Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr Elwira Gross-Gołacka Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr Elwira Gross-Gołacka Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Działania MPiPS na rzecz zwiększania aktywności zawodowej osób 50+ Program „Solidarność pokoleń 50+”
dr Elwira Gross-Gołacka Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Toruń, 20 czerwca 2011 r.

2 Program „Solidarność Pokoleń 50+”
Program Solidarność pokoleń… został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 października 2008 r. Program obejmuje szerokie spektrum inicjatyw, których celem jest lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich, osób po 50-tym roku życia. Celem głównym Programu jest osiągnięcie w perspektywie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia osób w wieku lata na poziomie 50%. Działania zapewniające osiągnięcie założonego celu, podejmowane są na szczeblach centralnym, wojewódzkim oraz lokalnym.

3 Wdrożenie Programu Dokument Implementacyjny Programu jest dokumentem wykonawczym, przyjętym przez Radę Ministrów stycznia 2010 r. DI Programu zawiera: zadania poszczególnych jednostek harmonogram realizacji zadań wstępny budżet zadań Załącznik do dokumentu z działaniami realizowanymi przez województwa w ramach PO KL.

4 Koordynacja i monitorowanie Programu
Koordynacja i monitorowanie realizacji Programu jest prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym celu został powołany Krajowy Koordynator Programu (KKP). Rolą KKP jest: monitorowanie realizacji działań zapisanych w Programie, gromadzenie informacji z osiągania założonych celów i wskaźników realizacji, przygotowywanie corocznych sprawozdań z realizacji Programu i przekazywanie ich Radzie Ministrów, Komisji Trójstronnej oraz Parlamentowi.

5 Koordynacja i monitorowanie Programu
Sprawozdanie z realizacji Programu zostało przedstawione, w styczniu 2011 br., Radzie Ministrów, Komisji Trójstronnej, Parlamentowi. Sprawozdanie składa się z dwóch części: część I zawierająca m.in.: cele i założenia Programu, opracowaną bazę wskaźników, źródła finansowania Programu, rekomendacje. część II zawierająca wypełnione, przez instytucje odpowiedzialne za realizację zadań, karty sprawozdawcze.

6 Stan realizacji Programu
Na lata zaplanowano 14 zadań. Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. wykonano 10, a 4 są w trakcie realizacji. 1. Zadania legislacyjne (9) dotyczą m.in.: zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek na FGŚP oraz FP za pracowników w wieku okołoemerytalnym, zmniejszenia liczby dni choroby, za które pracodawca wypłaca wynagrodzenie, z 33 do 14, ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, w tym także w wieku 50+. 2. Pozostałe zadania dotyczą m.in.: upowszechniania wiedzy na temat przepisów prawa pracy zakazujących jakiejkolwiek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek i niepełnosprawność.

7 Stan realizacji Programu
W okresie sprawozdawczym wydano na realizację Programu ponad 7 mld złotych. Największy udział w poniesionych wydatkach na rzecz Programu ma finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 38,5% wszystkich wydatków. Przeszkolono i podniesiono kwalifikacje blisko 106 tys. osób bezrobotnych, pracowników, pracodawców oraz osób niepełnosprawnych.

8 Stan realizacji Programu
Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. przeszkolono pracowników publicznych służb zatrudnienia, podnosząc ich kwalifikacje w zakresie obsługi osób w wieku 50+ . Uzyskano także szereg miękkich rezultatów, takich jak: podniesienie świadomości zdrowotnej pracowników, promowanie rozwiązań legislacyjnych, podniesienie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji osób w wieku 50+, doskonalenie umiejętności językowych i aktywnego poszukiwania pracy, zmiana postawy osób starszych na rynku pracy z biernej (wycofanej) na bardziej aktywną.

9 Pozostałe działania Dotacje dla organizacji pozarządowych.
Priorytet: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w wieku 45+ na rynku pracy (realizacja II poł r.) Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Program systemowy pn. Wyrównywanie szans osób 50+ na rynku pracy

10 Stan realizacji Programu – baza wskaźników
W III kw r. wskaźnik zatrudnienia dla Polski – 34,9%. W porównaniu z 2007 r. –wzrost 0 5 pkt. procentowych. Przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę 2008 r. – 59  2009 r. – 59,3 Wskaźnik zatrudnienia (55-64) 2008 r. – 31,6%  2009 r. 32,3%  II kw r. – 32,9% Udział osób w wieku podnoszących swoje kwalifikacje 2008 r. – 1,4%  II kw r. – 2,8% Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (45-64) – 2008 r. – 18,4%  2009 r.- 18,2,%  II kw r. – 18,9% Liczba pracodawców zobowiązanych do wpłat dokonywanych na PFRON r. –  2009 r Wskaźnik zatrudnienia kobiet (55-64) 2008 r. -20,7%  2009 r. – 21,9%  II kw r. 23% Udział dzieci w wieku 0-6 lat objętych opieką instytucjonalną 2008 r. – 37,1%  2009 r. - 39,1% Średni wiek wychodzenia z rynku pracy 2008 r. – 61,4  2009 r. – 61

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "dr Elwira Gross-Gołacka Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google