Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK"— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK
Prezentacja : Wójt Gminy Jan Kozon

2 DOCHODY ogółem WYDATKI 16. 539. 211 16. 986
  DOCHODY ogółem WYDATKI     wykonanie 100% w stosunku do planu 96,71% deficyt w wysokości pokryty obligacjami i nadwyżką z 2007 roku

3    w tym:     Zadania zlecone   Zadania powierzone   Zadania własne

4 A 2.828.163 Zadania zlecone ogółem w tym: 146.893
Zwrot podatku akcyzowego 61.107 Utrzymanie administracji publicznej (sprawy USC, dowodów osobistych, ewidencji działalności Gospodarczej) 840 Aktualizacja rejestru wyborców 400 Środki na obronę cywilną Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

5 B 44.794 Zadania powierzone 21.817 w tym: letnie utrzymanie dróg
22.977 dotacja do budowy chodnika __ dofinansowanie drogi w Porządziu

6 Dochody z zadań własnych
1. Opłata za korzystanie z wodociągu 2. Opłata za ścieki 3. Najem i sprzedaż majątku 70.823 4. Podatki 5. Subwencja 6. Dotacja z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zarządu Województwa Mazowieckiego 7. Dotacja z administracji Rządowej – Wojewoda 8. Dotacja dodatkowa 9. Inne dochody 38.069 Uwaga poz = = 29,7% = 22,9% poz = = 70,3% = 77,1% = 100%

7 C.4 C.4 Podatki 3.387.404 1. od nieruchomości: 807.637
- od osób prawnych - od osób indywidualnych 2. rolny 39.345 3. leśny 24.266 4. od posiadania środków transportu 5. od spadków i darowizn 7.911 6. od czynności ogólno prawnych 7. z działalności gospodarczej 12.018

8 C.4 8. opłata targowa 22.264 9. opłata skarbowa 33.368 10. odsetki
12.647 11. różne opłaty 5.047 12. opłata za sprzedaż alkoholu na terenie gminy 79.944 13. z CIT – podatek dochodowy od osób prawnych 3.929 14. z PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych

9 C.5 C.5 Subwencja 8.578.131 1. subwencja oświatowa 5.262.065 2.
subwencja wyrównawcza 3. subwencja równoważąca

10 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Dotacja na: 1. dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Rząśnik 41.756 2. dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Wólce Lubielskiej, Ostrówku, Nowym Lubielu 3. dofinansowanie remontu szkoły w Komorowie 50.000 4. dofinansowanie modernizacji boiska w Rząśniku 5. dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Rząśnik 97.226 6. dofinansowanie do wyposażenia dla OSP Ochudno, Komorowo, Dąbrowa 19.104 7. modernizacja drogi w Komorowie z Funduszu FOGR 40.000

11 Dotacja Wojewody na częściowe finansowanie zadań własnych
1. dopłata do zwiększenia ilości nauki języka angielskiego 32.900 2. na zwrot za koszty przyuczenia do zawodu 22.626 3. na zasiłki celowe i stałe 84.000 4. na dożywianie w szkołach 39.000 5. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 6. stypendia dla uczniów 7. zakup podręczników dla uczniów 13.450

12 C.8 C.8 Dotacje dodatkowe 116.242 1. na zakup nowości wydawniczych
8.000 2. Program Integracji Społecznej 61.691 3. Kapitał Ludzki 46.551

13 C.9 C.9 Inne dochody 38.069 1. dzierżawa terenów łowieckich 2.286 2.
prowizja od lokat 13.555 3. opłaty administracyjne 10.076 4. inne opłaty 12.152

14 A A. Wydatki bieżące za 2008 rok 9.926.685 1.
Utrzymanie wodociągów i kanalizacji 2. Opłata za izby rolnicze, utylizację zwierząt, opłata za zajęcie pasa drogowego 10.369 3. Drogi gminne i przystanki autobusowe 4. Gospodarka komunalna 10.041 5. Rada Gminy 92.796 6. Urząd Gminy 7. Ochotnicza Straż Pożarna 63.865 8. Prowizje i koszty rzeczowe dla sołtysów 63.719 9. Odsetki od kredytów i pożyczek 65.899 10. Obsługa bankowa 8.153 11. Oświata ( ) 12. Wydatki wynikające z programu rozwiązywania problemów alkoholowych 72.389

15 A 13. Zasiłki celowe i okresowe 94.000 14. Opieka Społeczna 348.098
a) Utrzymanie GOPS ( ) b) Dożywianie (39.000) 65.000 c) Kapitał Ludzki (program) 52.960 d) Program Integracji Społecznej 61.691 15. Stypendia i zakup podręczników dla uczniów ( ) 16. Gospodarka komunalna a) kanalizacja b) śmieci 55.077 c) oświetlenie uliczne w tym zużycie energii elektrycznej ( ) 17. Biblioteka

