Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON

2 DOCHODY ogółem WYDATKI 16.539.211 16.986.992 wykonanie 100% w stosunku do planu 96,71% DEFICYT W WYSOKOŚCI 447.780 POKRYTY OBLIGACJAMI I NADWYŻKĄ Z 2007 ROKU

3 2.828.163 Zadania zlecone 2.828.163 44.794 Zadania powierzone 21.817 13.666.254 Zadania własne 14.137.012 16.539.211 16.986.992 w tym:

4 A 2.828.163Zadania zlecone ogółem2.828.163 w tym: 146.893Zwrot podatku akcyzowego146.893 61.107Utrzymanie administracji publicznej (sprawy USC, dowodów osobistych, ewidencji działalności Gospodarczej) 61.107 840Aktualizacja rejestru wyborców 840 400Środki na obronę cywilną400 2.618.923Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.618.923

5 B 44.794Zadania powierzone21.817 w tym: 21.817letnie utrzymanie dróg21.817 22.977dotacja do budowy chodnika __ dofinansowanie drogi w Porządziu __

6 C CDochody z zadań własnych13.666.254 1.Opłata za korzystanie z wodociągu422.406 2.Opłata za ścieki140.135 3.Najem i sprzedaż majątku70.823 4.Podatki3.387.404 5. Subwencja8.578.131 6.Dotacja z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zarządu Województwa Mazowieckiego 498.086 7.Dotacja z administracji Rządowej – Wojewoda 414.958 8.Dotacja dodatkowa116.242 9.Inne dochody38.069 Uwaga poz 1+2+3+4+9 = 4.058.837 = 29,7% 2.548.881 = 22,9% poz 5+6+7+8 = 9.607.417 = 70,3% 11.117.373 = 77,1% 13.666.254 = 100%

7 C.4 Podatki3.387.404 1.od nieruchomości:807.637 - od osób prawnych207.172 - od osób indywidualnych600.465 2.rolny295.517 - od osób prawnych39.345 - od osób indywidualnych256.172 3.leśny162.058 - od osób prawnych137.792 - od osób indywidualnych24.266 4.od posiadania środków transportu274.439 5.od spadków i darowizn7.911 6.od czynności ogólno prawnych162.510 7.z działalności gospodarczej12.018

8 C.4 8.opłata targowa22.264 9.opłata skarbowa33.368 10.odsetki12.647 11.różne opłaty5.047 12.opłata za sprzedaż alkoholu na terenie gminy 79.944 13.z CIT – podatek dochodowy od osób prawnych 3.929 14.z PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych 1.508.115

9 C.5 Subwencja8.578.131 1.subwencja oświatowa5.262.065 2.subwencja wyrównawcza3.202.678 3.subwencja równoważąca113.388

10 C.6 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego498.086 Dotacja na: 1.dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Rząśnik 41.756 2.dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Wólce Lubielskiej, Ostrówku, Nowym Lubielu 200.000 3.dofinansowanie remontu szkoły w Komorowie 50.000 4.dofinansowanie modernizacji boiska w Rząśniku 50.000 5.dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rząśnik 97.226 6.dofinansowanie do wyposażenia dla OSP Ochudno, Komorowo, Dąbrowa 19.104 7.modernizacja drogi w Komorowie z Funduszu FOGR 40.000

11 C.7 Dotacja Wojewody na częściowe finansowanie zadań własnych 414.958 1.dopłata do zwiększenia ilości nauki języka angielskiego 32.900 2.na zwrot za koszty przyuczenia do zawodu 22.626 3.na zasiłki celowe i stałe84.000 4.na dożywianie w szkołach39.000 5.utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 100.700 6.stypendia dla uczniów122.282 7.zakup podręczników dla uczniów13.450

12 C.8 Dotacje dodatkowe116.242 1.na zakup nowości wydawniczych8.000 2.Program Integracji Społecznej61.691 3.Kapitał Ludzki46.551

13 C.9 Inne dochody38.069 1.dzierżawa terenów łowieckich2.286 2.prowizja od lokat13.555 3.opłaty administracyjne10.076 4.inne opłaty12.152

14 A A.Wydatki bieżące za 2008 rok9.926.685 1.Utrzymanie wodociągów i kanalizacji280.158 2.Opłata za izby rolnicze, utylizację zwierząt, opłata za zajęcie pasa drogowego 10.369 3.Drogi gminne i przystanki autobusowe362.947 4.Gospodarka komunalna10.041 5.Rada Gminy92.796 6.Urząd Gminy1.947.871 7.Ochotnicza Straż Pożarna63.865 8.Prowizje i koszty rzeczowe dla sołtysów63.719 9.Odsetki od kredytów i pożyczek65.899 10.Obsługa bankowa8.153 11.Oświata (5.262.065)5.477.530 12.Wydatki wynikające z programu rozwiązywania problemów alkoholowych 72.389

15 A 13.Zasiłki celowe i okresowe94.000 14.Opieka Społeczna348.098 a) Utrzymanie GOPS (100.700) 168.447 b) Dożywianie (39.000)65.000 c) Kapitał Ludzki (program)52.960 d) Program Integracji Społecznej61.691 15.Stypendia i zakup podręczników dla uczniów (135.732) 136.279 16.Gospodarka komunalna619.948 a) kanalizacja287.401 b) śmieci55.077 c) oświetlenie uliczne w tym zużycie energii elektrycznej (203.770) 277.470 17.Biblioteka272.624

