

10 ZADANIA SZKOŁY Szkoła ma za zadanie wspierać rodzinę w jej wychowawczej funkcji. Uczniowie potrzebują mądrych , świadomych , uczciwych i przyjaznych dorosłych. projektowane zmiany

11 ZADANIA SZKOŁY DOROŚLI MAJĄ IM POMÓC ABY STALI SIĘ ODPOWIEDZIALNYMI LUDŹMI , OTWARTYMI NA INNYCH , POTRAFIĄCYMI WSPÓŁDZIAŁAĆ I POROZUMIEWYWAĆ SIĘ BEZ PRZEMOCY Z INNYMI, KONSTRUKTYWNIE ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY I BUDOWAĆ W TEN SPOSÓB POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI projektowane zmiany

12 ZADANIA SZKOŁY Osiągnięcie rzeczywistej poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów w polskich szkołach. Ograniczenie występujących zjawisk patologicznych ( agresji i przemocy) poprzez poprawę klimatu psychospołecznego szkoły i realizację programu wychowawczego. projektowane zmiany

13 CZYNNIKI CHRONIĄCE Zachowanie młodego człowieka zależy od jego indywidualnych cech oraz od czynników występujących w środowisku. Czynniki chroniące : - silna więź emocjonalna z rodziną - zainteresowanie nauką szkolną - poszanowanie prawa , norm , wartości i autorytetów społecznych , przynależność do pozytywnej grupy. projektowane zmiany

14 CZYNNIKI RYZYKA Sytuacje sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych to : - wysoki poziom lęku i niepokoju - niska samoocena - niedojrzałość emocjonalna i społeczna - słaba kontrola wewnętrzna - brak zainteresowania nauka szkolną, zaburzenia więzi z rodziną , nieprawidłowa struktura rodziny. projektowane zmiany

15 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Działania wychowawcze powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami Program wychowawczy musi być współtworzony i realizowany przez wszystkie podmioty zaangażowane w życie szkoły Podejmowane działania wychowawcze powinny obejmować promocje zdrowia, profilaktykę , interwencje kryzysowe , terapie , korektę zachowań , redukcję , agresji i przemocy. projektowane zmiany

16 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program wychowawczy szkoły powinien uwzględniać aktualny stan wiedzy, diagnozę problemów i trudności występujących w szkole Tworzenie bezpiecznej i przyjaznej szkoły wymaga współuczestnictwa wszystkich i współpracy z rodzicami , organizacjami młodzieżowymi i środowiskiem lokalnym. projektowane zmiany

17 CELE PROGRAMU Dobry stan bezpieczeństwa w szkole poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole. Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły Zwiększenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców projektowane zmiany

18 CELE PROGRAMU Zwiększenie kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów Indywidualizacja kształcenia i zwiększenie autonomii uczniów w szkole Ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych ( przemoc , narkomania , alkoholizm). projektowane zmiany

19 CELE TE BĘDĄ REALIZOWANE PRZEZ :
Diagnozowanie klimatu społecznego szkoły Stałą analizę działań wychowawczych zmierzających do poprawy wzajemnych relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli , rodziców Poprawę skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych , specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną , rozwój działalności pozalekcyjnej. projektowane zmiany

20 KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOSCI UCZNIA
projektowane zmiany

21 NAJWAŻNIEJSZE NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY JEST PRZEBUDOWA RELACJI INTERPERSONALNYCH I TWORZENIE PRZYJAŹNIE WSPIERAJĄCEGO KLIMATU SPOŁECZNEGO W SZKOLE. projektowane zmiany

22 Najważniejsze Pierwszą powinnością nauczyciela i misją wychowawcy jest nauczanie w atmosferze poszanowania i godności ucznia. W szkole powinien panować duch wiary w człowieka i jego niebywałe możliwości. Wielki wychowawca wprowadza nastrój spokoju i przyjaźni pragnąc zdobyć sobie serca uczniowski i szacunek. projektowane zmiany


Pobierz ppt "BEZPIECZNA i PRZYJAZNA SZKOŁA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google