16 10. 10. OŚWIATA – wydatki 5.477.530 1. Szkoły podstawowe
w tym Dąbrowa (99.183) 2. Oddziały zerowe w tym: a) Dąbrowa 20.491 b) dowóz niepełnosprawnych do Wyszkowa 9.797 3. Gimnazjum 4. Dowóz uczniów do szkół w tym zlecenie ( ) 5. Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół 6. Pozostał 85.973 - zwrot za przyuczenie do zawodu 22.626 - stypendia dla nauczycieli 2.425 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów 37.292 - Centrum Kształcenia Na Odległość 23.630

17 Wydatki inwestycyjne za 2008 rok
B. B. Wydatki inwestycyjne za 2008 rok 1. Budowa sieci wodociągowej, połączenie Gołystok – Rząśnik - Dąbrowa (41.756) 46.860 2. Modernizacja drogi w Wólce Lubielskiej – Ostrówek – Nowy Lubiel ( ) 3. Remont szkoły w Komorowie (50.000) 4. Modernizacja boiska sportowego w Rząśniku (50.000) 5. Modernizacja drogi w Komorowie (FOGR ) 6. Kanalizacja ulicy Rataja – Rząśnik 43.936 7. Dokumentacja na oczyszczalnię ścieków w Wólce Folwark 18.800 8. Budowa chodników w Nowych Wielątkach i Nowym Lubielu 9. Zakup gruntów w Wielątkach pod drogę 38.800 10. Zakup samochodu dla OSP w Rząśniku

18 B 11. Dotacja na zakup samochodu dla Policji 7.000 12.
Zakup urządzeń do Szkoły w Rząśniku 11.125 13. Zakup ksero i komputera do świadczeń rodzinnych 8.000 14. Zakup centrali telefonicznej i zegara dla Urzędu 17.629 15. Dofinansowanie dla powiatu droga w Porządziu 16. Gminne Centrum Kultury – budynek + urządzenia 17. Gminne Centrum Kultury – plac przyległy

19 Zadłużenie Gminy i perspektywa spłat kredytów i pożyczek
Wg stanu na: r r. r. Kredyt na budowę Szkoły w Rząśniku 96.000 48.000 ___ 2. Pożyczka z W.F.O.Sr.iG.W. Stacja uzdatniania w Starym Lubielu jest decyzja na umorzenie (potrzebna umowa) ____ 3. Pożyczka na wodociąg ostatni etap w roku podlega umorzeniu 4. Obligacje Razem

20 Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi, Szanowni pracownicy i wszyscy obecni – bardzo serdecznie dziękuję za to, że Wy wszyscy, każdy na swój sposób, przyczyniliście się do tego, że budżet za 2008 rok wzbogacił naszą gminę o wiele nowych inwestycji oczekiwanych przez społeczeństwo. Bądźcie przekonani, że uwagi i spostrzeżenia nam przekazywane nie były dolegliwością. To też nam pomagało, by uwag od społeczeństwa było jak najmniej. Czy zrobiliśmy wszystko, chyba nie, ale zrobiliśmy kolejny krok, by w naszej gminie żyło się coraz lepiej.

21 Za przygotowane sprawozdanie za 2008 rok bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, a szczególnie dziękuję Pani Skarbnik – Bożenie Koch i Sekretarzowi Gminy – Karolowi Kołakowskiemu. Szanowni zebrani, Wasze odważne patrzenie w przyszłość daje szansę lepszego przygotowania naszej Gminy Rząśnik do jeszcze szybszego jej rozwoju. Wszystkim tym, których wymieniłem i nie tylko powiem – bardzo serdecznie dziękuję – czujcie się współautorami sukcesu naszej gminy.

22 Realizacje budżetu w całym roku jest żywym zjawiskiem
Realizacje budżetu w całym roku jest żywym zjawiskiem. Czasami musicie dzielić to, co jest niepodzielne, czasami realizować nie to, co należałoby, a realizuje się to, co można. Tylko roztropność decydentów pozwala budżet realizować w taki sposób, który jest najbliższy oczekiwaniom społeczeństwa naszej Gminy.

23 17 x 17 +1=18 1 -> 1/2 = 2 -> 1/3 = 3 -> 1/9 = 9 6 2
Dla potwierdzenia tego faktu, żartobliwie proszę pozbyć się wszelkich insynuacji, przedstawiam poniżej zestawienie cyfr niepodzielnych, ale podzielnych. 17 x 17 +1=18 1 -> 1/2 = 2 -> 1/3 = 3 -> 1/9 = 9 6 2 1 -> 1/2 = ? 2 -> 1/3 = ? 3 -> 1/9 = ? 8.5 5.67 1.89 RAZEM RAZEM

24 KONIEC Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU GMINY RZĄŚNIK ZA 2008 ROK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google