16 10. OŚWIATA – wydatki5.477.530 1.Szkoły podstawowe w tym Dąbrowa (99.183) 3.095.925 2.Oddziały zerowe290.820 w tym: a) Dąbrowa20.491 b) dowóz niepełnosprawnych do Wyszkowa9.797 3.Gimnazjum1.600.872 4.Dowóz uczniów do szkół w tym zlecenie (153.675)246.652 5.Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół157.288 6.Pozostał85.973 w tym: - zwrot za przyuczenie do zawodu22.626 - stypendia dla nauczycieli2.425 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów 37.292 - Centrum Kształcenia Na Odległość23.630

17 B. Wydatki inwestycyjne za 2008 rok4.218.327 1.Budowa sieci wodociągowej, połączenie Gołystok – Rząśnik - Dąbrowa (41.756) 46.860 2.Modernizacja drogi w Wólce Lubielskiej – Ostrówek – Nowy Lubiel (200.000) 517.914 3.Remont szkoły w Komorowie (50.000)155.248 4.Modernizacja boiska sportowego w Rząśniku (50.000) 270.857 5.Modernizacja drogi w Komorowie (FOGR - 40.000) 151.219 6.Kanalizacja ulicy Rataja – Rząśnik43.936 7.Dokumentacja na oczyszczalnię ścieków w Wólce Folwark 18.800 8.Budowa chodników w Nowych Wielątkach i Nowym Lubielu 736.292 9.Zakup gruntów w Wielątkach pod drogę38.800 10.Zakup samochodu dla OSP w Rząśniku203.000

18 B 11.Dotacja na zakup samochodu dla Policji7.000 12.Zakup urządzeń do Szkoły w Rząśniku11.125 13.Zakup ksero i komputera do świadczeń rodzinnych8.000 14.Zakup centrali telefonicznej i zegara dla Urzędu17.629 15.Dofinansowanie dla powiatu droga w Porządziu125.165 16.Gminne Centrum Kultury – budynek + urządzenia1.014.463 17.Gminne Centrum Kultury – plac przyległy852.019

19 Zadłużenie Gminy i perspektywa spłat kredytów i pożyczek Wg stanu na:31.12.2008r31.03.2009r.31.12.2009r. 1.Kredyt na budowę Szkoły w Rząśniku 1.200.000 96.00048.000___ 2. Pożyczka z W.F.O.Sr.iG.W. Stacja uzdatniania w Starym Lubielu 892.418 333.750312.350 jest decyzja na umorzenie (potrzebna umowa) ____ 3. Pożyczka na wodociąg ostatni etap 800.000 550.000500.000 w 2010 roku podlega umorzeniu 270.000 350.000 4. Obligacje1.500.0001.300.000700.000 Razem2.479.7502.160.3501.050.000

20 Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi, Szanowni pracownicy i wszyscy obecni – bardzo serdecznie dziękuję za to, że Wy wszyscy, każdy na swój sposób, przyczyniliście się do tego, że budżet za 2008 rok wzbogacił naszą gminę o wiele nowych inwestycji oczekiwanych przez społeczeństwo. Bądźcie przekonani, że uwagi i spostrzeżenia nam przekazywane nie były dolegliwością. To też nam pomagało, by uwag od społeczeństwa było jak najmniej. Czy zrobiliśmy wszystko, chyba nie, ale zrobiliśmy kolejny krok, by w naszej gminie żyło się coraz lepiej.

21 Za przygotowane sprawozdanie za 2008 rok bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, a szczególnie dziękuję Pani Skarbnik – Bożenie Koch i Sekretarzowi Gminy – Karolowi Kołakowskiemu. Szanowni zebrani, Wasze odważne patrzenie w przyszłość daje szansę lepszego przygotowania naszej Gminy Rząśnik do jeszcze szybszego jej rozwoju. Wszystkim tym, których wymieniłem i nie tylko powiem – bardzo serdecznie dziękuję – czujcie się współautorami sukcesu naszej gminy.

22 Realizacje budżetu w całym roku jest żywym zjawiskiem. Czasami musicie dzielić to, co jest niepodzielne, czasami realizować nie to, co należałoby, a realizuje się to, co można. Tylko roztropność decydentów pozwala budżet realizować w taki sposób, który jest najbliższy oczekiwaniom społeczeństwa naszej Gminy.

23 Dla potwierdzenia tego faktu, żartobliwie proszę pozbyć się wszelkich insynuacji, przedstawiam poniżej zestawienie cyfr niepodzielnych, ale podzielnych. 17 x 1 -> 1/2 = ? 2 -> 1/3 = ? 3 -> 1/9 = ? 1 -> 1/2 = 2 -> 1/3 = 3 -> 1/9 = 17 +1=18 962962 8.5 5.67 1.89 RAZEM 16.06RAZEM 17

24 KONIEC DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK PREZENTACJA : WÓJT GMINY JAN KOZON."

Podobne prezentacje


Reklamy Google