Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010."— Zapis prezentacji:

1 Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010

2 Dotychczasowy sposób wyliczania dotacji dla OPS - System podziału dotacji do roku 2008 opierał się na wskaźniku zatrudnienia pracowników socjalnych, o którym mowa w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, czyli de facto stanowił odzwierciedlenie liczby ludności. - System podziału dotacji w roku 2009 opiera się na rzeczywistej liczbie zatrudnionych przez poszczególne gminy pracowników socjalnych. Taki sposób podziału dotacji wzbudził i nadal wzbudza wiele kontrowersji. W konsekwencji dotychczasowe systemy promowały w praktyce ludniejsze i/lub bogatsze gminy, a powinny odzwierciedlać ilość pracy wykonanej na rzecz wojewody.

3 Uwagi ogólne 1. Gdyby do przyznawania dotacji stosować literalnie zapis art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej to Wojewoda winien przekazać środki na zapłatę za ok. 0,5 % godzin przepracowanych przez pracowników socjalnych, tymczasem proponowany system zakłada przekazanie środków na poziomie 44 % godzin. 2. Dane użyte do obliczenia wysokości dotacji oparte są o informację statystyczne przekazane przez OPS za rok 2008. 3. Do wyliczenia dotacji wzięto świadczenia współfinansowane lub finansowane z budżetu wojewody. 4. Dotacja na 2010 rok obliczana jest na podstawie danych 2008 roku (dane za pełny rok). 5. Do wyliczenia wysokości dotacji wzięto pod uwagę jedynie ilość godzin pracy pracowników socjalnych.

4 Sposób liczenia jest w pewien sposób uproszczony, gdyż: Wykonanie pewnej ilości czynności przez Ośrodki nie znajduje odzwierciedlenia w danych statystycznych (np. udzielanie informacji świadczeniobiorcom, praca poświęcona na wydanie decyzji odmownych), więc w konsekwencji każde przyjęcie ich liczby miałoby charakter szacunkowy, obarczony sporym ryzykiem błędu, więc lepiej tego typu czynności nie brać pod uwagę i przyjąć założenie że poświęcony na ich wykonanie czas znajdzie odzwierciedlenie w pracy poświęconej przyznanym świadczeniom. Dlatego też zawyżono ilość godzin przypadających na 1 świadczenie.

5 W ilości pracowników uwzględnieni zostali tylko pracownicy socjalni, a nie inni pracownicy Ośrodków (np. kierownicy, księgowi), gdyż uznano że ich wkład pracy zawiera się w pracy wykonanej przez pracowników socjalnych. Należy pamiętać, że równocześnie w części Ośrodków pracownicy socjalni faktycznie realizują zadania będące poza zakresem zadań Ośrodka (np. świadczenia rodzinne), podczas gdy do obliczania wysokości dotacji przyjęto, iż 100% czasu pracy poświęcają na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

6 I. Sposób obliczenia ilości pracy wykonanej przez OPS na rzecz Wojewody Małopolskiego

7 W roku 2008 OPS-y działające na obszarze województwa małopolskiego przyznały świadczenia 276 192 osobom w tym 129 083 w formie dożywiania. Biorąc pod uwagę, iż: - w tych jednostkach zatrudniano 1432 pracowników socjalnych, - w ciągu roku pracownik przepracował przeciętnie 1808 godzin (226 dni * x 8 godzin), to średnio na przyznanie świadczenia poświęcił on 9,38 godziny pracy. * 365 dni – 52 soboty, 52 niedziele, 9 świąt państwowych i 26 dni urlopu wypoczynkowego

8 Ponieważ oczywiście wkład pracy przy przyznawaniu poszczególnych rodzajów świadczeń jest różny, zastosowano wskaźniki uwzględniające różny nakład pracy przy poszczególnych świadczeniach. Wskaźniki oparto na doświadczeniach z kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i prowadzonego na bieżąco nadzoru. Na podstawie powyższych wskaźników opracowano wagi, przy pomocy których ustalono średni nakład godzin potrzebnych do przyznania jednego świadczenia w poszczególnych kategoriach.

9 Świadczenia dla 276 192 osób przyznano zarówno w ramach realizacji zadań własnych jak i zleconych. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej budżet państwa zapewnia jedynie środki na realizację i obsługę zadań zleconych Wojewoda może sfinansować jedynie koszt pracy przy realizacji tych zadań (zwłaszcza, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym), przy obliczaniu ilości pracy wykonanej dla Wojewody wzięto pod uwagę jedynie ilość pracy poświęconej (wykonanej) przy przyznawaniu świadczeń w ramach zadań zleconych (w tym będących zadaniami zleconymi do 31 lipca 2009 roku), przy wypłacaniu zasiłków okresowych (biorąc pod uwagę finansowanie znacznej ich części ze środków budżetu państwa) oraz 60% czasu pracy poświęconego na przyznawanie pomocy w formie dożywiania (co jest odpowiednikiem wkładu finansowego Wojewody w realizację programu).

10 II. Sposób obliczenia stawki godzinowej.

11 35238 zł* + 4397,96 zł ** / 1808*** = 21,92 zł (po zaokrągleniu 22 zł) * 2936,5 zł (przeciętne wynagrodzenie w MUW przyjęte przy przekazywaniu zadań do marszałka w 2009 r. (2500 zł) + 17,46% (koszty pracodawcy)) x 12 miesięcy ** 19,46 zł (dzienny koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych przez jednego pracownika stosowany w MUW do obliczania kosztów prowadzenia kontroli) x 226 dni *** ilość godzin pracy pracownika w roku

12 W konsekwencji obliczona w opisany w pkt I sposób ilość godzin pracy ośrodka wykonanych na rzecz Wojewody Małopolskiego pomnożono przez stawkę za godzinę pracy pracownika socjalnego daje wysokość rocznej dotacji przekazywanej jednostce. Przykładowo gmina X przy realizacji zadań dla Wojewody Małopolskiego w roku 2008 przepracowała 5 000 h x 22 zł otrzyma dotację na 2010 rok w wysokości 110 000 zł (podzielone na 12 miesięcznych transz).

13 UWAGA! Przy obliczaniu dotacji na rok 2011 nie będzie dokonane przeliczenie ilości pracy na poszczególne typy świadczeń, a wysokość dotacji będzie oparta o wskaźniki godzinowe obliczone wg danych za rok 2008 – wysokość dotacji ulegnie natomiast zmianie w zależności od ilości godzin przepracowanych na rzecz Wojewody w roku 2009.

14 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google